background preloader

Specialpedagogik

Facebook Twitter

Lära sig R

Vårt fokus är elever med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten har uppdraget att verka för att barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Vårt fokus är elever med funktionsnedsättning

Vår rådgivning utgår från kunskap om olika funktionsnedsättningars pedagogiska konsekvenser och hur man kan anpassa undervisningen så att man ger eleverna så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Strukturerad fonem- grafemkoppling. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har utvärderat tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi.

Strukturerad fonem- grafemkoppling

Rapporten visar bland annat att den metod som på engelska kallas phonics, är den som ger bäst resultat när det gäller en god läsutveckling. Begreppet phonics har översatts som strukturerad fonem- grafemkoppling och vi ska ge en kort översikt över vad det innebär. Strukturerad träning av kopplingen fonem – grafem kan förklaras med att kopplingen mellan språkljud och bokstav tränas systematiskt. Språkligt arbetsminne. Arbetsminnet (eller korttidsminnet) handlar om vår förmåga att hålla information i minnet under kortare tider före den eventuellt förs över till långtidsminnet.

Språkligt arbetsminne

Arbetsminnet är aktivt då vi utför målinriktat arbete och gör flera saker åt gången. Det är viktigt i all nyinlärning men också i social kommunikation. Likaså spelar arbetsminnet en stor roll vid läsning och läsinlärning. Vid läsning samspelar arbetsminnet och långtidsminnet. Fonem är inlärda beståndsdelar av ord och för en automatiserad läsning bör läsaren hitta fonemen i långtidsminnet och behandla och hålla kvar dem i arbetsminnet. I skolan används arbetsminnet också bl.a. då eleven följer undervisningen och följer olika instruktioner. Plan B Cartoon Swedish. Ljudmetoden – effektiv i den tidiga läsundervisningen. Alfabetet är bara en ytterst obetydlig vågtopp på det ofantliga hav som utgör språket.

Ljudmetoden – effektiv i den tidiga läsundervisningen

Det lilla fåtalet bokstäver är ett intet i jämförelse med de oräkneliga ljud de betecknar. Och även ljuden är endast tillfälligtvis och slumpvis förnimbara antydningar om det underliggande språkets sammansatthet och mångtydighet och väldighet.Torgny Lindgren Språket–ljuden–bokstäverna Med Torgny Lindgrens förunderliga formulering om språket, ljuden och bokstäverna vill vi inleda denna artikel om läsundervisning.

Matematik

Dyslexi kräver mer än övning. När jag som lärare i grundskolan mötte elever som hade svårigheter med läsning och stavning gav jag rådet att läsa, skriva och öva mer.

Dyslexi kräver mer än övning

Övning ger som bekant färdighet. Men jag såg också att det fungerar olika bra för olika elever. Jag minns särskilt en elev, som trots idogt övande fortsatte kämpa med bokstäver, stavning och meningar. 5 tips: Här är lärarnas favoritappar. I varje tidningsnummer av Skolvärlden delar lärare med sig av sina bästa app-tips till andra lärare under segmentet ”månadens app”.

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Skolvärlden har satt ihop en lista med lärarnas tips från vårterminen 2020. Här är fem appar som fem lärare använder till vardags i klassrummet och som de menar gör undervisningen bättre. Veckoschema med bildstöd Format: iOS (iPad och mobil) Pris: 25 kr. Grav språkstörning 2015: Arbetsminne och språk. Gott nytt ordförrådsår! Metod.

Gott nytt ordförrådsår!

Blanketter för grundskolan och grundsärskolan. Ekasen.education. Begreppsförvirring i arbetet med stödinsatser - AnnaBe Utveckling. Jag blir lite förvirrad av alla dessa ord och begrepp som används i samband med stödinsatser i skolan: Pedagogisk utredningPedagogisk kartläggningSpecialpedagogisk utredningSpecialpedagogisk kartläggningFördjupad utredningFördjupad kartläggningHandlingsplan Jag har tidigare skrivit om ordens betydelse i inlägget Språket som förändringsverktyg.

