background preloader

Forskning

Facebook Twitter

DOC160601 20160601081722 (1) DOC160601 20160601123803. Det digitala läsandet. The Substitution Augmentation Modification Redefinition (SAMR) Model: a Critical Review and Suggestions for its Use. References Alonzo, A.

The Substitution Augmentation Modification Redefinition (SAMR) Model: a Critical Review and Suggestions for its Use

C., & Gotwals, A. W. (2012). RFR 201516 RFR 18. Ny rapport om elevers användning av internet. CSCL, Theory and Practice of an Emerging Paradigm - Timothy D. Koschmann. Datagrundad skolförbättring - - analys utifrån datateam-metoden - Kim Schildkamp, Adam Handelsalts, Cindy Poortman, Hanadie Leusink, Marije Meerdink - Häftad (9789144109817) Att förbättra kvaliteten i en skolas verksamhet är komplext och kräver systematiskt arbete.

Datagrundad skolförbättring - - analys utifrån datateam-metoden - Kim Schildkamp, Adam Handelsalts, Cindy Poortman, Hanadie Leusink, Marije Meerdink - Häftad (9789144109817)

Datagrundad skolförbättring erbjuder en vetenskaplig metod - datateam metoden - vars yttersta syfte är att hjälpa lärare och skolledare att fatta välgrundade beslut om hur en verksamhet kan förbättras. Datateam metoden beskriver en process i åtta steg där grupper arbetar systematiskt, tillsammans för att identifiera och lösa problem utifrån fakta/data. I boken vägleds läsaren genom varje steg, och dessutom ges utförliga fallbeskrivningar som illustrerar hur datateam metoden har använts i praktiken.

Boken riktar sig till lärare, skolledare, skolchefer och andra aktörer med intresse för hur man kan arbeta vetenskapligt för att förbättra en skolas verksamhet. + Visa hela texten - Visa kortare text. Korsvägen - Kompetensutveckling för lärare och förskollärare, Göteborgs universitet. Hur kan skolans digitalisering underlättas? – Omvärldsbloggen. Samhällsutvecklingen, skollagen och läroplanen ställer krav på att skolan digitaliseras och att lärare och elever lär sig dra nytta av it och digitala medier i undervisning och lärande.

Hur kan skolans digitalisering underlättas? – Omvärldsbloggen

Men trots en rad olika satsningar på infrastruktur och fortbildning går utvecklingen överlag fortfarande ganska trögt. Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö. Frågan om vi ska använda digital teknik i skolan har ersatts av hur den kan användas för att uppnå lärandemål.

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

Hur kan digital teknik bli ett meningsfullt och stimulerande verktyg i lärares undervisning och elevers lärande? När den digitala infrastrukturen tar form i svenska skolor behöver den underbyggas med en medvetenhet kring den förändring som detta medför i undervisningen. Lärportalen. Vad menas med adekvat digital kompetens? I skolverkets förslag på en IT-strategi för svenskskolas olika skolformer (skola & förskola och Gymnasieskola & Vuxenutbildning) skriver skolverket: Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.

Vad menas med adekvat digital kompetens?

Men vad innebär det? Skolverket fortsätter… I visionen används uttrycket ”adekvat digital kompetens” för att tydliggöra att den digitala kompetensen dels förändras över tid i takt med utvecklandet av såväl användande som verktyg, dels för att markera att det inte är möjligt att precisera en absolut nivå då den digitala kompetensen successivt behöver utvecklas relaterat till barn och elevers förutsättningar. – s. 5 Skolverket: Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella ITstrategier för skolväsendet. Vad händer när en robot kommer till skolan? – Omvärldsbloggen. Såväl Nao som enklare robotar som kan användas för att träna elever i programmering och datalogiskt tänkande används på en del håll i Sverige.

Vad händer när en robot kommer till skolan? – Omvärldsbloggen

Det har också nyligen inletts försök med den svenskutvecklade sociala roboten Furhat, som är tänkt att fungera som ett hjälpmedel i undervisningen. Sign in - Google Accounts. Mobilen i skolan och i klassrummet. 21 December, 2016 - 17:47 Kan mobilen bli en integrerad del av det pågående arbetet med skolans digitalisering?

Mobilen i skolan och i klassrummet

Bett 2017 - Transforming Education. Skolverkets tips inför nationella strategin. Sir Ken Robinson - The Learning Revolution, BETT 2017 - PART 1. PT 2 Sir Ken Robinson The Learning Revolution BETT, 2017 PART 2. Pedagogiska Magasinet. I portalparagrafen till 2011 års skollag finns för första gången någonsin en formulering om att skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Pedagogiska Magasinet

Bestämmelsen gäller alla aktörer i skolan. Från regering, riksdag och skolmyndigheter till huvudmän, rektorer och lärare.Den gäller dessutom både undervisningens innehåll och dess metodik, vilket innebär att de tre nedanstående didaktiska frågorna samtliga måste besvaras utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: – Vad ska jag välja att undervisa om? – Hur ska denna undervisning gå till? – Varför ska jag välja just detta? Men vad innebär det? Kirsten Hyldgaard är lektor i pedagogik med fokus på vetenskapsteori vid universitetet i Århus. . – Det finns inte en vetenskaplig grund.

De olika nivåerna i skolsystemet är dessutom beroende av varandra. Kirsten Hyldgaard menar att vetenskapen inte kan frånta politiker och skolledare ansvaret för att fatta och genomföra beslut. Vad har då hänt sedan dess? Forskaren: Fyra saker en lärare måste kunna. Genom intervjuer med lärare som agerat handledare åt lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har Jens Gardesten, universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, identifierat fyra faktorer som han kallar ”den nödvändiga grunden” för blivande lärare. – Jag såg inte framför mig att jag skulle se de här fyra delarna, jag gick ut med öppet sinne och lärarna fick med egna ord beskriva nödvändiga grunder i yrket.

Forskaren: Fyra saker en lärare måste kunna

Vissa saker har förvånat mig, säger Jens Gardesten. Den första delen av den här nödvändiga grunden är förmågan att visa mognad, att ta vuxenansvar. Handledarna beskriver att det är viktigt att den blivande läraren har kommit ur sin egen tonårsperiod och inte beter sig som en elev själv. – Att man inte kommer ut och ska vara någon sorts rebell när man ska ut och ta ansvar för ungas utbildning är det allra viktigaste. En annan del i grunden är förmågan att ta plats och visa ledarskap. Läraryrket är ett komplext yrke. Digital Storytelling in Higher Education - This book broadens the scope and impact of digital storytelling in higher education.

Digital Storytelling in Higher Education -

It outlines how to teach, research and build communities in tertiary institutions through the particular form of audio-visual communication known as digital storytelling by developing relationships across professions, workplaces and civil society. No 8 (2017) I didaktiska sammanhang talar man om »omställning« för att beskriva trafiken mellan teori och praktik. Det handlar då om att läraren ingår i en »teoriomsättningsprocess« som för med sig en särskild relation mellan teoretisk och praktisk kunskap. Till den ämnesdidaktiska forskningen i Sverige har begreppet kommit från Sigmund Ongstads modell av förhållandet mellan allmändidaktik och ämnesdidaktik. Med ämnesdidaktik menar Ongstad de överväganden som är knutna till ett specifikt ämnes situation i skola och utbildning: »refleksjoner over hva et fag (norsk, historie, engelsk, matematikk, musikk, samfunnsfag etc.) er i forhold til hva det kunne eller burde være i skole, samfunn, akademia og profesjonsutdanninger«.

Både ämnet och ämnesdidaktiken är i ständig rörelse: liksom undervisning delvis är en iscensättning av ämnesteoretiska kunskaper, är ämnet delvis bestämt av undervisningens praktik och de erfarenheter som springer ur den. DOC160601 20160601123803. Bamse. DOC160601 20160601081722 (1) Källkritik GU lärarlyftet 2. Searchable Directory of Selected Journals in Online and Distance Learning. Selected Journals in Online and Distance Learning.