background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Browsing DSpace. Nulägesbesrkivning. Kursplaner i A3-format. Viktigt att tänka på – Kooperativt Lärande. Lär dig mer. Du får dig tilldelat en hand – eleverna, föräldrarna, resurserna – och du kan och ska öka värdet.

Lär dig mer

Och de som åstadkommer detta är lärarna. Lärare med höga förväntningar, som uppmuntrar elever att nå utmanande och värdefulla mål, och som gör det på ett omtänksamt och respektfullt sätt. Det handlar inte bara om att lära sig. HUR man lär sig blir avgörande för VAD man lär sig. Och det är läraren som påverkar det där huret. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling. Lärarkarriär.se.

Högre lön, bättre löneutveckling och mer tid åt undervisning.

Lärarkarriär.se

Det är enligt grundskolelärarna 3 viktiga faktorer som skulle göra deras yrke mer attraktivt. Det visar en färsk undersökning bland slumpmässigt utvalda grundskolelärare. – Det är inte överraskande att 86 procent av lärarna anger högre lön och 80 procent en bättre löneutveckling som de viktigaste faktorerna … Som lärare i Stockholms stad har du möjlighet att utvecklas i din pedagogiska roll och göra karriär inom läraryrket. Skolporten. Presentation%20till%20webb%20huvudm%C3%A4n 160225. På spaning med Dr. Ross W Greene – Collaborative Problem Solving. ”Barn vill göra rätt om de kan”.

På spaning med Dr. Ross W Greene – Collaborative Problem Solving

Det är en av mina grundpelare som lärare och människa. Uttrycket är hämtat från Dr. Ross W Greene, doktor och forskare vid Harvard Medical School i Boston. I tidigare inlägg har jag belyst arbetet kring elever med problemskapande beteenden. En stor utmaning men samtidigt en möjlighet. För att få ytterligare stöd samt utvecklas har jag med tips från en elevs vårdnadshavare, läst Dr. Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet. Förstelärare bloggar höstens inlägg sorterade. På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning.

Förstelärare bloggar höstens inlägg sorterade

Under höstterminen 2015 har våra förstelärare skrivit 75 inlägg. Vår professionella yrkesroll möter beteendeproblematik. Hur gör vi lärare när vi hamnar i situationer då elever uppvisar beteendesvårigheter?

Vår professionella yrkesroll möter beteendeproblematik

Det är en fråga som dyker upp i olika sammanhang. Att ge råd och stöd till lärare som vill veta hur de ska göra i olika situationer är spännande och inte alltid helt enkelt… Emellanåt uppstår riktigt komplicerade situationer i skolan och vi lärare kan uppfatta att vår egen kompetens inte räcker till. Vi kan då hamna i ett läge när vi inte längre vet vad vi ska ta oss till, när vi möter en elev i beteendeproblematik. Genom att tänka att de metoder, verktyg och förhållningssätt vi använder för att komma till rätta med beteendeproblematik ska vila på vetenskaplig grund blir det enklare att hantera svåra situationer. ”Jag kan inte ha den eleven i mitt klassrum”, ”jag orkar inte mer”, ”jag klarar inte det här”, får en helt annan dimension om jag istället förhåller mig professionellt. Relationen som pedagogisk urkraft (IV): En pressad lärare kan aldrig vara en bra lärare — LASSE_BJORKLUND.

I den här bloggserien har jag gjort en djupdykning i kognitionsforskning och utbildningspsykologi för att försöka spåra vilken roll relationen som koncept har på lärandet och lärares vardag.

Relationen som pedagogisk urkraft (IV): En pressad lärare kan aldrig vara en bra lärare — LASSE_BJORKLUND

I del I beskrev jag hur viktig relationen mellan elev och lärare är för lärandet, och i del II hur vi i skolan ofta undviker en av relationens viktigaste komponenter - konflikten - och hur viktig akademisk konflikt är för elevers och lärares lärande. I skolan finns dock fler relationer än bara den mellan lärare och elev, och i del III försökte jag beskriva hur viktig relationen mellan olika kunskap är för att verkligen förstå ett ämnesområde. I denna del - den fjärde i ordningen - återvänder jag till relationen mellan lärare och elev, men här med fokus på vilka hinder som finns för skapandet och upprätthållandet av hälsosamma relationer. Behovet av perspektivtagande och känslomässig kompetens hos läraren. 23. Fyra steg till topp-prestationer. Att arbeta med särskilt begåvade elever. Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade.

Att arbeta med särskilt begåvade elever

En läsa-skriva-räkna-garanti. - Regeringen.se. Regeringen har i dag tillsatt en särskild utredare som ska utreda en s.k. läsa-skriva-räkna-garanti.

En läsa-skriva-räkna-garanti. - Regeringen.se

2012-6-12. Färklaring av värdeoerden i kunskapskraven. 302 Moved Temporarily. Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. De stora vinnarna skulle vara framtidens skolbarn. Och därmed hela samhället. – Jag vill se en ökad förståelse för var individuella skillnader kommer ifrån, och hur olika problem hänger ihop: Hur arbetsminnet ser ut, mekanismer bakom läsförståelse, varför det kan vara svårt med matematik och vad dyslexi och dyskalkyli kan bero på.

Genom det forskningsprojekt som Torkel Klingberg och kollegorna på Karolinska institutet bedriver i Nynäshamn sedan 2007 har han lärt sig mycket om svenska skolelevers utveckling. Torkel Klingberg skiljer ut fem teman som kan leda till en ny syn på barns utveckling och inlärning: Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket. Total tidsåtgång: cirka sju timmar Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare. Vad betyder värdeorden?

Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden.

Vad betyder värdeorden?

Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här.