background preloader

Arbetsmaterial

Facebook Twitter

Lästräning - Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn. Sica Läromedel/Smartkids - Webbutiken. Kurs i Läsklar – multisensorisk läsinlärning – Lärarkonsult. IFAU-studie om metoden (engelska)IFAU-studie om metoden (kortare svensk version)Artikel om metoden i tidningen Specialpedagogik Artikel om metoden i Sydsvenska DagbladetArtikel om metoden i Tidningen Grundskolan Kursdeltagarna får ett fint handgjort material och tillgång till 5 korta filmer med teori kring metoden.

Kurs i Läsklar – multisensorisk läsinlärning – Lärarkonsult

På dessa filmer demonstreras också utförligt hur man gör. Nu finns också en skriftlig handledning. Målgrupp Speciallärare, specialpedagoger, lågstadielärare, fritidspedagoger eller lärare i förskoleklass som har möjlighet att individuellt undervisa elever som p.g.a. språkstörning, utvecklingsstörning, hörselskada, koncentrationssvårigheter eller av annan orsak kan ha svårt med fonologin. På senare tid har jag upplevt att också yngre barn kan ha nytta och glädje av metoden. Sedan ett par år tillbaka arbetar förskoleklasserna på Strövelstorps skola och Jens Billeskolan med Läsklar i grupper om 8-12 elever. Undervisning ska vila på vetenskaplig grund och/eller beprövad erfarenhet. Hem. Trädet Web - läsutveckling för alla åldrar. - dyslexi.eu. Trädet Web är ett verktyg för läsutveckling.

Trädet Web - läsutveckling för alla åldrar. - dyslexi.eu

Det passar hela skolan men har också blivit en favorit inom SFI och SVA undervisningen. Trädet Web är en en molntjänst med samma inriktning som det tidigare Windowsprogrammet Trädet 3. Trädet Web fungerar på datorer, iPads och Chromebook. Om du arbetar på en skolan kan du få prova Trädet kostnadsfritt i 30 dagar. För att komma igång snabbt är du välkommen att delta i ett 60 minuters webinarium den 5 december 15-16 (anmäl dig till info@lindbla.se) Ange i meddelanderaden att du vill vara med på webinariet. Trädet Web är lämpligt för förskola, grundskolan, gymnasium, vuxenutbildning, särskola och SFI/SVA. Om du vill fördjupa dig kring arbetssättet och Trädet Web håller vi en kurs under våren.

Arbetet i Trädet Web inleds med ett automatiserat test som visar vad den studerande är säker på. Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen  Att kunna läsa och förstå är grunden för lärande och delaktighet i arbetsliv och samhälle.

Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen 

Svenska skolelever har ända fram till 1990 talet haft en topplacering i internationella mätningar vad gäller läsförmåga. Sedan dess har resultatet försämrats år efter år. Eftersom eleverna i stort sett är desamma, måste förklaringen sökas i andra faktorer som förändrats under samma tid. Hit hör läsdidaktiken och de teoretiska och praktiska momenten i lärarutbildningen som berör läsinlärning. Trots säkerligen goda intentioner har man misslyckats med att ge förskollärare och lärare verktyg som fungerar.

Det krävs många timmar och det måste vara roligt – och det blir det inte om läsningen går trögt. Skrivsugen 2 - SPSM Webbutiken. Träna läsning, språkutveckling och läs- och skrivinlärning - OrdAF och Astrid Frylmark - OrdAF. Läsning pågår 6 Elevpaket - Digitalt + Tryckt (38613-01) Läsning pågår 4-6 tränar läsförståelse utifrån olika texttyper.

