background preloader

Motivation

Facebook Twitter

Elevernas förhållningssätt påverkar Pisa-resultatet. ”Vad säger Pisa-resultaten?”

Elevernas förhållningssätt påverkar Pisa-resultatet

Det var frågan för dagen när resultaten efter den senaste Pisa-mätningen analyserades under ett seminarium vid Stockholms universitet. Både Magnus Oskarsson och Skolverkets generaldirektör, Anna Ekström, drog slutsatsen att de problem som Pisa påvisar inte är kopplade till enskilda ämnen. Snarare rör det sig om ett övergripande systemfel då elevernas kunskaper sjunkit rejält i både läsförståelse, matematik och naturkunskap. Pisa-mätningen säger inte heller allt om den svenska skolan. – Skolan har ett brett uppdrag och ska fostra eleverna till aktiva samhällsmedborgare, sådant mäter inte Pisa. Pisa 2012 har haft matematik som huvudområde och eleverna har fått frågor om sitt förhållningssätt till skolan och ämnet. Paradoxallt nog, med tanke på det svaga matematikresultatet, har svenska elever fått ett ökat självförtroende i matematik och de tycker själva att de är ganska duktiga jämfört med 2003. – Uthålligheten i Sverige är inte så hög.

Ways we can make students interested in school. How can we improve classroom education and encourage learning in kids? 7 Ways to Increase Student Engagement in the Classroom Infographic. K12 Infographics Why do we want learners of all ages to be engaged during instruction?

7 Ways to Increase Student Engagement in the Classroom Infographic

Because involved students learn more efficiently and are more successful at remembering what they learned. In addition, students who are engaged in learning are more likely to become passionate about learning in general. Student engagement is one byproduct of effective instruction that has major pay offs. Now that you know how to measure your students’ level of engagement, how can you increase the amount of time that students in your class are engaged in your instruction? Do you have any other suggestions? Via: www.readinghorizons.com. Läraren är ingen trollkarl. I samhället finns en tilltagande anda att personer med någon form av makt finns till för åtgärda livets friktion.

Läraren är ingen trollkarl

Journalistiken, politiken och den offentliga diskursen opererar helt utifrån denna föreställning. Det har lett till många humana reformer, men i skoldebatten blir en sådan instinkt närmast vilseledande, eftersom det inte går att ställa någon till svars för hur hjärnans kognitiva funktioner är beskaffade. Jag gick in på OECD:s hemsida och gjorde matematikövningarna från Pisatestet. De var fullt relevanta och vettiga och ingen av dem svårare än att alla femtonåringar inom normalfördelningen skulle klara dem om de varje skoldag satt ner i ett tyst rum i fyrtio koncentrerade minuter och enskilt löste tal av liknande slag. Var och en inser att snickaren blir skickligare endast av att snickra med sina egna händer, att mästaren förevisar och instruerar gesällen, men han snickrar inte åt honom. Så komplicerat kan det inte vara.

All kunskap och inlärning är praktisk. LTU CUPP 03086 SE. Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Tomas Jungert, Linköpings universitet Har yttre belöningar (exempelvis guldstjärnor i kanten av skrivboken) en negativ inverkan på elevers inre motivation?

Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet

Minskar intresset för människor att engagera sig i eller prestera väl i en uppgift när yttre belöningar erbjuds? Flera meta-analyser har visat att så är fallet. Self-Determination Theory (SDT) är en teori som såväl teoretiskt som praktiskt belyser hur lärare kan stödja elever för att öka deras inre motivation. n av de mest utmanande och kritiska uppgifterna i undervisningssituationer är att motivera elever. Yttre motivation är instrumentell till sin natur och refererar till att elever engagerar sig i en skoluppgift på grund av yttre krav eller för att nå ett yttre resultat, såsom ett högt betyg eller att undvika hot om att bli bestraffad, exempelvis att få underkänt.

Uppsatskortversion. How the world's most improved school systems keep getting better. ”Ta in en coach – och släpp kontrollbehovet” De är båda lärare i botten, men för ett antal år sedan upplevde de att de kört fast i sin lärarroll.

”Ta in en coach – och släpp kontrollbehovet”

Grundskoleläraren Anna-Karin Arenius kände sig ensam i klassrummet och hade svårt att sätta upp egna mål för sin undervisning. Gymnasieläraren Helena Isakson ville bli bättre på att stötta sina elever att nå målen. Deras lösning blev en coachutbildning. – Många ekonomiska ämnen handlar om entreprenörskap och här kände jag att jag saknade något som lärare.

Jag hade ett kontrollbehov och behövde lära mig att släppa taget och förlita mig på att eleverna kan hitta sina egna lösningar och svar, säger Helena Isakson, som tidigare var biträdande rektor och gymnasielärare i ekonomiska ämnen. Nu driver de tillsammans Skolcoacherna, som ansvarar för individuell coachning i Skolverkets treårsprojekt ”Handledning för lärande”. – Det övergripande målet för coachning är alltid högre elevresultat, men det går att använda till så mycket i skolan. Hur hjälper ni dem som tappat lusten? Skolcoacherna.

Motiverande samtal

Student Engagement: Resource Roundup. Facebook Edutopia on Facebook Twitter Edutopia on Twitter Google+ Pinterest.

Student Engagement: Resource Roundup

Strategies for Helping Students Motivate Themselves. Editor's Note: This piece was adapted from Building a Community of Self-Motivated Learners: Strategies to Help Students Thrive in School and Beyond by Larry Ferlazzo, available March 21, 2015 from Routledge.

Strategies for Helping Students Motivate Themselves

My previous post reviewed research on extrinsic and intrinsic motivation, and described the four qualities that have been identified as critical to helping students motivate themselves: autonomy, competence, relatedness, and relevance. In this post, I'll discuss practical classroom strategies to reinforce each of these four qualities. Autonomy Providing students with freedom of choice is one strategy for promoting learner autonomy. Educators commonly view this idea of choice through the lens of organizational and procedural choice.