background preloader

Pedagogik

Facebook Twitter

Källkritik. Som ni säkert redan vet har den flicka som varit försvunnen i Höör nu hittats död.

Källkritik

(Källa: Svt Nyheter) Vi tänker på dig och din familj. Det som är mycket viktigt vid sådana här händelser är att vara källkritisk och inte dras med i de hatdrev och spekulationer som ofta startar i sociala medier. Jag förstår att du tänker både det ena och andra om gärningsmannen, och jag försvarar absolut inte hans handling, men både brottsoffer och gärningsman har anhöriga som kan läsa allt som skrivs. Låt bli att dras med. Dear graduates · Mia Smith. Men vad tänker vi, då?

Dear graduates · Mia Smith

Nästa steg blir för mina elever att själva tänka till. Vilka råd skulle ni ge om ni var talare vid en stor avslutningsceremoni? Eleverna får i grupper försöka komma på vilka råd de skulle vilja ge. Detta noteras på ett näst intill identiskt dokument, med den lilla skillnaden att Tim Minchins namn är borttaget och eleverna får skriva dit sina egna namn. Båda dessa sidor kan ni hitta i det här dokumentet. Experten är inte bästa läraren. Blir man en bättre lärare ju mer man vet om sitt ämne?

Experten är inte bästa läraren

Nej, det är inte självklart. Skolforskaren John Hattie hittade inget sådant samband när han sammanställde internationell forskning i studien Synligt lärande år 2009. Djupet i lärarnas ämneskunskaper hade försumbar påverkan på elevresultaten, enligt studien. Ingrid Carlgren: Att höja kunskapsresultaten – en fråga om bildning? Att tala om kunskap och nationella mål i relation till bildningsbegreppet öppnar för andra perspektiv på och resonemang om hur kunskapsresultaten kan höjas, skriver Ingrid Carlgren.

Ingrid Carlgren: Att höja kunskapsresultaten – en fråga om bildning?

(red) När glädjeyran efter PISA-resultaten lagt sig är det dags för eftertanke. Article11407534.svt?cmpid=del:pd:ny:20161208:article11407534. Idag presenterades Pisa om hur Sverige rankas i förhållande till andra nationer rörande elevers läsförmåga och läsförståelse.

article11407534.svt?cmpid=del:pd:ny:20161208:article11407534

Nu kan vi glädjande nog se tydliga resultatförbättringar. Sverige presterar över läsgenomsnittet i OECD. Det gjorde vi inte 2012. I läsförståelse ligger vi nu på samma nivå som Danmark och Frankrike. Dessutom har Sverige förbättrat sig både i läsförståelse och i matematik, bra! Spel i undervisning och forskningen växer allt snabbare. Sverige står inför ett vägskäl - Per Kornhall. Först hade Sverige en starkt centralstyrd skola med hög likvärdighet och en respekterad och autonom lärarkår.

Sverige står inför ett vägskäl - Per Kornhall

Om denna skola sade Göran Persson i kommunaliseringspropositionen: ”Vi har i Sverige nått långt när det gäller att uppnå detta mål. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Mitt Flippade Klassrum – "Education is not a preparation for life – education is life itself".

Likvärdig bedömning och betygsättning – AcadeMedia medarbetarwebb. Skolportal och lektionsbank. Betygen B och D - reviderat och tydligt av Skolverket. Idag upptäckte jag till min förtjusning att Skolverket kommit ut med en reviderad upplaga av stödmaterialet kring Betygsskalan B och D.

Betygen B och D - reviderat och tydligt av Skolverket

I skrivande stund sitter jag på tåget upp till Stockholm och medresenärerna tittade konstigt på mig när jag tjoade till vid upptäckten av att Skolverket faktiskt har tagit fram tre tydliga frågor samt exempel du som lärare kan förhålla dig till när du ska sätta B och D. Jag kommer gå in mer på det senare. Stödmaterialet inleds med att Skolverket trycker på vikten av att betygen aldrig kan bli mer tillförlitliga än de bedömningar som de grundar sig på. ”Läxor är meningslösa” – Vad vi borde titta på är de framsteg eleverna gör, säger han apropå betygsdebatten.

”Läxor är meningslösa”

James Nottingham från Storbritannien är en väl anlitad föresläsare och skolutvecklare. Han har en bakgrund som lärare och skolledare och har skrivit ett flertal böcker om undervisning. HEJA! - Skolverkets kunskapskrav på enklare svenska. Legitimation och betygsättning. Om de två lärarna som ska sätta betyg tillsammans inte kan enas om betyget för en elev har den legitimerade läraren företräde och sätter betyg, under förutsättning att den legitimerade läraren har behörighet att undervisa i det aktuella ämnet.

