background preloader

Forskning

Facebook Twitter

DOC160601 20160601081722 (1) DOC160601 20160601123803. Det digitala läsandet. The Substitution Augmentation Modification Redefinition (SAMR) Model: a Critical Review and Suggestions for its Use. References Alonzo, A.

The Substitution Augmentation Modification Redefinition (SAMR) Model: a Critical Review and Suggestions for its Use

C., & Gotwals, A. W. (2012). RFR 201516 RFR 18. Ny rapport om elevers användning av internet. CSCL, Theory and Practice of an Emerging Paradigm - Timothy D. Koschmann. Datagrundad skolförbättring - - analys utifrån datateam-metoden - Kim Schildkamp, Adam Handelsalts, Cindy Poortman, Hanadie Leusink, Marije Meerdink - Häftad (9789144109817) Att förbättra kvaliteten i en skolas verksamhet är komplext och kräver systematiskt arbete.

Datagrundad skolförbättring - - analys utifrån datateam-metoden - Kim Schildkamp, Adam Handelsalts, Cindy Poortman, Hanadie Leusink, Marije Meerdink - Häftad (9789144109817)

Datagrundad skolförbättring erbjuder en vetenskaplig metod - datateam metoden - vars yttersta syfte är att hjälpa lärare och skolledare att fatta välgrundade beslut om hur en verksamhet kan förbättras. Datateam metoden beskriver en process i åtta steg där grupper arbetar systematiskt, tillsammans för att identifiera och lösa problem utifrån fakta/data. I boken vägleds läsaren genom varje steg, och dessutom ges utförliga fallbeskrivningar som illustrerar hur datateam metoden har använts i praktiken.

Boken riktar sig till lärare, skolledare, skolchefer och andra aktörer med intresse för hur man kan arbeta vetenskapligt för att förbättra en skolas verksamhet. + Visa hela texten - Visa kortare text Kundrecensioner. Korsvägen - Kompetensutveckling för lärare och förskollärare, Göteborgs universitet. Hur kan skolans digitalisering underlättas? – Omvärldsbloggen. Samhällsutvecklingen, skollagen och läroplanen ställer krav på att skolan digitaliseras och att lärare och elever lär sig dra nytta av it och digitala medier i undervisning och lärande.

Hur kan skolans digitalisering underlättas? – Omvärldsbloggen

Men trots en rad olika satsningar på infrastruktur och fortbildning går utvecklingen överlag fortfarande ganska trögt. Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö. Frågan om vi ska använda digital teknik i skolan har ersatts av hur den kan användas för att uppnå lärandemål.

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

Hur kan digital teknik bli ett meningsfullt och stimulerande verktyg i lärares undervisning och elevers lärande? Lärportalen. Vad menas med adekvat digital kompetens? I skolverkets förslag på en IT-strategi för svenskskolas olika skolformer (skola & förskola och Gymnasieskola & Vuxenutbildning) skriver skolverket: Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.

Vad menas med adekvat digital kompetens?

Men vad innebär det? Skolverket fortsätter… I visionen används uttrycket ”adekvat digital kompetens” för att tydliggöra att den digitala kompetensen dels förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg, dels för att markera att det inte är möjligt att precisera en absolut nivå då den digitala kompetensen successivt behöver utvecklas relaterat till barn och elevers förutsättningar. – s. 5 Skolverket: Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella ITstrategier för skolväsendet För att förstå vad skolverket har för vision för 2020 så är det bra att ha en förståelse för vad digital kompetens innebär.

Bakgrund Definition på digital kompetens. Vad händer när en robot kommer till skolan? – Omvärldsbloggen. Såväl Nao som enklare robotar som kan användas för att träna elever i programmering och datalogiskt tänkande används på en del håll i Sverige.

Vad händer när en robot kommer till skolan? – Omvärldsbloggen

Det har också nyligen inletts försök med den svenskutvecklade sociala roboten Furhat, som är tänkt att fungera som ett hjälpmedel i undervisningen. Sign in - Google Accounts. Mobilen i skolan och i klassrummet. 21 December, 2016 - 17:47 Kan mobilen bli en integrerad del av det pågående arbetet med skolans digitalisering?