Begreppsförvirring i arbetet med stödinsatser - AnnaBe Utveckling

Är de språkliga uttrycken så viktiga? Alla ljudar - inte bara nybörjare! Först ljudande läsning - men sen då?

Alla ljudar - inte bara nybörjare!

“The Self-Teaching Hypothesis" (Share, 1995) är en välkänd teori som har fått mycket stöd i forskning sedan den formulerades på nittiotalet. Share menar att när ett barn väl lärt sig att ljuda, och alltså fokuserar på bokstäverna i orden och deras sekvens, så börjar barnet också självständigt utveckla sin ortografiska kunskap. Varje gång en bokstavssekvens kommer tillbaka (ord/orddel/vanlig bokstavskombination) och läses korrekt, så minskas behovet av att ljuda!

Att lära barn att kunna ljuda är alltså ett kraftfullt medel till att få dem att själva kunna utveckla den nödvändiga ortografiska kunskapen som behövs för automatiserad avkodning som inte tar bearbetningskraft från att förstå det som står.

Learning English

Info — Bråka Smartare. Förklaringen bakom ADHD. Forss Webservice - Tips & material. Utbildning och kurser. Jakten på den specialpedagogiska kompetensen - AnnaBe Utveckling. För mig är det en självklarhet att den specialpedagogiska kompetensen ska tas tillvara och komma till användning i hela skolans organisation och i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Jakten på den specialpedagogiska kompetensen - AnnaBe Utveckling

När det sker ökar skolans möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer och inkluderande undervisning för alla elever. LegiLexi. LegiLexi. Specialpedagog på gymnasiet – Specialpedagog på gymnasiet. På gymnasiet är klasserna i regel stora, varje lärare har flera olika kurser och träffar varje vecka ett stort antal elever, vilket innebär att det kan vara en utmaning att ha alla elevers extra anpassningar i huvudet.

Stödjande strukturer med hjälp av analysmallar – Specialpedagog på gymnasiet. På gymnasiet är klasserna i regel stora, varje lärare har flera olika kurser och träffar varje vecka ett stort antal elever, vilket innebär att det kan vara en utmaning att ha alla elevers extra anpassningar i huvudet. En viktig del i mitt arbeta är därför att vägleda lärarna hur de kan arbeta med ledning och stimulans, att försöka hitta bra anpassningar på gruppnivå, för att därigenom minska behovet av extra anpassningar på individnivå. Verktyg som vi bl.a. använder oss av är analysmallar och skrivmallar av olika slag. Start - Funktionshinderbanan. Modellen som för alla närmare varandra. Måndag eftermiddag är det arbetslagsmöten på Kastellegårdsskolan i Ytterby strax utanför Kungälv. Svensk Intresseförening för Tal och Språk, SITS. Gratis ljudböcker.

Har du Legimus men tycker ändå att du vill öronläsa fler böcker? De flesta bibliotek har sina ljudböcker i en app. Läs hur du får tag på den. De allra flesta av Sveriges bibliotek är uppkopplade till en tjänst som heter Biblio. Tjänsten gör bibliotekets ljudböcker tillgänglig för alla medborgare via en app. För att läsa ljudböcker: Ladda ner appen till din mobiltelefon.Androidtelefon - Google Play: - itunes: appen och leta reda på ditt bibliotek. Var går gränsen mellan vanlig undervisning och extra anpassningar?

Arbetsmaterial

Kartläggning. Litteratur. Annorlunda perception vid NPF - Vad kan skolan göra? Tänk dig att du försöker laga mat. Gästerna kommer snart, och du är ganska sen. Svar på tal om Autism och ADHD i skolan — Extraordinary Brains. Nationella självskadeprojektet - för bättre vård och bemötande. Ett stöd för lärare och länk mellan elevhälsa och klassrum. Onsets and rimes‐ An emphasis on onset‐rime awareness as a critical necessity for teaching the dyslexic (or poor reader) to read and spell: Australian Journal of Learning Disabilities: Vol 1, No 3.

NPF-podden: Tonåring som vägrar gå till skolan.