background preloader

Miljö & vetenskap

Facebook Twitter

Rockströms plan: Global Carbon Law ska stoppa utsläppen. Ny forskning visar att halvering av utsläppen var tionde år krävs för att hejda den globala upp­värm­ning­en.

Rockströms plan: Global Carbon Law ska stoppa utsläppen

Hotet om kli­mat­för­änd­ring­ar är all­var­li­ga­re än någonsin, men trots detta görs alldeles för lite för att lyckas nå målen i Pa­ris­av­ta­let. I tidningen Science pre­sen­te­rar nu en in­ter­na­tio­nell grupp forskare under ledning av svenska kli­mat­kän­di­sen Johan Rockström en lätt­för­stå­e­lig guide till hur om­ställ­ning­en till en fossilfri världs­e­ko­no­mi kan gå till. Planen kallas Carbon Law, och går att applicera på alla delar av samhället. Tumregeln lyder: halvera utsläppen varje årtionde. På så sätt kan de globala utsläppen minska från cirka 40 miljarder ton koldioxid per år 2020, till 20 miljarder ton 2030, för att yt­ter­li­ga­re halveras till 10 miljarder ton 2040 och nå ned till 5 miljarder ton 2050. Carbon Law är in­spi­re­rad av Moore’s Law, som myntades 1965 och för­ut­spåd­de att has­tig­he­ten i datorer kommer för­dubb­las var 24:e månad.

Elon Musk: Tesla's Solar Roofs Will Be Cheaper Than Regular Roofs & Have "Infinity Warranty" In Brief Last night, Elon Musk announced that Tesla's solar roofs would be on sale starting today.

Elon Musk: Tesla's Solar Roofs Will Be Cheaper Than Regular Roofs & Have "Infinity Warranty"

At the time, he also stated that more information on the panels was forthcoming. Now, he has unveiled key details about Tesla's "infinity warranty. " A Notable Announcement Last night, Elon Musk announced via Twitter that orders would begin today (May 10th, 2017) for his revolutionary solar roof hardware. But another announcement just came in that’s even more revolutionary: The solar roofs will have an infinity warranty. Bevattningsförbud i Södertälje och Nykvarns kommuner. Det är ovanligt låga grundvattennivåer på många platser i Sverige idag.

Bevattningsförbud i Södertälje och Nykvarns kommuner

I Södertälje och Nykvarns kommuner är situationen så allvarlig att bevattningsförbud införs. Förbudet gäller alla med kommunalt vatten, även näringsliv och föreningar, från och med 2 maj 2017 tills vidare. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Rekordlåga grundvattennivåer hot mot djurlivet. Den ihållande torkan drabbar stora delar av Sveriges djurliv negativt.

Rekordlåga grundvattennivåer hot mot djurlivet

Med låga vat­ten­ni­vå­er får både fåglar, fisk och kräldjur svårare att överleva. Redan förra året kom rapporter om extremt låga grund­vat­ten­ni­vå­er i delar av landet, fram­förallt på Öland och Gotland. Det här året ser ut att bli ännu värre. Under våren har var­nings­sig­na­ler kommit om låga vat­ten­ni­vå­er i stora delar av södra Sverige och om ne­der­bör­den fort­sät­ter vara låg kan vi förvänta oss en extremt torr sommar på många platser. De låga vat­ten­ni­vå­er­na drabbar inte bara oss människor, utan även stora delar av det vilda djurlivet.

Sveriges Radio har i sitt ve­ten­skaps­pro­gram Klotet rap­por­te­rat om hotet mot laxynglen. Toppinvesterare i brev till Trump: Håll Parisavtalet – Omni. Självläkande vägar ska även ladda elbilar – Omni. Klimatförändringar bidrar till terrorism. Den globala ter­ro­ris­men gynnas av för­änd­ring­ar i klimatet, visar färsk rapport.

