background preloader

NOT that they do NOT know! - o.a. belangenverstrengeling in 1ste of 2de _Kamer

Facebook Twitter

Nederlandse Grondwet - Artikel 60: Ambtsaanvaarding parlementsleden. Bij het aanvaarden hunner waardigheid, doen zij ieder op de wijze zijner godsdienstige gezindheid, den navolgenden eed: "Ik zweer (belove) dat ik de Grondwet der Nederlanden zal onderhouden en handhaven; dat ik bij geene gelegenheid en onder geen voorwendsel hoe ook genaamd, daarvan zal afwijken, of toestemmen dat daarvan afgeweken worde; dat ik voorts de onafhankelijkheid van den Staat, de algemeene en bijzondere vrijheid der ingezetenen bewaren en beschermen en het algemeen belang met al mijn vermogen bevorderen zal, zonder mij daarvan door eenige provinciale of andere bijzondere belangen te laten aftrekken.

Nederlandse Grondwet - Artikel 60: Ambtsaanvaarding parlementsleden

Toespraak vice-president van de Raad van State, mr. J.P.H. Donner, tijdens een raadsledenontmoeting in het provinciehuis van Zuid-Holland. Woensdag 7 december 2016 Dames en heren, De gemeenteraadsverkiezingen liggen al weer twee jaar achter ons of, zo u wilt, twee jaar in het verschiet.

Toespraak vice-president van de Raad van State, mr. J.P.H. Donner, tijdens een raadsledenontmoeting in het provinciehuis van Zuid-Holland

U hebt er twee jaar op zitten en nog twee jaar te gaan. Wie nieuw was in de gemeenteraad is inmiddels over zijn eerste verbazing heen en heeft mogelijk enig orde weten te scheppen in de veelheid van uitdagingen, knelpunten en beperkingen van het ambt. Hoewel het mij niet zou verbazen als sommigen zo af en toe de oude negro spiritual door het hoofd gaat: ‘Nobody knows the trouble I’ve seen, nobody knows the sorrows’.

De afgelopen twee jaren zijn geen eenvoudige periode geweest in het leven van de gemeenten. 'Wat stelt onze 'representatieve democratie' nog voor, als steeds minder mensen gaan stemmen?' De klassieke politiek gebaseerd op verkiezingen is wereldwijd in verval.

'Wat stelt onze 'representatieve democratie' nog voor, als steeds minder mensen gaan stemmen?'

Steeds minder burgers trekken naar de stembus. Naar schatting 42% van de kiesgerechtigde Amerikanen ging niét stemmen tijdens de voorbije presidentsverkiezing. En in Japan is de opkomst gedaald van 75% in 1990 naar 52% in 2014. In Griekenland komt slechts 62% van de stemgerechtigde burgers opdagen, tegenover 89% in 2000. Ook in Portugal, Spanje, Canada en de UK schommelt de opkomst rond de 62%. Representatieve democratie.

Een representatieve of indirecte democratie is een regeringsvorm waarbij de bevolking een aantal vertegenwoordigers kiest die het bestuur uitvoeren.

Representatieve democratie

De representatieve democratie is hierdoor onderscheiden van de directe, waarin leden van de bevolking zelf politieke besluiten nemen. Doel van de indirecte democratie is compromissen tot stand te brengen tussen verschillende maatschappelijke groepen met soms tegenstrijdige belangen, waarbij weliswaar de machtigste (dus grootste) groepering het overwicht zal hebben, maar waarbij toch rekening gehouden wordt met minderheden. Vanwege de periodieke machtsverschuivingen via verkiezingen, en door het feit dat mensen deel kunnen uitmaken van meerdere groeperingen, zal een zeker evenwicht ontstaan, en wordt voorkomen dat één groepering overheerst.

In aanvulling op het indirecte democratische deel kennen sommige landen het referendum, wat een vorm is van directe democratie. Geschiedenis[bewerken]

Democratic Deconsolidation

Yascha Mounk (@Yascha_Mounk) The @nytimes panic graph (1) is based on only value 10. If you would use data (2 and 3) more intelligently you would see no need to panic!… Alarmerende melding over kelderend vertrouwen in democratie is onzin. Volkskrant.nl maakt gebruik van cookies Volkskrant.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Alarmerende melding over kelderend vertrouwen in democratie is onzin

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op volkskrant.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. 5 kritieken op het alarmerende stuk over democratische deconsolidatie. Grote ophef.

