background preloader

Dansk

Facebook Twitter

Litteraturens Verden. Forfatterweb (UniLogin) Dansk litteraturs historie. Verden ændrer sig bestandig og litteraturen med den.

Dansk litteraturs historie

Samtidig med at ny litteratur kommer til og kræver at blive en del af litteraturhistorien, ændres forskningens syn på den allerede beskrevne litteratur. Derfor udgives der med jævne mellemrum store litteraturhistorier. Hensigten med Dansk litteraturs historie er at fremstille Danmarks litteratur fra middelalder til nutid på en tilgængelig måde, så den interesserede læser kan danne sig et overblik, blive oplyst om vigtige forfatterskabers udvikling, få indsigt i litteraturens hovedværker og se den indsat i en både historisk og kulturhistorisk ramme, der peger ud over det lokale.

Den danske litteratur sættes derfor ind i en europæisk og – for nyere perioders vedkommende – international sammenhæng, som tydeliggør, hvordan dansk litteratur til stadighed har udfoldet sig i et samspil med andre litteraturer og kulturstrømninger. I en litteraturhistorie er det perioden, der er hovedpersonen, i højere grad end de enkelte forfatterskaber.

Middelalder – Dansk litteraturs historie. Oplysningstiden – Dansk litteraturs historie. 1800-1870 – Dansk litteraturs historie. 1870-1920 – Dansk litteraturs historie. 1920-1960 – Dansk litteraturs historie. 1960-2000 – Dansk litteraturs historie. Forfatterweb. De islandske Sagaer.

forfatterweb

Foto: Jonas Vandall Ørtvig / Scanpix Saga betyder egentlig udsagn, at sige eller at fortælle på oldnordisk, hvilket er meget sigende for, hvad genren er. Sagaer er nemlig nedskrivninger af beretninger om store krigeriske helte og deres liv, familier og død, som stilistisk har meget tilfælles med den mundtlige fortælling. Genren dækker over de nordiske prosafortællinger fra oldtiden og vikingetiden, men de islandske sagaer er de bedst bevarede og derfor ofte også synonym med genren. De islandske sagaer er nedskrevet mellem år 1170 og 1400. Sagaerne er romanlignende fiktioner med baggrund i historiske personer. Sagaernes hovedpersoner er de første nybyggere, der kom til Island og koloniserede øen i landnamstiden 870-930, og deres efterkommere, som er stærke mænd, tapre krigere og heroiske drukkenbolte.

Karakteristisk for sagaerne er deres indirekte beskrivelser af karaktererne. Der findes forskellige typer sagaer. Kilder: Primærlitteratur Lassen, Annette (red.) : Litteraturhistorie. Aabakke aalle mie klav Accentuere at fremhæve, at betone, at få noget tydeligt frem Åg Et åg var en stang, der i gamle dage blev fastgjort over nakken på to trækdyr, og forbundet med en plov eller vogn, således at dyrene kunne trække denne.

: Litteraturhistorie

Agdenes. En fri interaktiv litteraturside - beregnet til undervisning i dansk i Gymnasiet og HF. Naturalisme / Det moderne gennembrud (1870 - 1890) - Arkiv for Dansk Litteratur. Indledning I en litteraturhistorisk sammenhæng er den indlysende grund til at lade året 1870 markere en ny periodes begyndelse, at Georg Brandes året efter indleder sine berømte forelæsninger over Hovedstrømninger i det 19.

Naturalisme / Det moderne gennembrud (1870 - 1890) - Arkiv for Dansk Litteratur

Aarhundredes Literatur. Men det er langt fra den eneste. Ser man fra slutningen af 1860'erne tilbage på det forløbne tiår, møder man stort set kun udgivelser af veletablerede forfatternavne, udgivelser af Carsten Hauch, Christian Richardt, H.C. Romantik (1800-1870) - Arkiv for Dansk Litteratur. Om perioden Periodens generelle præg Skønt det altså ikke er lykkedes at fastslå en samlet periodebetegnelse med samme almindelige udbredelse som fx "Oplysningens [eller Rationalismens] Tidsalder" eller andre af de af (især) N.M.

