background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Lärportalen. I den här modulen får du inblick i hur samhällets digitalisering påverkar skolan och undervisningen.

Lärportalen

Modulen tar också upp hur du kan använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i klassrummet och hur du kan hitta och värdera digitala läromedel. Du får även använda en modell för att planera och följa upp din undervisning. De avslutande delarna av modulen handlar om hur digitala verktyg kan användas för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö i klassrummet. Modulen syftar till att du som lärare ska fördjupa din förståelse för och förtrogenhet med att utnyttja digitaliseringens möjligheter i din undervisning. Till exempel får du prova olika digitala verktyg i din undervisning och sedan diskutera och reflektera kring utfallet. Viktig pedagogisk info. Detta blogginlägg blir ett inlägg jag redan lagt ut på Facebook, men som kanske även kan komma till nytta för alla som läser dessa inlägg.

Viktig pedagogisk info

Jag fick en uppmaning från en rektor om jag inte kunde göra en blankett där man kunde samla den viktigaste informationen kring de elever som viss personal på skolan kände sig mest osäkra på att arbeta med, och som även kunde vara hjälpsam då det kom in vikarier i verksamheten. Det skulle helst inte vara mer information än vad som rymdes på en A4-sida. Jag satte mig då och skrev ner de punkter jag oftast upplever som viktigast att känna till och ha strategier för. Min utgångspunkt är som alltid elever med NPF (ADHD, Autism), men jag tänker att denna blankett kan vara användbar för vilka elever som helst. Handledningen till blanketten kommer först och därefter kommer den dubbelsidiga A4-blanketten. Rättssäker betygssättning. I våras diskuterades på denna blogg betyg och betygssättning.

Rättssäker betygssättning

Anledningen var att det i debatten, där även regeringens ministrar deltog var elever och föräldrar irriterade över den förvirring som rådde inom denna fråga. Jag hade även en diskussion med Bo Sundblad. The Learning Pit with James Nottingham. BFL. Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummet. Fler elever obehöriga till gymnasieskolan. – Vi ser att skolresultaten dras isär.

Fler elever obehöriga till gymnasieskolan

Elevinflytande. Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö.

Elevinflytande

Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra. Visible Learning sur Twitter : "Seen today on a VL classroom wall @CorwinPress @CognitionEdu @osirisedu @JamesNottinghm...

Visa enskild publikation 1. 6 ways to teach growth mindset from day one of school. Imagine if your new class this fall was full of students who would: Be willing to try new thingsStick with hard tasks and not give upPush themselves to do their best work, not just what’s “good enough”Believe in themselves and their own ability to learn.

6 ways to teach growth mindset from day one of school

The wow factor. Lotta Bohlin sur Twitter : "Jag har ritat en bild som jag tänkte använda när jag snackar #mindset med mina kollegor nästa vecka. # Modell för kollegasamtal. Growth Mindset Maths - Growth Mindset Maths. Jlsu. Som en uppföljning till mitt förra blogginlägg om dynamiskt och statiskt tankesätt kommer här den s k isbergsillusionen.

jlsu

Isbergsillusionen visar exempel på vad som krävs för att bli framgångsrik, men som oftast inte syns på ytan. När man ser någon som är riktigt duktig (t ex en idrottsutövare, en musiker, en jonglerare etc) ser det väldigt enkelt ut. Därför är det lätt att tro att det handlar om ”medfödd talang”. Det man dock inte ser är all den träning, den uppoffring och det hårda arbete som ligger bakom. Oftast är det de som tränar mest (och bäst) som når längst. Vilket mindset har du när du möter dina elever?

Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp?

Vilket mindset har du när du möter dina elever?

Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. 35 More Ways to Use Google Classroom. Back when I had only had a list of 35 ways to use Google Classroom I submitted a poster session proposal to ISTE.

35 More Ways to Use Google Classroom

Since then the list has grown and you can now purchase “50 Things You Can Do With Google Classroom” on Amazon. For my poster session I have come up with an additional 35 ways you can use Google Classroom. (I guess that brings me up to 85). Teacher sur Twitter : "What do we want kids to do with technology. #iste2015 #edchat #edtech #EYTalking #PTChat" Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig.

En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Behov för IKT i skolan! Denna text är publicerad i tidningen Datorn i Utbildningen för vilka jag skriver krönikor.Tåget går när det gäller skolans digitalisering och alla måste hoppa på NU.

Behov för IKT i skolan!

Fortfarande är det inte helt ovanligt att det på skolor saknas både fundament för att bygga sin digitala verksamhet på och insikter om vad som måste vara på plats för att de ska börja röra sig framåt.