background preloader

Skolutveckling lärande och lärarrollen

Facebook Twitter

Gradeless

Åsa Hirsh: Så utvecklar du ditt lärande. Rätten till utbildning - ett av FN:s globala utvecklingsmål. Lärportalen. Nationella skolutvecklingsprogram. Teaching controversial issues professional development pack for teachers SWE. Christian Lundahl. 28 Skills of a Really Ready Student FINAL. Forskartorget 2016: Hjärna, gener och jävlar anamma. Sir Ken Robinson's 10 most motivational quotes. Sir Ken Robinson motivates those inside and outside of education with his inspiring Ted talks.

Sir Ken Robinson's 10 most motivational quotes

Here are 10 of his best quotes. If I need my soul stirred about education and creativity, I turn to Sir Ken Robinson. School kills creativity ken robinson YouTube. Over 100 Essential Questions Examples Organized by Subject. So many essential questions examples, so little time.

Over 100 Essential Questions Examples Organized by Subject

When we talk about essential questions, often the man who comes to mind is the late great Grant Wggins. He is still known as the “godfather of the essential question.” Both he and his colleague Jay McTighe did so much to bring an awareness of how to create meaningful essential questions in education. They knew, as we do now, that the questions we ask our students matter. ”Lär barnen att de kan påverka sina hjärnor” Det finns många missförstånd när det handlar om inlärning.

”Lär barnen att de kan påverka sina hjärnor”

Ett fel som många lärare gör sig skyldiga till är att kalla vissa barn för ”svaga” och andra för ”starka”. I stället borde vi säga att en del är långsamma och andra är snabba. Det är mer konstruktivt och kan påverka barnen och deras syn på inlärning i en mer positiv riktning, menar Torkel Klingberg. Han är professor i neurovetenskap och har under många år undersökt barnhjärnan för att se hur den förändras vid inlärning.

Nu utkommer han med sin tredje bok i ämnet. Sju timmar om - enkelt och nära. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling.

Hälsofrämjande

Show What You Know Using Web & Mobile Apps [Infographic] Sa-tands-eldsjalar. Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna. Duktiga lärare löser svåra undervisningssituationer genom ständiga improvisationer och de tar huvudansvaret för relationen till eleven i mötet ansikte mot ansikte.

Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna

Det visar en avhandlingsstudie med fokus på mötet mellan elever och lärare. Ann-Louise Ljungblad I den mikroetnografiska studien valde elever fyra särskilt duktiga lärare. Lärarnas sätt att möta elever, ansikte mot ansikte, videofilmades under matematiklektioner. Främst fokuserades svåra situationer där lärare tvingades ta snabba, ibland sekundsnabba, beslut. Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet.

Nytt studiepaket ger lärare mer kunskap om NPF - Specialpedagogiska skolmyndigheten. Alla barn och elever gynnas i en förskola och skola som utgår från individens behov.

Nytt studiepaket ger lärare mer kunskap om NPF - Specialpedagogiska skolmyndigheten

För barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är det en nödvändighet. Idag lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten ett studiepaket på webben som stärker lärares kompetens i hur de kan anpassa verksamheten till de behov som många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. Rapporter från Skolinspektionen, forskare och intresseorganisationer visar att barn och unga med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte får det stöd och de anpassningar de har rätt till i förskolan och skolan. Behovet av kompetensutveckling inom området är stort. Aspergers syndrom. Aspergers syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsskillnad.

Aspergers syndrom

Ofta säger man bara asperger. Det är inte en sjukdom. Asperger syns inte utanpå. De som har asperger är oftast normalintelligenta och många har väldigt god språklig intelligens. Om du själv har asperger, har du kanske tänkt på att du ibland funkar annorlunda än de flesta andra. Livet påverkas på olika sätt för olika personer som har asperger. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen.

Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet

På så sätt skulle bedömningen bli ett mer konstruktivt redskap för att få alla elever att utvecklas och lära sig. De senaste åren har en samsyn kring att bedömning har stor betydelse för elevers lärande blivit vedertagen i svensk skola. I Vetenskapsrådets SKOLFORSK-rapport (2015) beskrivs dock att en förenklad och instrumentell syn på formativ bedömning har kommit att växa fram både i forskning och i skolpraktiken. Enligt rapporten är det vanligt att bedömningsmodeller snarare är inriktade mot att forma eleven, än mot en djupare analys av undervisningen. Launch Video Classroom Observations With New Toolkit. For busy teachers, there are limited opportunities within the school day to be observed, to observe other teachers, to pause and reflect on the details of specific classroom moments, and to receive support from colleagues.

Launch Video Classroom Observations With New Toolkit

Since in-person observations may be difficult to arrange, teachers may find themselves going it alone when trying out new learning, refining practice, or facing challenges in their classroom -- at times without much feedback or support. What's the Best Way to Teach English Grammar? PBS LearningMedia.

Beröm

Behaviour. Key to success. 28 Skills of #ReallyReady Students. Download the infographic: 28 Skills of a Really Ready Student College and work readiness is embedded in many district mission statements and at the forefront of many educators’ minds.

28 Skills of #ReallyReady Students

Students will not only need to be able to persist through middle school and onto high school, but they also will need a unique set of skills in order to thrive in college, work and life. Over the next couple of months, we’re working to highlight what it means for middle and high school students to be #ReallyReady. In this infographic, Apex Learning outlines the skills students in today’s classrooms will need for their futures in work, college or in life. Getting Smart and Apex Learning believe all students deserve learning experiences throughout secondary education that ensure they are prepared and confident that they can be successful.

