background preloader

Forskning/artiklar - läxor

Facebook Twitter

(Några referenser till läxor) Inside the Black Box by Paul Black and Dylan Wiliam. John Hattie on BBC Radio 4: "Homework in primary school has an effect of zero" “Homework in primary school has an effect of around zero”, says Professor John Hattie.

John Hattie on BBC Radio 4: "Homework in primary school has an effect of zero"

But what does really work in education, schools and classrooms around the world? Every week Sarah Montague interviews the people whose ideas are challenging the future of education, like Sugata Mitra, Sir Ken Robinson and the headmaster of Eton College Tony Little. In August John Hattie, Professor of Education at the University of Melbourne, was her guest at BBC Radio 4. You can listen to the whole interview with John Hattie following this link (28 mins). Here are some quick takeaways. John Hattie about class size “Well, the first thing is, reducing class size does enhance achievement. John Hattie about public vs private schools “Here in England, if you take out the prior differences from going to a private school where they tend to get parents who choose, as oppose to them sent to the local school, they tend to get a brighter student, you take that out, there’s not much difference. FULLTEXT01. Webinarium Skolverket Läxor och läxhjälp 20141203 (klicka på bilden) Skolverket Läxor i praktiken – ett stödmaterial om läxor i skolan (pdf)

FULLTEXT02. Laxor en forskningsoversikt. ”Läxa är läxa bara.” Att lära om läxor – en kvalitativ studie kring elevers erfarenhet av läxor. Forskaren: Läxor är bra. Debatten kring läxors vara eller icke vara har pågått i flera år.

Forskaren: Läxor är bra

Forskningen är inte entydig och svenska studier visar att läxor inte sällan är upphov till gräl och konflikter i hemmet. Men Peter Wall, som är forskare i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet, säger ändå att läxor är bra - för om läxan utformas på rätt sätt så ökar den elevernas kunskap. – Mycket av kritiken mot läxor handlar om de konflikter som uppstår i hemmet när eleverna upplever att läxorna tar tid från deras fritid, säger han.

Peter Wall har arbetat med att sammanställa forskning och utveckla ett stöd för lärare och skolor som är osäkra på hur de ska handskas med hemarbete. Det finns en mängd studier på området och enligt honom visar vissa att man lär sig något av att ha läxor medan andra studier säger att man inte gör det. – Men det är mycket fler studier som visar på ett positivt samband än på ett negativt samband, säger han. Läxor eller inte läxor? - Uppsala. Sedan höstterminens start har mattelärarna på Nåntunaskolan inte delat ut den tidigare obligatoriska veckovisa matteläxan.

Läxor eller inte läxor? - Uppsala

Läxornas existens har länge varit en källa till diskussion bland skolans lärare, och de har också märkt av att samma diskussion förts hemma bland föräldrarna. Till slut nådde de beslutet att sluta med matteläxorna som delats ut varje vecka, något som uppskattats av eleverna. – Det är inte bra att ta bort mattelektionstid för att gå igenom läxan. Förut hade vi läxa bara för att ha den kändes det som, säger 10-åriga Anna Lindström som går i femman på Nåntunaskolan. – Det var stressigt innan, för vi hade kanske fem olika läxor i veckan. . – Han trodde mig inte, så han kollade på klassbloggen och såg att det var sant. Lärarna var överens om att om man ska ha läxor måste de vara bra och meningsfulla, något de inte alltid tyckte att de lyckades med.

"Ge lärarna fullt mandat att besluta om läxor" Ska det finnas läxor i skolan?

"Ge lärarna fullt mandat att besluta om läxor"

Det finns idag en nationell diskussion som engagerar. Den heta diskussionen handlar om två olika ställningstaganden: för eller mot läxor. Politiker menar att läxor i skolan ska vara politiska beslut. Alliansen förordar enhälligt läxor och har initierat läxläsningsstöd med avdragsrätt. Privata företag med läxläsningsstöd som affärsidé växer upp som svampar ur jorden. Laxor pa vetenskaplig grund. (Om läxforskning) Stor brist på kunskap om läxor. Det finns många åsikter om läxor – men vad säger forskningen egentligen?

(Om läxforskning) Stor brist på kunskap om läxor

Tre experter reder ut forskningsläget. Man kan säga två saker om forskningen om läxor: 1. Den existerar knappt. 2. (Lite äldre) Hellsten - Pedagogisk forskning i Sverige 1997. Läxor – en oreglerad bedömningspraktik - Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. Ingrid Westlund...: Några minuter med : LiU-nytt: Linköpings universitet. ... docent i pedagogik och tidigare lågstadielärare, som tycker att det är dags att diskutera läxan, inte minst ur ett klassperspektiv. - Ja, jag vill lyfta fram läxan och problematisera den.

Ingrid Westlund...: Några minuter med : LiU-nytt: Linköpings universitet

Läxor - för föräldrarnas, lärarnas eller elevernas skull? Att diskutera läxor är att diskutera många frågor i en.

Läxor - för föräldrarnas, lärarnas eller elevernas skull?

Vissa vill prata om läxans vara eller inte vara: Är det rätt att tvinga barn och ungdomar att arbeta övertid? Kan vi säga att läxläsning rimmar med kravet att skolan ska vila på vetenskaplig grund? Skolforskare tror på mer tid till läxor. Nikkaluokta, utgångspunkt för vandringar i Kebnekaiseområdet, bland annat Kungsleden, är ett känt köldhål.

