background preloader

Kollegialt lärande

Facebook Twitter

B. Dylan Wiliam talar om handboken och om formativ bedömning. Så bygger du en lärande kultur i ditt klassrum. Emotional intelligence: why it matters and how to teach it. In our work with schools, it’s now commonplace for us to hear those in education talking about helping students (and staff) develop their emotional intelligence.

Emotional intelligence: why it matters and how to teach it

But what do we mean exactly? Why and how should teachers support its development in their students? Emotional intelligence can be said to cover five main areas: self-awareness, emotional control, self-motivation, empathy and relationship skills. Lärlabbet: Hitta till forskningen. Svårt bli bättre läsare i högstadiet. Norsk forskning: Tre faktorer för bra ledarskap i klassrummet.

Emotionellt stöd, klassrumsorganisation och inlärningsstöd.

Norsk forskning: Tre faktorer för bra ledarskap i klassrummet

Dessa tre faktorer kännetecknar en bra ledare i klassrummet. – Det finns gott om forskning på området, men väldigt få studier som baseras observationer av vad lärare faktiskt gör i klassrummet, säger Sigrun Ertesvåg, professor i pedagogisk psykologi vid universitetet i Stavanger. Lärlabbet: Hjärnan och motivationen - UR Skola. Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen.

Expert: Medarbetarsamtal är verkningslösa. Ge plats för mer undervisning. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu.

Hjärnforskare vill att skolan tänker om

Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. De stora vinnarna skulle vara framtidens skolbarn. Och därmed hela samhället. Gemenskapsorienterad inkludering – Kooperativt Lärande. När en elev av skolan upplevs ha skolsvårigheter och har behov av särskilt stöd finns det flera vägar för skolan att möta detta behov.

Gemenskapsorienterad inkludering – Kooperativt Lärande

Ett sätt är det som kallas gemenskapsorinterad inkludering där läraren söker hjälp hos elevgruppen och ser denna som en resurs i klassrummet för elever i behov av stöd. Strategi: Lär-par – Kooperativt Lärande. Strategi : Lär-par – träna samarbete och sociala färdigheter, skapa ett gott klassrumsklimat och utveckla kunskaper!

Strategi: Lär-par – Kooperativt Lärande

Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur kan detta tränas på ett strukturerat sätt? Vilka verktyg kan vi i skolan använda för att utveckla elevernas förmåga till socialt samspel så att vinsten med samarbete maximeras? Möt metoden: Lär-par! Internationellt kallas metoden Collaborative Pairs eller Pair Learning och återfinns i Palinscar & Browns forskning kring reciprok undervisning.

Lyckas i lärandet. Spsm. Hans Tekes forskningsblogg - Senare_skolstarter_fragor_och_svar. Följ Hatties senaste bok och jobba enligt basal psykologi - Hans Teke. John Hatties senaste bok ”Visible learning and the science of how we learn”, skriven tillsammans med Gregory Yates, är en guldgruva.

Följ Hatties senaste bok och jobba enligt basal psykologi - Hans Teke

Lär för livet - med Spaced Learning - Hans Teke. Så kan du som lärare stötta dina elever i en krissituation - Pedagog Stockholm. Nästan all personal på förskolor och skolor kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som innebär sorg, oro och förtvivlan.

Så kan du som lärare stötta dina elever i en krissituation - Pedagog Stockholm

När det oväntade sker behöver personalen vara rustad för att kunna agera snabbt och professionellt. 13 ordningsfrågor – det här får och måste du göra. 1.

13 ordningsfrågor – det här får och måste du göra

Vad får jag göra om en elev stör min lektion? – Hjälper det inte att säga till eleven eller flytta honom eller henne till en annan plats i klassrummet, får du visa ut eleven för resten av lektionen. Du kan också bestämma att hen ska stanna kvar i skolan en timme efter undervisningens slut eller en annan dag komma till skolan en timme innan undervisningen börjar. 2.

Vägen till ökad måluppfyllelse går via skolbiblioteket. – För första gången någonsin i Gunnesboskolans historia har alla nior fått godkänt på de delar i nationella provet som rör källkritik, säger Gert Alf, SO-lärare på Gunnesboskolan i Lund, och berättar om hur samarbetet med skolbibliotekarien bidragit till högre måluppfyllelse i flera ämnen.

Vägen till ökad måluppfyllelse går via skolbiblioteket

Hans iakttagelser lyfts fram på ett seminarium arrangerat av Skolbibliotekscetralen (SBC) på Lunds stadsbibliotek. Skolledare och skolbibliotekarier har bjudits in till ett seminarium om skolbibliotek som en del av skolutvecklingen. Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang. En av de absoluta vanligaste bedömningarna som lärare förväntas göra, är av kvalitén på de resonemang som eleverna för.

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

Att kunna föra resonemang krävs och bedöms i nästan alla ämnen bland annat i NO-ämnena. I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. Utbildningsmodul 2 Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION. Frågor kan användas som en metod för att synliggöra lärandet och elevernas förståelse eller oförståelse genom att ställa förståelsefördjupande frågeställningar. Genom att använda sig av öppna frågeställningar som VARFÖR, VEM, VAR, NÄR, VAR och HUR. De kan läraren synliggöra och utveckla elevernas egna och varandras förmåga att beskriva, redogöra, förklara, diskutera, resonera, motivera och argumentera. Metiden bidrar även till att aktivera elever som lärresuer för varandra.

Genom att ställa förståelsefördjupande frågor så avslöjas även elevernas oförståelse och läraren får snabbt en återkoppling av elevernas förståelse för en genomgång, lektion eller uppgift. Som man frågar får man svar, det gäller därför att ställa rätt frågor som utvecklar elevernas förståelse eller avslöjar deras oförståelse. När läraren arbetar med att ställa förståelsefördjupande frågeställningar så kan metoden kombineras med ”No hands up” att för att aktivera samtliga elever i klassrummet. Nottingham: Fokus på utveckling ger mer engagemang. Så fångar vi eleverna ute på kanten.

Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue. Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet. Alla inlägg på Förstelärare bloggar är tänkta att kunna användas i kollegiala samtal och kan också användas som ”mini-lärmoduler”. Kollegialt arbete utifrån ett inlägg på Förstelärare bloggar: Välj ett blogginlägg som. Därför ska du tänka på klassrummet. Om kollegial handledning och språkutvecklande biologiundervisning – Strategie... Strategier för läsförståelse: Introduktion - UR Skola. Hänger DU på detta skolstartslöfte?

Mitt ansvar i orolig grupp - Undervisning från hjärtat. The Learning Pit with James Nottingham. Dr Dylan Wiliam The Secret of Effective Feedback. RadioScience: #7 Feedback för att lära och skapa. Avsnitt 58 med Anne-Marie Körling, Sveriges läsambassadör och Sveriges bästa ... Avsnitt 57 med Lotta Bohlin om förmågorna (big6), Tala som Ted och London Tou... Avsnitt 43 med läraren/bitr. rektorn Paulina på Gärdeskolan om "tvålärarskap"... UR Play - söksida. Förstelärare som vetenskapliga missionärer – Förstelärarbloggen. Förstelärare.