background preloader

Skolverket

Facebook Twitter

Grundskolans lärmodul - Kommentarmaterial kursplaner. Digital kompetens. Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Skolledares kompetens nyckeln för lyckad digitalisering – Omvärldsbloggen. Skolledarens kompetens har en stor betydelse för att skolans digitalisering ska lyckas.

Skolledares kompetens nyckeln för lyckad digitalisering – Omvärldsbloggen

Det handlar om att kunna leda förändringsarbete och därför ska Danmark förnya skolledarutbildningen. I Sverige håller Skolverket på att göra klart resten av materialet för Leda digitalisering. Mjuk infrastruktur, big data och learning analytics samt digital bildning är de mest centrala frågorna i digitaliseringen av den danska skolan. Arbetet utgår den digitala strategin för skolan som presenterades för sex år sedan. Även genomförandet av grundskolereformen, som inleddes för tre år sedan, bygger vidare på strategin. Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå. Framgångsrik språk-, läs- och skrivutveckling. Tidiga insatser är avgörande Forskning visar tydligt att det är det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna som är avgörande för en framgångsrik skolgång.

Framgångsrik språk-, läs- och skrivutveckling

Johanna Kristensson, logoped på resurscentrum Kärnhuset i Halmstad, har under många år utrett elever med språksvårigheter och upptäckte tidigt att det finns många digitala resurser som kan hjälpa och stödja elever. Johanna Kristensson – Elever vet ofta redan innan skolstart om de kommer tillhöra ”läsarnas klubb” eller inte, säger Johanna Kristensson. Därför behöver den akademiska självbilden stärkas tidigt, innan barnen har hunnit misslyckas i sin läs- och skrivinlärning.

Språk och läsning har en mycket stark ställning i dagens samhälle, påpekar Johanna Kristensson. . – Det är en stor utmaning för skolan att hjälpa och stötta eleverna från början, och en ännu större utmaning att möta och stötta de elever som redan har misslyckats och hunnit tappa självförtroendet. Många användbara verktyg text: Ulf Jämterud.

Overgangar mellan olika skolformer. Relationen mellan provbetyg och betyg. Det finns två huvudsakliga syften med de nationella proven.

Relationen mellan provbetyg och betyg

Dels ska proven stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, dels ska proven ge underlag för analyser av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skol-, huvudmanna-, och nationell nivå. Proven kan även vara ett stöd för lärare genom att de konkretiserar kurs- och ämnesplanerna. Det gör de till exempel genom hur uppgifterna ser ut och genom elevexemplen i bedömningsanvisningarna som visar på prestationer med olika kvalitet. Resultaten på gruppnivå kan även fungera som en återkoppling till lärare på vad som fungerat särskilt väl i undervisningen och vad läraren kanske behöver ha större fokus på framöver.

Förstelärarens roll. Flera framgångsfaktorer identifieras i utvärderingar För att karriärreformen verkligen ska bidra till en ökad måluppfyllelse behöver den vara väl implementerad och ha legitimitet i hela skolsystemet.

Förstelärarens roll

Det har gjorts flera utvärderingar av reformen, bland annat av Statskontoret. I dessa ringas problem in och möjligheter lyfts fram. Resultaten är tydliga. Tidigare prov. Visa enskild publikation. Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk. Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3.

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk

Du kan med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. Obligatoriskt i grundskolan från 1 juli 2016. Lärportalen. Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle.

Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle.

Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror. – Vi vet att många förskolor redan idag arbetar med att låta barnen möta digitala verktyg som ett inslag i förskolans verksamhet.

Röd tråd från förskola till vuxenutbildning Avsikten med de förändringar vi på regeringens uppdrag föreslår i styrdokumenten, från förskola till vuxenutbildning, är att skapa en röd tråd för att på bästa sätt förbereda morgondagens medborgare för ett allt mer digitaliserat samhälle. Index. 01 sep2014 Vad är Bildtema?

index

Bildtema är en flerspråkig interaktiv bildordbok med illustrationer och ljud på svenska och flera andra språk. Digitala verktyg i skriftspråksundervisning. Att läsa och förstå. Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden.

Att läsa och förstå

Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter. Forskning visar att läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen. Men vad kan skolan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan?

Den här kunskapsöversikten belyser vad rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse. Omvärldsbloggen – Skolans digitalisering. Kursplaner i A3-format. Kompetensutveckling inom digitalisiering. Besök nya Lärportalen – tre moduler ute!

Kompetensutveckling inom digitalisiering

Nu finns modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande på Lärportalen. Gå till Lärportalen Därför ska du delta Du får ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande Möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor Du får arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning. Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan. Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna.

Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan

Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. – Tanken med vårt förslag är att digital kompetens och programmering tydligare skrivs fram i kurs- och ämnesplaner och kopplas till det aktuella ämnet. Vi föreslår också ändringar i läroplanernas del 1 och 2 som rör alla ämnen och utbildningen som helhet, säger Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverket. Behov av kompetensutveckling Förslaget har till stor del mottagits positivt.

Hur funkar ämnesplanen och kunskapskraven? Specialpedagogik. Därför ska du delta Bygg på din specialpedagogiska kompetens tillsammans med dina kollegor. Öka din förståelse för hur en inkluderande lärmiljö möjliggör alla elevers utveckling. Hur blir bedömningar till ett betyg? Vad går Skolverkets it-strategier ut på? (del 1) Detta är första inlägget av tre som behandlar Skolverkets uppdrag i att ta fram nationella IT-strategier. Jag tänkte här kort återge vad regeringsbeslutet går ut på och vad som är på gång. I nästa inlägg kommer jag att titta på remissförslagen gällande Lgr11 och i sista inlägget vad som gäller för mina ämnen svenska och engelska. Att förbereda eleverna för en digital omvärld Uppdraget av regeringen går ut på att förtydliga vårt uppdrag med att arbeta med digital kompetens och innovativa förmåga. Fram till den 18 maj kunde du ta del av remissförslaget som har utarbetats av olika instanser, bland annat en referensgrupp bestående av lärare och forskare, genom enkäter och andra aktörer som SKL samt SPSM.

Hur funkar nationella prov för elever med funktionsnedsättningar? Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Ansvarig: Kulturdepartementet Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Förbudet föreslås gälla inom följande samhällsområden: Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Hur funkar undantagsbestämmelsen? Skolverket om NP, undantagsbestämmelsen och NP:s relation till betyg. Uppföljning av matteläxan. Viagra gjorde det! Penicillinet gjorde det! Tabletter mot åksjuka gjorde det! Och så även min uppföljning av matteläxan! Vissa kallar det slumpen, andra bieffekter, men alla har uppkommit av att någon har tagit tillvara och sett förändringar utanför syftet. Nu vill jag inte påstå att min uppföljning är något nytt eller ”one of a kind” men det har gjort stor förändring för hur jag följer upp matteläxan. Läxor eller inte, det är en evig debatt men det tänkte jag inte lösa idag. Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara möjligheterna med it i skolan.

Ny nationell strategi för att bättre ta tillvara på möjligheterna med it i skolan. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor. Här är listan över de skolutvecklingsprogram som vi på Skolverket kommer genomföra för att stärka den digitala kompetensen i undervisningssituationen. Skickliga lärares relationsarbete viktigt för eleverna. Webbaserad kurs om bedömning. Integritet och säkerhet på nätet. Sju timmar om källkritik. Skolverket och Skolinspektionen. Utbilda handledare i matematik eller naturvetenskap och teknik. Lärande bedömning och ökad arbetsbelastning med BFL. Läxor i praktiken. Utbildning för nyanlända elever. Dåliga förutsättningar för lärares bedömningspraktik.

Fyra delstudier om bedömning i teknik Eva Hartell Avhandlingen Assidere Necesse Est: necessities and complexities regarding teachers' assessment practices in technology education består av fyra delstudier. Den första studerar lärares dokumentationspraktik i form av skriftliga omdömen. Resultatet visade att det var väldigt begränsad information om teknikämnet i de individuella studieplanerna. Läxor och läxhjälp. Tydligare regler om tilläggsbelopp ska underlätta för elever med stora inlärningssvårigheter.

Att arbeta med särskilt begåvade elever. Start - Bedömningsportalen. Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen. Chromebook som katalysator för förändring. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Forskningsbaserat arbetssätt för ökad kvalitet i skolan. Forskningsöversikt om formativ bedömning väcker frågor. Spel och appar. Utvecklad återkoppling är användbar. Skollagen del 1 – Ekonomi. Skolverket och Skolinspektionen. Felaktigt stöd när flickor tystnar. Läroplan, kursplan, ämnesplan. Skollagen. Barn som anhöriga. Bilder - upphovsrättsguide för lärare.

Läs- och språksatsningen. Viktiga val av arbetssätt i klassrummet. Sju timmar om... Sandvikens läs- och skrivsatsning minskade behovet av särskilt stöd. Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Så minskar du risken att anmälas. Språk i alla ämnen.

Formativ bedömning - mitt specialpedagogiska perspektiv. Birdhouse Roof Tile: Cozy Nesting Site For Birds Brings Wildlife to Your Home. Klassrumskommunikation. Bedömningsstöd i bild. Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång. Integrerade elever. Skolans arbete med stödinsatser - huvudmannens ansvar. Läxor i praktiken. Kursplaner i andra länder. Stödmaterial om övergångar. Stödmaterial om övergångar. Stödmaterial om övergångar. Spel och appar. Handledarportalen. Nya perspektiv med surfplattor i undervisningen. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.