5 kritieken op het alarmerende stuk over democratische deconsolidatie

De New York Times publiceerde een uitgebreid stuk over democratische deconsolidatie in westerse landen, gebaseerd op een recent verschenen artikel in het Journal of Democracy. Eén grafiek werd uitvoerig opgepikt op sociale media. Die grafiek suggereerde dat jongere generaties het nauwelijks nog essentieel vinden om in een democratie te leven. Interview in Trouw met Yascha Mounk over de erosie van de liberale democratie. Eerder schreef ik op @StukRoodVlees kritisch over het al even alarmistische artikel waarmee hij doorbrak in de media.

How Stable Are Democracies? ‘Warning Signs Are Flashing Red’ WASHINGTON — Yascha Mounk is used to being the most pessimistic person in the room.

How Stable Are Democracies? ‘Warning Signs Are Flashing Red’

Frank Underwood Presidential Portrait Unveiling - House of Cards - Smithsonian NPG. Kumu on Vimeo. Alle leden - Eerste Kamer der Staten-Generaal. De Eerste Kamer heeft 75 leden.

Alle leden - Eerste Kamer der Staten-Generaal

Hieronder staan deze leden op alfabet gesorteerd. U kunt de leden ook sorteren op fractie, geslacht, provincie, geboortedatum of anciënniteit door op een van deze woorden te klikken. Daarnaast is een ledenlijst in pdf-formaat beschikbaar. FreezePage: Eerste Kamer der Staten. FreezePage: Eerste Kamer der Staten. Reglement van Orde Eerste Kamer. De Grondwet bepaalt in artikel 72 dat de beide Kamers der Staten-Generaal elk afzonderlijk en in Verenigde Vergadering, een Reglement van Orde opstellen.

Reglement van Orde Eerste Kamer

Nevenwerkzaamheden ambtsdragers en ambtenaren; Brief minister met een overzicht van regelingen inzake nevenwerkzaamheden en nevenfuncties t.a.v. ambtsdragers en ambtenaren. Nr. 1BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 2 maart 1998 In het Algemeen Overleg «Integriteit openbaar bestuur» van 17 december 1997 is u een rapportage toegezegd over de voortgang van de uitvoering van de motie Kamp c.s.

Nevenwerkzaamheden ambtsdragers en ambtenaren; Brief minister met een overzicht van regelingen inzake nevenwerkzaamheden en nevenfuncties t.a.v. ambtsdragers en ambtenaren

(TK, 1996–1997, 24 655, nr.3). Deze rapportage kan ik u naar verwachting begin april 1998 doen toekomen. Vooruitlopend daarop heeft het kabinet onlangs bezien of de huidige regelingen inzake nevenwerkzaamheden voor een aantal categorieën ambtsdragers en ambtenaren voldoende adequaat zijn. Kst 25918 1. Nevenwerkzaamheden. FreezePage: Nevenwerkzaamheden.

Art.120Gw

Belangenverstrengeling - conflict of interests. ( mirror ) april 2011 AOb - Onderwijsbestuurders klussen bij - door @arnoker. 29/09/2011 - DUB - 48 onderwijsbestuurders boven norm. Ruim 30 universiteitsbestuurders en zestien hogeschoolbestuurders verdienden vorig jaar meer dan 193 duizend euro, blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond. Drie UU-ers staan op de lijst. De lijst met topverdieners die het Onderwijsblad van de AOb samenstelde op basis van de jaarrekeningen van de instellingen, wordt wederom aangevoerd door Aalt Dijkhuizen. De collegevoorzitter van Wageningen Universiteit verdiende vorig jaar 351.102 euro.

Dat is overigens 332 euro minder dan in 2009. Ook de andere bestuurders van Wageningen Universiteiten verdienden relatief veel, net als de bestuursvoorzitters van de Vrije Universiteit en de Universiteit Maastricht. Drie UU'ers staan in de lijst van het Onderwijsblad. ( mirror ) 1 okt 2011 - AOb - Topbeloningen 2010 in mbo, hbo en wo Een half miljoen onder de streep. 7 DEC 2018 - AOb - Salarisplafond bestuurders met sprongen omhoog. Wat is er aan de hand? Het kabinet publiceerde onlangs de nieuwe normen van de Wet normering topinkomens (wnt) voor 2019. Die normen worden ieder jaar geïndexeerd. Wat bestuurders in het onderwijs mogen verdienen, hangt af van de omvang en ‘complexiteit’ van hun instelling. Er bestaan sinds 2016 zeven wettelijke salarisklassen, waarvan de hoogste overeenkomt met het ministerssalaris. Wetten.nl - Regeling - Wet vergoedingen leden Eerste Kamer - BWBR0007402. Wetten.nl - Regeling - Wet vergoedingen leden Eerste Kamer - BWBR0007402.

