background preloader

BFL och lärande4

Facebook Twitter

Betygssamtal utifrån checklistan i ESP · Mia Smith. UR Orka plugga - Varje höst är det muntliga nationella... Skolan kör med förbundna ögon ner i digitaliseringsträsket. Orka plugga: Minnesteknik för glosor. Administrativ Belastning! Inkludera elever – men med sikte på framtiden. Om debattören Karin Herlitz gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska, just nu verksam på högstadiet på Farstavikens skola, Värmdö.

Inkludera elever – men med sikte på framtiden

Efter nästan femton år som lärare på gymnasiet har jag det här läsåret prövat på grundskolan för första gången. Lärplattformar är en återvändsgränd - Nicklas Mörk. Rikspolitiker, kommunpolitiker, fackförbund och arbetsgivare säger alla att administrationen för lärarna måste minska.

Lärplattformar är en återvändsgränd - Nicklas Mörk

Tilltron till digitaliseringens möjlighet att effektivisera skolrelaterad dokumentation är skyhög hos de som styr ute i kommunerna och det är många som dreglar över möjligheten att samla in stora mängder data. Samtidigt vittnar allt fler lärare om tvånget från sina respektive kommuner/arbetsgivare att använda så kallade lärplattformar till att utöver föra in frånvaro och boka utvecklingssamtal också dokumentera och kommunicera elevernas kunskaper med vårdnadshavarna. Då lärplattformarna bidrar till en fragmentariserad syn på kunskap och de tekniska specifikationerna inte klarar av att stödja lärare att göra holistiska bedömningar vid exempelvis betygsättning har dessa lett till att lärares dokumentationsbörda istället har ökat markant, till ingen nytta. Bilder som minnesstöd. Snapchat, Instagram och andra bildbaserade nätverk används flitigt bland barn och ungdomar.

Bilder som minnesstöd

Kommunikation sker med bilder och det krävs att man kan berätta i bilder och att kunna tolka bilder. Varje gång vi ser en bild sker det en ögonblicklig reaktion i hjärnan. ”Mätandet gör lärarna till marionetter” 1. Minnet - Bli supersmart! Organisera för skolbibliotek i undervisningen. Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

Organisera för skolbibliotek i undervisningen

Skrivningar om digital kompetens har stärkts i läroplanerna och det har tillkommit en ny skrivning om skolbibliotek. De reviderade läroplanerna gäller sedan den 1 juli 2018. Det betyder att rektor ansvarar för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Det kan till exempel innebära att skolbibliotekarien är aktiv i olika läsprojekt eller stöder lärares arbete med digital källkritik. Strukturer. Bedömningsmatris stärker elevernas prestationer. Digitala verktyg stärker undervisningen. I min undervisning använder jag många digitala verktyg för att förbättra och effektivisera redan fungerande pedagogiska metoder och arbetsformer.

Digitala verktyg stärker undervisningen

De flesta moment jag har i min undervisning kan stödjas av digitala verktyg som motiverar, intresserar och utmanar eleverna. Genom att använda digitala inslag som en naturlig del i undervisningen kan jag förbättra förutsättningarna för att lyckas med ett formativt arbete. Fastna inte i matristräsket. I diskussionen om skolan i Sverige finns det vissa åsikter som är starkt polariserade.

Fastna inte i matristräsket

Särskilt inom bedömningsområdet är det vanligt att framställa betyg eller nationella prov som allmängiltigt bra eller dåliga. Det är antingen svart eller vitt, utan gråzoner eller nyanser. Mycket tyder på att även diskussionen om bedömningsmatriser tycks ha hamnat i samma fåra. Häromdagen fick jag en förfrågan via sociala medier, som gällde svensk forskning om bedömningsmatriser. UR Samtiden - ResearchED 2017: En students resa genom lärandet - UR Skola. Ta rätt beslut i klassrummet. Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet, 7.5 hp - US158F... Kursen är helt nätbaserad utan fysiska träffar och kräver tillgång till headset och webbkamera.

Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet, 7.5 hp - US158F...

Undervisningsspråket är engelska. Tap2Grade - Grade Your Students Fast and Easy by Daniel Georges. Det senaste inom vår podcastvärld - #annaochphilip. Betygssättning. Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F.

Betygssättning

A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven. Den här bedömningen gör läraren i slutet av en kurs eller i slutet av en termin. Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning av en elevs kunskaper, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Betyg åk 6 - Informationsmaterial_121126. Smidig feedback. En pedagogisk planering. Att tydliggöra vad som krävs med lärandematriser - Rosana Månsson.

Lärandematriser är ett verktyg för undervisning och elevernas lärande.

Att tydliggöra vad som krävs med lärandematriser - Rosana Månsson

Det här inlägget handlar om Johan Alms idéer om lärandematriser utifrån sin bok Lärandematriser; att få eleven att förstå. Jag fick höra om boken i olika forum på internet och har nu genom boken tagit del av handledningen av att skapa ”lärandematriser”. 7. Feedback by Jag vill vara en lärare som... Hur sätter lärare betyg? Kritik av formativ bedömning. Science exists, moreover, only as a journey toward truth.

Kritik av formativ bedömning

Stifle dissent and you end that journey. Skolan under ytan : en bok om arbetssituationen inom svensk skola - Johan Hae... Struktur: Karusellen – Kooperativt Lärande. Dr Dylan Wiliam The Secret of Effective Feedback. Betygmaster kopia. Skapa grupper – Kooperativt Lärande. Lektionsobservationer – NORDSTRÖM EDUCATION. Struktur: Huvuden ihop! – Kooperativt Lärande. Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande.

Kunskaper och attityder viktiga i formativ bedömning. Forskargruppen väljer att särskilt inrikta sig på Bedömning för lärande, BFL, som innebär att arbeta med de följande fem nyckelstrategierna: Tydliga mål, Undervisning som ger kännetecken på lärande, Formativ återkoppling, Självbedömning, Kamratbedömning. Formativ bedömning – motivation eller stress? More Than 150 Questions for 21st Century Fluency Development. Skolverket om betyg, april 2016. Skolverket om NP, undantagsbestämmelsen och NP:s relation till betyg. Tvärgruppsarbete gör alla aktiva – Fröken Jingfors. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Formativ bedömning - en film om Sara! Undervisningstips Del 9 Återkoppling i rätt tid och rätt format – NORDSTRÖM E... Bedömning för och av lärande: Forskningsnytt om formativ bedömning.

Undervisningstips Del 7 Återkopplingens tre frågor – NODSTRÖM EDUCATION. Går feedbacken fram? – Fröken Jingfors. Läxor och läxhjälp. Nya riktlinjer för nyanlända elevers utbildning. StudiSverige.