background preloader

Karinusundberg

Facebook Twitter

Karin Sundberg

Studieteknik

Framgång i undervisningen. Det finns fem nyckelfaktorer som är avgörande för en bra lärare och en framgångsrik undervisning enligt aktuell forskning.

Framgång i undervisningen

En sammanfattning av forskning på området gjord av Skolinspektionen pekar tydligt på några nyckelfaktorer. 1. File_download. File_download. "Läxor är meningslösa" – What we should be looking at is the progress students are making, säger han apropå betygsdebatten.

"Läxor är meningslösa"

James Nottingham från Storbritannien är en väl anlitad föresläsare och skolutvecklare. Han har en bakgrund som lärare och skolledare och har skrivit ett flertal böcker om undervisning. I veckan besökte han Ånge där 200 lärare från Sollefteå, Härnösand, Bräcke och Ånge fick lyssna till hans råd och exempel från olika delar av världen. – Han har mycket positiva tankar, konkreta tips och idéer. Hem - GOTD. SPEL: I stormens öga. Det här är ett spännande skolmaterial om barns rättigheter och om barns situation världen över.

SPEL: I stormens öga

Syftet är att få barn intresserade av barnkonventionen och vilken roll rättigheter spelar i våra liv. I stormens öga riktar sig till lärarledda grupper om minst 12 elever i årskurs 4-7. Materialet består av det webb-baserade spelet I stormens öga med tillhörande inspirationsfilm och lärarhandledning. Barnkonventionen som grund. Löjligt enkelt! Det händer att jag i min lärarroll blir ifrågasatt, som t ex i slutet av förra terminen i sexan, när klassen jobbade med ett arbetsområde som vi kallade för ”Gott och blandat”.

Löjligt enkelt!

Loggan till temat fick bli påsen med godis från Malaco. Du vet säkert precis vilken. Klassen fick maila mig om vad de ville lägga i påsen, m a o vad de tyckte vi skulle behandla under de sista svensklektionerna. Mitt bidrag till gottepåsen var serien ”Pluggkoden” från UR. Elevledda utvecklingssamtal. Syftet är att medvetandegöra och utveckla eleverna förståelse för var de befinner sig i förhållande till målen och hur de tar sig vidare.

Elevledda utvecklingssamtal

Eleverna behöver träna på att utveckla sina egna förmågor att ta ett ökat ansvar för sitt eget lärande, och för att vara medvetna om sina styrkor, lärande- och utvecklingsmål. Ett sätt att öka elevernas inflytande, delaktighet och möjligheter att bli ägare av sin egen lärprocess är att arbeta med elevledda utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalet Inför samtalet kan eleverna tillsammans med sina klasskamrater förbereda sig genom att i samråd med sina lärare göra egna bedömningar om var de befinner sig i förhållande till målen. Ett enkelt sätt är att använda sig av tre olika färger: Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt. Handuppräckning inom Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande.

På denna blogg har vi släppt flertalet strukturer och metoder inom Kooperativt Lärande som fungerar som alternativ och ersättning för traditionell handuppräckning. Det finns flertalet anledningar till varför vi är kritiska till den traditionella metoden att räcka upp handen inom förmedlingspedagogiken. Vi kommer att beskriva varför vi ställer oss frågande till detta som grundläggande undervisningsmetod mer i detalj framöver vad gäller både praktik och forskning. Dylan Wiliams lärmodul om formativ bedömning.

Hem - Kunskapshubben. How To Help Every Child Fulfil Their Potential. Sammanställning av blogginlägg 2016 – NORDSTRÖM EDUCATION. Undervisningstips 11 Livlinor – NORDSTRÖM EDUCATION. Ett sätt att utveckla detta är att förse eleverna med livlinor vid diskussioner, läxor, prov och andra uppgifter.

Undervisningstips 11 Livlinor – NORDSTRÖM EDUCATION

Austin's Butterfly Edit. Flippa klassrummet med Scalable learning. Flipped classroom handlar om aktivt lärande i klassrummet där studentern löser problem och fördjupar sig i ämnet efter att ha tagit del av inspelade lektioner och föreläsningar hemma.

Flippa klassrummet med Scalable learning

Ett nytt svenskt verktyg för det flippade klassrummet, Scalable Learning, gör det möjligt att skapa interaktiva inspelade lektioner med inbyggda quizzar. Scalable Learning har tagits fram av lärare vid Uppsala universitet (med David Black-Schafer i spetsen) och företaget Novelari och nu lanseras för fullt. Du kan ladda upp dina inspelningar i verktyget och sedan lägga in interaktiva övningar med till exempel frågor som studenten måste svara på för att kunna fortsätta med filmen. Läraren får mycket information om hur studenterna klarade frågorna och det, tillsammans med annan statistik om hur studenterna har tagit del av inspelningarna, ger läraren ett mycket detaljerat underlag inför själva lektionen.

Betyg och bedömning

På svenska: Förstå kunskapskraven. Att utveckla ett resonemang i svenska Att resonera om något innebär att du fördjupar din åsikt genom att förklara hur du kom fram till den.

