background preloader

Digitalisering

Facebook Twitter

Standard - Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan SS 12000:2020 - Svenska institutet för standarder, SIS.

Distans

Veckans spaning, 25 oktober. Skolinspektionen konstaterar att de skolor som använder digitala verktyg på ett väl fungerande sätt i matematik- och teknikundervisningen har en del gemensamt.

Veckans spaning, 25 oktober

För det första använder de digitala verktyg inom alla delar av det centrala innehållet där digitala verktyg ska ingå. Lärarna beskriver också i större utsträckning syftet med att använda de digitala verktygen. De här skolorna har även en gemensam pedagogisk idé för hur, när och varför digitala verktyg ska användas. Lärarnas val av verktyg motiveras ämnesdidaktiskt och de utvärderar löpande i vilken grad de fungerar i undervisningen. Lärarna har ett strukturerat samarbete kring användningen av digitala verktyg i sin undervisning och de delar med sig av sina erfarenheter till varandra.

Behöver vi oroa oss över skärmtiden? - Spaningen. I medierna och i den allmänna debatten talas det mycket om riskerna med ökad skärmtid och hur det påverkar hjärnan och den psykiska hälsan.

Behöver vi oroa oss över skärmtiden? - Spaningen

Oron riktas främst mot barn och ungdomar, som ofta närmast lever i symbios med mobilen och som ägnar en stor del av sin tid åt sociala medier och spel.

MIK

10 råd om digital teknologi skal styrke undervisningen i grundskolen - Undervisningsministeriet. Robots. Swedish Edtech Industry. GAME - Gothenburg Action for Management of the Environment. Från vänster: Fredrika Klarén (KappAhl) Birgitta Påhlsson (Högskolan i Borås) Maria Hellström (Business Region Göteborg) och Adrrian Zethraues (R:textile/Science Park Borås) diskuterar utmaningar och hinder som kvarstår för att nå cirkularitet inom textilbranschen Västsverige ligger långt framme vad gäller forskning och innovationer för ett cirkulärt mode.

GAME - Gothenburg Action for Management of the Environment

Samtidigt är utmaningarna som kvarstår enorma och för att nå målet krävs ett systemskifte inom branschen. Detta var några av utgångspunkterna för nätverket GAMEs verksamhetsråd 6 mars som hölls på KappAhls huvudkontor i Mölndal. Deltagarna fick lyssna på inspirationsföreläsningar om fyra spännande innovationsprogram och forskningsprojekt som pågår och därefter diskutera lösningar på några av de främsta utmaningarna som kvarstår för att nå hela vägen fram emot målet. Läs mer om de forsknings- och innovationsprojekt som presenterades på GAME-mötet Re:textile (Science Park Borås, Borås Högskola) Renewcell Wargön innovation (Innovatum mfl) IJCAI conf. Modern teknik löser skolans problem.

GDPR

Makerspace in school—Considerations from a large-scale national testbed. JavaScript is disabled on your browser.

Makerspace in school—Considerations from a large-scale national testbed

Please enable JavaScript to use all the features on this page. Abstract Digital fabrication and making has received a growing interest in formal and informal learning environments. However, many of these initiatives often start from a grassroots perspective, with little coordination on a national level. Game Jam - Design and Writing — Region Halland. Är du mellan 15-19 år?

Game Jam - Design and Writing — Region Halland

Vill du skapa spel tillsammans med andra? Var med på Game Jam 25-29 juni med Bobbi Augustine Sand, speldesigner och författare från Malmö! Lost Civilization. Waking Up Podcast #71 — What is Technology Doing to Us? In this episode of the Making Sense podcast, Sam Harris speaks with Tristan Harris about the arms race for human attention, the ethics of persuasion, the consequences of having an ad-based economy, the dynamics of regret, and other topics.

Forskning

Åtta vägledande principer för skolans digitalisering. Vad är viktigt att tänka på för att lyckas med digitaliseringen av skolan?

Åtta vägledande principer för skolans digitalisering

I början av året kom EU-kommissionens Joint Research Centre med en rapport som analyserar frågan och presenterar åtta vägledande principer för beslutsfattare: Digital Education Policies in Europe and Beyond: Key Design Principles for More Effective Policies. Utgångspunkten för analysen är att det är nödvändigt att länderna i EU både lär av varandra och av andra länder för att arbetet ska gå i lås. När man driver satsningar som syftar till nytänkande och långsiktig förändring, gäller det att lära av både misslyckanden och framgångar. I rapporten analyseras 43 internationella, nationella, regionala och lokala satsningar från olika delar av världen, som genomförts från och med år 2000.

Analysen kompletteras med sex fallstudier som ger en skarpare bild av både hämmande och främjande faktorer. Det inte finns någon standardlösning på hur man lyckas med skolans digitalisering, visar den samlade analysen. Visa enskild publikation (8) Visa enskild publikation (7) IT-säkerhet för moderater.

