background preloader

LIkhetstecknets betydelse

Facebook Twitter

Dubbelt-likhetstecknet. Klassrumsglimtar : Vecka 18. Vi har den sista tiden jobbat med addition och i det arbete är också att förstå och kunna lösa öppna utsagor.

Klassrumsglimtar : Vecka 18

Det är tal som 14+___=18 eller ___+6=18. Det kan också vara tal som 12+3=___+4. Likhetstecken. Att utveckla förståelse för likhetstecknets innebörd. Jag arbetar i en årskurs 1 och arbetet under första läsåret handlar undervisningen till stor del om att lägga en grund och skapa en kultur för hur arbetet i klassrummet ska utföras.

Att utveckla förståelse för likhetstecknets innebörd

Hos mig och barnen finns det redan en del förväntningar och invanda mönster för detta men det är inte alltid säkert att dessa förväntningar stämmer helt överrens med varandra. Barnen har erfarenheter med sig till klassrummet vilket gör att de agerar på det sätt som de tror förväntas av dem och som är bekant för dem. Det kan uppstå svårigheter om man vill göra något som avviker från hur det brukar vara. Det finns ett så kallat ”Didaktiskt kontrakt” mellan lärare och elever i de olika undervisningssituationerna. Algebra – Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse, öppna utsagor. Det är en fördel om eleverna redan i tidig ålder lär sig att ”Likhetstecknet används mellan olika namn för samma tal”.

Algebra – Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse, öppna utsagor

Material: ”Gungbräda”, talblock Syftet med övningen är att barnet ska förstå likhetstecknets betydelsese matematiska likheterträna på att lösa uppgifter med öppna utsagor.