Mobilen i skolan och i klassrummet

Bett 2017 - Transforming Education. Skolverkets tips inför nationella strategin. Sir Ken Robinson - The Learning Revolution, BETT 2017 - PART 1. PT 2 Sir Ken Robinson The Learning Revolution BETT, 2017 PART 2. Pedagogiska Magasinet. I portalparagrafen till 2011 års skollag finns för första gången någonsin en formulering om att skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Pedagogiska Magasinet

Bestämmelsen gäller alla aktörer i skolan. Från regering, riksdag och skolmyndigheter till huvudmän, rektorer och lärare.Den gäller dessutom både undervisningens innehåll och dess metodik, vilket innebär att de tre nedanstående didaktiska frågorna samtliga måste besvaras utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: – Vad ska jag välja att undervisa om? Forskaren: Fyra saker en lärare måste kunna. Genom intervjuer med lärare som agerat handledare åt lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har Jens Gardesten, universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, identifierat fyra faktorer som han kallar ”den nödvändiga grunden” för blivande lärare. – Jag såg inte framför mig att jag skulle se de här fyra delarna, jag gick ut med öppet sinne och lärarna fick med egna ord beskriva nödvändiga grunder i yrket.

Forskaren: Fyra saker en lärare måste kunna

Vissa saker har förvånat mig, säger Jens Gardesten. Den första delen av den här nödvändiga grunden är förmågan att visa mognad, att ta vuxenansvar. Handledarna beskriver att det är viktigt att den blivande läraren har kommit ur sin egen tonårsperiod och inte beter sig som en elev själv. Digital Storytelling in Higher Education - No 8 (2017) I didaktiska sammanhang talar man om »omställning« för att beskriva trafiken mellan teori och praktik.

No 8 (2017)

Det handlar då om att läraren ingår i en »teoriomsättningsprocess« som för med sig en särskild relation mellan teoretisk och praktisk kunskap. Till den ämnesdidaktiska forskningen i Sverige har begreppet kommit från Sigmund Ongstads modell av förhållandet mellan allmändidaktik och ämnesdidaktik. Med ämnesdidaktik menar Ongstad de överväganden som är knutna till ett specifikt ämnes situation i skola och utbildning: »refleksjoner over hva et fag (norsk, historie, engelsk, matematikk, musikk, samfunnsfag etc.) er i forhold til hva det kunne eller burde være i skole, samfunn, akademia og profesjonsutdanninger«. DOC160601 20160601123803. Bamse. DOC160601 20160601081722 (1) Källkritik GU lärarlyftet 2. Searchable Directory of Selected Journals in Online and Distance Learning. Tio kritiska frågor om skolans digitalisering – Omvärldsbloggen. Skolans digitalisering behöver eftertanke, menar professor Neil Selwyn, och därför har han sammanställt tio kritiska frågor att diskutera.

Han var en av de två brittiska forskarna på en pop up-konferens om skolans digitalisering den 19 juni som arrangerades av tre institutioner och en forskningsmiljö vid Göteborgs universitet gemensamt på Pedagogen i Göteborg. Fler inlägg från konferensen publiceras på bloggen framöver. Neil Selwyn är professor vid Monash University i Melbourne, Australien. Där ingår han i forskargruppen Learning with New Media, som sedan början av 90-talet analyserar hur it och digitala medier används i skolan. Neil Selwyn är en av innehavarna av Waernska gästprofessuren under läsåret 2016/17. Förra våren gav jag en kort inblick i Selwyns kritiska perspektiv på skolans digitalisering och hans betoning av värdet med att problematisera det som synes självklart. Om någon pekar på Vägen, är det viktigt att vara medveten om att det även finns andra möjliga vägar. STL utbildning SKL. Write to learn - Örebro universitet.

