background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Gruppstärkande

Stress. Bildstöd och annat vid samtal. Pedagogisk kartläggning. Särskilt stöd. Elever som har svårt att hålla fokus. Elevcase. Lektionsobservationer. Flerspråkighet. Dataspel som ingång. Hemmasittare. Lärare. Simulatorer och övningar - NPF. Särskild begåvning. Appar och andra tips. Psykologutredning i skolan. Alla barn har rätt att bemötas med respekt och förståelse i skolan, rätt till lärande och utveckling på sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar.

Psykologutredning i skolan

För att utvecklas behöver barnet mötas där det står. Skolmiljö och pedagogik kan behöva anpassas I skolan uppmärksammas ofta svårigheter som inte varit uppenbara före skolstart. Svårigheterna kan bero på att miljön och aktiviteterna ställer fel krav på barnet och skapar hinder för lärande och utveckling. Miljö eller pedagogik bör anpassas så att man kan ställa rätt krav. Uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter kan ha många orsaker. Svårigheter som kan innebära behov av psykologutredning En utredning i elevhälsan kan behövas när barnet riskerar att inte uppnå kunskapskrav eller stöter på andra svårigheter i sin skolsituation.

Många barn har kombinationer av svårigheter.

NPF

ProReNata. Fråga på Facebook om förslag på hur Spec ped ska strukturera sitt arbete: Matematik. ADHD. Mitt lärande: Specialpedagogiskt perspektiv. Mer praktiska kurser. Brain Breaks i klassrummet. Autism. Funktionssimulatorn. Du kan välja om du vill uppleva de olika situationerna med eller utan kognitiv funktionsnedsättning.

Funktionssimulatorn

Vi rekommenderar att du tittar på båda versionerna för att kunna jämföra. En person med kognitiv funktionsnedsättning kan ha svårigheter med sinnesintryck, att minnas, uppfatta tid, planera, organisera och fokusera.

Dyslexi

Språkstörning DLD. Motivation. Teacher Education and Training – Sanford Inspire. Att skapa ett lugn - Karin bygger undervisning. Oavsett skola, oavsett rum, blir det ingen undervisning om det inte skapas ett lugn.

Att skapa ett lugn - Karin bygger undervisning

En feedback som jag ofta får och har fått genom åren är att på dina lektioner finns ett lugn. Vad är nyckeln bakom lektionen som börjar och slutar helt enligt plan? En av de viktigaste grundstenarna i en lyckad lektion, enligt mig, ligger inte i undervisningsteorier som lärarutbildningen lärde ut eller att ha de senaste vetenskapliga beläggen i ämnet. Framgången i en lektion ligger i när jag som lärare vet när lektionen verkligen börjar, att sätta ord på det som kan verka självklart.Det är att sätta ramen för vad som behöver finnas för att ge alla samma förutsättningar oavsett om det är en förskoleklass eller en årskurs nio.

PYS-paragrafen

Kunskapskraven. Dyspraxi. Litteratur. Hur kan åtgärdande bli mer förebyggande? – Specmaja. Hur ska vi lärare, rektorer och elevhälsan få åtgärdande insatser till att bli mer förebyggande?

Hur kan åtgärdande bli mer förebyggande? – Specmaja

EHM - elevhälsomötet - att komma igång - Specialpedagogisk kompetens. I mitt förra inlägg skrev jag om EHM – elevhälsomötet – och beskrev kortfattat vad EHM innebär, innehåller och vilka konsekvenser och resultat modellen kan få på skolans arbete.

EHM - elevhälsomötet - att komma igång - Specialpedagogisk kompetens

Det var alltså tillsammans med Anna och Maria, elevhälsans professioner och övrig personal på Bergsjöskolan som ett förändrat arbete kring skolans elevhälsa påbörjades. Vi såg vilka behov som fanns på skolan, på olika nivåer. Vi kunde identifiera hur organisationen skulle behöva förändras för att EHM skulle platsa för att utgöra en del av skolans arbetsorganisation.

Vi ritade ett mönster och sydde ett plagg som utgick helt från skolans mått.

Struktur

Tankar inför spec ped konf tid. Undervisning på vetenskaplig grund. Om läsdiagnoser. Från forskning till handfasta tips om NPF i klassrummet. Känner du dig vilsen i arbetet med att arbeta inkluderande?

Från forskning till handfasta tips om NPF i klassrummet

Det är inte så konstigt – för i dag är det många i skolans värld som inte vet hur man skapar en lyckad skolgång för elever med funktionsnedsättningar. Beteendevetaren Linda Jensen har under flera år studerat hjärnforskning, evidensbaserad pedagogik och beteendevetenskap. Arbetet har nu omvandlat till en bok med hundratals handfasta tips som omfattar barn med autism och ADHD, men även dyslexi och dyskalkyli. I boken ”Inkluderingskompetens vid ADHD och autism” berättar hon omvforskning och vilka strategier svensk skola kan använda för att bemöta och stötta elever med ADHD och autism.

Hur skapar vi en lyckad skolgång för eleverna med ADHD och autism? – Tillsammans, är det korta svaret. Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Inkludering och delaktighet. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning.

