background preloader

Spec

Facebook Twitter

Ordförråd

För- och eftertestning. Sva. Extra anpassningar – del 2 i processen med uppmärksammad oro för en elev. I förra veckans blogginlägg redogjorde jag för styrdokumentens skrivningar vid uppmärksammad oro kring en elev.

Extra anpassningar – del 2 i processen med uppmärksammad oro för en elev

Man uppmärksammar och undersöker organisationen kring eleven innan man sätter in individuella stödinsatser. Ibland är det såklart nödvändigt att sätta in individuella stödinsatser direkt men som regel ska man först se om det räcker med förändringar i lärmiljön, annat arbetssätt, annan organisation av undervisningen, annat bemötande eller annat material för att ta några få exempel på sådant man kan undersöka.

Elevhälsoplan+Skärhamns+skola.

Styrdokument

Språkstörning i skolåldern - evidens för direktbehandling. För mer exempel på språkmål och och också exempel på vilka behandlingsmetoder som användes - se s. 10-12 i artikeln.

Språkstörning i skolåldern - evidens för direktbehandling

För grammatiska mål användes generellt Ebbels metod Shape Coding som jag har skrivit om i detta inlägg). I slutet av terminen så utvärderades alla mål som % uppnått (t.ex. kunde 50% av målorden, fick med 80% i berättandestruktur, använder is+verbing 40% av exemplen. Målen utvärderades inte av samma logoped som gjorde behandlingen utan av en annan logoped eller en logopedassistent. Resultat Behandlade språkmål nåddes signifikant mer än kontrollmålen! Alla sorts språkmål förbättrades mer än kontrollmålen, men skillnaden var mindre när språkmålen handlade om pragmatik eller socialt språk.

Språkstörning

Lundberg Läsutvecklingsschema. Förstå matematikens språk med språkstörning? Lararhandledning_adde_adhd_klar. Studieteknik hjälpmedelbetaversion. Om effekt av digitala verktyg. Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning - Marie Nordmark visar i sin avhandlin hur elevers skrivande förändrats när de skriver på dator och hur det sociala nätverket i klassrummet och på nätet påverkar deras skrivande.

Om effekt av digitala verktyg

Barns aktivitet med datorplattor i förskolan - Malin Nilsens Licentiatuppsats 2014-09-05 - Om datorplattan som pedagogiskt redskap i förskolan. En elev – en dator, Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan, Håkan Fleischer 2013. Avhandlingen behandlar införande av varsin dator till elever och lärare, kallad en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. LegiLexi. Språkstörning. Matematiksvårigheter. Matematiksvårigheter är ett omfattande och komplext begrepp.

Matematiksvårigheter

Specialpedagogiska skolmyndigheten definierar matematiksvårigheter i form av två huvudkategorier:specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli ellergenerella matematiksvårigheter. Oavsett den ena eller andra kategoriseringen, är det helt nödvändigt att se och förstå matematiksvårigheten utifrån elevens perspektiv och ett givet sammanhang. Matematik finns överallt omkring oss i vardagen och i samhället. Kartläggning och utredning. Det finns goda skäl att göra en klar distinktion mellan kartläggning och utredning.

Kartläggning och utredning

Kartläggning är en del av skolans ansvar för att kunna göra rätt anpassningar och ge individuellt stöd. Pedagogiska strategier. Länktips. Blanketter för grundskolan och grundsärskolan. Specmaja. Frågerundan: Klockan. Karusellen – stämningshöjande ord. Vi arbetar med skrivprojektet ”Den magiska dörren”.

Karusellen – stämningshöjande ord

I kapitel 3 ska vi träna på att skriva stämningshöjande. För att få ökad stämning måste vi ta med hur det känns och kunna beskriva det. Inför att vi skulle skriva kapitel 3 så gjorde vi en övning där vi samlade på känsloord. Vi använde oss av den kooperativa strukturen karusellen. Jag skrev upp fyra känslor, ett vart på ett i övrigt tomt papper och la ut dem på fyra bord. En är sekreterare de andra diskuterar och lyssnar.

När de hade gått ett varv läste de upp vad som stod på pappret och jag skrev på tavlan. Positivt ömsesidigt beroende: Matematik. I matematik har vi arbetat med olika räknestrategier.

Positivt ömsesidigt beroende: Matematik

Vi har haft genomgångar och provat strategierna tillsammans. När eleverna sedan ska få träna dessa strategier får de göra det tillsammans i par. Strategi: Slumpa fråga. Strategi: Slumpa fråga Kooperativt Lärande (KL) bygger främst på att eleverna får ett positivt ömsesidigt beroende gentemot varandra.

Strategi: Slumpa fråga

Positivt ömsesidigt beroende: Matematik. Prov & material med flera uppgifter - Bedömningsportalen. Årskurs 1 - matematikmaterialet. Kurs1. Autism uppleva annorlunda. Matteprovet som anpassar sig efter eleven ska ge bättre koll på kunskap. Eklidens skola i Nacka använder systemet från Edqu.

Matteprovet som anpassar sig efter eleven ska ge bättre koll på kunskap

Se reportaget ovan. Varför ska man svara på vad 1 + 2 är när man redan visat att man kan 2,3 + 1,7? Det är den enkla filosofin bakom startupbolaget Edqu:s digital adaptiva tester. Företaget startade våren 2014 och inte långt därefter lanserades den första versionen av frågedatabasen. För det just var det är, en stor samling frågor där svårighetsgraden anpassas efter elevernas kunskaper. – Det är ett stöd för både elever och lärare. Läs mer: EdQu berättar om sin idé hos Pitchbibblan. Frågorna har tagits fram tillsammans med lärare och utifrån läroplanen. – Tjänsten ska ge lärarna ett professionellt vertyg som snabbt och enkelt kan mäta elevernas kunskapsutveckling. Lättare att arbeta med uppföljning av extra anpassningar i Unikum! - Nyheter från Unikum.

Bildstöd. Statistik - Legimus.

Spel

Kontakta oss. NP. Cognition Matters Swedish › Teacher overview. Hur används Vektor i skolan?

Cognition Matters Swedish › Teacher overview

Du har redan en plan för hur du ska lära dina elever matematik. Men du vet att deras förmågor varierar mycket - många av dem är ännu inte kognitivt redo att kunna ta till sig matematik. Några har svårigheter med att fokusera, andra saknar en grundläggande förståelse för tal. De står alla inför en stor utmaning när de kommer till dig för att lära sig matematik. Vektor kan användas av barn som inte har några förkunskaper i matematik.

Eftersom programmet anpassas efter varje barns förmåga kan det användas av hela klassen. Eleverna tränar med Vektor i 30 minuter varje skoldag under 8-10 veckor (en veckas uppehåll från träningen går bra) tills alla genomfört 40 träningstillfällen. Om Språkstörning. SPEC.