background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

Homo paedagogicus (del II): Likvärdighetsproblemet — LASSE_BJORKLUND. Min upplevelse är att detta sätt att arbeta får tre tydliga konsekvenser för mitt arbete.

Homo paedagogicus (del II): Likvärdighetsproblemet — LASSE_BJORKLUND

För det första upplever jag ofta att mina bedömningar till en början står i konflikt med mina förväntningar av hur vissa elever "borde" prestera. Detta är ett bevis på att det uppenbarligen är viktigt att anonymisera ibland av såväl pedagogiska som rättssäkerhetsskäl. Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola.

Tio tips för en inkluderande skolstart

Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: 1. Att filma i skolan och berätta om olika ställen (receptionen, skåphallen, matsalen, klassrummen osv) och sedan skicka filmen till elever är ett effektivt sätt att förbereda och dämpa oro. Spela in dig själv och berätta vem du är! Learning study. Här beskrivs kortfattat huvuddragen i en Learning study I en Learning study är det elevernas lärande som står i fokus.

Learning study

Det som eleverna skall lära och hur de förstår detta är det centrala i en Learning study. Att sätta elevernas lärande i fokus innebär i detta fall att det är en viss förmåga, ett visst kunnande eller en viss färdighet som uppmärksammas. Startsida - Att förstå skolans naturvetenskap - Studentlitteratur. Brainstorm and mind map online.

Vi granskar skolan... Matte, matematik, it , no, ikt, för lärare, för elever. Top 30 Blogs for Teachers of 2012. Psykologilexikon - lexikon - ordbok i psykologi - hitta förklaringen till ordet här. Eng: Kolb's experiential learning theory [kɒlps ɪkˌspɪəriˈenʃl ˈlɜ:nɪŋ ˈθɪəri].

Psykologilexikon - lexikon - ordbok i psykologi - hitta förklaringen till ordet här

Teori om erfarenhetsbaserat lärande och lärstilar som på 1970- och 80-talen utformades av den amerikanske psykologen David Kolb (f 1939). Med erfarenhets- eller upplevelsebaserat lärande (eng: experiential learning) avses ett lärande som tar sin utgångspunkt i det konkret erfarna eller upplevda. Fyra faser, fyra lärstilar Lärande som sker i anslutning till konkret material och konkreta situationer kan, enligt Kolb, indelas i fyra olika faser som kräver var sin lärstil. Denna uppdelning bygger på tanken att det finns två av varandra oberoende dimensioner vid erfarenhetsbaserat lärande: (a) konkret upplevande kontra (b) abstrakt begrepps- och teoribildning, (c) reflekterande observation kontra (d) aktivt experimenterande.

Forskning om undervisning och lärande. Bevare mig för att bli superhjälte. Kompetent och professionell, måste jag ju vara.

Bevare mig för att bli superhjälte

Ödmjuk men utstråla självförtroende. Kanske rolig också? Vitsa om furste och förste? Njae, en förstelärare skämtar nog inte i onödan. Men positiv förstås. Jag försöker att formulera mitt första utskick till kommunens svensklärare efter att jag blivit utsedd till förstelärare och trots att det inte handlar om något märkvärdigare än en inbjudan till en ämnesträff känner jag pressen.

Inga semikolon på fel plats, inga särskrivningar eller, Gud förbjude, ordet bedöma stavat med två m. Biologi, fysik och kemi. Per Kornhall. Häromdagen gjorde jag en presentation på ett seminarium som var ett samarrangemang mellan Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) och Kungliga Vetenskapsakademin.

Per Kornhall

Seminariet hade titeln ”Vad säger forskningen om betygen, lärarna och det fria skolvalet?”. Docent Britt Lindahl, från Högskolan i Kristianstad, presenterade forskning kring lärare, professor Jan-Eric Gustafsson, från Göteborgs universitet, presenterade forskning om betyg och jag presenterade forskning om effekter av skolval. I ett tidigare blogginlägg presenterade jag en lista på sådan forskning. I det här inlägget gör jag en mer utvecklad kortversion av den presentation jag höll på seminariet.

För det första finns det två mycket tydliga slutsatser man kan dra utifrån den forskning som finns på effekter av skolval: Skolval ger inte högre kvalitet. Kemi – IKT-tips. Free.  Open-source.  Peer-reviewed. High-quality textbooks for your college course. - OpenStax College. Free.

Free.  Open-source.  Peer-reviewed. High-quality textbooks for your college course. - OpenStax College

Open-source. Peer-reviewed. High-quality textbooks for your college course. An Easy Choice for Faculty Built to standards that faculty expect. Learn More >> The Right Price for Students. Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan. Med anledning av diverse politiska utspel om fördelar med mer betyg, prov och läxor och det lättvindiga avfärdandet av kritiken mot dessa utspel, har jag tagit fram en Youtube-kurs för stressade utbildningsdebattörer.

Snabbkurs för Tomas Tobé och andra som inte hunnit sätta sig in i de senaste 20 årens forskning om bedömning i skolan

Den börjar med Skolverkets material kring värdet av en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därefter följer intervjuer och föreläsningar med några av väldens främsta forskare kring motivation, lärande och bedömning. För dem som föredrar föreläsningar på svenska har jag även lagt till några av mina egna föreläsningar om bedömning och lärande. Digitala lärmetoder - goeasy. Www.edu.gov.on.ca/eng/literacynumeracy/inspire/research/teaching_learning. Entreprenöriellt lärande – vad är det? Jag skrev tidigare ett inlägg om hur jag tänker kring LPP-arbetet och då lovade jag att jag även skulle skriva ett inlägg om entreprenöriellt lärande.

Entreprenöriellt lärande – vad är det?

Begreppet entreprenöriellt lärande är nytt för många av oss men innebörden är inte ny på något sätt. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan och detta ska genomsyra skolans alla nivåer. Enligt regeringens Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet (.pdf) ska entre­prenörskap löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. Hela utbildningssystemet.

TED: Ideas worth spreading.