Klimatförändringar bidrar till terrorism

På uppdrag av det tyska ut­ri­kes­de­par­te­men­tet har tan­kes­med­jan Adelphi undersökt hur terrorism och or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het kan kopplas till den globala upp­värm­ning­en, skriver The Guardian. Re­sul­ta­ten visar på flera sätt hur kli­mat­för­änd­ring­ar­na blir en grogrund för ex­tre­mis­men. Förändringar i klimatet förstör människors försörjning, och underlättar därmed terrornätverkens möjligheter att rekrytera nya medlemmar.Redan svaga regeringar pressas ytterligare, vilket öppnar upp fältet för terrorismen att vinna makt.Torka, översvämningar och andra klimatrelaterade katastrofer leder till mat- och vattenbrist – som utnyttjas som vapen av terroristgrupperna. Ett exempel på detta är hur terrorgrup­pen Boko Haram vunnit mark i området kring Tchadsjön, som lidit hårt av torka de senaste åren. Det är heller ingen slump att IS lyckats väl med re­kry­te­ring­en i landets nordöstra delar.

Indiska planer: Bara helt avgasfria fordon om 15 år – Omni. The Hyperloop Is Finally Becoming a Reality. Oförändrade utsläpp av växthusgaser – Omni. A Real Life, All-Electric Flying Car Just Took Off. In Brief Your flying car might finally be on the way as the all-electric, two-seater Lilium Jet took its first test flight this week.

A Real Life, All-Electric Flying Car Just Took Off

Forskare: Arktis isfritt om 20 år – tidigare än befarat – Omni. Stewart Brand + Mark Z. Jacobson: Debate: Does the world need nuclear energy? Solar Power Is Cheaper, but the World Is Still Running on Fossil Fuels. Tesla lanserar lastbil i september – Omni. Nasa: Bäst chans att hitta liv på Saturnus-måne – Omni. Synthetic Photosynthesis? New Tech Recycles Carbon Dioxide Faster Than Plants. In Brief A team of researchers managed to make a synthetic pathway that converts CO2 into organic compounds faster than plants.In order to find an enzyme to improve CO2 fixation, the researchers carefully selected 17 enzymatic compounds from nine organisms.

Synthetic Photosynthesis? New Tech Recycles Carbon Dioxide Faster Than Plants

Google inför faktakontroll vid sökningar – Omni. 500 miljoner kronor ska öka elbilens popularitet. Regeringens tillskott på en halv miljard till Klimatklivet ska enligt egna beräkningar leda till minskade växthusgasutsläpp på upp till 200 000 ton per år.

500 miljoner kronor ska öka elbilens popularitet

Den förväntade effekten av hela den föreslagna klimatsatsningen som löper från 2015 till 2020, och som redan tilldelas 700 miljoner kronor om året, reducerar årliga utsläpp med 1,5 miljoner ton. – Arktis smälter, vi hade varmaste dagen någonsin för mars månad (19,9 grader i Uppsala). Vi tror väldigt starkt på elbilen som ett medel för att kämpa mot den skrämmande utvecklingen, säger Isabella Lövin. The EU Climate Leader Board.

Tesla lanserar program för företagsbilar – Omni. Antalet bidragsförsörjda minskar. Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2016: Statistiknyhet från SCB 2017-03-24 9.30 Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag minskade med 2,5 procent år 2016 till 793 215.

Antalet bidragsförsörjda minskar

Det motsvarar 13,8 procent av befolkningen. Andelen minskade med sex tiondelar och är därmed på den lägsta nivå som uppmätts. SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersätt­ningar och bidrag. Comments. Svt. Läget var besvärligt redan förra året, men i år är det ännu värre.

svt

Läs mer: Fortsatt vattenbrist – trots regn Om ett bevattningsförbud träder i kraft under våren innebär det att man inte får vattna eller tvätta bilen. Nästa steg kan bli ransonering. Kan ni stänga av vattnet för privatpersoner eller företag? Havsisarna vid polerna på rekordlåga nivåer – Omni. Varför pratar vi om 4 grader? - Earth Hour - Klimat. Global uppvärmning har varit ett hett ämne under många år nu och forskningen visar att vi riskerar en 4 graders temperaturökning inom 100 år om vi fortsätter med dagens ohållbara resursanvändning.

