background preloader

Kooperativt lärande

Facebook Twitter

Struktur: Snöbollen – Kooperativt Lärande. Vill du lära ut kunskaper, träna logisk förmåga och samtidigt ha kul?

Struktur: Snöbollen – Kooperativt Lärande

Om svaret är; Ja! Så testa denna struktur som är en variant av strukturen Hör vi ihop?. I denna övning delar du upp eleverna i 2 grupper. Ena gruppen får lappar i en färg. På lapparna kan det stå t.ex. 50+50 eller SPACE eller 02:00. Eleverna ställer upp på två led med näsan mot varandra. I denna struktur kan du lägga in vilket innehåll du vill som kan kombineras. För klassexempel klicka HÄR Grafik: Martin Silfvast Gruppstärkande övningar. Struktur: Rondellen – Kooperativt Lärande. I strukturen Rondellen får alla elever komma till tals.

Struktur: Rondellen – Kooperativt Lärande

Eleverna turas om och låter en i taget få lyfta sina tankar inom gruppen. Du kan enkelt anpassa övningen för ditt syfte och/eller numrera eleverna för att skapa paruppgifter. Rondellen kan vara en grundstruktur för hemgruppen när du använder Pussel eller andra uppgifter där du behöver muntliga och/eller skriftliga svar från eleverna. Strukturen bibehåller ett positivt ömsesidigt beroende inom gruppen och allas tankar är lika viktiga. Variant 1 Du delar upp klassen i grupper om 4.Du sätter igång arbetet med en öppen fråga, en instruktion eller en arbetsuppgift.En elev i taget berättar sina tankar inom gruppen.De övriga lyssnar på det som sägs.Byt berättare ett varv runt tills alla fått prata.Be gruppen sammanfatta sina tankar på ett papper/mini-whiteboard!

Struktur: Roller – Kooperativt Lärande. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna.

Struktur: Roller – Kooperativt Lärande

Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är. Rollerna används också för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att lära av och med varandra så effektivt som möjligt.

Med hjälp av de olika rollerna tränar vi olika former av samarbetsfärdigheter (Sahlberg & Leppilampi, 1998). Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande. Inspiratören är en struktur där eleverna tillsammans i par eller grupper löser ett problem för att sedan gå runt i klassrummet och titta på hur andra grupper löst samma problem.

Struktur: Inspiratören – Kooperativt Lärande

Denna struktur kan anpassas efter olika ämnesinnehåll. Vi har använt oss av inspiratören i allt från matematik vid problemlösning eller huvudräkning till svenska vid fri skrivning, sagoberättande, grammatik, ordkunskap och ordklasser. Vem eller vad ska bort? Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar.

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande

Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Många strukturer som är bra för kunskapsdelning och fördjupning av förståelse kan också vara fantastiskt bra att använda just för att jobba ihop en grupp och skapa detta klassrumsklimat vi eftersträvar – vare sig det är en nyskapad grupp eller en grupp som inte riktigt fått till det. Namnlekar Det finns mängder av olika sätt att lära varandras namn på. Sitt i en ring.

Hitta likheter Sitt i en ring. Mina ord, dina ord. Struktur: Sekvenser – Kooperativt Lärande. Ett sätt att strukturera ett ömsesidigt beroende mellan gruppmedlemmar och skapa positiva interaktionsmönster är att dela upp information i olika delar.

Struktur: Sekvenser – Kooperativt Lärande

Varje del av informationen ges då till olika elever så att de endast kan slutföra uppgiften genom att i en grupp kommunicera med varandra. Med hjälp av Struktur: Sekvenser ingår detta i själva uppgiften och eleverna kan bara lyckas med uppgiften om alla hjälps åt. Strukturen tränar grupper på att nå konsensus, att utvärdera framgångar och felaktigheter och att samarbeta. Samtidigt lär den ut kunskaper om att strukturera det man vet i en tydlig sekvensserie vilket stärker inlärningen. Strukturen går ut på att sätta sekvenskort i rätt ordning… men det finns en hake – Varje elev har ett eget kort och ingen annan kan se vad som finns på kortet förutom den som äger kortet.

Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande. Nu börjar sommarlovet lida mot sitt slut.

Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande

Snart kommer eleverna tillbaka till skolan – och vissa kommer till skolan för första gången. Eleverna har med sig nya erfarenheter och har utvecklats på olika plan under sommaren. Vare sig elevgruppen är ny eller inte kan det vara bra att börja terminen med gruppstärkande övningar för att arbeta ihop klassen och skapa en gruppkänsla. I inlägget Gruppstärkande övningar finns olika tips på hur man kan arbeta med sin elevgrupp under de första dagarna. Veckans forskning la_sa_ret 15_16 Blad1. Struktur: Pussel – Kooperativt Lärande. I strukturen Pussel (eng: Jigsaw) använder vi oss av hem- och expertgrupper.

Struktur: Pussel – Kooperativt Lärande

I denna struktur blir varje elev expert inom ett område och får sedan dela med sig av detta till sin hemgrupp. Eleverna delar på så sätt med sig av sin kunskap och lär sig av varandra. Ett positivt ömsesidigt beroende skapas då enbart en elev i varje hemgrupp är expert på sitt område. Det är först när alla har bidragit med sin del som pusslet är komplett. Pussel är en grundstruktur som kan varieras och anpassas efter behov! Dela in eleverna i hemgrupper. Struktur: Mötas på mitten – Kooperativt Lärande. Struktur: Mötas på mitten Strukturen Mötas på mitten (eng: placemat consensus) har vi läst om på Pedagog Malmös tema-sida och i olika böcker om KL från USA. Vi har provat den i specialundervisning och i klass och den har fungerat mycket bra! Vi har enkelt modifierat den ibland för att anpassa den till våra syften vilket är ett bra knep att lära sig som lärare när man arbetar med KL.

I grundstrukturen presenterar alla elever tankar och förslag på ett och samma papper med fyra fält och gruppens gemensamma lösning i mitten. Mötas på mitten kan med fördel kombineras med strukturen Pussel om du vill använda dig av hem- och expertgrupper för kunskapsspridning. Struktur: Hörnsamtal – Kooperativt Lärande. Denna struktur är fantastiskt att sätta igång diskussioner kring ett ämne och är anpassningsbar och kräver nästan ingen planering!

Struktur: Hörnsamtal – Kooperativt Lärande

Eleverna får även välja vad de ska diskutera och det skapar motivation till fördjupade samtal. Denna övning kan man dra fram ur hatten när du har lite tid kvar på en lektion eller för att träna kommunikation och interaktion i klassrummet. Välj fyra delar eller aspekter av ett tema som ni just nu arbetar med eller bearbetar. Exempelvis… Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande. Denna struktur stärker klasskänslan och engagerar eleverna att samtala och diskutera med alla i sin grupp.

Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande

Vi ger två varianter på strukturen där den ena är en variant av EPA och den andra är uppgiftsbaserad där man vill arbeta igenom olika numrerade arbetsuppgifter genom Kooperativt Lärande. På engelska kallas denna ”StandUp, HandUp, PairUp!”. Om du använt dig av strukturen EPA ett tag i en klass kommer dessa vara en naturlig fortsättning! Vandrande reportern Alla elever ställer sig upp och sträcker upp handen! Struktur: Berättaren – Kooperativt Lärande. Berättaren är en lättare version Vandrande reportern. Den är en enkel struktur att använda för att dela med sig av kunskap och stärka relationerna i gruppen. Den kan användas med socialt innehåll enbart för att stärka gruppen och träna på att jobba tillsammans, för utvärderingar eller kopplat till ett kunskapsinnehåll där eleverna ska dela med sig av sina tankar och åsikter till varandra.

Du bestämmer ett tematiskt innehåll att berätta om; ex. Vad har du gjort i helgen? Hur lärde du dig cykla,? Struktur: Trestegsintervju – Kooperativt Lärande. I strukturen: Trestegsintervju deltar elever i varje grupp i tre separata diskussioner eller intervjuer. Eleverna tränar på sin kommunikativa förmåga och lär sig intervjuknep för att få mer utförliga svar på sina frågor. Eleverna är engagerade och intresserade av vad deras klasskamrater vet eller kan kring ett ämne.

Struktur: Switcheroo! – Kooperativt Lärande. Strukturen Switcheroo! Gör det enkelt för eleverna att dela med sig av sina gruppdiskussioner till andra grupper. Den kan användas efter en annan struktur för att dela med sig av kunskaperna och tankarna mellan de olika grupperna utan att lyfta allting i helklass eller mitt under en övning för att få inspiration.

