background preloader

Utvecklingsarbete

Facebook Twitter

FULLTEXT02. Struktursymboler sammanställning. Om arbetsverktyget. Ditt livs lycka beror på arten av dina tankar.

Om arbetsverktyget

Dynamiskt tankesätt – JL Skolutveckling. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig.

En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. CORI Maria Helles mall. M0_gr_02A_01_textsamtalets-forutsattningar. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Kollegahandledning. Reda-Ut_fria_symboler. Strukturer – Kooperativt Lärande. Hur samarbetsfärdigheter tränas – Kooperativt Lärande. En av grundprinciperna inom kooperativt lärande är Samarbetsfärdigheter.

Hur samarbetsfärdigheter tränas – Kooperativt Lärande

För att kunna lösa uppgifter tillsammans krävs att eleverna kan samarbeta med varandra. Att kunna samarbeta är inte något vi föds med, utan det är något som vi måste få möjlighet att träna på i livet. I undervisningssituationer behöver man därför synliggöra samarbetsfärdigheterna för eleverna på ett konkret sätt. Orientera dig på bloggen! – Kooperativt Lärande. Tryck på bilden ovan för en sammanställning av alla strukturer (övningar) på bloggen! Några viktiga inlägg: Hur man skapar lärande grupper! , Strategi: Roller, Gruppstärkande övningar! , Strategi: Lärpar, Alternativ till handuppräckning, Samarbetsfärdigheter, Klassrum 2.0 Läs gärna denna först för att få en förståelse över vad denna blogg försöker förmedla – ett lärande genom samarbete. Här är en kort sammanställning över metodiken. Struktur: Mina ord, dina ord – Kooperativt Lärande. Struktur: Mina ord, dina ord Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp.

Struktur: Mina ord, dina ord – Kooperativt Lärande

Den är enkel att följa och planera, alla eleverna är delaktiga i samtal och lär sig av varandra. Strukturen använder sig av alla de förutsättningar som behövs vid Kooperativt Lärande och tränar på att hålla mångsidig och öppen interaktion mellan elever. Strukturen kan användas i alla ämnen och lämpar sig utmärkt som brainstorming, för att skapa gemensamma begreppskartor, utvärdera förförståelsen inför nytt arbetsområde, ge ord till berättande texter och mycket annat!

Strukturen går att göras både individuellt och i par. SIOP-modellen- Extraanpassingarelev. Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande. Nu börjar sommarlovet lida mot sitt slut.

Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande

Snart kommer eleverna tillbaka till skolan – och vissa kommer till skolan för första gången. Eleverna har med sig nya erfarenheter och har utvecklats på olika plan under sommaren. Vare sig elevgruppen är ny eller inte kan det vara bra att börja terminen med gruppstärkande övningar för att arbeta ihop klassen och skapa en gruppkänsla. I inlägget Gruppstärkande övningar finns olika tips på hur man kan arbeta med sin elevgrupp under de första dagarna. De lär då känna varandra, tränar på samarbetsfärdigheter och ni lägger grunden för att kunna arbeta med kooperativa strukturer på ett effektivt sätt. Innan eleverna kommit till skolan är det vanligt att lärarna har ett par dagar på sig att förbereda sina klassrum, se över planeringar och material. När klassrummet är möblerat och eleverna är på plats och undervisningen kommit igång finns det olika vägar att gå. Kristinaasker. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt.

POST. BRUKSanvisning. Webbtillämpningar för lärande. Detta är en kopia av inlägget som jag har gjort idag på Läraravtryck.

Webbtillämpningar för lärande

Jag fortsätter med att reflektera över den digitala lärmiljön i skolan även denna vecka. Håller på med en ny inlämningsuppgift som fått mig att tänka till. Uppgiften denna gång är att titta på olika webbtillämpningar som kan vara av intresse för användning i undervisning och lärande. Vi ska sedan prova olika tillämpningar och se hur dessa kan vara intressanta utifrån ett lärandeperspektiv. Om man tittar på de rapporter som skrivs om det digitala lärandet så ser man att vi mest använder våra datorer till att skriva på och söka information med. En del av uppgiften består i att vi ska matcha tillämpningen mot Blooms digitala taxonomi för lärandemål och mot SAMR-modellen.

