background preloader

Litteraturhistoria

Litteraturhistoria

https://sites.google.com/site/litteraturhistoriasvenska/home

Related:  kernilLitteraturhistoriaLitteraturhistoriaLitteraturhistoria

Jag ringer mina bröder Jag ringer mina bröder och säger: Det hände en så sjuk sak i går. Har ni hört? En man, en bil, två explosioner, mitt i city. Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi (LättLäst) Grekisk mytologi är en samling berättelser. Mytologin och dess berättelser var en del avvardagen i Grekland under antiken. Antiken är en tidsperiod som sträcker sig från3000 år före Kristus till år 500 efter Kristus. Det berättas om gudar, hjältar och monsteri en äventyrlig blandning. Den grekiska mytologin har satt sina spåröverallt ända fram till idag.

Litteraturhistoria 9a och 9d - svenska 7-9 Vi kommer under några veckor framöver att fortsätta arbeta med litteraturhistoria, vilket ni börjat med i åk 8. Litteraturen har precis som musik, mode etc. genomgått olika "trender", d.v.s. olika perioder har kännetecknats av olika gemensamma drag. Dessa perioder kallas för epoker. Under åk 8 läste ni om epokerna antiken, medeltiden och renässansen. Selma Lagerlöf i klassrummet - Göteborgs universitet Nyhet: 2014-08-11 Selma Lagerlöfs berättelser passar väldigt bra för högläsning. Foto: A.

Hämnden i litteraturen - Ormstunga till Ondskan Det här är ett längre temaarbete som går igenom litteraturhistorien från 1000-talet till idag genom att fokusera på hur hämnd har gestaltats genom tiderna. Det finns också tydligt fokus på hur kvinnor och män beskrivits, hur deras hämnd gestaltats och vad det gjort med vårt sätt att se på könsroller. Allt genom lättläst litteratur och mycket diskussion. En av människans starka känslor är viljan att hämnas, människor i alla tider har hämnats och hämnd finns på något sätt i de flesta kända texter och också i våra heliga skrifter, Koranen och Bibeln. Temaarbetet innehåller hur hämnd beskrivits under 1000 år, från isländska sagor (1000-tal), via Greven av Monte Cristo (1800-tal) till Ondskan (2000-tal) Gunnlaug Ormstungas saga är slut men kan finnas på bibliotek Greven av Monte Cristo är slut men kan finnas på bibliotek Läs mer om Ondskan

Att arbeta med noveller Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera. När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också. Sedan kan man gå igenom vad som är typiskt för en novell med ett novellrecept. Det är också bra att ha tillhands när eleverna ska skriva egna noveller.

Swift, ett anspråkslöst förslag ETT ANSPRÅKSLÖST FÖRSLAG ( översättn. Bengt Anderberg ) för att förekomma att fattigt folks barn i Irland blir en börda för sina föräldrar eller sitt land; samt göra dem nyttiga för allmänheten. Skrivet år 1729 Sv åk 9 Litteraturhistoria Ansvarig lärare: Maria Niläng När, under vilka veckor? vecka 45-51

Litteraturbanken Litteraturbankens skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet. Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar. Vi tror på en litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande.

Litteraturhistoria .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras Litteraturhistoria är TEXTER Det är bara en bråkdel av all litteratur som hamnar i den västerländska litterära kanon (kaaaanon). Om forntiden och antiken Hur långt tillbaka sträcker sig litteraturhistorien? Man har funnit spår av skriftsystem och litteratur från omkring 2500 f Kr. Det är de stora flodkulturerna som varit vagga för litteraturen: Egypten vid Nilen, Assyrien och Babyloninen mellan Eufrat och Tigris, Kina runt Huangho-floden och Indien runt Ganges. Dessa kulturer, främst den babyloniska och den egyptiska, påverkade den äldsta grekiska och judiska litteraturen som vi i västvärlden räknar som vår litteraturs ursprung. Nedan följer en mycket kort beskrivning av de olika flodkulturernas litteratur.

Related:  LitteraturSvenskaLitteraturhistiria & FörfattarskapLitteraturhistoria