background preloader

Teori och forskning

Facebook Twitter

Skolporten.se. Det finns stora skillnader i svensk- och dansklärares arbetsvillkor och förutsättningar, vilket får effekt på undervisningen.

Skolporten.se

Det visar Bengt Sjöstedts avhandling där han har jämfört undervisningen i svenska i den svenska gymnasieskolan med undervisningen i den danska och även jämfört styrdokumenten och utbildningssystemen i de två länderna. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har som medlem i Svensklärarföreningens styrelse arbetat med både Nordspråk och Nordiska Ministerrådet. Jag har även haft utbyte med danska skolor som gymnasielärare, är gift med en dansk gymnasielärare och bor delvis i Danmark. Why good professional development still fails – Improving Teaching. Say ‘No’ to professional development.

Why good professional development still fails – Improving Teaching

Jaal2014. Problems with the ‘zone of proximal development’ Wertsch (1984) suggested that if this theoretical construct was not elaborated further, then there was a risk that “it will be used loosely and indiscriminately, thereby becoming so amorphous that it loses all explanatory power” (p. 7).

Problems with the ‘zone of proximal development’

Tekniklärare saknar stöd vid bedömning. Lärare i ämnet teknik saknar stöd i bedömningsarbetet.

Tekniklärare saknar stöd vid bedömning

Förutsättningarna för att lärare ska arbeta med bedömning på ett lärande sätt måste förbättras, visar Eva Hartell i sin avhandling. Varför blev du intresserad av ämnet? ISA - Institutet för svenska som andraspråk ISA, Göteborgs universitet. Group 5 Reflection 3. Lup.lub.lu. FULLTEXT01. Läsning på papper ökar förståelsen. I dag sker en stor del av ungdomars ­läsande på internet och kombinationen av text, bild, ljud och länkar gör att det ställs delvis andra krav på läsaren än när det gäller traditionellt tryckta texter.

Läsning på papper ökar förståelsen

I avhandlingen som bygger på fyra del­studier med bland annat data från PISA-­undersökningen och egna studier av 230­ ­åttonde- och nionde­klassare, visar Maria Rasmusson hur eleverna hade något ­lättare att sammanställa och dra slutsatser när ­informationen fanns på ­papper än på skärm. Utbildningsnivåer och examina. Skolforskningsinstitutet. FULLTEXT01.pdf. Professional-Development-of-Teachers-in-a-MOOC.pdf. Www.diva-portal.org/smash/get/diva2:198946/FULLTEXT01.pdf. Anna Åkerfeldt disputerar om digitala resurser i skolan - Institutionen för pedagogik och didaktik. Den 26 september disputerar Anna Åkerfeldt i didaktik med avhandlingen "Didaktisk design med digitala resurser.

Anna Åkerfeldt disputerar om digitala resurser i skolan - Institutionen för pedagogik och didaktik

En studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola". Avhandlingen handlar om hur digitala resurser, som bland annat datorer, används som redskap för kunskapande i skolan. Allt om forskning och undervisning. Skolforskning i skolvardagen. Satsning på övningsförskolor förenar teori och praktik - Vårt Göteborg. Josefine Wetterlundh, tv och hennes handledare Kari Rönsberg på förskolan Gnistgatan 3.

Satsning på övningsförskolor förenar teori och praktik - Vårt Göteborg

Bättre koppling mellan universitet och förskolor. Josefine Wetterlundh är en av 144 förskolestudenter från Göteborgs universitet som i höst gör verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i det nya systemet med övningsförskolor. Digitalisering-webbinfoblad.pdf. Fjärde uppgiften - forskning till allmänheten. Learning Theory.html. <table width=90% cellpadding=10><tr><td bgcolor=ff4447><span><h1>WARNING:</h1><b>JavaScript is turned OFF. None of the links on this concept map will <br />work until it is reactivated. <p><a href=" If you need help turning JavaScript On, click here. </a></p></b></td></tr></table> This Concept Map, created with IHMC CmapTools, has information related to: Learning Theory, zone of proximal development The area of capabilities that learners can exhibit with support from a teacher or peer., organisational learning Nonaka & Takeuchi, Montessori constructivism, Lave & Wenger situated learning, Piaget constructivism, Philosophy Dewey, The church Theology, text & conversation theory An organization is created and defined by communication. communication "is" the organization and the organization exists because communication takes place., Learning Theory Learning Theory v6 is a hypertextual concept map of established learning theories 30th April 2013.

The lesson you never got taught in school: How to learn! Www.skolporten.se/wp-content/uploads/2014/06/Undervisning_Larande_12_2014.pdf.

En till en

"It i skolan lyfter elever och lärare - om man gör rätt" Initiativet till Unos Uno togs av elva huvudmän och SKL.

"It i skolan lyfter elever och lärare - om man gör rätt"

Under tre år har forskare vid Örebro Universitet följt 23 skolor som infört en dator till varje elev. Slutrapporten presenteras på ett seminarium på fredag 21 mars. Video: Hon peppar skoltrötta med it. Med Unos Unos forskning kan vi nu belägga positiva resultat. Dessa uppträder dock bara där skolor på ett genomgripande sätt har förändrat sina arbetssätt. Elevers viktiga förmågor har betydligt förbättrats i att söka information, skriva och presentera resultat av sitt arbete. FULLTEXT01.pdf. Så har skärmkulturen förändrat vårt läsande, skrivande – och även tänkande – Fjärde Uppgiften. Johan Elmfeldt.

Så har skärmkulturen förändrat vårt läsande, skrivande – och även tänkande – Fjärde Uppgiften

Filosofie doktor i litteraturvetenskap. Docent i svenska med didaktisk inriktning. Malmö Högskola. Medierevolutionen har helt förändrat unga människors läsande och skrivande. Myten om internetgenerationen. Logga in på Hjärntorget. Popup-blockerare Denna webbplats använder sig av popup-fönster.

Logga in på Hjärntorget

Vänligen se till att eventuella popup-blockerare är avstängda. Cookies Denna webbplats använder sig av session cookies. Enligt EU direktiv 5.3 (etc) måste vi informera dig om att denna applikation använder sessions-cookies, även kallat minnescookies. Vad är en cookie? En cookie är en textsträng som lagras på datorn av en webbserver, information vars syfte är att webbservern kan komma ihåg inställningar under tiden du besöker webbsajten. Det finns två typer av cookies; de temporära som endast existerar under den session du har med sajten och de permanenta som lagras på din hårddisk, de man normalt sett förknippar med cookies.