background preloader

Forskning

Facebook Twitter

Forskning: Faktorerna som utmärker framgångsrika skolor. Bra skolor kan se ut på många sätt.

Forskning: Faktorerna som utmärker framgångsrika skolor

Men de har också nästan alltid några saker gemensamt. Maria Jarl är statsvetare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet. Framgångsrika anpassningar i skolan för barn med ADHD, ADD, autism mm. Jag är rädd att det många gånger är svårt att förstå exakt VAD vi menar när vi pratar om anpassning i skolan.

Framgångsrika anpassningar i skolan för barn med ADHD, ADD, autism mm

Många verkar tro att undervisningen ska bedrivas på ett helt nytt sätt, att anpassning alltid kostar massor av pengar och att det innebär mer arbete. Jag hamnade i en debatt kring en vanlig missuppfattning häromdagen: Att skolan inte kan göra något ”om inte en massa annat anpassas i andra delar av barnets liv.” Helen Timperley. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. Viktigt värdera forskning kritiskt. — Det är inte enkelt att lyfta in evidensbaserade tekniker inom den formativa bedömningen i klassrummet och få det att fungera, säger Magnus Levinsson, filosofie doktor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, som skrivit en avhandling om evidensbasering.

Viktigt värdera forskning kritiskt

Han har i sin avhandling studerat hur sex lärare börjar använda formativ bedömning och vad som då händer med lärarna och undervisningen. — Både evidensbasering av undervisningen och formativ bedömning lanseras nu allt mer av politiker som krispaket för att vända de negativa resul­tat­­trenderna i svensk skola, säger han. Att hantera problemskapande beteenden i skolan - Pedagog Skåne Nordväst. Med hjälp av den låg-affektiva pedagogiken kan det skapas en pedagogisk miljö med positiva förväntningar på elever som vi upplever har problemskapande beteenden.

Att hantera problemskapande beteenden i skolan - Pedagog Skåne Nordväst

Elever i behov av särskilt stöd, behöver särskilt stöd. För att kunna arbeta med dessa elever på ett bra sätt krävs därför särskilda metoder. Psykisk sjukdom under lupp. Svenskar förknippar lycka med god psykisk hälsa, vilket anses som viktigare än kroppslig hälsa, god ekonomi, kul på jobbet och acceptabel stressnivå.

Psykisk sjukdom under lupp

Avsaknad av god psykisk hälsa innebär får man förmoda psykisk ohälsa. Skolforskning - JL Skolutveckling. "Det är dags att kritiskt granska John Hattie" Bild: Ulf Frödin Jag var med om en intressant erfarenhet nyligen när jag föreläste för en grupp rektorer i Stockholm.

"Det är dags att kritiskt granska John Hattie"

Jag nämnde att jag skrivit en blogg med det som jag tyckte lite fyndiga namnet Att bli lite i hatten av Hattie. ”Vad bra att någon är kritisk till Hattie”, sa en av åhörarna, ”här är han som en gud.” Eftersom jag utöver bloggen också riktat kritik mot John Hattie i andra sammanhang blev jag lite förvånad. Hade inget av denna kritik landat i diskussionen? Det verkade inte så. Några som tagit emot John Hattie med öppna armar är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som presenterar hans studie i rapporten Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat. What Great Schools Do- John Hattie- VASSP 2012.

Why are so Many of our Teachers and Schools so Successful?: John Hattie at TEDxNorrkoping. Www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf. John Hattie: Visible Learning – en sammanfattning och reflektion.

Denna text är en artikel skriven för Manus, läromedelsförfattarnas förenings tidning, marsnumret.

John Hattie: Visible Learning – en sammanfattning och reflektion

John Hattie, skolforskare från Nya Zeeland, publicerade för 3 år sedan en metastudie i syfte att klargöra vilka faktorer som faktiskt innebär mätbart bättre resultat i elevers prestationer. Nu har hans bok Visible Learning for Teachers utkommit på svenska, Synligt lärande för lärare, på Natur & Kulturs förlag. Alla vill ha goda resultat -kvalitet- i skolan men det verkar svårt att nå samstämmighet kring hur det ska gå till. Det unika med Hatties forskning är att den utgår från data som är så omfattande att man måste förhålla sig till den.

Hattie vänder upp och ner på debatten. Titeln Visible Learning är i sig en sammanfattning av en längre fråga som Hattie ställer sig: “How do we make learning visible to teachers and how do we make teaching visible to students?”. Forskning i korthet 2013 nr1.pdf. Nyckelkompetenser för livslångt lärande. Den digitala kompetensen – Om skolans nya utmaning. I en rad forskningsrapporter framkommer det att digitaliseringen och globaliseringen av samhället ställer krav på nya kompetenser.

Den digitala kompetensen – Om skolans nya utmaning

Att kunna röra sig i en värld med heterogenitet, relativism, ökad konkurrens, interaktivitet och teknologi kräver tydligen sitt. De gamla grundläggande förmågorna läsa, skriva och räkna (The three R’s) gäller fortfarande men räcker inte längre menar man. I stället krävs fördjupande kunskaper, då varje grundläggande förmåga har ett vitt spann över ytterligare förmågor som i sin tur bottnar i andra. Ta genrekunskap och kritisk läsning som exempel. När det gäller de traditionella texttyperna har också de utvecklas till nya hybrider och blivit makrogenrer och mulimodala texter i samband med att nya sociala medier har skapats. Sammanfattning-forskningsoversikten. Bok om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Bok om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Tanken är att översikten ska inspirera lärare och rektorer i deras arbete, och vara ett underlag för diskussioner på skolor och hos huvudmän om hur man kan förankra skolverksamheternas vardag i vetenskap och beprövad erfarenhet. Nedan följer ett smakprov ur boken: Effektstorlektar-hämtade-från-John-Hatties.