background preloader

Kooperativt lärande

Facebook Twitter

Strategi: Roller. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna.

Strategi: Roller

Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är. Rollerna används också för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att lära av och med varandra så effektivt som möjligt. Med hjälp av de olika rollerna tränar vi olika former av samarbetsfärdigheter (Sahlberg & Leppilampi, 1998).

Det finns ett flertal olika roller som kan användas vid olika tillfällen beroende på vad eleverna behöver träna på och vad syftet med övningen är. Vissa av rollerna lämpar sig extra väl till vissa strukturer. Under användandet av roller är det bra att alla elever får testa på alla roller. Avsnitt 1 - Berätta mera. Avsnitt 1 - Berätta mera. Increasing Student Talk: Think, Pair, Share. Lärares ledarskap och kooperativt lärande. KLlåg, engelska colours. Fråga, fråga, byt. KLlåg, engelska presentera sig. Fråga, fråga, byt. Pusselbitar med namn KL FB. Arbetsro och arbetsenergi – Del 2. Detta inlägg handlar om hur vi bygger förtroende i arbetsgrupperna och lärparen när vi arbetar med kooperativt lärande.

Arbetsro och arbetsenergi – Del 2

Lärgruppen och lärparen är oförändrade i en hel termin. När vi byter lärgrupper och lärpar arbetar vi med att skapa förtroende för varandra. Övningar vi jobbar med för att skapa trygghet är bl a mina och dina ord. De skriver upp tio saker om sig själv. Sen går de runt i klassrummet med handen upp. Arbetet går vidare i arbetsgruppen med övningen sant eller falskt. Arbetsro och arbetsenergi – Del 3.

Olga Dysthe skriver om ett flerstämmigt klassrum där lärarens röst är en av många, där eleverna lär av varandra både muntligt och skriftligt.

Arbetsro och arbetsenergi – Del 3

Grundprinciper för Kooperativt Lärande. Vad är Kooperativt Lärande? Kooperativt Lärande (eng: Cooperative learning) är ett förhållningssätt till lärande och en instruktionell undervisningsmetodik. Grundtanken är ett lärande som använder samarbete mellan elever för att lära ut ämnesinnehåll och sociala förmågor – samtidigt. Som hjälp har läraren olika principer, strategier och strukturer. Ambitionen med kooperativt lärande. På denna blogg har vi skrivit flera inlägg om vinsten med att arbeta utifrån samarbete mellan elever.

Ambitionen med kooperativt lärande

Positionssystemet i lärpar och lärgrupper. Vi håller nu på att arbeta mycket med positionssystemet i åk 2.

Positionssystemet i lärpar och lärgrupper

För att träna på detta och befästa elevernas kunskaper har vi använt oss mycket av lärpar och lärgrupper. Jag har i min klass gjort så att två lärpar tillsammans bildar en lärgrupp. De kan då vara en grupp i 6 veckor då lärparen kan bytas ut inom samma grupp (Vecka 1-2: AB, CD. Vecka 3-4: AC, BD. Vecka 5-6: AD, BC). Pussel: Lästräning  Under året har vi lästränat på väldigt många olika sätt.

Pussel: Lästräning 

Vi har hoppat på bokstäver, läst ordkort, parläst, en läser och en skriver, popcorn-läst, körläst, läst tyst och mycket mer. Förra veckan testade vi ett nytt sätt att läsa tillsammans, med en variant av strukturen Pussel. Syftet var att läsa tillsammans, stötta varandra, ge alla möjlighet att lyckas och hylla varandras insatser. Vi gjorde denna lektion i halvklass, med ca 10 elever. Jag hade i förväg valt ut fem små böcker som passade elevernas läsnivå, där de enklaste hade en mening per sida och de svåraste ganska mycket text. Två elever bildade en expertgrupp tillsammans och skulle läsa samma bok. Nästa steg var att jag delade in eleverna i två grupper (typ hemgrupper) så att alla böcker fanns representerade i gruppen. Som avslutning samlades vi på mattan. Detta var ett uppskattat sätt att läsa tillsammans på.

Glassexemplet: skillnaden mellan traditionell undervisning och kooperativt lärande. Det bästa sättet att förstå vad kooperativt lärande är och hur det förändrar undervisningen och elevernas upplevelse av den, är att själv uppleva det.

Glassexemplet: skillnaden mellan traditionell undervisning och kooperativt lärande

Det är därför bra att observera lärare som undervisar kooperativt eller gå på workshops där du som lärare får testa på hur samarbete kan stärka lärandet. För er som inte har möjlighet till det vill jag här beskriva en klassrumssituation utifrån två olika perspektiv – först utifrån en traditionell skolkultur, sedan utifrån en kooperativ skolkultur. Med små förändringar kan läraren skapa en helt ny undervisningssituation i klassrummet. De två exemplen nedan kan även användas i en lärargrupp eller på ett arbetslagsmöte, där lärarna får låtsas vara elever och uppleva situationerna själva för att så få en känsla för hur kooperativt lärande förändrar upplevelsen av undervisningen för eleverna.

Föreställ dig en lärare som ska läsa en bok och introducera ett nytt ämne för dina elever. Situation 1 – traditionell skolkultur: Mötas på mitten – Kooperativt lärande. Struktur: Mötas på mitten Strukturen Mötas på mitten (eng: placemat consensus) har vi läst om på Pedagog Malmös tema-sida och i olika böcker om KL från USA.