Läsning pågår 6 Elevpaket - Digitalt + Tryckt (38613-01)

Boken inleds med en tankekarta som tydligt presenterar de olika texttyperna och deras kännetecken. Använd tankekartan både som introduktion för arbetet med läsförståelseträning och som repetition och inspiration i det fortsatta arbetet. Varje textuppslag inleds med kännetecknen för den aktuella texttypen i punktform. Därefter presenteras en text. På högersidan bearbetas textens innehåll i form av uppgifter på tre nivåer: sök information i texten förstå texten reflektera över texten. I det digitala läromedlet finns samtliga texter inlästa med textföljning. Bli en läsare: Grundpaket, Läsinlärning i 7 steg - Lära Förlag.

”Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg”, är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever tex: • Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter.

Bli en läsare: Grundpaket, Läsinlärning i 7 steg - Lära Förlag

. • Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux. • Sfi- undervisning Det är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god läsförståelse. Läsmaterialet behandlar enbart ljudenlig läsning förutom frekventa småord. Fokus sätts på såväl en mycket strukturerad träning på sambandet språkljud och bokstavstecken som en mycket strukturerad avkodningsträning – från högläsning och förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter. Arbetsgången i Bli en läsare stämmer väl överens med slutsatser i SBU: s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”. Skollicens, obegränsat antal användare. Hem. Startsida - Wendick-modellen. Om läs- och skrivinlärning. Bildstöd. Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn. LÄSK står för läs-och skrivsvårigheter.

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

LÄSK-pärmen används i skolan av pedagoger och föräldrar med barn i grundskolan och ger tips för undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera. Nu är innehållet innehållet uppdaterat (2018). Bakom LÄSK-pärmen står Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDB, och Dyslexiförbundet. LÄSK-pärmen i olika format Idag finns LÄSK-pärmen i olika format så att du själv kan välja det som passar bäst. Som tryckt pärm eller bok: LegiLexi. InPrint 3 - Symbolbruket. Widgit Online. Läsfixarna i förskolan. Trulle: Testa språket med Trulle. Trulle är ett basläromedel i svenska för F-1.

Trulle: Testa språket med Trulle

Grundmaterialet för fsk är Trulle Lärarbok och Trulles arbetsbok. Grundmaterialet för åk 1 är Trulles ABC, Skriv med Trulle och Trulle Tips- och metodbok. Övrigt material är Trulletrallar, Trulleteater, Räkna med Trulle, Testa språket med Trulle, Trulledocka och Trulsadocka. Testa språket med Trulle är ett lättanvänt språktest för förskoleklass och åk 1. Materialet följer övriga delars moment med rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Trulle passar dig som:• Vill träna språklig medvetenhet på ett lekfullt sätt tillsammans med trollet Trulle och hans kompisar• Vill ha en tydlig struktur med de fem stegpinnarna med rim, meningar, ord, stavelser och ljud • Vill ha ett material som ger en god grund för fortsatt läsutveckling Författare till alla grunddelar är Anne-Marie Bryntse och Anita Palmkvist, till Trulletrallar Bim Wikström och medförfattare/författare till en del av det övriga materialet är Lotta Fröjdfeldt.

Provsidor - Wendick-modellen. Bornholmsmodellen - Språklekar i förskoleklass. Dyslexi, läs- & skrivsvårigheter / Få stöd av Kod-Knäckarna. Läsinlärning i 7 steg Grundläromedel Specialundervisning Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Syftet med detta läromedel är att alla nybörjare i skolår 1 ska få en god start i läsinlärningen.

Läsinlärning i 7 steg Grundläromedel Specialundervisning Grundskola år 4-6 Grundskola Liber

Läromedlet riktar sig särskilt till de barn som har en försenad och bristfällig fonologisk utveckling. Dessa barn brukar vara i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Läromedlet bygger på en läsinlärningsmetod i 7 steg som är en multisensorisk läs- och skrivinlärningsmetod. De sju stegen är: Steg 1 – Ljudsegmentering dvs. dela upp ett ord i dess minsta enheter, ljuden/fonemen. Steg 2 – Ljudsyntes dvs. kunna höra vilket ord det blir av presenterade ljud. Steg 3 – Bygga eller skriva orden.