Eleverna får först arbeta tillsammans för att komma fram till något gemensamt svar. Varje enskild elev har ett ansvar att se till att en själv förstår, men även ett ansvar för att de andra i gruppen förstår, då de sedan ska få förklara för andra grupper. Struktur: Kunskapskedjan – Kooperativt Lärande. Strukturen kunskapskedjan går ut på att bygga ut sin kunskap så mycket som möjligt. Ni har kanske testat namnleken där varje person säger sitt namn och en sak de tycker om. Sedan ska nästa person säga kompisens namn + sak plus sitt eget namn och en sak de tycker om. Denna övning fungerar på samma sätt, men skillnaden är att du byter ut namnen mot kunskap. Övningen är både en minnesträning, en träning i att vara aktiv lyssnare och en chans att skapa/repetera kunskap tillsammans.

Du kan välja om du vill dela upp klassen i mindre grupper eller om du kör i en större grupp. Struktur: Mina ord, dina ord – Kooperativt Lärande. Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp. Den är enkel att följa och planera, alla eleverna är delaktiga i samtal och lär sig av varandra. Struktur: Multisvar – Kooperativt Lärande. Som lärare är det viktigt att få en överblick över sin elevgrupp och deras kunskaper. Ett sätt att arbeta på för att få snabb feedback från eleverna och samtidigt kontrollera om de uppfattat det som lärs ut är att använda sig av det vi kallar Multisvar. I multisvar aktiveras alla elever, och alla elevers svar synliggörs för dig som lärare och för gruppen. Inspirationen kommer från Dylan Wiliam där vi kombinerat hans metoder med en nypa Kooperativt Lärande.

Det finns en mängd variationer på hur du gör med Multisvar och vilket medium du använder. Vi kommer här att presentera flera alternativ som vi använt oss av. Använda mini-whiteboard/solfjäder som svarsmedie Ställ en öppen eller stängd fråga till eleverna. Struktur: Bingo – Kooperativt Lärande. Efter att ha läst en av Lavonen & Meisalos texter gällande samarbetsinlärning fick vi inspiration av en övning de använder sig av.

Det är en övning som helt enkelt heter Bingo och är en variant av övningen Vandrande reportern. Övningen de hade som exempel var anpassad för äldre barn. Vi har valt att anpassa övningen här efter de elever som vi möter. Struktur: Inre-yttre cirkel – Kooperativt Lärande. Strukturen inre yttre cirkel tränar förmågan att samarbeta i olika par. Struktur: Turas om – Kooperativt Lärande. Struktur: Frågerundan – Kooperativt Lärande. Strukturen Frågerundan är en övning där eleverna i grupp slumpar fram en fråga och kommer fram till svaret tillsammans. Denna struktur går att förändra och anpassa utifrån vad man vill uppnå.

Struktur: Kunskapsbanken – Kooperativt Lärande. Strukturen Kunskapsbanken passar bra till att skriva gemensamma texter, aktivera förförståelse eller samla tankar kring ett ämne. Den fungerar också för att t.ex. hitta på olika lösningar för samma tal i matematik. Med Kunskapsbanken bygger eleverna hela tiden vidare på varandras kunskap. Struktur: Karusellen – Kooperativt Lärande. I denna struktur kan du använda dig av varierade uppgifter och beroende på uppgiftens karaktär kan det vara samma uppgift på varje bord – så att grupperna hela tiden tar hjälp av vad de andra grupperna skrivit för att utveckla sitt tänkande för varje steg – eller olika uppgifter där de bygger vidare på vad förra gruppen skrev.

Välj en uppgift där det finns många svarsalternativ: Skriv talet 100 på olika sätt, skriv så många ord ni kan i en given ordklass, skriv ner så mycket ni kan om en person/plats/händelse. Runda bordet: Gruppstärkande – Kooperativt Lärande. KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter – Kooperativt Lärande. Struktur: Rondellen – Kooperativt Lärande. EPA: Matematik – Kooperativt Lärande. KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter – Kooperativt Lärande. Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande. Struktur: Brainstorm – Kooperativt Lärande. Karusellen: Matematik – Kooperativt Lärande. Kunskaper och färdigheter – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande – Elevaktiva arbetssätt.