background preloader

BFL och annat om lärande3

Facebook Twitter

The top 20 teaching and learning principles. The APA-supported Coalition for Psychology in Schools and Education has condensed the most important psychological science on PreK–12 teaching and learning into 20 principles: Students' beliefs or perceptions about intelligence and ability affect their cognitive functioning and learning.

The top 20 teaching and learning principles

What students already know affects their learning. Students' cognitive development and learning are not limited by general stages of development. Learning is based on context, so generalizing learning to new contexts is not spontaneous but instead needs to be facilitated. Acquiring long-term knowledge and skill is largely dependent on practice. To download the report, visit APA. 25. Lär dig nya språk rekordsnabbt.

Principles of Effective Teaching. Teachers are always being offered lists of principles, axioms, tenets, precepts – the magic beans of teaching.

Principles of Effective Teaching

We’re desperate to make sense of it all – to make something very complicated, simple and easy to grasp. Whether it’s the #5minplan series from @TeacherToolkit or something like my own Lesson Observation Checklist, there’s a demand for handy ready-reckoners of one form or another. This diagram from Andy Tharby and Shaun Allison’s Every Lesson Counts, is a rare example of where this has been done well – not least because they’ve got a whole chapter in the book to support each of the ideas summed up neatly here: The work by Barak Rosenshine, compiling ten golden nuggets from research, is another good example. Helpfully, there’s a fair degree of overlap. This week I encountered two more lists. Another was by James Ko for CfBT: Effective Teaching: A review of research and evidence. With all these lists flying around, I thought I’d write my own set of principles. Start - Bedömningsportalen.

För att undervisningen ska kunna anpassas till en elevs förutsättningar och behov behöver skolan göra en pedagogisk kartläggning av elevens kunskaper.

Start - Bedömningsportalen

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 är från den 15 april obligatoriskt för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att använda i det här arbetet. Materialet är avsett att användas för elever i de obligatoriska skolformerna, men kan även användas i gymnasieskolans språkintroduktion. 10 saker jag lärt mig om den svenska skolan. När jag var nyutexaminerad var jag färdig lärare.

10 saker jag lärt mig om den svenska skolan

Jag visste hur man sätter rättvisa betyg, hur man planerar lektioner som stämmer med den pedagogiska forskningen, hur man väcker lust att lära. Rättssäker betygssättning. I våras diskuterades på denna blogg betyg och betygssättning.

Rättssäker betygssättning

Anledningen var att det i debatten, där även regeringens ministrar deltog var elever och föräldrar irriterade över den förvirring som rådde inom denna fråga. 1 Rättssäker betygssättning. Fyrablocksmodellen. Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Den inledande bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra.

Kartläggningsmaterial - kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet.

Formativ bedömning- Nyckelstrategi 3. Information - Bedömningsportalen. Våren 2016 publiceras ett nytt kursprov som prövar reception, interaktion och produktion.I engelska 7 finns även ett äldre material som innehåller uppgifter som stöder bedömning av muntlig och skriftlig produktion och interaktion.

Information - Bedömningsportalen

Kursprov i engelska 7 Det muntliga delprovet. Didaktorn: Planerad feedback. Hur gör en elev som lär sig mycket? Så här i slutet av terminen fick en av mina klasser fundera en stund på frågor om lärande och därefter skriva en kortare text.

Hur gör en elev som lär sig mycket?

Det är alltid bra att formulera sig i skrift för det hjälper eleverna att på ett djupare plan fundera över sitt eget lärande (att sätta ord på sina tankar utan att formulera sig är ju svårt). Frågorna var bland annat: Hur vet man och ser att en elev lär sig mycket (generellt)? Hur märks det i klassrummet? Vad gör eleven? 10 Strategies To Make Learning Feel More Like A Game - 10 Strategies To Make Learning Feel More Like A Game.

10 Strategies To Make Learning Feel More Like A Game -

SAMBEDÖMNINGENS EFFEKTER. Argumenten för att sambedöma kan variera beroende på vem man pratar med.

SAMBEDÖMNINGENS EFFEKTER

I samtal med lärare och rektorer handlar det ofta om att utveckla och förbättra undervisningen och om att ändra bedömningspraktiken till att omfatta en mer formativ bedömning. När man läser om skolan i medier handlar argumenten i större utsträckning om att öka likvärdigheten. När jag föreläser eller diskuterar sambedömning brukar jag göra det utifrån begreppen samsyn och samstämmighet. Samsyn innebär att lärare tolkar och värderar styrdokumenten eller en elevprestation på samma sätt. Det kan till exempel innebära att man är överens om vad det innebär att föra ett utvecklat matematiskt resonemang och vad som skiljer det ifrån att vara ett väl utvecklat resonemang samt hur dessa skillnader kan ta sig uttryck i olika konkreta elevlösningar. Formative assessment - Google Slides. MOT NYA UTMANINGAR. 06:48, någonstans mellan Södertälje och Katrineholm. Ett snabbtåg genom ett mörkt och vått novemberlandskap. SAMTAL OM SAMBEDÖMNING.

Vi, Pia, Magnus, Anna och jag, spenderade en eftermiddag tillsammans i URs studio. Vi har olika roller och erfarenheter av skolan och det blev ett spännande möte med intressanta samtal, både i och utanför studion. Vi var överens om betydelsen av det kollegiala samtalet, genom det får man syn på sin egen och andras praktik. MEDVERKANDE – SAMBEDÖMNING. Anna Runberger Lärare på Almåsgymnasiet i Borås. Hon undervisar i svenska och historia och är sedan två år tillbaka förstelärare. ATT BEDÖMA SAMMAN. ”Men om man som lärare inte vill sambedöma, måste man ändå göra det?”

