background preloader

Forskning om undervisning och lärande

Facebook Twitter

Om lågaffektivt bemötande i skolan. Elever och lärare som av olika anledningar är stressade löper större risk att hamna i konflikter.

Om lågaffektivt bemötande i skolan

Med mer kunskap om lågaffektiv pedagogik kan vi möta varandra i en miljö präglad av lugn och positiva förväntningar som minskar vår egen och elevernas stress. Skolan är på många sätt en fantastisk plats, en källa till glädje, lärande och gemenskap för elever och personal. Men skoltillvaron kan också innebära stress och bråk. För många elever är skolan socialt påfrestande, ämnena svåra, miljön bullrig och rörig.

Även om sådana belastningar är jobbiga så klarar många elever perioder av ökad stress utan alltför allvarliga följder. Även lärarnas vardag är ofta ansträngd. Nottingham: Fokus på utveckling ger mer engagemang. "Eleverna måste veta vad som förväntas av dem för att lyckas" – Man kan tänka sig en triangel där själva basens insatser når alla elever och personal på skolan.

"Eleverna måste veta vad som förväntas av dem för att lyckas"

Vårterminen 2016 Naverlönnskolan. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning.

Vårterminen 2016 Naverlönnskolan

Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Genom att arbeta med lärmodulscykler uppfyller ni både Skollagens krav på arbete för beprövad erfarenhet samtidigt som ni arbetar med en modell för fortbildning som har stöd i forskning. Big Thinkers: Judy Willis on the Science of Learning. Forskning. Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling. Helen Timperley är professor vid universitetet i Aukland på Nya Zeeland.

Helen Timperley: Lärares professionella lärande och utveckling

På väg hem från konferensen Stockholm Summit 2012 gjorde Timperley ett stopp i Malmö hos FoU Malmö-Utbildning. Helen Timperleys forskningsområde är främjandet och organiserandet av lärares professionella lärande och utveckling – i syfte att förbättra elevernas lärande och utveckling. Growth mindset i våra skolor. Aldrig har väl skola, lärare och undervisning varit så mycket i fokus som nu.

Growth mindset i våra skolor

I sociala medier är debatten glödhet. Det pratas oerhört mycket om betyg och bedömning, som om det vore skolans huvuduppdrag. Samtidigt presenteras larmrapporter om att barn och elever är väldigt stressade över och under sin skolgång (t.ex. Rädda barnen 2014). SIKTA – Steg 1 har startat. Pedagog Västerbotten. Skolforskning. Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen. CARMELAS FORSKNINGSRESURSER - Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Miniscalco, C.

CARMELAS FORSKNINGSRESURSER - Gillbergcentrum, Göteborgs universitet

"En språkstörning kommer sällan ensam". Källa: Special Nest www.specialnest.se. Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse? Alla människor kan hålla som mest 4-5 saker i arbetsminnet samtidigt (Alloway, 2008).

Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse?

Arbetsminnesproblem uppstår när vi inte kan uppdatera eller återfå informationen vi försöker hålla i arbetsminnet från någon annanstans i omgivningen. Detta är också nyckeln till arbetsminnesbehandling - och forskarna fortsatte att presentera följande: 1. Den underliggande absoluta arbetsminneskapaciteten kan inte behandlas direkt för att förbättra vardagsspråklig förmåga. Här visade forskarna upp en stor bild på en överkryssad dator. Läsförståelse i skolan - så mycket mer än att kunna svåra ord. Forskarna ville se om CALS kunde förklara variation i läsförståelseförmåga, efter det att man kontrollerat för ålder, om eleven hade engelska som modersmål eller inte, socioekonomisk status, avkodningsförmåga, och ordförråd.

Läsförståelse i skolan - så mycket mer än att kunna svåra ord

De gjorde detta genom en regressionsmodell där de adderade en av dessa faktorer i taget. Alla faktorer bidrog till att förklara variation i läsförståelse, och den slutliga modellen visade att 59% av variationen i läsförståelse kunde förklaras av modellen (vilket är ganska mycket, men också visar att 41% av variationen berodde på andra saker som inte testades i studien). Precis som forskarna förutsåg så var poängen på uppgifterna i CALS signifikant relaterad till läsförståelse resultat EFTER att alla andra faktorer lades till. Medlemsbrev - ifous.se. Experience maps, user journeys and more… Experience Map is an important design tool to understand our product/service interactions from users’ point of view.

Experience maps, user journeys and more…

One experience map is basically a visual representation that illustrate users’ flow (within a product or service) their needs, wants, expectations and the overall experience for a particular goal. Besides Experience Maps, different names are used to refer to similar representations, some of them are: Customer Journey, User Journey and some time Blueprint or Service Ecology, although there are some nuances in the latter two, I prefer to include them in the group of the multidimensional maps.

If you search the internet you will see that there are many different examples of experience map, with some common elements between them. After reviewing many of them, investigate the existing methodology and design one for the company I work for, I have reached the conclusion that there are some design patterns, more or less clear, here I will share with you some insights about them.

EXAMENSARBETE om Tidiga intensiva läsinsatser

Lärmodul - Återkoppling och BFL. Pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Pedagogisk dokumentation

Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. I analysen av dokumentationen får man syn på hur man kan utveckla verksamheten vidare. - Det här arbetssättet går inte att plocka in hur som helst – det hänger ihop med hela kunskapsapparaten: kunskapssyn, arbetssätt, miljöer, barnsyn och förhållningssätt. Det handlar alltså inte om att sätta upp foton på en vägg och nöja sig där, påpekar Anna Palmer. Det enda verktyget som behövs Anna berättar hur varje bild eller sekvens som fångas in kan användas vid en utvärdering av verksamheten – hur pedagogerna agerar, vilket material som finns tillgängligt eller hur arbetet är organiserat. Aktuell skolforskning på Pinterest. Forskning. Forskning om undervisning och lärande.