Skolforskare tror på mer tid till läxor

De två stora dalgångarna Visttasvaggi och Ladtjovaggi strålar samman just här och låter kall luft ”rinna” ner mot fjällstationen Nikkaluokta från högfjällsområdena kring Kebnekaise. Norra Norrlands inland kan i den högtrycksbetonade väderleken få ännu kallare de närmaste dagarna. Det betyder att de som fortfarande har en gammal kvicksilvertermometer kan få se den stanna vid -38,9 grader då kvicksilvret fryser. Senast i december 2013 hade Nikkaluokta 40,8 minusgrader. Den enda manuellt betjänade väderstationen i norra Sverige ligger i Katterjåkk, 120 kilometer väster om Kiruna och bara två kilometer från Riksgränsen. Therese Janacek läser av sin digitala termometer var tredje timma. Läxor – för livet eller i onödan? Hemläxors nytta inte självklar. John Hatties metastudie ”Synligt lärande” har fått ett stort genomslag i den svenska och internationella skoldebatten.

Hemläxors nytta inte självklar

Hattie är professor i utbildningsvetenskap vid University of Melbourne i Australien. I fokus för debatten har varit införandet av evidensbaserade och effektiva undervisningsmetoder. Så, vad säger Hatties metastudie om hemläxors relevans för elevers lärande? Den övergripande slutsatsen är att effekten av hemläxor är positiv men låg. Men ju yngre eleverna är desto mindre är de positiva effekterna, menar Hattie. Vad säger statistiken? Hatties sammanställning av forskningsresultaten om hemläxors effekt på elevers lärande består av flera metastudier med sammanlagt över 100 000 elever. Rätt utformade kan läxor stärka Hemläxornas effekt på elevernas lärande är en komplex fråga, visar Hatties metaanalys. För det andra kan föräldrars hjälp med hemläxor ha en positiv effekt på barns och ungdomars lärande.

Formativ återkoppling avgörande Text: Vanja Lozic Referens: Hattie, John. (Inte forskning men intressant) Stefan anmäler Hultsbergsskolan: "Läxor ett brott mot skollagen" - P4 Värmland. Hultsbergsskolan i Karlstad har anmälts till skolinspektionen.

(Inte forskning men intressant) Stefan anmäler Hultsbergsskolan: "Läxor ett brott mot skollagen" - P4 Värmland

Bakom anmälan står föräldern/läraren Stefan Wennberg som menar att läxor är ett brott mot skollagen: – Läxor ger väldigt låg generell effekt på studieresultatet, säger Stefan Wennberg. – Den nya skollagen säger att skolan ska vara baserad på vetenskaplig forskning och beprövad erfarenhet. Forskare: Svenska läxor funkar inte. – Men lösningen är inte att avskaffa läxorna, säger han. I Finland tar lärare med läxan i undervisningen: den diskuteras i klassrummet och eleverna får själva rätta läxan, skriver Svenska Dagbladet. Svenska och norska lärare betraktar läxan som något separat som rättas och i bästa fall lämnas tillbaka. – Det finns många teorier kring varför Finland lyckas bättre, men det vi ser i våra data är framför allt skillnader i uppföljningen av läxorna.

I Finland används läxorna aktivt i klassrummet för att öka lärandet, det är en markant skillnad mot i Sverige och Norge, säger Liv Sissel Grønmo, första amanuens vid Institutt för lærerutdanning og skoleforskning på universitetet i Oslo, till tidningen. Hon konstaterar att det blir meningslöst att ge läxor om uppföljningen uteblir. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) delar helt slutsatsen att läxorna fungerar dåligt i den svenska skolan. – Men lösningen är inte att avskaffa läxorna. . – Undervisningsmetodik måste få större plats i lärarutbildningen. "Saknas forskning kring hur läxor ser ut"

Forskningsresultaten kring läxor är tvetydiga. Det finns forskning som visa att läxor påverkar studieresultaten på ett negativt sätt och det finns studier som visar att läxor kan fungera. Hur kan det se så olika ut? – Man måste titta på vad forskningen har utgått ifrån. När man ser till hela skolor har man sett ett samband mellan läxor och goda studieresultat för eleverna generellt. Forskare: Läxor ska inte vara för svåra. Det blev starka reaktioner efter gårdagens debatt i Aktuellt om vad som är en bra läxa och huruvida barn ska ha läxor eller inte. Och det är inte en lätt fråga att svara på – inte ens för forskarna. Enligt Max Strandberg, forskare i didaktik på Stockholms universitet, bedrivs det lite forskning på just läxor. – Man måste kunna kolla på läxors kvalitet precis som undervisningens kvalititet.

Det finns ganska lite forskning om det. Däremot finns det ganska mycket forskning på att läxor ger ett ganska litet resultat, framför allt för yngre barn, säger han till SVT. Läxor gör liten nytta - Uppsala. Fungerar läxor? Vilken sorts läxor är bäst? Frågorna har ställts många gånger i skoldebatten. Forskning finns, men resultaten spretar åt olika håll. Professor John Hattie vid University of Melbourne i Australien har gått mer grundligt till väga än de flesta. Han har analyserat ett stort antal studier från andra forskare av vilka faktorer som påverkar elevers lärande. . – John Hattie menar inte att det är dåligt med läxor men att andra metoder för inlärning bör prioriteras, säger Vanja Lozic, lektor i utbildningsvetenskap som har sammanfattat Hatties bok "Synligt lärande" åt Skolverket. Det är främst tre faktorer som avgör hur stor effekt läxorna har, enligt Hattie. Betydelsen av läxor: En intervjustudie med sex verksamma lärare (pdf)