background preloader

Motivation och kunskapslust

Facebook Twitter

Blir världen bättre. Använd filmer för att träna både språk och samhällskunskap!

Blir världen bättre

Här kan du hitta filmer från UNDP och andra FN-organ, samt Svenska FN-förbundets sajt Världskoll. Filmerna är på flera olika språk – spanska, svenska, franska och engelska. Använd dem gärna för att slå flera flugor i en smäll – eleverna får språkträning samtidigt som de lär sig mer om internationell utveckling och bistånd. Under varje film finns diskussionsfrågor och länkar till mer information som kan användas som fördjupning, innan eller efter filmen. Vilken åldersgrupp är filmerna lämpade för? Det är svårt att sätta en åldersgräns på filmerna, eftersom språkkunskaper varierar så kraftigt mellan barn i samma ålder. Lätt betyder att man måste ha grundläggande kunskap i språket, men att man inte behöver kunna läsa textning eller förstå komplicerade resonemang.Mellan betyder att man måste ha grundläggande kunskap i språket och/eller kunna läsa textning.Svår betyder att man måste kunna förstå komplicerade resonemang på språket.

Fagersjo%20hur%20skapar%20vi%20engagemang.pdf. Lust att lära - motivation. Lusten att lära är nära förknippad med motivation och god måluppfyllelse visar både forskning och lärgruppernas lärdomar.

Lust att lära - motivation

Vad säger eleverna? På en av de skolor som ingår i PBS-nätverket gjordes individuella intervjuer med 18 (slumpvis valda) elever i åk 7-9 med hjälp av föreställningskarta utifrån frågan "Vad kännertecknar din upplevelse av att vara elev på den här skolan? ". Samtalen varade en timme och utan att frågan direkt handlade om lärande framförde eleverna många tankar om vad som bidrar till att de lär sig bra och trivs i skolan.

Alla kartorna sammanställdes och följande mönster trädde fram: Eleverna vill vara aktiva, de vill vara med och påverka och de vill att det ska vara intressant. De vill med andra ord vara medskapande vilket är en aktiv och ansvarstagande roll och de har även uppfattningar om hur de kan bli medskapande. När skolans lärande saknar mening. Röda Havet, 80 X 90 cm, olja på duk, 2007Bild: Marcus Eek/BUS 2011, Courtesy Gallery Kalhama & Piippo Contemporary Ett av de grundläggande problemen i dagens skola är att för många elever upplever mötet med skolan som meningslöst.

När skolans lärande saknar mening

Dessa elevers inre motivation för skolarbete minskar ju mer de är i en skola där de inte upplever sig delaktiga eller inte upplever att innehållet är på riktigt. Om skolan ska lyckas med de här eleverna så är det nog som sociologen Mikael Stigendal uttrycker det, att ”skolan måste göra sig själv meningsfull”. Att det är möjligt att lyckas med att göra skolan meningsfull och motivera när ingen motivation finns visar bland annat min egen forskning. I sin bok The Tact of Teaching lyfter Max van Manen fram att lärares främsta förmåga att skapa inre motivation hos eleverna handlar om att ha en känsla för och kunna tolka vad elever känner inför olika situationer i skolan. Motivation är situationsbundet, alltså kopplat till ett specifikt sammanhang.

. – Ja för faan. 21 Simple Ideas To Improve Student Motivation. 21 Simple Ideas To Improve Student Motivation by TeachThought Staff The best lessons, books, and materials in the world won’t get students excited about learning and willing to work hard if they’re not motivated.

21 Simple Ideas To Improve Student Motivation

Motivation, both intrinsic and extrinsic, is a key factor in the success of students at all stages of their education, and teachers can play a pivotal role in providing and encouraging that motivation in their students. Of course that’s much easier said than done, as all students are motivated differently and it takes time and a lot of effort to learn to get a classroom full of kids enthusiastic about learning, working hard, and pushing themselves to excel. Even the most well-intentioned and educated teachers sometimes lack the skills to keep kids on track, so whether you’re a new teacher or an experienced one, try using these methods to motivate your students and to encourage them to live up to their true potential.

Lärares kännedom om egna lärstilar kan öka motivationen. För att möta olika elevers behov och preferenser är det viktigt att lärare har kännedom om diskrepansen mellan sina elevers kognition, motivation och andra påverkansfaktorer å ena sidan och sitt eget sätt att förhålla sig till lärande, undervisningsämnet och elevgruppen å den andra.

Lärares kännedom om egna lärstilar kan öka motivationen

Lärare som reflekterar över sina egna lärstilar och hur dessa påverkar undervisningen och som dessutom förstår elevgruppen, kan öka elevernas måluppfyllelse. I artikeln ”Students’ learning styles compared with their teachers’ learning styles in upper secondary school – a mismatched combination” jämför Lena Boström, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet, lärares och gymnasieelevers preferenser gällande lärstilar. Studien baseras på 53 gymnasielärares och 102 gymnasieelevers enkätsvar och uppgifterna samlades in mellan 2008 och 2010. Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Tomas Jungert, Linköpings universitet Har yttre belöningar (exempelvis guldstjärnor i kanten av skrivboken) en negativ inverkan på elevers inre motivation?

Inre motivation positiv för elevers utveckling och lärande: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet

Minskar intresset för människor att engagera sig i eller prestera väl i en uppgift när yttre belöningar erbjuds? Flera meta-analyser har visat att så är fallet. Self-Determination Theory (SDT) är en teori som såväl teoretiskt som praktiskt belyser hur lärare kan stödja elever för att öka deras inre motivation. Från F till E – så ökar du elevernas studiemotivation. Ett dilemma som många lärare ställs inför är hur man ska gå tillväga för att öka elevernas motivation, så att de lyckas gå från F till E innan betygen sätts.

Från F till E – så ökar du elevernas studiemotivation

För att få vägledning delar gymnasielärarna Anna Malmberg, Lill Kristoffersson och studievägledaren Tony Löfmark med sig av sina råd. Både Anna Malmberg och Tony Löfmark ingår i Lärarförbundets bollblank Min Kollega, och delar här med sig av sina tips på hur man skapar studiemotivation hos eleverna, så att de klarar godkänd nivå eller högre innan höstterminen löper ut. Locka fram lusten till att lära.