Global uppvärmning är idag ett av de största hoten mot vår jord. En kraftig uppvärmning av planeten förändrar förutsättningarna för väderförhållanden, sötvattenreservoarer, växtperioder och ett hållbart liv för oss och alla djur. En ökning med 4 grader skulle innebära att det blir varmare på många platser och att vi skulle uppleva många fler extrema oväder. Havsytan kan höjas så mycket att hela länder riskerar att dränkas och vid bara en meters havsnivåhöjning drabbas 145 miljoner människor. Delar av jorden kan bli obeboeliga. Den hittills äldsta och säkert dokumenterade människan på jorden var Jeanne Calment som blev 122 år och 164 dagar gammal. Något som satt myror i huvudet på forskarna är att fransyskan avled redan 1997 och att gapet vid den tiden var hela sju år ner till tvåan på listan. Hennes ålder var helt enkelt en sensationell kross av tidigare rekord, jämförbar med om någon plötsligt skulle springa 100 meter på 8 sekunder eller hoppa 2,50 i höjd.

Året efter fransyskans död tätades det irriterande glappet något av en kanadensisk kvinna, Marie-Louise Meillure, som blev 117 år och följande år av Sarah Knauss från USA som blev 119 år och 97 dagar. Klimatforskare: Tre värmeböljor i Arktis i vinter – Omni. Johan Rockström: There’s no business on a dead planet. En gigantisk, en kilometer bred asteroid är på rak kollisionskurs med jorden. Därom är 98 procent av den etablerade vetenskapen överens. Det råder viss osäkerhet om vad som händer när den träffar jorden. Riskbilden spänner mellan sociala och ekonomiska problem i hela världen, till att planeten knuffas ut ur sitt jämviktsläge, som den befunnit sig i sedan den senaste istiden, för 12.000 år sedan. En global katastrof. 2018 slopas skatten på etanol och rapsbränsle.

Enligt regeringen kommer priset på etanolbränslet E85 att sänkas med 40 öre och fame med 1,22 kronor per liter från och med den 1 januari 2018. Sänkningen är en del i satsningen "Bränslebytet" som tillsammans med andra åtgärder ska minska utsläppen i transportsektorn, förutom inrikes flyg, med 70 procent till och med 2030. – Det är många som investerat i etanolbilar och det är ett hållbart drivmedel som är viktigt för att vi ska få ner utsläppen från transportsektorn, säger Isabella Lövin. Regeringen föreslår nu en så kallad reduktionsplikt för perioden 2018-2020. Minskningsnivån för bensin föreslås vara 2,6 procent nästa år och öka till 4,2 procent 2020. För diesel föreslås nivån öka från 19,3 procent 2018 till 21 procent 2020.

Trump's Budget Annihilates Funding For Education And Environmental Science. Regeringen: Utsläpp ska minska med biobränsle – Omni. The LHC Just Discovered A New System of Five Particles. A Unique Find. Lövin om klimatbeskedet: Glädjande nyheter – Omni. Efter inviten: Australien pratar ellagring med Musk – Omni. Bevattningsförbud införs rekordtidigt på Gotland – Omni.

Svensk batterifabrik vill slåss om elbilsmarknad – Omni. Fukushima Is Turning Into A Robot Graveyard After Multiple Probe Failures. The 4 trillion yen ($35 billion) clean-up at Fukushima isn’t going smoothly. The former nuclear power station is quickly turning into a robot graveyard due to recurrent failures with the remote-controlled probes sent inside. Ireland Passes Historic Legislation, Set to be the First Nation To Completely Cut Fossil Fuels. The Solar Industry Now Employs Twice As Many People As Coal. China Is Replacing 70,000 Taxis With Electric Cars. Fakta från boken - Globala målen. Svenska glaciärerna krymper: Minskat betydligt – Omni.

GIF Portal - Home - Generation IV Systems. Tesla's Solar Tiles - My Thoughts. Solenergi. Solar energy has tremendous potential. What is interesting in solar power generation is how much energy can be generated per month without disruption. Ja, solelen skulle räcka för att försörja jorden. Skärmdump/Twitter Det finns enligt denna 3,49 mijoner kvadratkilometer mark som skulle vara lämplig för solel i Nordafrika.

