background preloader

MIK

Facebook Twitter

Lästips från Digiteket

Att söka. Bilder. Granskare och debattörer. Information literacy. Integritet. Käll- och sökkritik + källtillit. Lektionstips. Onlinekonton, hantera. Vetenskapliga publikationer. Programmering/ datalogiskt tänkande. Sociala medier. Upphovsrätt. Informationssökningens skeden - Informationssökning - LibGuides at Tritonia. Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor Svensk författningssamling 1998:1998:112 t.o.m. SFS 2018:1314 - Riksdagen. Tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor.

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor Svensk författningssamling 1998:1998:112 t.o.m. SFS 2018:1314 - Riksdagen

Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden. I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt. 2 § Lagen gäller dock inte 1. tillhandahållande endast av nät eller andra förbindelser för överföring av meddelanden eller av andra anordningar som krävs för att kunna ta i anspråk ett nät eller annan förbindelse, 2. förmedling av meddelanden inom en myndighet eller mellan myndigheter eller inom ett företag eller en koncern, 3. tjänster som skyddas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, eller 4. meddelanden som är avsedda bara för en viss mottagare eller en bestämd krets av mottagare (elektronisk post).

BOI V1. Bad News - spel. Bad news - lärarinstruktioner. Tülays IKT-sida. Münchausen by internet: the sickness bloggers who fake it online. How would you fake cancer?

Münchausen by internet: the sickness bloggers who fake it online

Shave your head? Pluck your eyebrows? Install a chemo port into your neck? These days you don’t need to. Här är Chrome-tillägget som varnar dig för fejksajter. Anders Mildner - Föreläsningar om ljud och marknadsföring. Your Phone Is Listening and it's Not Paranoia. Blue Feed, Red Feed. MIK (Medie- och informationskunnighet) Rubber Duck Media. Four scientific theories that were proven wrong. Nothing enforces humility more rigorously than science, the powerful idea that being wrong is not something to be ashamed about, but rather something to be openly embraced, as it has the potential to open up new doors to progression and innovation in the sciences.

Four scientific theories that were proven wrong

When scientists are wrong, they are motivated to change their views when some new evidence comes along that contradicts these views. This humble disposition tends to go against the grain of human nature, which assigns a high value to being right all the time and entails that being wrong is the worst of all outcomes and should therefore be avoided at all costs. Below are four prominent examples of scientific theories that were once widely accepted and held in high regard, and which were eventually proven wrong in the light of new scientific evidence, but which paved the way to advances in science which would never have been possible otherwise. Heavy objects fall faster than lighter objects Geocentric model False tidal theory. Sökmotorkonsult. Digitala verktyg.

Kompetensutveckling inom digitalisiering. Besök nya Lärportalen – fyra moduler ute!

Kompetensutveckling inom digitalisiering

På lärportalen finns nu modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum, digitalt berättande och säker användning av nätet. Gå till Lärportalen Därför ska du delta Du får ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande Möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor Du får arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning Det här får du. Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå. Det nya Medielandskapet - Folkbildningsnätet. Det nya medielandskapet påverkar hur vi lär oss, vad vi lär oss och av vem.

Det nya Medielandskapet - Folkbildningsnätet

Det påverkar våra relationer och vårt sätt att tänka. Medie- och informationskunnighet - MIK - är idag en nödvändig kompetens. Här tipsar vi om hur du kan börja resan in i det nya medielandskapet med fakta, utbildningspaket och filmer från seriösa aktörer. Statens medieråd Lär om medier tar upp olika aspekter av att kunna hantera dagens informationflöde. Internetguider från .se Internetstiftelsen publicerar högaktuellt fortbildningsmaterial kring användningen av internet. Internetguider. Standards for the 21st-Century Learner. Statens medieråd - Barn, unga och medier. Stärkt digital kompetens – för alla. Efter satsningarna ITiS och PIM har statens inblandning och intresse när det gäller IKT och digitalisering i skolan och förskolan lyst med sin frånvaro, men nu börjar det hända saker.

Stärkt digital kompetens – för alla

Inte en dag för tidigt. Regeringen gav under hösten 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi. Skolverkets förslag publicerades i april 2016. Sedan var det tyst i nästan ett år. I mars 2017 gick dock regeringen ut med ett pm kring Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. Sammanfattningsvis avser ändringarna: Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018, vilket är en stor utmaning. I diskussionerna som förts kring ändringarna har det funnits ett stort fokus på programmering, främst för matematik- och tekniklärare, men alla lärare omfattas av förändringarna. Carl Heath och Anders Thoresson diskuterar i podcasten nedan hur den ökande digitaliseringen skapar avtryck i våra styrdokument. . #072 – Nu är det dags: Svenska elever ska lära mer om digitaliseringen. Lärportalen. Nyhetsvärderaren 2017 - ForskarFredag.

Hjälp forskare att ta reda på hur trovärdiga ungas nyhetsflöden är!

Nyhetsvärderaren 2017 - ForskarFredag

Vilka nyheter rör sig i ungas digitala flöden? Och hur trovärdiga anser ungdomarna att nyheterna är? Detta ska forskare och elever för första gången ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2017 – Nyhetsvärderaren. ”Gör eleverna till nyhetsgranskare” Blåsenhus campus ligger precis vid utkanten av Linnés botaniska trädgård i Uppsala.

”Gör eleverna till nyhetsgranskare”

Från den hypermoderna skapelsen i glas, stål och betong ser man ut mot de gamla 1700-talshusen. Byggnaden har fått pris för att den vitaliserat den historiska miljön på ett respektfullt sätt. Här jobbar Thomas Nygren, forskare i historiedidaktik, som har specialiserat sig på källkritik i digitala medier. Högt upp under taket tar vi plats, som i en rund rymdfarkost, med fri utsikt över den stora glasade entréhallen. The Critical Thinking Skills Cheatsheet [Infographic] Critical thinking skills truly matter in learning.

The Critical Thinking Skills Cheatsheet [Infographic]

Why? Because they are life skills we use every day of our lives. Everything from our work to our recreational pursuits, and all that’s in between, employs these unique and valuable abilities. Netik för lärare. Ska lärare vara vän med sina elever eller elevernas föräldrar i sociala medier?

Netik för lärare

Och hur tacklar vi mobbning och trakasserier på webben? FSL har publicerat etiska rekommendationer för lärare på webben och i sociala medier. Gränsen mellan det privata och det professionella är ofta otydlig på webben och i sociala medier. Sociala medier är ett relativt nytt fenomen, som inneburit att elever, lärare och vårdnadshavare har fått ett nytt forum för umgänge och undervisning. Elza Dunkels forskningsblogg om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT. Omvärldsbloggen – Skolans digitalisering.