background preloader

Motivation och lärande

Facebook Twitter

InfoMentor - Lärplattform med fokus på läroplan, resultat o tid. Angela Lee Duckworth: Nyckeln till framgång? Ihärdighet. Undervisning inte skolans huvuduppgift menar forskare. Hattie framhåller vikten av att analysera effekterna av lärarens egen undervisning och att skapa ett tillitsfullt lärandeklimat. Läraren måste också ha en klar bild av vad eleven ska lära sig under en lektion och veta hur väl varje elev har lyckats med att uppnå målen, så kallade framgångskriterier. För att kunna skapa en brygga mellan elevers förkunskaper och de förväntade lärandemål som står i undervisningens fokus måste läraren känna till elevers förkunskaper. Läraren måste också ha kännedom om elevers lärandeförmågor, kognition, motivation, språkfärdigheter, erfarenheter osv. Synliggjorda lärandemål underlättar måluppfyllelse Ju mer eleverna kan om lärandemålen och vägen till framgång desto mer kommer de att engagera sig i skolan, understryker Hattie. Att nå personligt satta mål ökar självförtroendet Att få eleverna att sätta upp personliga mål är enligt Hattie en svår uppgift.

Relationell tilltro möjliggör elevers inre motivation Dialog, inte monolog Text: Vanja Lozic. Han har hjärnkoll på lärandet. Vad krävs för optimal inlärning, undrar Peter Gärdenfors. Vad krävs för optimal inlärning, undrar Peter Gärdenfors. Vad krävs för optimal inlärning, undrar Peter Gärdenfors. En bra lärare förstår sitt ämne på djupet, avläser eleverna och ger mycket och klok feedback. Är läraren dessutom en god berättare och ger eleverna kontroll över sitt eget lärande – ja, då är förutsättningarna optimala för att de skall bli motiverade att lära. – Vi har alla en naturlig lust att lära – problemet är att den motarbetas av de dolda reglerna i skolan, säger Peter Gärdenfors. Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap och har skrivit flera böcker om mänskligt tänkande. Den senaste som handlar om människans lärande har slagit alla rekord och han har varit ”handelsresande” i lärande det senaste året.

Peter Gärdenfors har dock inte först och främst fokus på skolan utan på individen. – Jag är intresserad av vad som sker inne i huvudet på eleven. . – Människan är det enda djur som aktivt undervisar. Gärdenfors: Motivation och förståelse är viktiga för lärandet. Den 12 mars var det åter dags för Pedagogisk Mötesplats* – föreläsningsserien för pedagogerna på nya Malmö Latinskola.

Denna gång var det Peter Gärdenfors professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, som stod på podiet. Peter Gärdenfors är en av Sveriges ledande forskare inom området kognitionsvetenskap och även internationellt uppmärksammad som filosof. Han är aktuell med boken Lusten att förstå – om lärande på människans villkor, (2010).

Gärdenfors tycker att lärande bör ske på människans villkor – inte på skolans villkor. Gärdenfors hade två huvudpunkter under eftermiddagens föreläsning: Betydelsen av MOTIVATION och FÖRSTÅELSE för lärandet. Lektionens dolda mönster Gärdenfors menar att det finns en uppsättning dolda regler i klassrummet som vi alla arbetar med utan att egentligen reflektera över det. . – Det här står inte någonstans i statens regelverk att en lektion ska gå till på det här sättet. Vad är det för faktorer som gynnar elevers motivation? Förståelsens roll. TEDxNorrkoping - Peter Gärdenfors - How to Motivate Students? Motivation och inställning till lärande | Förstelärare i Svedala.

I mitt förra inlägg – ”Förväntningar och beröm – när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt” skrev jag om beröm och att det måste ges på rätt sätt, i lagom dos och med tajming för bästa effekt och att det rent av kan vara skadligt att ge beröm på fel sätt. Att ge beröm till elever innebär en”yttre motivation”. Den ”inre motivationen” är elevernas egen lust och drivkraft som tar dem framåt. Motivation är alltså en viktig ingrediens i skolan. Om jag fritt får tolka den gamle greken Platon skulle man kunna säga att – ”Syftet med utbildning är att få individen att vilja göra det hen måste göra”. ”Att inte veta är dåligt.

. – Afrikanskt ordspråk Efter att ha blivit tipsad om vidare läsning inom området har jag fortsatt att gräva ner mig i det här med motivation, inställning till lärande, beröm och hur det styr våra elever. Yttre motivation Yttre motivation är det vi som lärare kan ge våra elever genom beröm, feedback, respons och inspiration. Inre motivation Beröm rätt Personligt beröm – nej. Labels limit learning: James Nottingham at TEDxNorrkopingED. The power of yet | Carol S Dweck | TEDxNorrköping. Responsen sätter spår i hjärnan. Det utvecklande tankesättet har visat sig vara positivt för barns motivation och hur de hanterar misstag. Men vad är det då som får oss att tänka på det ena eller andra viset och hur skapar vi ett utvecklande tankesätt?

Flera forskare, bland andra Elizabeth Gunderson, har genom åren undersökt vilken feedback föräldrar ger till sina barn och konstaterar att deras sätt att ge beröm troligen påverkar vilket tankesätt barnen utvecklar senare i livet. Gunderson jämför effekten av beröm som handlar om barnets personlighet, som ”Du är så smart och duktig”, med beröm om vad och hur barnet gjort något, som ”Vad bra att du har plockat ihop alla klossar”.

Det visar sig att barn som får mer beröm kring sin process senare i livet verkar utveckla ett mer utvecklande tankesätt, medan barn som får beröm kring sin karaktär utvecklar ett låst tankesätt. Men kan dessa olika typer av beröm även påverka oss här och nu? Det har jag studerat med hjälp av funktionell hjärnavbildning, FMRI.