Kviberg

Mobildebatt - artiklar o forskning. Mobilförbud i skolan? Vi ställer fel fråga - Per Axbom. Sonen messar från skolan att han mår dåligt.

Mobilförbud i skolan? Vi ställer fel fråga - Per Axbom

Får han gå hem? Han sitter på lektionen och har förstås allt annat än fokus på läraren. Självklart skickar han bara till en av oss föräldrar. Vi får synka våra ställningstaganden i en ytterligare konversation, från våra respektive kontor och de möten vi sitter i för tillfället. Jag försöker förmedla att beslutet inte är upp till mig. Digitaldodaktiskdesign. Skolan och digitaliseringen. Grundskolan har länge haft krav på sig att utveckla sin undervisning med hjälp av digital teknik.

Skolan och digitaliseringen

Trots det känner sig många lärare dåligt rustade inför digitaliseringen. Sara Willermark har studerat vad som krävs för att utveckla användningen av digital teknik i skolan. Mässor och konferenser sätter agendan för skolans digitalisering. Forskarna har specifikt undersökt IT-mässan SETT, som fått stort genomslag bland skolaktörer i Norden.

Mässor och konferenser sätter agendan för skolans digitalisering

IT-mässan SETT utger sig själv för att vara ”Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet” och arrangeras sedan 2011 årligen i Stockholm. – Forum och event av denna typ skildras ofta som en ny typ av underifrån framväxande folkrörelse som genom mötesplatser kan påverka beslutsfattare och stärka lärarprofessionen, men vad event inom IT-området tillåter i form och utbyte för lärare och skolledare är väldigt begränsat och ensidigt, säger Catarina Player-Koro, en av forskarna bakom studien. Digital teknik som lösning på allt Eventen har fått ett allt större inflytande över policyfrågorna när det gäller digitalisering, och är exempel på mötesplatser där privata och offentliga aktörer och intressen möts.

Verktyg

Rise sågar datalagringsutredningen: ”Ett hot mot integriteten” Utredningen om svensk datalagring håller inte måttet, det menar det statliga forskningsinstitutet Rise.

Rise sågar datalagringsutredningen: ”Ett hot mot integriteten”

De är en av flera remissinstanser som ställer sig frågande till om förslaget på hur svenska operatörer ska tvingas lagra data om sina kunder lever upp till EU:s regler. – Som vi tolkar det finns tydliga brister i det här förslaget, säger Jacob Dexe som är integritetsforskare vid Rise och en av experterna som tagit fram institutets remissvar. Förslaget presenterades av regeringens utredare Sigurd Heuman i oktober, och är det senaste i en lång rad försök att hitta fungerande lagar för datalagring i Sverige. Det handlar om vilka uppgifter som teleoperatörer och internetleverantörer måste spara om sina kunder, och hur länge datan ska lagras. Den tidigare lagstiftningen underkändes av EU-domstolen i december 2016.

Domstolen menade att den svenska lagen innebar ett alltför stort intrång i medborgarnas integritet. Men många kritiker menar att förslagen ändå inte lever upp till EU:s krav. Remissyttrande över Datalagring, brottsbekämpning och,integritet – SOU 2017:75 (dnr Ju2017/07896/Å) Idag lämnat Dataskydd.net in sitt remissyttrande över den nya datalagringsutredningen. Utredningen är förvånande på de flesta sätt en utredning kan vara förvånande. Den har en uppgiftscentrisk syn på mänskliga rättigheter som är svårförenlig med tanken om att det är människor, och inte uppgifter, som har och bör åtnjuta mänskliga rättigheter. På grund av den uppgiftscentriska synen har utredaren konstaterat att datalagring inte drabbar alla uppgifter, och därför är riktad på det sätt EU-domstolen begärt. Men de mänskliga rättigheterna i EU:s stadga skyddar så klart människor, inte uppgifter.

Det är människor som inte ska ges lågt skydd för sina uppgifter, och uppgifterna har inga egna rättigheter att vara skyddade. Utredaren gör det ena frapperande påståendet efter det andra. GDPR som kvalitets- och läroplanssil? – Att leda lärande. Det råder GDPR feber inom skolans värld! Runt om i landet pågår intensiva förberedelser för att anpassa verksamheterna till den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25/5 2018. Kommunernas huvudvärk. Techeliten 15 januari kl 10:03 - Uppkopplad. Därför är paddan inte skadlig för ditt barn - Kit.se. Handkirurg Göran Lundborg om digitala hot mot handens kunskap. Göran Lundborg är en av landets främsta kännare av handens nerver, muskler och senor. Många har under årens lopp fått tillbaka rörlighet och känsel i ett av kroppens viktigaste organ tack vare hans skicklighet.