Revolving door - draaideur

Klokkenluiders steken hun nek uit door misstanden op het werk aan te kaarten. Dat wordt hen meestal niet in dank afgenomen. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van functionele en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van haar websites.

De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. De advertentie en social media cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens ook buiten de websites van de NPO. Nieuwsuur infografiek voor het volledige overzicht van senatoren en nevenfuncties. Met behulp van deze visualisatie kunt u door het netwerk van functies van de leden van de Eerste Kamer reizen. U ziet alle functies die de Kamerleden naast hun Eerste Kamerlidmaatschap vervullen. Als u op een Kamerlid klikt verschijnt de profielpagina. Met een dubbelklik klapt het netwerk open en ziet u alle functies die het Kamerlid bekleedt. Het gaat steeds om de huidige functies, die het Kamerlid dus op dit moment vervult. Nevenfuncties Eerste en Tweede Kamer. Nevenfuncties Eerste en Tweede Kamer (30-10-2015) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Commissie integriteit overheid (CIO)

Parlementaire monitor - Parlementaire monitor. The Global State of Democracy. IDEA. Chapter 7 Fuelled by globalization, climate change and state failure, and due to its transnational nature, migration poses fundamental challenges to democratic societies on both the national and local levels, particularly in cities. It challenges the nation state and, by extension, policy areas that represent core components of state sovereignty, including citizenship.

Large migration flows strain democratic institutions’ capacity to effectively integrate migrants into society, and call into question the extent to which governments should enable migrants’ political participation and integration. Migration affects governments’ ability to deliver public services. La démocratie n’est pas le fruit du hasard - Trailer Officiel (2017) International IDEA (@Int_IDEA) National Democratic Institute. Rapport: Nederlandse democratie staat er goed voor, maar haalt een slechte score voor directe democratie. 'Nederlandse democratie staat er goed voor' - EenVandaag. De journalistiek is te links, politici in Den Haag beslissen alles in achterkamertjes en Nederlandse rechters zijn partijdig. Voor wie er zo over denkt is er nieuws: De Nederlandse democratie verkeert in een goede staat en internationaal doen we het heel goed.

De rechtspraak is onafhankelijk, de journalistiek is divers en kritisch en er zijn weinig drempels voor politieke partijen om in het parlement te komen, zijn enkele conclusies uit een omvangrijk onderzoek van de denktank IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistence). De organisatie onderzocht de ontwikkeling van rechtsstaat in 155 landen over de periode 1975-2015. Slechte score directe democratie Alleen als het gaat om directe democratie, zoals het referendum, scoort Nederland heel slecht. Sénateur français. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. En vertu de l'article 24 de la Constitution de la Ve République, il est le représentant des collectivités territoriales.

Il siège au palais du Luxembourg. Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est une autorité administrative indépendante française créée par la loi relative à la transparence de la vie publique du 11 octobre 2013 en remplacement de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. La Haute Autorité est chargée de recevoir, contrôler, avec l’administration fiscale, et publier les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d’intérêts de certains responsables publics: membres du gouvernement. Elle peut également être consultée par ces mêmes responsables publics sur des questions de déontologie et de conflit d'intérêts relatifs à l’exercice de leur fonction et émettre des recommandations à la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative.

Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

A very small analysis of the French Senate: in media res

Begium - Senate (to do) Algemeen - eerste aanzet tijdlijn tav denken over belangen-verstrengeling. Civis Mundi » artikel » De sleutelrol van politieke partijen in het Integriteitsysteem. Civis Mundi Digitaal #19. International and European perspective. Kamervragen tav belangenverstrengeling - eerste aanzet. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Openbaarmaking nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties (30.425) 2mrt2010. Integriteit en Erecode, een debat dat nooit eindigt. NieuwsIntegriteit en Erecode, een debat dat nooit eindigt. Integriteit en Erecode, een debat dat nooit eindigt. Erecode%20PvdA.pdf URL foetsie. Pvda - erecode.

