background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

SSS1 - Blackboard Configuration (BBC) - Walton MS Teacher Tools. The Blackboard Configuration (BBC) The BBC is a tool that is used to get students academically engaged immediately upon entering the class, and to set the stage for the learning that will take place that day.

SSS1 - Blackboard Configuration (BBC) - Walton MS Teacher Tools

It is drawn from the Lorraine Monroe Leadership Institute (www.lorrainemonroe.com). The BBC has four components: the Learning Objective, a Do Now, the Homework Assignment, and an Agenda. Each of the four components should be written on the board (or easel, overhead, slide, etc.) as the students come in to class, and it should always be in the same place. It is important that each component be composed correctly.

What follows is a brief look at each component and subsequent examples. Learning Objective: The Learning Objective should state what the students should know, understand, or be able to do at the end of the lesson that they did or could not at the start. What each of these examples has in common is that they represent productivity goals. What to do with the Do Now? Att lyfta den pedagogiska praktiken - Stödmaterial för processledare. Ett stödmaterial för kollegial kompetensutveckling i syfte att utveckla lärarnas profession kring reflektion och systematiskt förbättringsarbete.

Att lyfta den pedagogiska praktiken - Stödmaterial för processledare

Materialet utgör ett komplement till de samtalsguider som myndigheten har publicerat och som tar sin utgångspunkt i den nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Stödmaterialet ger fördjupade kunskaper om nödvändigheten av det professionella samtalet, hur dessa samtal bygger på den egna reflektionen samt vad som krävs för att dessa samtal ska åstadkommas. Det pedagogiska samtalet lyfts in i ett sammanhang där skolans kvalitetsarbete utgör en större helhet. Bilda en kedja för bildning! Bild: Toni Lozano [CC-BY-2.0 ( via Wikimedia Commons Vet de pedagogiska ledarna i skolan vad deras lärare redan kan?

Bilda en kedja för bildning!

Vad de behöver utveckla? Vet läraren själv? Vet de pedagogiska ledarna vilka utmaningar (inte ekonomiska eller andra faktorer, utan just pedagogiska) skolan står inför? Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik - SkolportenSkolporten. Pedagogisk forskning pekar mot att lärares kompetens är en avgörande faktor för skolans och elevernas framgångar, men trots det finns en oenighet kring vad lärarskicklighet är och hur den bäst kan utvecklas.

Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik - SkolportenSkolporten

Lill Langelotz har undersökt ett lärarlags kompetensutveckling genom kollegial grupphandledning. Mönsterlektioner i algebramodulen! Starters har blivit ett nytt begrepp som jag använder allt oftare för att komma på banan.

Mönsterlektioner i algebramodulen!

I mönsterundervisningen kom vi nu fram till en uppgift med bord och stolar, fantastisk möjlighet till prealgebra. Med fullt fokus skulle vi ta oss an uppgiften tillsammans med eleverna och det var en härlig arbetsmotivation från start. Genomgång och diskussion om mönster och vad ett mönster är inledde lektionen. Eleverna placerades i grupper som var väl genomtänkta och strukturerade efter möjligheter som uppgiften ger. När vi arbetar med problemlösning utgår vi från ett fyrfältsblad som vi introducerat eleverna i denna terminen. Kyrkenorumskolans utvecklingsarbete 2013-2015. GRbfl : Munkegärdeskolan har under ... Utvecklingsarbete arbetslaget. Tillfällen: v.2 Uppstart v.3 Tydliggöra mål och bedömning v.6 Utvärdering Tydliggöra mål och bedömning och diskussion Synliggöra lärandet v. 9 Utvärdering Synliggöra lärandet och diskussion Återkoppling / Feedback v.13 Utvärdering Återkoppling /Feedback och diskussion Kamratbedömning v.15 Utvärdering Kamratbedömning och diskussion Eleven som ägare v.19 Utvärdering Eleven som ägare och förberedelser v.20 Presentationer.

Utvecklingsarbete arbetslaget

Utanförskap och skolk. I Göteborgsregionen, liksom i övriga Sverige och Europa, finns en negativ trend med elever som har hög frånvaro och elever som lämnar skolan utan fullständiga betyg.

Utanförskap och skolk

På sikt riskerar dessa elever att hamna i ett långvarigt utanförskap. GR och Pedagogiskt Centrum driver ett antal olika projekt som syftar till att motverka utanförskap och skolk. De olika projekten berikar och kompletterar varandra genom att bidra med olika ingångar och angreppsätt i det förebyggande arbetet. Genom samverkan, erfarenhetsutbyte, metod- och kompetensutveckling arbetar vi med att stärka regionen i arbetet med att skapa en meningsfull skola för alla. Kartläggning och analys. Pedagogiskt Centrum hjälper er att analysera och utveckla er verksamhet.

Kartläggning och analys

Vi genomlyser hela organisationer utifrån olika perspektiv, identifierar behov och förbättringsmöjligheter på olika nivåer och planerar, leder och utvärderar utvecklingsinsatser i samråd med våra uppdragsgivare. Tillsammans med er tar vi fram relevanta frågeställningar att undersöka, genomför insamling av faktaunderlag, sätter det i relation till relevant forskning och beprövad erfarenhet och tar fram åtgärder som lägger en grund för förbättring. Processen kan ske med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Detta angreppssätt ger en tydlig bild av organisationens förutsättningar och de effekter medarbetarna upplever i den nuvarande arbetssituationen eller efter genomförda utvecklingsinsatser och projekt.

Råd till skolledare med flerspråkiga elever. Hur gör man?

Råd till skolledare med flerspråkiga elever

Det är en högst relevant fråga att ställa sig när man har många flerspråkiga elever i en skola. Kanske kommer många nyanlända elever till skolan. I min blogg brukar jag skriva till lärarna, min intention är att försöka att ge didaktiska och pedagogiska råd och lästips, men nu tänkte jag även ge några råd till alla skolledare som styr över organisationen. Observationsschema-v-08. Lärarna viktiga för framgång i undervisningen. Publicerad: 19 februari 2014 Skolinspektionens genomgång av forskningsläget ger stöd för att lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är det som påverkar elevernas lärande och kunskapsutveckling mest.

Lärarna viktiga för framgång i undervisningen

År 2012 tog Skolinspektionen fram en sammanställning av aktuell forskning om vad som påverkar elevers prestationer i skolan. Www.kfsk.se/download/18.11165b2c13cf48416de1b2/1377195405170/Forskning+i+korthet+2013+nr1.pdf.