– var en av många viktiga frågor som ställs i programmet eller dess eftersnack. Mitt svar på detta är faktiskt: Ja, det måste man. Som jag ser det ingår det i att vara en del i en lärarprofession vilken är större än en själv. ATT GE RESPONS ÄR EN VIKTIG UPPGIFT. Jag fick möjligheten att vara med i Lärlabbet för att diskutera återkoppling, motivation och självbild som är det som jag forskat på vid Karolinska Institutet.

I det case som presenterades i programmet pratade en svensklärare om att eleverna inte brydde sig om kommentarerna som han gett på en text. Jag blev inte alls förvånad, eftersom kommentarerna kom tillsammans med ett betyg på det som eleven lämnat in. Jag tror att det är här vi har grundproblemet! TEMA: BETYG & BEDÖMNING – SAMBEDÖMNING. Lärlabbet: Återkoppling, motivation och självkänsla. EFTERSNACK– ÅTERKOPPLING. Formativ bedömning- Nyckelstrategi 1. GODA RELATIONER BANAR VÄG FÖR LYCKAD ÅTERKOPPLING. Jag blev inbjuden till Lärlabbet – Återkoppling, motivation och självkänsla för att bl a diskutera mitt sätt att jobba med muntlig återkoppling.

LÄRANDET ÄR EN PROCESS. – Hur ska jag kunna skriva en faktatext när jag aldrig har gjort det förut? Det frågade en elev i åk 8 mig under en av mina lektioner i svenska som andraspråk. Jag tycker att den frågan står för allt som skolan INTE är eller åtminstone inte borde vara, det vill säga en plats där man redan kan. En lärande miljö förutsätter just vad namnet antyder, att här sker ett lärande. Ingen kan något utan att först ha tränat, provat, undersökt, misslyckats, provat igen. Att lära sig saker tar tid och kräver ansträngning. GE ÅTERKOPPLING ELLER SÖKA ÅTERKOPPLING? Bra återkoppling är information som knyter ihop de grundläggande frågorna i lärprocessen. Var är vi? Elevledda utvecklingssamtal.

Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola) Publicerad av: Sten Svensson torsdag, november 12, 2015 · 9 Kommentarer. TEMA: BETYG & BEDÖMNING – ÅTERKOPPLING. MEDVERKANDE – OLIKA BEDÖMNINGSUNDERLAG. TEMA: BETYG & BEDÖMNING – OLIKA BEDÖMNINGSUNDERLAG. MEDVERKANDE – ELEVENS FÖRSTÅELSE. Johan Alm Lärare sedan 25 år på olika typer av skolor och stadier. Har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och masteruppsats kring formativ bedömning. TEMA: BETYG & BEDÖMNING – ELEVENS FÖRSTÅELSE.

Checklistor för ökad måluppfyllelse, eller, en organisk väg mot utveckling. Läromedel - NE. Instruktioner för inlärning, eller, otydlighet i ett pedagogiskt korvspad. Energizing Brain Breaks. Därför är formativ bedömning avgörande för framtiden. 008c Provpoäng utan nackdelar. SVT - Morgans mission börjar 5 oktober. Samarbetsinlärning genom Fyrstegsraketen.

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Ny avhandling kan hjälpa lärare ge rätt feedback - Karolinska Institutet. Barn som anhöriga. Handbok i formativ bedömning. Dokumentation – att hitta en form som underlättar. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. 005 Absolut obegripliga värdeord. Betyg – så funkar det! Lennart Bång - Stå upp för de Tysta. Sju timmar om... Lärandets idéhistoria - touch.tv.nu. RubiStar Home. Forms - create and analyze surveys, for free. Mall årsplanering. The Dot. Brain Points: A Growth Mindset Reward Structure Boosts Player Persistence!

Många barn lider av språkstörning. Avsnitt 1 med Micael Hermansson, skaparen av Grej of the day. by Anna och P... Ett pedagogiskt möte med Timperley. File_download. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Lär på ditt sätt. Rättssäker bedömning och dokumentation. - Skolforum. Formativ bedömning på 2000-talet – en översikt av svensk och internationell f... Läraren Fredrik inför nya ordningsregler i klassrummet – hyllas på Facebook. Vem väcker eleverna när de vuxna sover?

Class size matters a lot, research shows. Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation cent... Vad gör försteläraren? Plugga bättre: Mindmap. YouTube. Min nivå plus tips. Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stö... Koden till bättre lärande. Att ta kontroll över sitt eget lärande. Min SETT-föreläsning – manus och bilder: Formativ bedömning som elevhälsoarbete.

Stefan och Stefan 8 DAGENS NYHET! Vi har en tanke om att göra #Orkaplugga obligatoriskt. Matris muntligt prov NP. NO-lärare: Betygen funkar inte i praktiken. ”Granska varandra kritiskt” Att sätta tydliga mål för varje lektion. Kompetens i klassrumsbedömning. 12 – Utvecklingssamtal. Om vikten av att som lärare visa hur man gör. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur g... Dl-finley-53-ways-to-check-understanding. Digitala lärresurser. Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid. Återkoppling med stöd i digitala verktyg, del 1. Återkoppling, del 2, med stöd av inspelningsverktyg. Värdefull återkoppling – oavsett verktyg.

Skolverket. Pluggkoden. Att lära av varandra. Från förvirring till insikt.