background preloader

Kooperativt lärande

Facebook Twitter

Dela – Google Drive. Kooperativaklassresan – Google Drive. Logga in. Docs - create and edit documents online, for free. One account.

Docs - create and edit documents online, for free.

All of Google. Sign in to continue to Docs Find my account Forgot password? Sign in with a different account Create account One Google Account for everything Google. Google Docs - create and edit documents online, for free. Kooperativ fyrfältare. Kooperativt Lärande. Strategi : Lär-par – träna samarbete och sociala färdigheter, skapa ett gott klassrumsklimat och utveckla kunskaper!

Kooperativt Lärande

Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur kan detta tränas på ett strukturerat sätt? Vilka verktyg kan vi i skolan använda för att utveckla elevernas förmåga till socialt samspel så att vinsten med samarbete maximeras? Möt metoden: Lär-par! Internationellt kallas metoden Collaborative Pairs eller Pair Learning och återfinns i Palinscar & Browns forskning kring reciprok undervisning. VARFÖR använda sig av lär-par? Kärt barn har många namn! Att använda sig av lär-par är ett arbetssätt som på ett strukturerat sätt tränar och utvecklar elevernas samarbetsfärdigheter där de över tid bygger upp en relation till alla i klassen. I all typ av samspel är det viktigt att gruppen upprätthåller ett ömsesidigt beroende av varandra. Lärpar som arbetar med en faktatext och tar ut det som är viktigast ur texten.

Som lärare behöver du: Kooperativt Lärande. När du som lärare vill bygga en bra stämning i klassen och förbereda eleverna att arbeta genom samarbete kan det vara bra att börja med enkla, snabba övningar och lekar.

Kooperativt Lärande

Dessa gör att eleverna är förberedda att samarbeta med varandra, höjer stämningen i klassen samt skapar tillit och aktivitet hos eleverna. Perfekt att börja året med! Läs gärna inlägget om gruppstärkande övningar där det finns flera att välja bland! Kom ihåg att alltid ge ett gemensamt mål för grupperna även i dessa övningar som ”Ni är klara när alla kan…” eller ”Ni är klara då alla kan förklara…” så att målet ger ett positivt ömsesidigt beroende i grupperna. Hör vi ihop? Lärande – en sammanställning. Vad är kooperativt lärande?

Lärande – en sammanställning

Här följer en snabb sammanställning av vad kooperativt lärande innebär. Snabba fakta KL är lärarstyrt och elevcentrerat.Läraren har en viktig roll som ledare i klassrummet.KL gör alla elever aktiva under lektionen.Eleverna aktiveras som lärresurser för varandra.Undervisningen är tydligt strukturerad för att främja samarbete. Kooperativt lärande är ett sätt att organisera samarbete och lärande mellan elever.

I det kooperativa lärandet har läraren en ytterst viktigt och styrande roll. Med en mening kan KL sammanfattas som ett lärande som utgår från samarbete. Som förhållningssätt. Frågerundan: Läsförståelse. Strukturen frågerundan går alldeles utmärkt att använda när du arbetar med läsförståelse.

Frågerundan: Läsförståelse

Det kan till exempel vara frågor till veckans läsläxa, till en bok ni läser tillsammans i klassen eller kring faktatexter. Eleverna får här tillsammans nysta i läsförståelsen och diskutera och stötta varandra. Det du behöver är kort med frågor till texten. Dessa kort kan antingen du som lärare skapa själv eller om eleverna är vana att arbeta med läsförståelse kan de få skapa egna frågor till texten. Det kan vara allmänna frågor eller detaljerade frågor till just den texten. Elev 1 drar kort Elev 2 läser fråga Elev 3 svarar på fråga Elev 4 stöttar och utvärderar svar Efter en fråga roteras siffrorna ett steg medsols.

Bilda KL team. Bilda KL team. Olika roller för grupparbetete - Google Slides. Strategi: Stoppskylt – Kooperativt Lärande. När elever arbetar tillsammans i grupp kan det av olika anledningar uppstå svårigheter att samarbeta.

Strategi: Stoppskylt – Kooperativt Lärande

Exempelvis kan det finns meningsskiljaktigheter eller att gruppen inte är överens om hur de ska fördela det gemensamma arbetet. En utmärkt och enkel strategi för att få grupper att reflektera och diskutera sitt samarbete är med hjälp av strategin Stoppskylt. Om du ser att en grupp behöver diskutera hur de ska arbeta tillsammans för att effektivisera arbetet kan du använda denna strategi. I sin enkelhet ska eleverna stoppa arbetet i 1 minut och diskutera hur de kan samarbeta bättre tillsammans. Gruppen ska se det som en utmaning och ett tillfälle att reflektera kring sitt samarbete.

Om du ska introducera strategin Stoppskylt kan du först föra en diskussion med elevgruppen vad en stoppskylt är. Beskrivning av tillvägagångssätt Eleverna arbetar i grupper tillsammans med ett gemensamt material. Mall för utskrift och laminering: Stoppskylt Variant för äldre elever Samma som ovan med en twist. Struktur: Turas om – Kooperativt Lärande. Denna struktur kan du använda varje dag i din undervisning!

Struktur: Turas om – Kooperativt Lärande

När du använt dig av EPA ett tag eller Par På Tid så är denna ett effektivt sätt att skapa variation så att eleverna alltid är på tårna! Strukturen uppfyller alla förutsättningar och grundprinciperna inom KL. Struktur: Turas om används vid mer fördjupade samtal eller uppgifter där du kan växla roller i ett par flera gånger. En kombination av EPA, Par På Tid, Turas om och Fråga, pausa, nedslag & studs ger en större bredd när du ställer intressanta frågor eller arbetar med paruppgifter och gör dig till en samtalsledare på hög nivå! Strukturen kan påbörjas precis som EPA med en fråga eller tanke, eller med minst två uppgifter (på tavlan eller via uppgiftspapper). Du delar upp klassen i lärpar 2och2.Du ge en fråga av öppen karaktär, exempelvis: Vad lärde du dig av att den här filmen vi såg?

Video Varianter… Du kan använda dig av tanken bakom Turas om i massor av olika kontexter. Varför strukturer som Turas om, Par På tid eller EPA? Struktursymboler sammanställning. Struktursymboler sammanställning.