Inkludering och delaktighet

Av skollagen framgår att eleverna ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Läsa och skriva komplexa texter - Ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogiskt perspektiv. Som en uppstart av ett nytt läsår fortsatte IKT-pedagogernas processledning med LIN Education genom två intensiva dagar i Göteborg.

Specialpedagogiskt perspektiv

Som en del under dessa dagar var Stefan Fornestedt från Ängsdals skolan engagerad för att prata om det specialpedagogiska perspektivet i undervisningen. Den viktiga delen som stod i fokus var hur vi kan omfamna alla elever i lärsituationen. Några av de väsentliga delarna i en sådan undervisning är att skapa en varierad undervisning som ger en ökad bredd för alla elever att lyckas. Varför är det så svårt att skriva i skolan? Del 3 – Tydlighet. Många elever med autism har svårt att skriva i skolan.

Varför är det så svårt att skriva i skolan? Del 3 – Tydlighet

Vad det kan bero på har jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg. För många är ett av problemen att uppgiften inte är tillräckligt tydlig. En del saker som kan verka uppenbara för de flesta är inte alltid det för någon med autism. Därför behöver man informera även om detaljer. Min son Platon hade inte förstått att man fick hoppa över uppgifter i en läxa och gå tillbaka till dem senare. Observationsschema-v-08. Språkstörning i en digital värld. Durkin och Conti-Ramsden (2014) betonar att det fortfarande finns rätt lite forskning om språkstörning och användning av ny media.

Språkstörning i en digital värld

Men de betonar också att det finns få saker i den digitala världen som inte innebär kommunikation och språk på något sätt. Digital litteracitet har gett möjligheter att kommunicera och lära sig om världen på många nya sätt, och många av dessa sätt kan också vara ett stöd för individer med språkstörning. Men det är också viktigt att komma ihåg att kommunikationen via datorn/telefonen/lärplattan och användandet av dessa verktyg också är något som personer med språkstörning kan behöva stöd i - språkstörning riskerar att påverka all typ av kommunikation!

Durkin och Conti-Ramsden (2014) betonar också att synen på "ny" digital media inte kan vara svart eller vit. Det finns både potentiella mycket goda effekter, och även potentiella negativa effekter. Referenser Conti-Ramsden, G., Durkin, K., & Simkin, Z. (2010). Conti-Ramsden, G., Durkin, K., & Walker, A. Moody, A. Claes Nilholm: Vems fel är det när det går dåligt i skolan?

Elevhälsa

UR Samtiden - Grav språkstörning 2015: Arbetsminne och språk - UR Skola. Specialläraren: Skolor lägger problemen i elevens knä. I övergången från sommarlov till ny skoltermin är det viktigt att skolorna tänker på de elever som har svårt att hantera förändringar och övergångar. För elever med funktionsvariationer som autism kan det vara avgörande att skolstarten blir så bra som möjligt. – Att börja skolan igen efter drygt två månaders ledighet är en stor omställning.

Klassrumsmiljön

NO-ämnen. Speciallärare - specialpedagog. Samarbete lärare - EHT. Såhär vill jag ha det i skolan – material med bildstöd för att prata om stödb... Anpassningar för hela gruppen. Språkutvecklande arbetssätt. Studieteknik och inlärningsstilar. Von Ahlefelt Nisser - Spec ped och spec lär olika roller.

Studiero – riskfaktorer och skyddsfaktorer att diskutera kollegialt. De senaste veckorna har jag ägnat mig mycket åt studiero tillsammans med lärare. Många lärare tycker att studieron brister medan många elever inte reagerar över det utan tycker att det är för tråkigt på lektionerna. Egentligen är det två sidor av samma mynt, engagemang och aktivitet är en del av studieron, alltså ett fokus på lärande. När uppmärksamheten störs bryts studieron.

Föräldrar

Gränslöst digitalt lärande. Jag och flera av mina kollegor tycker att många barn idag har svårare att koncentrera sig. Vi upplever att de har kortare uppmärksamhetsspann och att lektionerna behöver vara varierade och underhållande för att hålla kvar elevernas fokus. Har vi fler barn med koncentrationssvårigheter idag än för 20 år sedan? Både ja och nej skulle jag svara. Barn idag tränar inte på att ha tråkigt. De barn som är sårbara för koncentrationssvårigheter har det svårare idag, då både samhället kräver mer och barn får träna koncentrationen mindre.

Istället för att klaga på dagens ungdom eller samhället av idag, har vi funderat på hur vi ska möta situationen. 2016-11-4. Förebygg uppskjutarbeteende och främja försöksvilja. Nu när det är nytt år ska man tydligen ta nya tag. Allt det man skjutit upp under förra året ska fixas till nu när man har en chans att börja om. Det sägs om dieter att de flesta funkar bara man följer dem. Aye, there’s the rub! En av mina kollegor som var lite bekymrad om mina stressnivåer härförleden frågade om jag har ett träningsprogram. FULLTEXT01. FULLTEXT01. Så här fungerar appen Oribi Writer. Struktur och delmål för att minska stress. Accommodations to Help Your Child With Executive Functioning Issues.