Legitimation och betygsättning

Om lärarna inte kan enas och den legitimerade läraren inte har ämnesbehörighet sätter rektorn betyget. Rektor kan inte direkt gå in och ta rollen som medbedömande lärare, om inte rektorn delvis arbetar som lärare och har lärarlegitimation. Medbedömande lärare Den legitimerade läraren behöver inte delta i undervisningen eller samla in eget bedömningsunderlag. Språkval i grundskolan. Skollagen säger att eleverna ska kunna välja att läsa språk i grundskolan.

Språkval i grundskolan

Huvudmannen ska erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Därutöver ska huvudmannen sträva efter att erbjuda andra språk som språkval. Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad. NO-läraren Frida Andersson och svenskläraren Anna Ahlcrona har båda fortbildat sig i den språkutvecklande metoden Reading to Learn. Metoden inryms inom den så kallade genrepedagogiken som betonar språkets betydelse för allt lärande och vikten av att kunna läsa och skriva ämnesspecifika texter. När de fick chansen att jobba tillsammans under ett par lektioner tog de därför tillfället i akt att göra ett gemensamt tema om rymden och låta eleverna arbeta med en genretypisk text om tyngdlöshet och astronauter.

Texten är hämtad från Rymdstyrelsen och vald med omsorg. Den är på en hög nivå både språkligt och innehållsmässigt. Först läser klassen den tillsammans. Lärlabbet: På väg tillbaka. Kollegiet lyfter elevers lärande. På Kryddgårdsskolan är kollegiet och dess kunskap centralt i all planering och utvärdering av undervisningen. Med ÄDK- Ämnesdidaktiskt kollegium som ryggrad arbetar ledning och pedagoger i tätt samarbete för att säkerställa undervisningen, öka måluppfyllelse och elevers lust att lära. – ÄDK kan ses som ett analysverktyg som lyfter frågan vilka evidenser lärare har för lärandet.

Det är en metod för Kryddgårdsskolan att hjälpa eleverna att få syn på det egna lärande, och medvetandegöra dem om den undervisning som de tar del av, säger Annica Trenneman, förstelärare i språkutveckling, och Caroline Sjölin, biträdande rektor. Skickliga lärare har närhet och visar integritet på samma gång. Lärarna i Per Lindqvists artikel ”Ödmjuk orubblighet” anser att en central kompetens hos skickliga lärare är förmågan att se eleverna. Lindqvist, som är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet, skiljer mellan två ömsesidigt beroende och oskiljaktiga former av seende, den ödmjuka blicken och den orubbliga blicken.

Artikeln baseras på empiriskt material som samlades i två forskningsprojekt i vilka 41 lärare från samtliga stadier i grundskolan deltog. Lärarna fick reflektera över vad som utmärker skickliga lärare samt kommentera och diskutera videoinspelningar av egna och andras undervisningspraktiker. Lärare behöver se och skapa relationer till eleverna. Hjärnkontorets Beppe: "Som lärare skriver du i en människas själ med arkivbeständigt bläck" - Horisonten.io. Jag omfamnas av ett öppet hjärta och ett öppet sinne i ett av tidernas rakaste och mest okonstlade samtal. Med total självdistans, självmedvetenhet och genuin kärlek och empati för våra barns resa mot framtiden, lägger Benjamin Singer upp hela sitt förflutna på bordet. En gång inkapslat i skuld och skam. Nu avklätt och förlåtande. Och han gör det så vackert. Uppriktigheten i sveket från vuxenvärlden ekar.

Whiteboard.fi - Online whiteboard for teachers and classrooms. Digitala läromedel för högstadiet årskurs 7-9 och gymnasiet från Digilär. UR Lärlabbet - Att vägra bli trampad på men våga släppa... Intervju med Anders Enström. Anders Enström menar att det inte finns något som visar på att läxor gör att elever lär sig mer och höjer sina resultat. – De är i skolan sex timmar per dag och den tiden måste vi använda effektivt till undervisning. Det kräver mer av dig som lärare men både du och eleverna vinner på det. Anders Enström menar att eleverna blir mer medvetna och ansvarstagande för sitt eget kunskapsinhämtande, utan läxor och prov. – När jag tog bort läxorna var jag tydlig med eleverna att timmarna i skolan skulle vara riktigt bra och effektiva.

Vår klass – höstens elevaktiva samtal. Elevledda diskussioner. Mall för kollegiala observationer. Legitimation och betygsättning. Betygssamtal utifrån checklistan i ESP · Mia Smith. Skriftliga uppgifter och prov - kan vi göra på nåt annat sätt nu? Läromedel, program och ideér du kan använda gratis om din skola stänger.