background preloader

Sva

Facebook Twitter

CEFR test. Sammanställning av elevens språkutveckling. Bedomningsmaterial mallar reader. Sfi - steg 19 uttal 1 och vokaler - Svenska för alla - Swedish for all. MED HELA VÄRLDEN I KLASSRUMMET: En personlig och reflekterande presentation ... - Ann-Marie du Plessis. Europeisk Språkportfolio. Writing skills practice. Vara med. Lär dig här de viktigaste orden på dari! Polarbibblo. Hur kan man arbeta språkutvecklande med IKT? Modern teknik Enligt läroplanen för grundskolan, Lgr 11, ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Hur kan man arbeta språkutvecklande med IKT?

Vad är språkutvecklande ämnesundervisning? Skolsatsning 2012 är en långsiktig språkutvecklingssatsning inom de pedagogiska verksamheterna i Malmö stad och det är Pedagog Malmö som lagt upp denna filmade föreläsning.

Vad är språkutvecklande ämnesundervisning?

Att satsa på språk i ämnena - Maaike Hajer Maaike Hajer, University of Applied Sciences Utrecht och Malmö högskola, har även skrivit boken Språkinriktad undervisning. En handbok. Arkiv - SPRÅKIS. Lägesbegrepp - SPRÅKIS. Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Läsinlärning

Lektion 3 Hur vet man när ett ord ska betonas? Tio lektioner i språkdidaktik - Lektion 3: Lyssna med digitala medier. Greja språket. Autentiska och aktuella texter som berör våra svenska som andraspråks-elever är sannerligen svåra att hitta.

Greja språket

Jag menar engagerande texter man kan samlas kring och tillsammans utvecklas genom. Speciellt svårt är det om man leder en grupp elever i blandade åldrar, som därtill ligger på olika språkliga nivåer. Därför tycker jag det är förnämligt med Micke Hermanssons Grej of the day eller som jag börjat kalla microlektionerna, Greja språket.Min kollega Kristina Persson har tidigare skrivit om hur hon jobbar med mikrolektioner i NO. Hur blir man klok på sitt andraspråk? Inger Lindberg är professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning vid Stockholms universitet och har i sin forskning särskilt intresserat sig för andraspråksperspektiv på lärande liksom för samtalets och interaktionens roll på utvecklingen av ett andaspråk i olika åldrar.

Hur blir man klok på sitt andraspråk?

Föreläsningen är inspelad i Kulturhuset, i samarbete med Rum för barn, 5 december 2012. Uppdrag kroppen: Hjärta, lungor och blodomlopp. Honungsfabriken: Pollen är gott. Nyanlända och lärande - inspelad föreläsning. Analfabeter lär sig lättare med appar. Nu ska vi skriva ordet ros.

Analfabeter lär sig lättare med appar

Vilken bokstav kommer efter R? Frågar Lena Ryman Wildén samtidigt som hon pekar mot bokstäverna som radat upp sig på vita duken. Det finns bara två kvar att välja mellan, O och S. – O, föreslår en av eleverna försiktigt och får medhåll av de övriga. Snart är hela gruppen överens om att först kommer R följt av O och sist ska det vara S. Lär Dig Svenska. Alla barn i Sverige har rätt till någon som tar hand om dem när föräldrarna jobbar.

Lär Dig Svenska

Frän ett års ålder har barnet rätt att vara på en förskola eller hos en dagmamma. Det är för att båda föräldrarna ska kunna jobba eller plugga på dagarna. I förskola får barnet vara till det fyllt fem år. Bokstavsarbete i förskoleklass och år 1. Så hur gör då lärare med detta oundvikliga?!

Bokstavsarbete i förskoleklass och år 1

Jag menar givetvis bokstäverna. Stora eller små? En i veckan? Mallar för (text)kort. Jag har gjort mallar för exempelvis textkort, helt redigerbara.

Mallar för (text)kort

Med kommer även förslag på hur man kan anpassa korten. Kanske något ni kan ha nytta av, tänkte jag! Kunskapsstjärnan - Hjärngymmet. Almanacka, kalender. Först alfabetet - sedan svenskan. "Det är inte särskilt svårt för en akademiker att undervisa andra akademiker, men för att undervisa människor utan skolbakgrund krävs något annat", säger Elisabet Mörnerud, kursledare för modersmålsbaserad vuxenundervisning vid Hyllie Parks folkhögskola i Malmö.

