background preloader

Sva

Facebook Twitter

Nedladdning. Om nedladdningen Längst ner på sidan finns länken till nedladdningen.

Nedladdning

Du får ladda ner materialet för egen användning i din undervisning och du får dela med dig till dina kollegor. Kommersiell användning, dvs alla former av försäljning av materialet, är dock inte tillåten. Om innehållet Materialet är uppbyggt kring olika teman som finns för nedladdning i separata pdf-dokument. Det första pdf-dokumentet är dock ett förord där du kan läsa mer om vår tanke om materialet, hur vi tänkte det skulle användas mm. De olika tema-pdf:erna heter t.ex. 02. Varje tema-pdf inleds med text om mål för temat och förslag på olika övningar. Därefter kommer rubriken ”Se bifogade övningar och OH-underlag”. Efter detta följer själva ”kopieringsunderlagen”, dvs de sidor som du kan kopiera för din undervisning.

Efter de temabaserade pdf:erna finns fem pdf:er om olika grammatiska fenomen och övningar: substantiv, adjektiv, verb, pronomen och ordföljd. Läs detta först! Om användning i undervisningen Ladda ner här! 50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända. Här kommer min lista över 50 appar för både yngre och äldre nyanlända barn och ungdomar.

50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända

I listan finns både appar som är gratis och appar som kostar pengar. Eftersom priset varierar och appar ibland släpps gratis under begränsad tid har jag valt att inte skriva ut något pris. Apparna står inte i någon ordning utan bara lite huller om buller som de hamnat i mina mappar. Letar du bara efter appar som är gratis har jag valt ut och satt en stjärna på 5 favoriter som jag gillar extra mycket. Tyda– engelsk-svensk-engelsk ordbok med förklaringar UTalk svenska – lär svenska med bilder och frågor. Bitsboard*- i appen gå till katalog och sök på svenska för att hitta de flashcards som du kan använda. SVAAPP– första månaden gratis sedan 109kr för hela skolan oavsett antal elever. Läskod-Fokus på tidiga läs-och skrivinlärningen. Table Top– kommunikationsverktyg med översättning Alfavux-pedagogisk app för ordinlärning. Ord i fokus- det finns tre kategorier i appen att välja mellan.

Ordspelet Babbel svenska. För huvudman och rektor. Denna text riktar sig direkt till skolhuvudman och rektor.

För huvudman och rektor

Den är en sammanställning av information, som finns under sidorna i menyn Nyanlända elevers lärande.Lärarnas och annan skolpersonals kompetens är avgörande för ett framgångsrikt mottagande av nyanlända elever. Alla lärare behöver ha kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Utbildningen bör utgå från elevens delaktighet, såväl socialt som pedagogiskt. Vem gör vad? En checklista Skolhuvudman och rektor Skolhuvudman och rektor behöver säkerställa att det finns en flexibel organisation och resursfördelning, som utifrån systematiskt kvalitetsarbete tar ansvar för: Rektor, ämneslärare, studiehandledare på modersmålet, elevhälsans personal, fritidshemspersonal, personal i skolbibliotek och studie- och yrkesvägledare behöver känna till och samverka kring: elevers olika behov och förutsättningar se flerspråkighet och mångfald som en tillgång och ha ett normkritiskt förhållningssätt till sin verksamhet.

Framgångsfaktorer. Nyanlända elever och andra som vill utveckla sitt språk och lärande. Förstelärare i Eslövs kommun. I mitt klassrum: Språkutvecklande arbetssätt & digitala verktyg. Digitala verktyg går att kombinera med språkutvecklande arbetssätt och öppnar upp för en sociokulturell miljö med aktiva elever med lärande i fokus.

I mitt klassrum: Språkutvecklande arbetssätt & digitala verktyg

Att arbeta med samma sak på olika sätt, att repetera och utgå från talspråket (och kroppsspråket) som en bro in till skriftspråket med uppgifter från elevernas upplevelser skapar sammanhang för språkligt lärande. Digitala verktyg är inte en ”happening” i klassrummet- utan det är verktyg som används av lärare och elever, som stöd, för att förbereda övningar, frågesport, översättningsverktyg, bilder, talsyntes mm. Digitala verktyg är något som vi använder oss dagligen i lärandet ibland blir det ett verktyg i lärarens förberedelser och ibland i elevens lärande. Att använda digitala verktyg med utgångspunkt i språkutvecklande arbetssätt är just vad det här inlägget handlar om.

Nedan följer exempel på arbetssätt för en grupp elever som går sina första åtta veckor i årskurs 4-6 på Välkomsten. Utflykt Bildspel Vad ser vi på fotot? Sexfältare Bilderbok. Symposium 2015. Sprintgymnasiet tar emot helt nyanlända elever i gymnasieåldern som kommer till Stockholms Kommun, ca 100 elever vid läsårets början.

Symposium 2015

Nya grupper startar var sjätte vecka (tre perioder/termin) och från senhösten (tidigare, läsåret 2015–16 pga ökad invandring) visstids­anställs nya lärare vartefter så att ca 350 elever är inskrivna vid läsårets slut. Elever kan alltså läsa mellan en och sex perioder under läsåret innan de nästkommande läsår fortsätter till en annan gymnasiesskola, de flesta för ytterligare minst ett år på Språkintroduktion. Läsåret delas in i sex-veckorsperioder och i varje period läser eleverna en eller två delkurser. Dessa är baserade på läroplanen i Svenska som andraspråk, Sva, för grundskolan men eleverna introduce­ras också i so- och no-områden med olika teman1 där begrepps­bildning på mellanstadie­nivå kan ses som start­punkt för elever med kort skolbakgrund (takt 2). Eleverna nivåplaceras utifrån en halv dags intest. 1. 2.