background preloader

Jessie_karlsson

Facebook Twitter

Elever är beroende – kan inte hantera datorer i skolan. Familjemiljön förklarar inte skillnader i läsförmågor bland barn. I debatten om vad som förklarar skillnader i läsförmågor bland barn är det inte ovanligt att svaren sökes i hemmiljön – från utbudet av böcker i barndomshemmet till föräldrarnas intresse av att läsa sagor till sina barn.

Familjemiljön förklarar inte skillnader i läsförmågor bland barn

Föräldrar som är flitiga bokkonsumenter och som har en förkärlek till högläsning utmärker sig dock även på en rad andra områden jämfört med andra föräldrar. Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se Frågan blir då huruvida skillnaderna i läsförmåga bland barnen orsakas av dessa familjära miljöfaktorer i sig eller om dessa kan förklaras av föräldrarnas andra attribut? Exempelvis kan dessa attribut inkludera högre kognitiva förmågor, specifika personlighetsdrag och andra individegenskaper som har en måttlig till betydande ärftlighetsgrad. För att kunna besvara frågor av den här typen behöver man således genomföra genetiskt informativa studier där man kontrollerar för genetiken för att på så vis kunna isolera effekterna av miljöfaktorerna.

En enkel läs- och skrivutredning – som en del av den pedagogiska utredningen ... Många elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi har när de börjar på gymnasiet redan blivit upptäckta och har sina utredningar klara. Men även på gymnasiet upptäcks elever som har svårt att läsa och skriva. För att tidigt fånga upp elever som kan vara i behov av stöd genomför vi på min gymnasieskola den digitala screeningen Kartläggaren i svenska och engelska i årskurs 1.

Hur vi arbetar med Kartläggaren kan du läsa i ett tidigare inlägg här.

Deutsch

Övrigt. Recept. Svenska. Pedagogik. Elever med NPF.