Beräkningen utgår från att det går att utvinna 250 gigawatt-timmar per kvadratkilometer. Skule hela ytan täckas med paneler skulle det generera att en total elproduktion på 872 500 terawatt-timmar per år. Framställning av vätgas. Väte är det tidigast bildade grundämnet i universum och det är också det lättaste. Vid standardtryck (1 atm) och standardtemperatur (0° C) förekommer väte som en tvåatomig gas (H2) som är doftlös, färglös och mycket lättantändlig. När vätgas reagerar med syre, det vill säga brinner, frigörs stora mängder energi vilket gör vätgas till ett kraftfullt bränsle som till exempel kan användas för att driva fordon och elgeneratorer.

Slutprodukten är vanligt vatten, eftersom vätgas (H2) som reagerar med syre bildar H2O. Väte är ett mycket vanligt förekommande grundämne på jorden, men det är sällan man stöter på ren vätgas. Istället är vätet vanligt bundet till andra grundämnen, till exempel bundet till syre så att det bildar vatten. Att framställa vätgas genom ångreformering Ångreformering kan användas för att framställa vätgas ur kolvätebaserade bränslen, såsom naturgas eller biogas.

Industriell reformering av naturgas. Artificiell fotosyntes kan ge solbränsle - Miljönytta. Artificiell fotosyntes framtidens energi? Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 1 juli–30 september 2016. Totalt. Statistikdatabasen - välj tabell. Hälsingekusten har vattenbrist, det "nya normala" är tyvärr här. Glödlampa slår alla rekord. Lista hur länge 1 kwh räcker. Hallstaviks Elverk. Lista hur länge 1 kwh räcker. CYMATICS: Science Vs. Music - Nigel Stanford. Hans Rosling: Don't use news media to understand the world (english subtitles) Hans Rosling läxar upp dansk programledare i tv. Hans Rosling läxade upp reporter i tv. Lövins Trump-pik: Signerar omringad av kvinnor – Omni. Ledare: Fiffigt klimatförslag sätter press på Moderaterna – Omni.

Det här innebär den nya klimatlagen – Omni. Ny klimatlag ska styra Sverige mot nollutsläpp – Omni. Teknikhistorisk tidslinje - Tekniska museet. Billigare teknik kan kapa oljeefterfrågan från 2020 – Omni. How do solar panels work? - Richard Komp. Ekologiska fotavtryck. Ekologiska fotavtryck - interaktiva övningar. Data.GISS: GISS Surface Temperature Analysis: Analysis Graphs and Plots. We've Set a Climate Change Record for 2016, and It's Awful. China Takes Serious Anti-Coal Stance, Cancelling 104 New Coal Plants. Data.GISS: GISTEMP : Additional Analysis Plotter.

The end of coal is near: China just scrapped 103 power plants. 2016 United Nations Year in Review. Rökning dödar åtta miljoner människor 2030 – Omni. 80 procent på 20 minuter med Samsungs bilbatteri – Omni. World's First Supersized Manned Mech Takes Its First Steps. Global Temperature. 5 sätt att klimatmaxa dig själv. Tv: Isberg större än Gotland på väg att bryta sig loss – Omni. ”Sverige bör jobba i FN för att bevara ekosystemen” – Omni. Oslos luft bland Europas farligaste – Omni.

5 sätt att klimatmaxa dig själv. Goda miljönyheter – men jorden är på ”knivsegg” – Omni. "Vi närmar oss en punkt där planeten blir vår fiende " - Streama TV4 Play. Klimatåret 2016 – Rockström sammanfattar. Svalbard: Isbjörnar försvinner, renar magrar, husen sjunker. Panasonic investerar miljarder i Tesla-fabrik – Omni. Utsläppsskatter införs i smoghärjat Kina – Omni. Tv: Kineser flyr undan ”airpokalypsen” – Omni. Isen på Arktis hotas – ett Mexiko har smält bort – Omni.

What the Earth would look like if all the ice melted. Older Arctic Sea Ice Disappearing. United Nations - Year in Review 2015. VW:s utsläppsfusk kan kosta ytterligare en miljard – Omni. Rapport: En halv miljon ton mat slängs – varje år – Omni. Höga DDT-halter i Hanöbukten – Omni. Bankjättar vill se ny standard för klimatrisker – Omni.