Blooms digitala taxonomi för lärandemål har sex nivåer som går från en lägre nivå på lärande till ett högre. Planering_schemabrytande_a_1. Skärmövningar. Skärmövning-rygg mot rygg Sitta rygg mot rygg och träna begreppen från Rödluvan som varg, blommor, ekorre,skog, äng, korg och stuga m.m. beskriva#begreppsutveckling#explicitspråk Ytterligare en språklig aktivitet vi arbetar med inom NC(nationellt centrum för svenska som andraspråk) utifrån boken” Stärk språket, stärk lärandet”.

Skärmövningar

Jag fortsätter ta in dessa språkliga aktiviteter i mitt tema Narrativ genren, sagor och då utifrån Rödluvan. I stället för instuderingsfrågor – Förstelärarbloggen. Vad har samhällsfunktioner, superkrafter och trafikmärken gemensamt?

I stället för instuderingsfrågor – Förstelärarbloggen

Enkla lösningar och blandningar, en berättelses uppbyggnad och vardagshäxor? I mitt klassrum är kreativa kombinationer en självklarhet. Varje läsår skapar jag nya eller utvärderar/utvecklar/uppdaterar tidigare temaområden med hjälp av läroplan, litteratur, aktuell forskning samt all min beprövade erfarenhet. Målet är lärandesituationer där elevernas intressen möter det de förvänas lära sig. Planeringen är som att lägga pussel. Checklista sprakutvecklande arbetsomrade. Två undervisningsvägar mot samma mål. Läsförståelse. Idag jobbade jag med läsförståelse mha Lässugen och Reportern fast i min klass.

Två undervisningsvägar mot samma mål. Läsförståelse.

Alignmentsplanering. Ledarskap i klassrummet. Under det första året som förstelärare i Mölndals stad har jag och de andra förstelärarna omgång 2014 fått viktiga verktyg att använda oss av i undervisningen och som processledare i olika sammanhang.

Ledarskap i klassrummet

Och nu när vi går in på det andra året praktiserar vi det på ett väl genomtänkt sätt i det centrala området. Här kommer en beskrivning av upplägget - kanske något att ta efter för att utveckla detkollegial lärandet på era skolor! Med utgångspunkt i John Steinbergs bok "Ledarskap i klassrummet,en handbok för arbetsro och effektivt lärande" har vi skapat grupper bestående av 7 - 9 lärare från fem olika skolor och stadier (Toltorpsskolan, Krokslättsskolan, Sörgårdsskolan, Balltorp/Pepparedsskolan och Katrinebergsskolan).

Varje grupp har en förstelärare som handledare/processledare. Vid sex tillfällen under läsåret träffas man under två timmar och diskuterar tre kapitel utifrån process, interaktion och lärande. Att utveckla sitt ledarskap pågår i olika projekt runt om i landet. Fyrablocksmodellen. Fyrablocksmodellen. Film: Målmedveten undervisning, utmaning, ledarskap… Checklista för ett språkutvecklande arbetssätt. • Finns tydliga lärandemål för både innehåll och språk?

Checklista för ett språkutvecklande arbetssätt

• Är uppgifter och innehåll kognitivt utmanande? • Går upplägget från det konkreta mot det abstrakta? • Är innehåll och begrepp anpassade till elevernas språknivå? Förklaras de tydligt? • Knyts begreppen till elevernas vardagsspråk och egna erfarenheter? Den här gedigna listan finns att läsa på Skolverkets hemsida, om du söker på språkutvecklande arbete. Observationsschema-v-08.pdf. Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14.

Slutpresentationerna inom forskningscirkeln gjordes 2/6 vilket också utgjorde avslutningen på forskningscirkeln ”Litteracitet – Multimodalitet – Framgångsfaktorer”. Jag har skrivit om detta tidigare och nu är slutpresentationerna av alla utvecklingsarbetena genomförda. Deltagarna har arbetat parvis på sina skolor.

Hela grundskolan är representerad från F-klass till årskurs 9. Gemensamt för alla är att de på något sätt anknyter till språk-, läs- eller skrivundervisning/lärande. Under varje film hittar du också respektive presentation, i de fall dessa var en PowerPoint. Lärmoduler för kollegialt lärande.