background preloader

BFL och lärande4

Facebook Twitter

Betygssättning. Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F.

Betygssättning

A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven. Den här bedömningen gör läraren i slutet av en kurs eller i slutet av en termin. Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning av en elevs kunskaper, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Betyg åk 6 - Informationsmaterial_121126. Smidig feedback. Tidigare har jag bloggat om Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb och idag tänkte jag gå lite djupare in i ett av dem: Formida- .

Smidig feedback

Formida är gratis och plattformsoberoende dvs det fungerar oavsett vilken dator eller ipad du använder. Det fungerar även om du använder dig av Google Suite eller Office 365 och word. Jag kommer att visa hur tillägget fungerar i Google Dokument då det är det jag använder och tycker är enklast. En pedagogisk planering. Att presentera och kommunicera undervisning är en svår konst både digitalt och på tavlan i klassrummet: Att med ord och bild formulera sig så att eleven förstår uppgiften eller temat (VAD), i vilket syfte eleverna tränar på just detta (VARFÖR), samt hur arbetet ska genomföras (HUR).

En pedagogisk planering

Många huvudmän tvingar in lärare i administrativa lärplattformar med förutbestämda mallar som inte är ändamålsenliga för varken elever, lärare eller vårdnadshavare (skrivit om det tidigare: Lärplattformar – på gott och ont). Dessa planeringar är ofta fyllda med svårtillgänglig LGR11-text (copy-paste), visuellt en Berlinmur att forcera och på grund av fixeringen vid styrdokumenten riskerar de att lura bort både elev och lärare från undervisningens innehåll.

Mina åttor ska göra egna reklamfilmer. Att tydliggöra vad som krävs med lärandematriser - Rosana Månsson. Lärandematriser är ett verktyg för undervisning och elevernas lärande.

Att tydliggöra vad som krävs med lärandematriser - Rosana Månsson

7. Feedback by Jag vill vara en lärare som... Hur sätter lärare betyg? Kritik av formativ bedömning. Science exists, moreover, only as a journey toward truth.

Kritik av formativ bedömning

Stifle dissent and you end that journey. – John Polanyi, Nobelpristagare i kemi I min värld och i min uppfattning har det här med formativ bedömning varit ganska oproblematiskt. Skolan under ytan : en bok om arbetssituationen inom svensk skola - Johan Hae... Den senaste terminsavslutningen var den trettiosjätte i ordningen då författaren återigen kunde konstatera att gränsen till utmattning var hårfin.

Skolan under ytan : en bok om arbetssituationen inom svensk skola - Johan Hae...

Inom svensk skola idag råder vanmakt, stress och oro. Struktur: Karusellen – Kooperativt Lärande. I denna struktur kan du använda dig av varierade uppgifter och beroende på uppgiftens karaktär kan det vara samma uppgift på varje bord – så att grupperna hela tiden tar hjälp av vad de andra grupperna skrivit för att utveckla sitt tänkande för varje steg – eller olika uppgifter där de bygger vidare på vad förra gruppen skrev. Välj en uppgift där det finns många svarsalternativ: Skriv talet 100 på olika sätt, skriv så många ord ni kan i en given ordklass, skriv ner så mycket ni kan om en person/plats/händelse.

Karusellen kan användas både för att aktivera elevernas förförståelse, för att fördjupa förståelse, för att sammanfatta och repetera kunskapsområden eller för att få inspiration till nya lösningar. Inom det Kooperativa Lärandet kallas övningen Brainstorm Carousel. I boken Lyft språket Lyft tänkandet av Pauline Gibbons kallas denna övning Progressiv Brainstorming. Dr Dylan Wiliam The Secret of Effective Feedback.

Betygmaster kopia. Skapa grupper – Kooperativt Lärande. Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION. Skolinspektionen (2012) har utvecklat ett observationsschema som används vid inspektioner och kvalitetsgranskningar av undervisningen.

Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION

Observationsschemat bygger på aktuell forskning om framgångsrik undervisning. Skolinspektionen (2012) har även gjort en forskningssammanställning om framgång i undervisningen. Vill man fördjupa sin ytterligare kring olika framgångsfaktorer i undervisningen rekommenderas Utmärkt Undervisning (2013) av Jan Håkansson och Håkan Sundberg samt Synligt Lärande (2009) av John Hattie eller SKL (2011) som gjort en sammanfattning av Hatties forskning. Struktur: Huvuden ihop! – Kooperativt Lärande. Grunden i kooperativt lärande är att vi tänker tillsammans. I strukturen Huvuden ihop! Gör vi precis det – vi slår våra kloka huvuden ihop och tänker tillsammans. Dela in eleverna i grupper om 3-4. Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande. Denna struktur stärker klasskänslan och engagerar eleverna att samtala och diskutera med alla i sin grupp.

Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande

Vi ger två varianter på strukturen där den ena är en variant av EPA och den andra är uppgiftsbaserad där man vill arbeta igenom olika numrerade arbetsuppgifter genom Kooperativt Lärande. På engelska kallas denna ”StandUp, HandUp, PairUp!”. Kunskaper och attityder viktiga i formativ bedömning. Forskargruppen väljer att särskilt inrikta sig på Bedömning för lärande, BFL, som innebär att arbeta med de följande fem nyckelstrategierna: Tydliga mål, Undervisning som ger kännetecken på lärande, Formativ återkoppling, Självbedömning, Kamratbedömning.

Kunskaper och attityder viktiga i formativ bedömning

Resultaten i den systematiska översikten baseras på 25 artiklar eller avhandlingar som berör olika aspekter med betydelse för införandet av BFL. Studierna är genomförda på både grundskola och gymnasieskola, men inte i yrkesämnen. De presenterar sina resultat med utgångspunkt i faktorer hos läraren, eleven, bedömningspraktiken och skol- och klassrumskontexten. Formativ bedömning – motivation eller stress? Jag läser just nu Hjärnkoll på skolan av Martin Ingvar och Gunilla Eldh där de skriver om att eleverna måste känna att deras prestationer gör det möjligt för dem att nå målet.

Formativ bedömning – motivation eller stress?

Vi som lärare måste alltså se till att våra uppgifter går att lösa på flera nivåer och att de tar eleverna ur sin trygghetszon och in i sin proximala utvecklingszon där lärandet kan ske. Blir det för svårt är ansträningningen inte värd det och eleven ger upp. Men för att eleverna ska kunna ta sig igenom även en perfekt anpassad uppgift som ligger lite utanför sin trygghetszon så behöver de all uppmuntran och stöd de kan få så att de känner att de är på väg åt rätt håll. Återigen – relationen. More Than 150 Questions for 21st Century Fluency Development. Skolverket om betyg, april 2016. Upload Malin Frykman Loading... Working... ► Play all Skolverket om betyg, april 2016 Malin Frykman3 videosNo viewsUpdated today Play all. Skolverket om NP, undantagsbestämmelsen och NP:s relation till betyg. Tvärgruppsarbete gör alla aktiva – Fröken Jingfors. Det är svårt att få till bra grupparbeten där alla elever bidrar och visar vad de kan. Jag jobbar ofta med tvärgrupper som ett sätt att göra alla i en grupp aktiva.

Man kan göra det på många olika sätt både som en snabb klassrums aktivitet eller som slutredovisning av ett större arbetsområde. En tvärgrupp är en grupp som består av medlemmar från olika andra grupper. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Formativ bedömning - en film om Sara! Undervisningstips Del 9 Återkoppling i rätt tid och rätt format – NORDSTRÖM E... Bedömning för och av lärande: Forskningsnytt om formativ bedömning.

Undervisningstips Del 7 Återkopplingens tre frågor – NODSTRÖM EDUCATION. Återkoppling i undervisningen Nyckelstrategi tre handlar om att ge eleverna framåtsyftande återkoppling (respons) som för lärandet framåt. Framåtsyftande återkoppling har bland de största effekterna (oavsett skolform) på elevernas studieresultat enligt Hattie (2011). För att återkopplingen ska ge en positiv effekt så finns det ett antal kriterier som lärare bör utgå från om återkopplingens innehåll, format och tid. Går feedbacken fram? – Fröken Jingfors. Läxor och läxhjälp. För att läxan ska bli ett stöd för elevernas lärande är det viktigt att läxor, när de används, hänger ihop med undervisningen, förbereds, förklaras och följs upp i undervisningen på ett bra sätt. Genom att tänka igenom hur läxorna förbereds, konstrueras och följs upp kan läraren se till att elever ges likvärdiga förutsättningar att göra läxorna.

En illa förberedd läxa riskerar att leda till att elevens hemförhållanden får större betydelse. Nya riktlinjer för nyanlända elevers utbildning. StudiSverige.