background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

James Nottingham Pedagog Malmö Live 2016.

Skolverket portal

Digitalt. Visa enskild publikation. Skolpojkarna, ny skolserie av Utbildningsradion, UR. I morse var vi på förhandsvisning av UR:s ny serie Skolpojkarna.

Skolpojkarna, ny skolserie av Utbildningsradion, UR

Den kommer att sändas på onsdagar kl 22, men släpptes på UR Play idag. Vi gillar att detta ämne lyfts. Pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Varje år redovisar vi statistik på Hemmasittardagen, bland annat skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor. Och den har bara ökat senaste åren. Med serien ska vi tittare, hoppas UR och skriver i ett pressmeddelande. … få en djupare förståelse för varför resultatet ser ut som de gör. Nja, jag vet inte… Det hade nog behövts lite mer analys i programmet eller i någon panel efteråt för att någon ska få en djupare förståelse.

Med Skolpojkarna vill vi lyfta frågan om Sveriges framtid, och skolans, politikernas och föräldrarnas roll för lärande och utveckling. Programmet gjorde mig lite upprörd faktiskt, en lärare säger i början ”vi kan ju inte rädda alla”. Ja, jag tycker de gick lite hårt åt grabbarna. Men hallå, ”orka” är väl det vanligaste svaret på alla frågor till ungdomar. Observationsschema.

Dweck

BFL. »Arbeta inte mer — men smartare« »Svenska lärare ger för mycket återkoppling.

»Arbeta inte mer — men smartare«

«Foto: Jim Varney Applåden verkar aldrig ta slut. Att Norrtälje kommuns samlade lärarkår gillar professor emeritus Dylan Wiliam är uppenbart. Det låter nästan som om de önskar ett extranummer. Men så är den världskände bedömningsforskaren också en osedvanligt duktig föreläsare som med mycket god retorik och en lagom dos av självironi och skämtsamhet lyckas övertyga de allra flesta som lyssnar om att formativ bedömning är det enda rätta. Vad är den största skillnaden mellan formativ undervisning och traditionell undervisning? — I traditionell undervisning tar läraren inte reda på vad eleverna har lärt sig förrän i slutet av undervisningsperioden.

Du gillar inte handuppräckning i klassrummet, varför inte? — När lärare ska fatta ett beslut om hur de ska gå vidare i sin undervisning kan de inte göra det på ett bra sätt om de bara samlar in information från de elever som har självförtroende nog att snabbt räcka upp handen. . — Studera min forskning.

Språkutvecklande arbetssätt

Grej-Of-The-Day-jingle.m4a. Koden till bättre lärande. Läslyftet. Utmanande undervisning. Förstelärare bloggar som underlag för det kollegiala lärandet. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande?

Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt?

På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar vidare med en handledare. De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter genomförs.

Ett sätt att tillägna sig kunskap och färdigheter genom strukturerat samarbete kring frågor som rör språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är att använda sig av olika utvecklingspaket. Skolverkets utvecklingspaket Språkutvecklande arbetssätt - ett utvecklingspaket från Skolverket Läslyftet Läs- och skrivportalen - Läslyftet.

Det tysta klassrummet: Det tysta klassrummet. Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket. Total tidsåtgång: cirka sju timmar Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare För att arbeta med materialet krävs att du har Acrobat Reader samt Word 2007 eller senare. Öppna andra webbaserade bilagor och länkar i ny flik i din webbläsare, så du inte tappar bort var du är. Så fungerar Sju timmar om...

Ni börjar efter er inledande analys (se ovan) i steg 1 med att utse roller, (se ovan) och ta del av vad styrdokument och forskning har att säga om den fråga ni bestämt er för att arbeta med. I steg 2 tar ni del av material i form av till exempel texter, kortfilmer och ljudfiler. I steg 3 diskuterar ni det material ni har tagit del av. I huvudet på en helt vanlig lärare... Learning Study. Kollegialt lärande på ITG/NTI. Observationsschema-v-08.pdf. BFL-kartläggning. BFL-kartläggning kan användas som stöd för att följa upp arbetet med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

BFL-kartläggning

Genom att använda indikatorer som bygger på den senaste skolforskningen kan enkätsvaren fungera som stöd för pedagoger att systematiskt utveckla undervisning och verksamhet som leder till ökat lärande och bättre resultat. Frågorna har tagits fram i samarbete med Tankesmedjan Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg och bygger på nyckelstrategier utvecklade av forskaren Dylan Wiliam. Personalen kan analysera sina elevers svar utifrån de fem strategierna och lyfta fram behov för arbetslaget. Vad kan de? Vad är de bra på? Skolledare kan analysera verksamhetens svar (elever och personal) för att få syn på vad personalen behöver utveckla för att tillgodose elevernas behov .

I vilka frågor har vi positiva svar? Kartläggningen består sexton frågor och utgår ifrån Dylan Wiliams fem nyckelstrategier. Tydliggöra mål och kriterier för framgång Fråga 1, 2, 3 och 4 Elev. Flippad undervisning.