background preloader

Forskning

Facebook Twitter

Kampen med återkopplingen del 3 « Venit in mentem. ”Feedback says to a student, ‘Somebody cared enough about my work to read it and think about it!’

Kampen med återkopplingen del 3 « Venit in mentem

Most teachers want to be that somebody.” Med denna tänkvärda mening mitt i prick inleder Susan M Brookhart en av de bästa böcker jag läst om feedback. Bokens titel är How to Give Effective Feedback to Our Students (2008) och den är utgiven av den internationella organisationen ASCD med medlemmar i många länder. ASCD jobbar utan vinstintresse och arbetar med ett antal experter inom utbildning för att utveckla professionella utvecklingsprogram, onlinekurser och publikationer för att hjälpa lärare lära sig, undervisa och leda. I boken tar Brookhart sin utgångspunkt för återkoppling i de formativa frågorna som bl.a. Vad är god återkoppling? Brookhart tar upp följande: Vilka återkopplingsstrategier finns och hur kan läraren tänka?

Frågorna läraren kan koncentrera sig på är: När?

Dynamiskt tankesätt

James Nottingham. Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt - Ross W. Greene, Silvia Klenz Jönsson - böcker(9789144074665) Welcome to Dylan Wiliam’s website. Professional development Finally!

Welcome to Dylan Wiliam’s website

The revised Embedding formative assessment pack for schools and colleges to run their own two-year professional development programme on formative assessment is now available worldwide. In Europe, this can be ordered through SSAT, in Australasia through Hawker-Brownlow, and in North America from Learning Sciences International. Further details of the pack are here. Also, a series of high-quality video presentations by Dylan Wiliam, with a total running time of over two and a half hours, is now available world-wide. What If Everything You Knew About Disciplining Kids Was Wrong? June Arbelo, a second-grade teacher at Central School, comforts a student who wants to go home during the first day of school.

What If Everything You Knew About Disciplining Kids Was Wrong?

Tristan Spinski/GRAIN Leigh Robinson was out for a lunchtime walk one brisk day during the spring of 2013 when a call came from the principal at her school. Christian Lundahl. Formativ bedömning - bedömning för lärande. Bedömning kan ha flera syften.

Formativ bedömning - bedömning för lärande

En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig har ett summativt syfte medan en bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett formativt syfte. I det dagliga skolarbetet görs bedömningar med bägge dessa syften. Kännetecken för formativ bedömning En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Spr ket - Hur har feminismen p verkat svenska spr ket? EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum. EPA står för enskild, par och alla.

EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum

Det är en metod som jag ofta använder mig av i mitt Flippade Klassrum. Kompetenstrappa och att hitta sin professionella stol. Posted: February 11, 2013 in Förskola, Teori, utbildning På en kompetenstrappa finns olika steg. 1.

Kompetenstrappa och att hitta sin professionella stol

Omedveten & inkompetent. Welcome to Dylan Wiliam’s website. Dweck. Språk i alla ämnen (del 1) Gibbons lyfter språket för oss alla. Lyft språket, lyft tänkandet vänder sig till alla lärare som undervisar flerspråkiga elever, i skolans alla ämnen.

Gibbons lyfter språket för oss alla

Den är skriven av Pauline Gibbons, professor vid University of Technology i Sydney, Australien. Hon visar på ett mycket konkret och tydligt vis hur skolan kan arbeta för att andraspråkselever ska öka sin måluppfyllelse. Gibbons utgår från aktuell forskning om att lära på sitt andraspråk och ger modeller för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen på en hög ämnesnivå. Hennes tidigare bok Stärk språket, stärk lärandet hade fokus på de yngre åldrarna. Denna bok fokuserar på grundskolans senare del och första året på gymnasiet. Sociokulturellt perspektiv på lärande – Wikipedia. Sociokulturellt perspektiv på lärande är ett perspektiv på lärande som menar att alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, med tonvikten på vad snarare än om man lär sig.

Sociokulturellt perspektiv på lärande – Wikipedia

Lev S. Vygotskij, ansedd som upphovsman till ett sociokulturellt perspektiv, försökte beskriva människans lärprocesser och utgick ifrån att lärandet startar som en social aktivitet då barnet lever i den intellektuella miljö där de växer upp.[1] Internalisering[redigera | redigera wikitext] Till skillnad från andra teorier frångick Vygotskij att lärande och utveckling var en individuell process.[1]

Behaviorism – Wikipedia. Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Lägg krutet på The Big 5. Just nu sitter lärare runt om i landet och försöker skapa lokala pedagogiska planeringar utifrån tolkningar av den nya läroplanen Lgr 11.

Lägg krutet på The Big 5

En avgörande fråga är om dessa planeringar blir ytterligare en plikttroget framtagen hyllvärmare som stjäl tid och tar död på lärares kreativitet, eller ett levande pedagogiskt dokument som även elever och föräldrar har nytta av. Till en början kan det vara en god idé att ställa grundfrågan: För vem skrivs en lokal pedagogisk planering? Att finna balanser : en bok om undervisningsyrket - Lars-Åke Kernell - böcker(9789144056081) Auktoritet är inte att peka med hela handen. Proximalzonsteorin. Fördjupning. VEM SÄGER VAD april.