I dag är han pensionerad från jobbet som handkirurg, men fortsätter att forska och fundera över händernas roll i det digitala samhället. – Handens kunskap är på väg att nedprioriteras. Enkelt uttryck räcker det med att ett enda finger lär sig att trycka på en tangent på datorn. Att leda digitaliseringen på skolor och förskolor.

Att organisera personalens arbete med diskussionsunderlaget Det är en fördel om exempelvis en IKT-pedagog eller förstelärare med utvecklingsuppdrag inom digitalisering kan delta i planeringen. Finns det centrala IKT-pedagoger eller motsvarande hos huvudmannen kan de också medverka. Planeringsgruppen bör börja med att läsa igenom materialet på samma sätt som beskrivs ovan och sedan gå igenom diskussionsunderlaget. Digitalisering. Sverige har det politiska målet att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det målet lyfte regeringen fram (igen) när man gick ut med info om den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (1).

Målet har funnits under några år, men det har i skolans värld inte pratats så mycket om det. Maker Learning Leadership Framework. Quick start tips Superintendents: draw inspiration from other schools to help you chart the right course for your district. Principals: use our worksheet for envisioning culturally relevant maker learning in your school. Instructional leaders: support teachers with our instructional guides and conversation starters.

Technology leaders: use our scatterplot to identify appropriate tools as your program evolves over time. Ny rapport: Vikten av livslångt lärande.

Bloggar

Visionären som vill förlösa lärarna digitalt. Är Teams något att ha? « Venit in mentem. Min kommun valde för ungefär ett år sedan som pedagogisk plattform och informationskanal inom kommunens förvaltningar Office365 , dvs. Tretton röster om skolans digitalisering. #104 – Undervisning i en digitaliserad värld - Podcasten Digitalsamtal. Social media. This Website Uses AI to Enhance Low-Res Photos, CSI-Style. Smarta telefoner utmanar lärarens roll i klassrummet. Programmering. Sammanfattning – erfarenheter av digitalisering i skolan. Digital Tools in Education. On Usage, Effects, and the Role of the Teacher - SNS. Datorer och surfplattor i skolan kan höja lågpresterande elevers resultat och betyg - DN.SE.

»Pedagogiken svårare än tekniken« En kollega i fickan och en handbok från en skolledare till en annan. Så beskriver Malin Frykman sin bok Skolledare i en digitaliserad värld. Digitalisera! Stödmaterial kapitel 2 – Skolledare i en digitaliserad värld. För dig som är lärare - Riksförbundet Attention. [FoR&AI] The Seven Deadly Sins of Predicting the Future of AI – Rodney Brooks.

Film o foto

Slöjdämnet, makerspace och digital teknik. Tutorläraren ska digitalisera skolan. Micro:bit och makerkultur på väg in i skolan. Volante - En klokare & roligare värld. Datorteknik 1A V2011 - Lärobok. Together, technology and teachers can revamp schools. Inför ht18. VIS I huvudet pa en digitalkompetent larare 2017. Digitala utvecklingsprojekt. FoU-dagarna på Konstfack i höst: Uppdrag digitalisering – Mission possible! Dela Digitalt - Logga in. Coding for what? Lessons from computing in the curriculum. Panel discussion at PopUpDig17. BEN WILLIAMSON - Coding for what? NEIL SELWYN - "Digital Technology & Education: Ten Things To Talk About" Computing At School. Computer programming in schools… Can we avoid coding ourselves into a corner? - Lärande och IT. EU:s allmänna dataskyddsförordning och skolan. Samhällsutveckling: Queen of Digital Competence for life – Linda Mannila.

Skolledares kompetens nyckeln för lyckad digitalisering – Omvärldsbloggen. ”Digitaliseringen är inte något digitalt” Skolans dolda etik – om kränkning och utanförskap. Ungar & medier – gårdagens högkonsumenter är dagens genomsnittsanvändare - Barn, unga och medier. Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering. Söka och värdera digitala lärresurser. Nu måste Sverige gasa på i digitaliseringen. Pål engagerar sina elever med interaktiva berättelser. Källkritik viktigare än någonsin – Omvärldsbloggen. Digitalisering och ledarskapet. This is how Google will collapse – Startup Grind – Medium. Uppdaterade länkar. SKOLFS 2017:11 - Ändringsföreskrift. Artificiell intelligens polariserar arbetslivet - vissa har värdefulla jobb och andra har inget att göra. Digital Technology and design processes II: Follow-up report on FabLab@School survey among Danish youth. Fablearn. Satsa på tillgänglighet så att alla elever lyckas i skolan - Katrineholms-Kuriren.

STL – för förändring av andra graden – Omvärldsbloggen. Skol-it-strategen: Okej att bli rädd av förändringen – men inte att bli handlingsförlamad. Stärkt digital kompetens – för alla. LBRY - Play, Share, Earn. Crazy Circuits: LEGO™ Compatible Modular Electronics by Brown Dog Gadgets. 201704 Ifous 2017 4 G. Välkommen till bloggen Digitalt först!

iPad