Modellering och stöttningsstrategier

Lärare. Motivation. Flippat. Kollegialt. CBL Challenge based learning. Klassrumsmiljö. Personligt lärande. Ämnesövergripande arbete. Mindset. Utan textbok. Metakognition. Observationer. Motivation. Planering. Dunkla kunskapskrav. Den svenska skolans styrdokument innehåller noggrant specificerade kunskapskrav, men hjälper det lärare att undervisa och bedöma sina elever?

Dunkla kunskapskrav

I Gunnar Hyltegrens avhandling ifrågasätts läroplanens detaljstyrning och politikernas tilltro till mätande och betygsättning. Vad går egentligen att mäta säkert? Inte särskilt mycket, när man börjar tänka efter. Många med mig har redan påpekat ganska frekvent under de senaste årens debatt att förmågor som handlar om exempelvis samarbete, initiativförmåga och analys är mycket svåra att kontrollera på ett objektivt sätt.

I en mätfixerad skola riskerar de att trängas undan. I sin avhandling Vaghet och vanmakt – 20 år med kunskapskrav i den svenska skolan skriver pedagogen Gunnar Hyltegren om hur vi kan förstå de kunskapskrav som finns i skolans styrdokument, hur de tolkas av lärare och riksdagsledamöter och hur de påverkar bedömningen av eleverna. Tydlighet är grunden för effektivt lärande. Har debatterats under lång tid. Men är det oroligt i svenska klassrum? How to Stop Procrastinating. Bilder - upphovsrättsguide för lärare. När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva vad ni ska göra med era verk.

Gäller det andra personers skyddade verk behövs tillstånd. För skolornas del löses detta genom avtal: Alla kommunala förskolor och skolor har Skolkopieringsavtalet som tecknas mellan SKL och Bonus Copyright Access. A Stop-Motion Love Letter to the Power of Curiosity. By Maria Popova “The more you know, the more you want to know… the more connections you can make between the different bits of knowledge… the more ideas you have, which is why curiosity is really the wellspring of creativity.”

Elevinflytande

Playtime Isn’t Just for Preschoolers—Teenagers Need It, Too. Nytt stödmaterial för arbetet mot kränkande behandling. Stödmaterialet Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda syftar till att ge rektorer, lärare och annan personal i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla sitt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Barns och elevers rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns för att vi vet att det främjar möjligheterna att lära och utvecklas. Nolltolerans gäller och all skolpersonal omfattas av arbetet. Skollagen är tydlig och ansvaret ligger i slutändan hos huvudmannen.

Ge barnen rätt sorts beröm - Norrköping. I småbarnslitteraturens filosofiska standardverk ”Nasse hittar en stol” finns en replik som blivit bevingad i vår familj. Nasse har aldrig sett en stol och vet inte hur man använder den. Han prövar på alla möjliga olika sätt vilket väcker olika reaktioner hos omgivningen. En tant dyker upp och utbrister ”Kan du sitta så jättefint alldeles själv?

Begåvade barn

Lesson Plan Research by @Angel_Solutions. This blog discusses learning episodes (sequences) designed within lesson plans, using data from real lesson plans which teachers are now creating using the new Digital 5 Minute Lesson Plan. As of 12th November 2014, 15 days after launch, there have been over 2000 plans lesson plans created using the free digital tool with visitors from over 75 countries! The 5 Minute Lesson Plan. *Updated* 28th October 2014. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi. Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar.

Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Det i sig tror jag många gör utan att egentligen veta att det heter så. Quotes About Learning.

Det finns ingen anledning att missunna lärarna deras semestrar. Åsikter. Så här mitt i sommaren med ett väder värdigt Mallorca är det härligt att ha semester, men hur är det med lärarnas semester? De är väl lediga hela sommaren och dessutom på övriga lov? Och hur kan de komma sig att det kan gå hem efter lunch en gång i veckan? Inte allt för sällan inleds en konversation i juli med frågan: ”Semester?”. Om jag får frågan fortsätter nästan alltid meningen med: ”Visst ja, du jobbar ju i skolan, klart du är ledig”.

21th century

Omvärldsbloggen » Lärares lärande. Digitaliseringen av samhälle, arbetsliv och vardag fortsätter i oförminskad takt, och det ställer i sin tur krav på skolan. För tre veckor sedan skrev jag om OECD och deras syn på en digital förnyelse av skolan. I början av oktober tog jag upp Horizon Report Europe och dess prognos för de kommande fem årens digitala utveckling i Europas skolor. It och digitala medier börjar bli en naturlig del av vardagen, såväl i skolan som på fritiden, för allt fler barn och ungdomar.

WeAreTeachers. Lesson plans and behavior. Click on the links below to download lesson plans related to positive character development, social skills, anger managment, and self-efficacy. Tålamod?!? Estetik, kultur och skapande. Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Satsningen Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.

Läxfrågan

Edcamp. Skolutveckling. Förstelärare. Classroom management. Åpent brev til politikerne. 10 Steps for Avoiding Teacher Burnout. Preparing for Happy Accidents. ”Individualisering är lärarens stora utmaning” Helping Children to Help Themselves. The Pencil Mataphor. Tidningen Kulturen -Vygotskijs teorier i praktiken? När vi sitta i vår bänk ... (1946) - Filmarkivet. 8 Tips for Reaching Out to Parents. Teacher Development Research Review: Keys to Educator Success. In-Class Flip Vs Flipped Classroom Learning. Flipped Classroom 2.0: Competency Learning With Videos. The Basics of Blended Learning.

Förstelärartankar i Karlskrona. Flipped Classroom. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... 3C's to Supporting Student Success. Kollegialt lärande. The 8 Minutes That Matter Most. Top 10 Tech Tips for Teachers #SketchNote.