background preloader

Grammatikbolaget: Vad är substantiv?

Grammatikbolaget: Vad är substantiv?
Related:  Svenska

Skrivprocessen arbetsgång 1 Alla kan lära sig och ha nytta av grammatik! | Svensk grammatik "Självständigt läsande föds ur den gemensamma läsningen" För mig har det alltid varit oerhört viktigt att vara medveten om att läsning består av flera delar och att vi måste vara mycket tydliga med vårt syfte i läsundervisningen. Eftersom jag undervisar de allra yngsta så är en mycket viktig del i min läsundervisning att få eleverna att knäcka läskoden. Att förstå den tekniska sidan av läsningen genom att kunna koppla ljud- bokstav, ljuda ihop ljuden till ord och så småningom automatisera färdigheten och då läsa med flyt. Denna process går väldigt snabbt för en del elever medan andra behöver mycket träning. Därför är det viktigt att både i skolan och i hemmet ge tid till att träna avkodning. För att träna avkodningen i skolan schemalägger vi alltid parläsning ganska många veckor in på höstterminen. Vår medvetna strukturerade undervisning i att utveckla läsförståelse tar sin utgångspunkt i högläsningen. I åk 1 har vi en läslära som vi utgår ifrån. Nytt för i år är att vi kommer att arbeta ämnesövergripande med SV/SO/NO.

Skrivprocessen1 Svenska Verb: lär dig verbformer i svenska språket online! Changes: Now you can select yourself which verbs you want to practice! Please read below about how to do it. I should thank Laura for some inspiration. Minor CSS issues in IE7 have been fixed. Before you start: In order the new functions to work correctly you should: flush your settings by clicking on this button: and then press Ctrl+F5 in your browser to refresh the page. How to choose the verbs yourself: I have re-worked the "1. As you see, now there is two tabs: "By level and group" and "Choose verbs". When the first tab is selected, you can see the standard option - a number of checkboxes, clicking on which gives you possibility to choose the verbs you want to practice according to their level and a group. Clicking on the "Choose verbs" tab allows you to choose the verbs you want to practice yourself. In the tab you can see the list of all the verbs. You can sort this list by using the Show verbs drop-down. You can as well find a verb you need by using a Search box. Talk to me! God Jul!

LPP Lässtrategier VT 14 Långsiktig planering "Läsfixarna" GS och Ts År 1-6 Under tydlig lärarledning kommer du att få lära dig använda de fem lässtrategier som Martin Widmarks " En läsande klass" bygger på: Spågumman, reportern, detektiven, konstnären, och Cowboyen. Att lära sig lässtrategier är ett långsiktigt mål där man lär i social samvaro av och med varandra. Mitt syfte med undervisningen: Du ska kunna samtala och reflektera över texters innehåll och genre. Förmågor som ska utvecklas enligt LGR 11: Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Kopplingar till läroplan Sv tala och samtala i olika sammanhang, Sv läsa, förstå och reflektera över olika texter, Sva tala och samtala i olika sammanhang, Sva läsa, förstå och reflektera över olika texter, Ko samspela med andra, Ko tolka olika former av kommunikativa uttryck, Centralt innehåll enligt LGR 11: Sv 1-6 Kommunikation för olika syften. Kunskapskrav för förmågan i ämnet enligt LGR 11: Centrala begrepp Lässtrategier Förutspå, ställa hypoteser Reda ut oklarheter

Skrivprocessen2 untitled EN LÄSANDE KLASS Skrivprocessen3

Related: