background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Lärportalen. I den här modulen får du inblick i hur samhällets digitalisering påverkar skolan och undervisningen.

Lärportalen

Modulen tar också upp hur du kan använda digitala verktyg för att öka kommunikationen i klassrummet och hur du kan hitta och värdera digitala läromedel. Du får även använda en modell för att planera och följa upp din undervisning. De avslutande delarna av modulen handlar om hur digitala verktyg kan användas för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö i klassrummet. Modulen syftar till att du som lärare ska fördjupa din förståelse för och förtrogenhet med att utnyttja digitaliseringens möjligheter i din undervisning. Till exempel får du prova olika digitala verktyg i din undervisning och sedan diskutera och reflektera kring utfallet. Viktig pedagogisk info. Detta blogginlägg blir ett inlägg jag redan lagt ut på Facebook, men som kanske även kan komma till nytta för alla som läser dessa inlägg.

Viktig pedagogisk info

Jag fick en uppmaning från en rektor om jag inte kunde göra en blankett där man kunde samla den viktigaste informationen kring de elever som viss personal på skolan kände sig mest osäkra på att arbeta med, och som även kunde vara hjälpsam då det kom in vikarier i verksamheten. Det skulle helst inte vara mer information än vad som rymdes på en A4-sida. Jag satte mig då och skrev ner de punkter jag oftast upplever som viktigast att känna till och ha strategier för. Min utgångspunkt är som alltid elever med NPF (ADHD, Autism), men jag tänker att denna blankett kan vara användbar för vilka elever som helst. Handledningen till blanketten kommer först och därefter kommer den dubbelsidiga A4-blanketten. Rättssäker betygssättning. I våras diskuterades på denna blogg betyg och betygssättning.

Rättssäker betygssättning

Anledningen var att det i debatten, där även regeringens ministrar deltog var elever och föräldrar irriterade över den förvirring som rådde inom denna fråga. Jag hade även en diskussion med Bo Sundblad. Bakgrunden var att jag tyckte att Bo Sundblads och Per Måhls föreläsning om Rättssäker betygssättning borde vara en föreläsning som alla lärare borde se, egentligen borde ha sett, inte minst med tanke på mediadebatten. The Learning Pit with James Nottingham. BFL. En av mina personliga favoriter når det gäller pedagogik är Dylan Wiliam.

BFL

Han har många kloka insikter kring vad som fungerar (som vi borde göra mer av) och vad som inte fungerar (som vi borde göra mindre av) när det gäller elevers inlärning. Dylan Wiliam ger dig nycklar som öppnar elevernas resurser i klassrummet. Fler elever obehöriga till gymnasieskolan. – Vi ser att skolresultaten dras isär.

Fler elever obehöriga till gymnasieskolan

Fler får höga betyg samtidigt som fler misslyckas. Antalet elever som inte blev behöriga till gymnasieskolan ökade med 1300 jämfört med förra året. Det är en allvarlig utveckling, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. Högre snittbetyg men ökade skillnader Beräknat på elevernas 16 bästa betyg har det genomsnittliga meritvärdet ökat med 2,3 poäng till 217,1. Nyinvandrade – antal år i svensk skola påverkar Bland de elever som invandrat och börjat i svensk skola i årskurs 1-5 har andelen som blir behöriga ökat från 69 procent till 72 procent sedan 2013. . – Det är glädjande att behörigheten ökar för invandrade elever som börjat tidigt i den svenska skolan. Satsningen kommer att innehålla råd, stöd och kompetensutveckling för lärare, rektorer, fritidsledare och personal inom elevhälsan. Skillnader mellan skolor I 34 procent av grundskolorna ökade behörigheten till gymnasieskolan och i 16 procent var den i nivå med 2014.

Mer om betyg och meritvärde. Elevinflytande. Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö.

Elevinflytande

Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Visible Learning sur Twitter : "Seen today on a VL classroom wall @CorwinPress @CognitionEdu @osirisedu @JamesNottinghm... Visa enskild publikation 1. 6 ways to teach growth mindset from day one of school. Imagine if your new class this fall was full of students who would: Be willing to try new thingsStick with hard tasks and not give upPush themselves to do their best work, not just what’s “good enough”Believe in themselves and their own ability to learn Here’s the great news–these are traits that we can help develop in our students by teaching them about how their brains work.

6 ways to teach growth mindset from day one of school

Many students enter our classrooms believing they’re either smart or not smart, good at reading or math, or not good in those areas. The wow factor. VideoScribe on John Hattie's Visible Learning. Lotta Bohlin sur Twitter : "Jag har ritat en bild som jag tänkte använda när jag snackar #mindset med mina kollegor nästa vecka. # Modell för kollegasamtal. Growth Mindset Maths - Growth Mindset Maths. Jlsu. Vilket mindset har du när du möter dina elever? 35 More Ways to Use Google Classroom. Back when I had only had a list of 35 ways to use Google Classroom I submitted a poster session proposal to ISTE.

35 More Ways to Use Google Classroom

Teacher sur Twitter : "What do we want kids to do with technology. #iste2015 #edchat #edtech #EYTalking #PTChat" Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt.

Behov för IKT i skolan! Denna text är publicerad i tidningen Datorn i Utbildningen för vilka jag skriver krönikor.Tåget går när det gäller skolans digitalisering och alla måste hoppa på NU.

Behov för IKT i skolan!

Fortfarande är det inte helt ovanligt att det på skolor saknas både fundament för att bygga sin digitala verksamhet på och insikter om vad som måste vara på plats för att de ska börja röra sig framåt. Jag har valt att göra en mycket förenklad bild som kan illustrera vad som bör göras, vad som behöver vara på plats, för att hinna med avgången. En behovspyramid för att IT i skolan helt enkelt. Den kan förstås sakna element och den kan vara fel på många sätt.