“Write to Learn” method (WTL) is an innovative method developed with the aim of letting ICT serve as a leverage for pedagogical learning factors. WTL lets children from 1st grade collaborate using digital tools in order to write texts and subsequently discuss and refine them together with classmates and teachers using digital real-time formative feedback and assessment.

The central learning factor addressed, in mathematics as well as in literacy, is the written communication allowing the learners to interact with peers and teachers. The method draws on methods from socio-cultural theory, including continuous social interaction and written real-time formative feedback among peers, using shared electronic forums for collaboration, thereby providing social meaning and increased learning of literacy and mathematics, among both boys and girls. WTL has been successfully practiced in literacy and mathematics training over several years in Sollentuna. Improving literacy skills through learning reading by writing: The iWTR method presented and tested - ScienceDirect. Forskningsresultat och erfarenheter Skriva sig till lärande - SKL. Sedan 2011 har den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande, STL, kontinuerligt bedrivits som kommunövergripande fortbildning för lärare i Sollentuna kommun.

Under årens gång har STL-modellen utvecklats och beprövats. En pilotstudie genomförd av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro Universitet visar att STL-modellen leder till dokumenterat förbättrade elevresultat. Elevernas läshastighet blir högre, elever skriver längre och mycket mer utvecklade texter redan i årkurs ett. Skriva sig till lärande. STL-utbildning (skriva sig till lärande) tillgänglig för alla! Nu kan alla söka STL-utbildning! I tidigare inlägg har jag skrivit om att Malmö stad och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i synnerhet satsar stort på STL.

I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) första utbildningsomgång fick 10 kommuner efter stenhård konkurrens chansen att ta del av det forskningsbaserade didaktiska förhållningssättet för undervisning med IKT-redskap. The Digital Competence Framework. Språkstörning i en digital värld. Durkin och Conti-Ramsden (2014) betonar att det fortfarande finns rätt lite forskning om språkstörning och användning av ny media.

Men de betonar också att det finns få saker i den digitala världen som inte innebär kommunikation och språk på något sätt. Digital litteracitet har gett möjligheter att kommunicera och lära sig om världen på många nya sätt, och många av dessa sätt kan också vara ett stöd för individer med språkstörning. Smarta telefoner utmanar lärarens roll i klassrummet. Som ett led i den pågående digitaliseringen av skolan har många gymnasieskolor de senaste åren spenderat stora summor på att förse elever med laptops och surfplattor, samtidigt som eleverna tar med sig sina egna mobiltelefoner till skolan. Trots att mobiltelefonen har en liknande funktionalitet som den inköpta tekniken har den inte välkomnats som arbetsredskap, utan istället skapat spänningar i den dagliga skolverksamheten. Torbjörn Ott, doktorand vid institutionen för tillämpad IT, tittar i sin avhandling bortom mobiltelefonens funktionalitet och studerar istället mobiltelefonens sociala aspekter och som verktyg för lärande. – Det finns en stark tradition kring hur undervisning ska bedrivas.

Mobiltelefoner i klassrummet utmanar den traditionen och antas undergräva lärarnas auktoritet. Telefonerna ses som störande objekt och kan användas för fusk, sociala medier och online-spel. Vad är problemet med matriser? - Nicklas Mörk. Bakgrund Sedan 2011 har användningen av matriser i svensk utbildning exploderat. LaroplanGrundskolaForskoleklassFritidshem. Programmering på schemat (igen) – hur gick det till? - Lärande och IT. Gc3b6teborg neurodidaktik. Edward och Skolutvecklingen: Nationell digitaliseringsstrategi! Trippel Helix Conference on Computational Thinking and Digital Competences in Primary and Secondary Education - Swedsoft. Recordings from the conference is available in this playlist. The conference focus was on how to prepare our students in primary and secondary school for their future.

Both national and international speakers present on the theme computational thinking and digital competence. Trippel Helix Conference on Computational Thinking and Digital Competences in Primary and Secondary Education.