background preloader

Kollegialt lärande

Facebook Twitter

Ge plats för mer undervisning. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg.

Hjärnforskare vill att skolan tänker om

Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. Gemenskapsorienterad inkludering – Kooperativt Lärande. Strategi: Lär-par – Kooperativt Lärande. – träna samarbete och sociala färdigheter, skapa ett gott klassrumsklimat och samtidigt befästa kunskaper!

Strategi: Lär-par – Kooperativt Lärande

Människan är en social varelse; lärande och utveckling sker i mötet mellan människor. Men hur ska detta på ett strukturerat sätt tränas? Vilka verktyg kan vi i skolan använda för att utveckla elevernas förmåga till socialt samspel så att vinsten med samarbete maximeras? Möt metoden: Lär-par! Internationellt kallas metoden Collaborative Pairs eller Pair Learning och återfinns i Palinscar & Browns forskning kring reciprok undervisning. Lyckas i lärandet. Spsm. Hans Tekes forskningsblogg - Senare_skolstarter_fragor_och_svar. Följ Hatties senaste bok och jobba enligt basal psykologi - Hans Teke. John Hatties senaste bok ”Visible learning and the science of how we learn”, skriven tillsammans med Gregory Yates, är en guldgruva.

Följ Hatties senaste bok och jobba enligt basal psykologi - Hans Teke

Lär för livet - med Spaced Learning - Hans Teke. Så kan du som lärare stötta dina elever i en krissituation - Pedagog Stockholm. Nästan all personal på förskolor och skolor kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som innebär sorg, oro och förtvivlan.

Så kan du som lärare stötta dina elever i en krissituation - Pedagog Stockholm

När det oväntade sker behöver personalen vara rustad för att kunna agera snabbt och professionellt. Skolans vardag består av både glädje och sorg. 13 ordningsfrågor – det här får och måste du göra. 1.

13 ordningsfrågor – det här får och måste du göra

Vad får jag göra om en elev stör min lektion? – Hjälper det inte att säga till eleven eller flytta honom eller henne till en annan plats i klassrummet, får du visa ut eleven för resten av lektionen. Du kan också bestämma att hen ska stanna kvar i skolan en timme efter undervisningens slut eller en annan dag komma till skolan en timme innan undervisningen börjar. 2.

Vägen till ökad måluppfyllelse går via skolbiblioteket. – För första gången någonsin i Gunnesboskolans historia har alla nior fått godkänt på de delar i nationella provet som rör källkritik, säger Gert Alf, SO-lärare på Gunnesboskolan i Lund, och berättar om hur samarbetet med skolbibliotekarien bidragit till högre måluppfyllelse i flera ämnen.

Vägen till ökad måluppfyllelse går via skolbiblioteket

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang. En av de absoluta vanligaste bedömningarna som lärare förväntas göra, är av kvalitén på de resonemang som eleverna för.

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

Att kunna föra resonemang krävs och bedöms i nästan alla ämnen bland annat i NO-ämnena. I kunskapskraven står att ett enkelt resonemang motsvarar betyget E, utvecklat resonemang betyget C och välutvecklat resonemang betyget A. Utbildningsmodul 2 Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION. Frågor kan användas som en metod för att synliggöra lärandet och elevernas förståelse eller oförståelse genom att ställa förståelsefördjupande frågeställningar.

Utbildningsmodul 2 Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION

Genom att använda sig av öppna frågeställningar som VARFÖR, VEM, VAR, NÄR, VAR och HUR. De kan läraren synliggöra och utveckla elevernas egna och varandras förmåga att beskriva, redogöra, förklara, diskutera, resonera, motivera och argumentera. Metiden bidrar även till att aktivera elever som lärresuer för varandra. Genom att ställa förståelsefördjupande frågor så avslöjas även elevernas oförståelse och läraren får snabbt en återkoppling av elevernas förståelse för en genomgång, lektion eller uppgift. Som man frågar får man svar, det gäller därför att ställa rätt frågor som utvecklar elevernas förståelse eller avslöjar deras oförståelse.

När läraren arbetar med att ställa förståelsefördjupande frågeställningar så kan metoden kombineras med ”No hands up” att för att aktivera samtliga elever i klassrummet. Nottingham: Fokus på utveckling ger mer engagemang. Så fångar vi eleverna ute på kanten. Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue. 2 November, 2016 - 11:46 När samhället utvecklas och förändras av digitaliseringen ställs nya krav på skolans undervisning.

Lärstrategier och lärande: en syntes av Hattie och Donoghue

Eleverna behöver bland annat lära sig söka och använda information på ett kritiskt sätt, lösa problem, samarbeta och lära av varandra. Ofta används samlingsnamnet 21st Century Skills för att beskriva detta. Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet. Alla inlägg på Förstelärare bloggar är tänkta att kunna användas i kollegiala samtal och kan också användas som ”mini-lärmoduler”.

Förstelärare bloggar som stöd för det kollegiala lärandet

Kollegialt arbete utifrån ett inlägg på Förstelärare bloggar: Välj ett blogginlägg som intresserar er eller som tar upp något som ni behöver förändra i undervisningen.Moment A: Samtliga lärare i lärlaget läser blogginläggetMoment B: Ni träffas i lärlaget och börjar med att diskutera frågorna längst ner. Efter diskussionen planera ni en aktivitet utifrån bloggtexter att genomföra i undervisningen.Moment C: Var och en genomför aktivitetMoment D: Sammanfattning och lärdomar i lärlaget. Därför ska du tänka på klassrummet. Om kollegial handledning och språkutvecklande biologiundervisning – Strategie... Jag vill gärna berätta om något väldigt inspirerande som jag har fått vara med om under läsåret 2015/2016. Inom ramen för mitt försteläraruppdrag på Täby Enskilda Gymnasium har jag under de senaste tre åren på olika sätt fått möjlighet att sprida mina tankar kring läsundervisning och språkutvecklande undervisning. Jag har fått utrymme på studiedagar för att arbeta med hela lärarkåren, men även mycket tid inom mitt programråd på samhällsprogrammet.

Utöver det har vi aktivt arbetat med olika fortbildningsinsatser i svenskgruppen. En del av arbetet kan du läsa om under fliken ”Kollegialt lärande” här på bloggen. Under förra läsårets utvecklingssamtal ställde min dåvarande chef Eva frågan hur jag ville fortsätta detta arbete inom kollegiet. Strategier för läsförståelse: Introduktion - UR Skola. Hänger DU på detta skolstartslöfte? Mitt ansvar i orolig grupp - Undervisning från hjärtat. The Learning Pit with James Nottingham. Dr Dylan Wiliam The Secret of Effective Feedback. RadioScience: #7 Feedback för att lära och skapa. Avsnitt 58 med Anne-Marie Körling, Sveriges läsambassadör och Sveriges bästa ...

Avsnitt 57 med Lotta Bohlin om förmågorna (big6), Tala som Ted och London Tou... Avsnitt 43 med läraren/bitr. rektorn Paulina på Gärdeskolan om "tvålärarskap"... UR Play - söksida. Förstelärare som vetenskapliga missionärer – Förstelärarbloggen. Förstelärare.