15 mrt2015: extra integriteits hoofdstuk toegevoegd aan het Regelement van Orde

WNL Haagse Lobby sur Twitter : "De laatste paar minuten van onze uitzending over de Eerste Kamer als lobbyparadijs. Hoe moet dit verder als de senaat een steeds crucialere rol krijgt in het politieke proces? En hoe blijf je als senator integer? Stof tot n. WNL Haagse Lobby sur Twitter : "De laatste paar minuten van onze uitzending over de Eerste Kamer als lobbyparadijs. Hoe moet dit verder als de senaat een steeds crucialere rol krijgt in het politieke proces? En hoe blijf je als senator integer? Stof tot n. Erik de Vlieger met Syp Wynia over #Lobbycratie. Deel 1. Erik de Vlieger met oud PPR staatssecretaris Michel van Hulten: #Lobbycratie, deel 2. Esther van Fenema met Arjen Tillema: Lobbycratie en corruptie in Nederland.

Initiatiefnota 2de Kamerleden Bouwmeester “Lobby in daglicht

Commissie Flierman - Tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer. Elsevier - 24 nov 2016 - Waar blijft de ontmanteling van lobbystaat Nederland? - Syp Wynia "Enzovoorts, enzoverder." !!! gezien gelezen gepearled 5 mrt 2019. ( mirror ) Elsevier - 24 nov 2016 - Waar blijft de ontmanteling van lobbystaat Nederland? - Syp Wynia. Twitter. Is Nederland een lobbycratie i.p.v. een democratie?; Geerten Waling met Syp Wynia vanaf 22:39.

Is Nederland een lobbycratie i.p.v. een democratie?; Geerten Waling met ... Eerste Kamer onderzoekt eigen integriteitsregels. Cookies op de website van NOS. Fijn onder elkaar wat belangen vermengen. Fijn onder elkaar wat belangen vermengen - NRC. De functie van fiducie. Journaliste Marcia Luyten herkende de sauna waar ze in Amsterdam altijd kwam niet meer, toen zij na een verblijf van enkele jaren terugkeerde uit Afrika. De functie van fiducie – De Groene Amsterdammer. Staatscommissie parlementair stelsel.

Staatscommissie parlementair stelsel - comm: Remkes

18 dec 2018 - Hoorzitting Eerste Kamer tav Integriteit. Onze Jaïr bezocht Ankie Broekers-Knol. 21:17. Ankie Broekers-Knol van de @VVD zal niet nog een periode voorzitter zijn van de Eerste Kamer. En dat kwam toch redelijk onverwacht. Onze Jaïr bracht de voorzitter een bezoekje. #Jaïr… Jinek on Twitter: "Ankie Broekers-Knol van de @VVD zal niet nog een periode voorzitter zijn van de Eerste Kamer. En dat kwam toch redelijk onverwacht. Onze Jaïr bracht de voorzitter een bezoekje. #Jaïr… 29 jan 2019. NPO focus - waarom hebben we een eerste kamer ?

More. The Netherlands needs to enhance measures to preserve integrity in the government and in the police. The Netherlands needs to enhance measures to preserve integrity in the government and in the police - Newsroom.

Provinciale Staten en belangen-verstrengeling

18 febr 2019 - Gespreksblok: De rol van de Eerst Kamer als lobbyparadijs en hoe je daarin als senator integer blijft. Gasten: - WNL Haagse Lobby. Gespreksblok: De rol van de Eerst Kamer als lobbyparadijs en hoe je daarin als senator integer blijft. Gasten: - WNL Haagse Lobby - NPO Radio 1. Twitter. টুইটারে WNL Haagse Lobby: "De laatste paar minuten van onze uitzending over de Eerste Kamer als lobbyparadijs. Hoe moet dit verder als de senaat een steeds crucialere rol krijgt in het politieke proces? En hoe blijf je als senator integer? Stof tot nadenk.

Martijn de Greve (@MartijndeGreve) 28 febr 2019 - Eerste Kamer? Commissie doet voorstel voor gedragscode integriteit. ( mirror ) XXXIV Verslag van de Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit 16 april 2019. Eerste Kamer sur Twitter : "Tijdelijke commissie uitwerking gedragscode integriteit vd Eerste Kamer heeft dinsdag voorstel gepresenteerd voor een gemeenschappelijke Gedragscode #integriteit voor Eerste Kamerleden.

@traumabeertje en ik deden lang onderzoek naar de senaat, en nu zijn er (wéér) nieuwe gedragsregels. @DeGroene. Kim van keken on Twitter: "Even een anekdotisch draadje over de Senaat en intergiteit. Gistermiddag presenteerde de Eerse Kamer een nieuwe intergiteitscode. Wat er daarna gebeurde, zal jullie verbazen (of juist niet)." Even een anekdotisch draadje over de Senaat en intergiteit. Gistermiddag presenteerde de Eerse Kamer een nieuwe intergiteitscode. Wat er daarna gebeurde, zal jullie verbazen (of juist niet).