Mötas på mitten – Kooperativt lärande

Vi har provat den i specialundervisning och i klass och den har fungerat mycket bra! Vi har enkelt modifierat den ibland för att anpassa den till våra syften vilket är ett bra knep att lära sig som lärare när man arbetar med KL. I grundstrukturen presenterar alla elever tankar och förslag på ett och samma papper med fyra fält och gruppens gemensamma lösning i mitten. Lyckade grupparbeten. Under min egen skoltid har jag deltagit i mängder av mindre bra grupparbeten som ledde till mycket lite lärande.

Lyckade grupparbeten

Det saknades struktur, det fanns inget som krävde att alla gjorde jobbet utan det var ofta några få som drog hela lasset och resultatet blev t ex en plansch med avskrivna texter från läroböcker. Under större delen av min lärartid har jag därför inte använt mig av grupparbete, eftersom jag hade så dålig erfarenhet av det. Jag tror däremot att elever som arbetar tillsammans når längre än vad var och en kan göra individuellt. Därför har jag nu vågat prova grupparbete igen och med en tydlig struktur, informationsklyftor, stöttning och förväntat resultat tydliggjort är det ett utmärkt arbetssätt. Ställ en fråga. Ofta när vi som lärare presenterar nytt innehåll skapas det många frågor hos eleverna.

Ställ en fråga

Kanske hinner du gå igenom en eller två och säger sedan: ”Nu måste vi gå vidare, ner med händerna”. Men varför inte använda dessa frågor för att än mer utveckla elevernas förståelse och skapa nya kunskaper i en gemenskap? I strukturen Ställ en fråga är det precis det man gör. Frågorna som eleverna har blir en källa till nya kunskaper för hela elevgruppen. 1. För att behandla vidare kan man skriva flera svar från olika personer och sedan skriva ett nytt svar eller välja det bästa svaret efter övningen. Att bearbeta en text med frågor. Det finns mängder av sätt att bearbeta en text på. Den här gången var klassen uppdelad i två halvor. Jag hade ena halvan av klassen och min kollega hade den andra i klassrummet bredvid. Först fick eleverna läsa högt för varandra i par. När de flesta var klara samlades vi på mattan tillsammans. Vanliga fallgropar när du börjar jobba med par. Att börja arbeta med kooperativt lärande är inte alltid så lätt. Det krävs mer än att bara sätta ihop elever i grupper och be dem arbeta tillsammans.

Det är så mycket mer än att säga ”Nu ska ni samarbeta”. Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen. Att lära sig läsa är spännande både för elever och lärare. Det är fantastiskt roligt att se eleverna erövra skriftspråket och upptäcka friheten som finns i att kunna läsa och skriva. Det finns en mängd saker lärare kan göra för att underlätta denna process för eleverna och förbereda dem inför läsning och skrivning. Så här inför skolstart är det många som ber om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna på läsning. Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen.

Viktiga val av arbetssätt i klassrummet. Claes Nilholm Det säger Claes Nilholm, professor vid Malmö högskola. Han har som projektledare för en forskargrupp arbetat fram tre kartläggningar av forskningsresultat som bör få stor betydelse för skolors arbete med elever i behov av särskilt stöd. Han menar att resultaten blir viktiga i diskussionen om hur man ska arbeta med inkludering. Vetenskapsrådet utformade ett projekt på uppdrag från regeringen. Basgrupper i åk 2: Läsning. Just nu jobbar vi mycket med att utveckla elevernas läsning, både när det gäller läsflyt och läsförståelse. Pussel. Pussel: Lästräning  Kooperativ förberedelse inför examinationsuppgift – Kooperativt Lärande.

När mina elever på högstadiet ska skriva en längre examinationsuppgift i SO är jag sällan intresserad av att de ska lära sig specifika årtal eller detaljer utantill utan vill istället att de ska förstå och kunna förklara helheten. Struktur: Fråga, fråga, byt! Struktur: Fråga, fråga, byt! Lärarkvällarna - Ledarskap i och utanför klassrummet. Vanliga fallgropar när du börjar jobba med par – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande. Läsning behöver tränas på många olika sätt. Nedan beskrivs flera olika sätt att göra stationsläsning på. 1.

Fasta stationer Jag plockade fram ett antal småböcker i olika svårighetsgrad. Varje elev fick ett protokoll (MALL) där de skulle skriva namn. Vikten av uppmuntran – Kooperativt Lärande. En spännande roll inom kooperativt lärande är Uppmuntraren. Detta är en oerhört viktig roll. Inkludering och kooperativt lärande. Kooperativt Lärande. Kommunikatören: Geometri åk 1. Denna vecka jobbar vi med geometriska former, vi har gjort självskattningar där vi själva värderar vilka geometriska former vi vet namnet på. Kooperativt Lärande. Speed-dating: Lära känna varandra – Kooperativt Lärande. Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen. Kommunicera! Adjektiv – Kooperativt Lärande. Första veckan i åk 1: Samarbetsfärdigheter. Kooperativt Lärande – Elevaktiva arbetssätt. Ordkunskap: förhör eller träning? Alfabet. Kooperativt Lärande.

Kooperativt Lärande. Basgrupper – följetong. Frågerundan: Läsförståelse – Kooperativt Lärande. Grupper i kooperativt lärande – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande Public Group. Lärande – en sammanställning.