På svenska: Förstå kunskapskraven

Kunskapsc3b6versikter2. Undervisning inte skolans huvuduppgift menar forskare. Hattie framhåller vikten av att analysera effekterna av lärarens egen undervisning och att skapa ett tillitsfullt lärandeklimat.

Undervisning inte skolans huvuduppgift menar forskare

Läraren måste också ha en klar bild av vad eleven ska lära sig under en lektion och veta hur väl varje elev har lyckats med att uppnå målen, så kallade framgångskriterier. För att kunna skapa en brygga mellan elevers förkunskaper och de förväntade lärandemål som står i undervisningens fokus måste läraren känna till elevers förkunskaper. Läraren måste också ha kännedom om elevers lärandeförmågor, kognition, motivation, språkfärdigheter, erfarenheter osv.

Synliggjorda lärandemål underlättar måluppfyllelse. Skolverket om betyg, april 2016.

Källkritik

Huvudsidan. E4710998 upptacksamhalle natmobbning. En läsande klass. Bedöma läsförståelse. Bedöma skriftlig förmåga. Skrivuppgift ber%C3%A4ttande text. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Skriva. Om svenska och digitala verktyg. Lärarrummet. Omar – en kille med snille och smak! För några dagar sedan fick eleverna i uppgift att föreställa sig Omar i några olika situationer.

Omar – en kille med snille och smak!

Vi har lyssnat på en radioteater, läst texter och sett (och hört) hur Omar pratar, bland annat här under ett julfirande med Ture. Eleverna är sedan tidigare bekanta med begreppet stilnivå och kan därför snabbt konstatera att Omar uttrycker sig på en hög och jämn språklig stilnivå. Ture Sventon – som en språkgodisaffär. Gäddgårdsskolan har under många år haft ett deckartema. Jag brukar introducera området med att visa klipp ur LasseMaja och Ture Sventon. LassaMaja känner eleverna så klart till, men vetskapen om ”Sveriges skickligaste detektiv” är liten. Det är helt enkelt för länge sedan adventskalendern gick på TV och böckerna har de aldrig hört talas om.

Nordiska språk

Vilse. Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O. Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden. Fragor till boksamtal. En klass för sig. Att skriva sig till läsning på Åsenskolan. Robinson Sthlm / Programledarens sajt med uppdrag och Robinsonutmaningar. TalasomTEDlarhand. Livsviktig poesi Lararhandledning. What did the artist really have in mind? - Mia Smith.

Så här års är vi många lärare som känner av att vi skulle vilja ha lite mer bedömningsunderlag i vissa elevgrupper, utan att för den sakens skulle ge eleverna stora prov att plugga till eller tidskrävande hemuppgifter. Sju snabba favoriter. Pobble 365 - One picture. One teaching resource. Every day. Textrecept%20till%20genr%C3%A9r. Läsa. De svarta skorna, del 1: Kyrkogården 21 mars kl 05:00 - Novellklubben.

Read

Nationella prov. Högtider. Speak. Movies. Grammar. Storybird - Artful Storytelling. Mini-Mysteries. How to Improve Your English Writing. WebEnglish.se ⋆ for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. 50 000+ Free ESL, EFL worksheets made by teachers for teachers. Learning English through Short Funny Film. TeachingEnglish. The magic door. Världen i klassrummet. Newsinlevel.com. English in Pittsburgh, PA. ELS/Pittsburgh is located on the Point Park University campus, where you have access to theater, arts and entertainment. Pittsburgh is home to many world-class educational institutions.

NP Ã¥r 6 Speaking Expressions. Nu ska vi skriva! Grynet på vift - Avsnitt 3 av 9: Grynet i London. Listening comprehension with trailers of English language movies. Got it! This website uses cookies to ensure the services of Google Analytics and Google Adsense. More info. Kimstudies - Home. A day in the rainforest. All Things Topics - Home. Öjaby skolbibliotek - Engelska. WorksheetWorks.com. Jr.brainpop. Did you click on a BrainPOP Jr. link from your My BrainPOP Timeline? Please use your computer to go to BrainPOP Jr. Make the BrainPOP Jr. Movie of the Week app part of your day in the classroom, at home or on the go!

The second Big Ideas video series on Growth Mindset. INTRODUCTION. ”The Magic Finger” by Roald Dahl. The Magic Finger. Cofe Time for in talk English. Realia möter digital läsförståelse - Mia Smith. Vill du också veta hur du ska planera för och bedöma kunskapskravet för “realia” där eleven ska diskutera företeelser och jämföra med egna erfarenheter och kunskaper? Språklärare - lossa tungan med LEGO - Robin Smith. Silent viewing – att lära ut språklig interaktion. Mordillo Cartoons Folge 2 (VHS)

Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA] Arduino Create. Getting It Right! Listening skills practice. Läsning i en digital miljö.

Appar

10 Tips to Differentiate using Assistive Technology. Educational Technology and Mobile Learning: 4 Important Guides to Help Teachers Effectively Use iPad in Class. 10 Ways to Use QR Codes in the Classroom. Värdegrundskalender.