Först alfabetet - sedan svenskan

Hur gör en lärare uppväxt i en kultur där skola och utbildning är något självklart, som ska undervisa vuxna människor som inte själva har gått i skola, och som inte ens kan läsa och skriva? Ari Nouri är lärarassistent och har jobbat med svenska för vuxna invandrare på Sfi Västerort i Tensta i Stockholm sedan 1997. I början arbetade han på de högre nivåerna med studievana, inte sällan akademiskt skolade, elever. Det är stor skillnad på hur han arbetar på de olika nivåerna. - På högre nivå kan man arbeta med att visa på kontraster mellan elevernas modersmål och svenska. BÖCKER — MARGARETA MÖRLING - FÖRELÄSARE & FÖRFATTARE. Framåt A - en trygg läs- och skrivinlärning Nu har Framåt A- böckerna reviderats och har utökats med ännu fler komponenter som hörövningar, ordlistor mm!

BÖCKER — MARGARETA MÖRLING - FÖRELÄSARE & FÖRFATTARE

Materialet är anpassat för nyanlända analfabeter och kortutbildade. Sfi-länkar. Darisk-svenskt/svensk-dariskt lexikon. Somaliska. Lexin - Bildteman. Lexin - Bildteman. E-Afghan » Svenskt-Dari lexikon فرهنگ لغت سویدنی به دری. Afghan Names. Afghani, Farsi, Dari, Pashto, Persian, Names. Chose a new name on your newborn baby. Popularity, Stats & Interesting Facts about zabiullah. The sum of alphabetical order of letters in ZABIULLAH is 92: With this sum name ZABIULLAH ranks as 59016.th name according to its arithmetic value (... 59014.merrinan, 59015.kossman, 59016.zabiullah, 59017.dorryl, 59018.mingzer ...). There are 780 other names which have the same sum of 92 in our database (1.04%) Most common names with the same arithmetic sum of 92 are: Portfolios and conferences (1) Testing for language teachers 101 (1) Alfaportföljen. Alfaportföljen är både ett stödmaterial till lärare vid alfabetisering av vuxna och en pedagogisk dokumentation av deltagarnas arbete.

På rak sak. Om ordförbindelser och konventionaliserade uttryck bland unga språkbrukare i flerspråkiga miljöer. Indirekt tal och fråga - En ordföljdsövning. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Man måste inte vara superhjälte för att undervisa nyanlända elever. När Skolinspektionens dag arrangerades i Stockholm den 17 november var en av punkterna på programmet nyanlända elever.

I sin granskning har inspektionen tagit fasta på vad som krävs av skolor och lärare som tar emot nyanlända elever. Även utbildningsminister Gustav Fridolin valde i sitt öppningsanförande att nämna nyanlända elever. Gustav Fridolin talade om bland annat ojämlikheten i skolan. Drygt 13 procent av eleverna går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet samtidigt som föräldrarnas utbildningsbakgrund får allt större betydelse för hur det går i skolan.

När Gustav Fridolin redogjorde för hur han vill uppnå en jämlik skola talade han bland annat om att det finns en bred politisk enighet kring insatser som riktar sig mot exempelvis nyanlända elever. – Vi måste se till att det blir en tidig kartläggning och tydliga insatser så att man snabbt kan komma in i en klass som motsvarar de förutsättningar man har. Gör en ordentlig kartläggning av elevens kunskaper och erfarenheter. Interbib. Tema Modersmål - Skolverket. Steget från förberedelseklass en utmaning för nyanlända. Förberedelseklass eller inte – det är frågan. Förberedelsklassens vara eller inte vara diskuteras i forskarvärlden och på skolorna. Gemesamt anser man dock att gruppen nyanlända elever inte är homogen. Beslut om elevers skolgång bör ske utifrån elevens behov.

Ny i svenska skolan: vanliga frågor. När det gäller ämnet svenska som andraspråk samt organisation och genomförande av undervisning för nyanlända elever får jag ofta många frågor. Vanliga frågor. (2014) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända. Anna Kaya Kandidatuppsats i svenska som andraspråk Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Att undervisa nyanlända elever. Många frågor som jag får rör undervisningen av nyanlända elever. Nationellt centrum för svenska som andraspråk.