Romantik (1800-1870) - Arkiv for Dansk Litteratur

Petersen knæsatte periode-termer, har der dog hersket betydelig enighed om de(t) grundpræg, der karakteriserer tidsrummet 1800-1870. Ingredienserne i dette billede kan iagttages stykvis allerede tidligt i århundredet, men foreligger samlet i skitseret form i N.M. Petersens Bidrag til den danske Literaturs Historie, bd. Det folkelige gennembrud (1900-1920) - Arkiv for Dansk Litteratur. Om Perioden Det globale netværk og den danske provins Da journalisten Henrik Cavling (1855-1933) i begyndelsen af 1900-tallet var i London, oplevede han en aften på avisen Daily Mails redaktion, hvorledes det var muligt ved hjælp af en "Elektrofon" at høre en politikers tale i Birmingham: Det er besynderligt at staa i Daily Mails Stenograf-Værelse og ganske tydeligt høre Chamberlains Stemme i Birmingham.

Det folkelige gennembrud (1900-1920) - Arkiv for Dansk Litteratur

Desuden ved man, at Talen samtidig høres og nedskrives i mindst 50 Redaktioner, og at hele Ministerens Foredrag om ikke mange Minutter er stereotyperet og med ledende Artikler, der støtter eller angriber ham, trykt og mangfoldiggjort i Millioner Blade. Og her, hvor vi staar, og hvor den fraværende Taler høres i Nattens Time, er der samtidig Forbindelse med Paris, Berlin, Wien og New York! (Henrik Cavling: London. 1904, s. 546) Epoke - danske romaner før 1900. Ved Per Hofman Hansen og Iben Holk. Romantik: Journal for the Study of Romanticisms. Litteratursiden. Arkiv for Dansk Litteratur. Det danske sprog- og litteraturselskab: Digitale udgivelser. Dansk folkemindesamling KB. Nationalsang i Danmark. Den Danske Salmebog Online - Forside. Project Guthenberg.

Project Runeberg. Nordisk Kvindelitteraturhistorie. Museet for Dansk Bladtegnings samling - Det Kongelige Bibliotek. Dansk bladtegning er en integreret del af den danske aviskultur og repræsenterer en national egenart, der ikke har sin lige verden over.

Museet for Dansk Bladtegnings samling - Det Kongelige Bibliotek

Traditionen går tilbage til pressefrihedens indførelse med Grundloven, og da det ligeledes blev teknisk muligt at reproducere og gengive en stregtegning. Bladtegnerens rolle er visuelt at formidle en journalistisk situation - det være sig en politisk begivenhed, som der satiriseres over, en tegning fra teatret, der efterfølgende ledsager kritikerens ord eller f. eks. en artikelillustration, hvor bladtegneren loyalt i sin streg sammenfatter og illustrerer indhold og budskab. SMK Statens Museum for Kunst. You need to enable JavaScript to run this app.

SMK Statens Museum for Kunst

Arkiv for Dansk Litteratur. Dansk Biografisk Lexikon. Tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814.

Dansk Biografisk Lexikon

Udgivet af C. F. Bricka. Kjøbenhavn. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Siden er base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, unde. Henrik Pontoppidan. GV Grundtvigs Værker.

Georg Brandes

Holberg. Dansk Sprognævn. Sproget.dk. Korpus 2000 - Se hvordan vi bruger sproget. Dansksiderne: Tekstanalyse. Aabakke aalle mie klav Accentuere at fremhæve, at betone, at få noget tydeligt frem Åg Et åg var en stang, der i gamle dage blev fastgjort over nakken på to trækdyr, og forbundet med en plov eller vogn, således at dyrene kunne trække denne.

Dansksiderne: Tekstanalyse

Agdenes Lille halvø på sydsiden af indløbet til Trondhjemsfjorden Aksiom En antagelse eller grundsætning, der regnes for at være sand. Allegori Allegori betyder 'at sige noget andet', og det er netop i den betydning, at det skal forstås, når man kalder en tekst for allegorisk. Adgang - Medie- og kommunikationsleksikon. Adgang En række danske, svenske og norske uddannelsesinstitutioner har licens til leksikonet. Er du studerende eller ansat ved en af nedenstående institutioner, har du fri adgang: Universiteter Copenhagen Business School Göteborgs universitet.

Læsekompasset. Litteratursiden. Temaer - Nordic Women's Literature. Filmcentralen – Filminstituttets streamingsite. Hvad er en genre? Foto: 'Kill Bill: Volume 1' (2003) Robert Richardson / Miramax Films De fleste af os kan hurtigt vurdere en genre på film.