background preloader

Vzdělávání

Facebook Twitter

Sociální podnikání

HOME - GENE . Global Education Network. North-South Centre. La Ngonpo. Pomáháme školám k úspěchu. Global Development - World Learning. Art of Hosting. Skauti na Zemi. Junák v letech 2015 – 2017 realizuje ve spolupráci s neziskovou organizací NaZemi projekt, který má za cíl podpořit skauty i skautské oddíly v tom, aby dokázali vnímat svůj vliv na život v místní komunitě i v jiných částech světa a aby se na základě toho rozhodovali a jednali.

Skauti na Zemi

Jinými slovy se dá říci, že se Junák bude v nejbližší době více snažit o to, aby rozhled skautů a skautek nekončil na hranicích naší republiky, ale aby je naopak přesahoval. Organizace NaZemi přináší do vzájemné spolupráce důležité zkušenosti. Propojení každého z nás s lidmi na druhém konci planety, nebo tak říkajíc pohled mimo naši bublinu, je totiž tím hlavním, čím se NaZemi zabývá. DATOVÁ ŽURNALISTIKA. DATOVÁ ŽURNALISTIKA.

Psychologie ve vzdělávání

Lidé jedné země. Rozvojový portál Nadácie Pontis. Migration4media.net. Kurzy. Články - Teorie typu. Vzdělávání - Enneagram. Svobodná výchova není totéž, co výchova volná a rozhodně to není nic pro líné rodiče. Školní výkonová motivace žáků. Autor Vladimír Hrabal, Isabella Pavelková Tento dotazník vznikl v rámci projektu Cesta ke kvalitě.

Školní výkonová motivace žáků

Cesta ke kvalitě byl národní projekt MŠMT s plným názvem "AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“, číslo projektu (CZ.1.07/4.1.00/06.0014). Projekt partnersky realizoval Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Národní institut pro další vzdělávání. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Circle of Friends - Inclusive Solutions.

Sokratovinstitut. Desatero o vzdělávání, SKAV Desatero je soubor základních principů, které členské organizace SKAV vyznávají ve vzdělávání a svými aktivitami usilují o jejich naplňování.

Zdroj: www.skav.cz Vize vzdělávání pro Česko Vizi vzdělávání pro Česko společně vytvořila pracovní skupina složená ze zástupců nevládních neziskových organizací, vysokých škol i dalších institucí. Nabízí vizi vzdělávání pro společnou budoucnost. Zveme Vás na červnový Kulatý stůl SKAV a EDUin k tématu proměn trhu práce Červnový Kulatý stůl SKAV a EDUin jsme se rozhodli věnovat tématu: Co bude potřebovat dnešní prvňák jako budoucí uchazeč o práci?

Akce se uskuteční 18. 6. 2015 (10,00-12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1. Aktuálně. Mimoškolu.cz.

Seminárky PM

Výukové materiály a metodiky výuky. Rok vydání: 2010 V příručce nazvané 10krát s MKV – Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu přináší program Varianty čtenářům z řad pedagogů a širší odborné veřejnosti deset nových inspirativních námětů (aktivit) pro výuku multikulturní výchovy na základních a středních školách s akcentem na osobnostní přístup.

Výukové materiály a metodiky výuky

Untitled. Publikace z Archivu Přemysla Pittera a Olgy Fierzové. Kohn, Pavel: Můj život nepatří mně – čtení o Přemyslu Pittrovi Životopis českého humanisty, který svůj život věnoval cizím dětem – dětem českým, židovským i německým.

Publikace z Archivu Přemysla Pittera a Olgy Fierzové

Kohn, Pavel: Zámky naděje Životní osudy lidí, kteří v dětství prodělali období nacistického vyhlazování Židů, unikli plánované likvidaci a dostali se do zámeckých ozdravoven P. Pittra. Kohn, Pavel: Kolikrát přešel mrak Sbírka veršů psaných po návratu z nacistických koncentráků v letech 1945 - 1949. Global Dimension: the world in your classroom. Vzdělávání pro školy - Antikomplex. CitizenRights » About. What are my rights in the EU if I experience discrimination based on my gender identity?

CitizenRights » About

Mladiinfo. Učení NEmučení. Od vedomostí a činov k hodnotám a späť. EDUin. UN Global Education First Initiative – United Nations Secretary General’s Global Initiative on Education – Education First. The Campaign to Speak Out - Global Population Speak Out. ZAPOJTE_I_SVOJE_ZAKY_Kdo_jiny.pdf. Institut pro podporu inovativního vzdělávání. Mozaiky o.s. Platform Dialog - O nás. Y je nezisková organizace založená v roce 2005.

Mozaiky o.s. Platform Dialog - O nás

Usiluje o vytvoření dialogu mezi lidmi různých ras, národností, náboženství a názorů, kteří mají zájem o dosažení společných cílů. Cílů, na jejichž základě můžeme pomáhat vytvořit lepší budoucnost, z níž bude možné jednou vysílat poselství porozumění, tolerance a pochopení pro všechny. Cílem naší iniciativy je odstranit „nedostatek povědomí a vzájemného porozumění mezi lidmi z odlišných kulturních základů a světonázorů vytvářejících konflikty, teror a války.“ Tato myšlenka nás dovedla až k vytvoření MOZAIKY, která, jak věříme, přispěje svým dílem a pomůže napravit některé neduhy, jež v současnosti ohrožují mír na zemi. Developmentcoffee.org. Global Issues in English Language Learning.

RWL. Úspěch pro každého žáka. Agora Central Europe. Ekumenická akademie Praha. Conservation Psychology. Kritické myšlení o.s. Kritické myšlení Místo: KřivoklátDatum: 17. 8. 2014 - 22. 8. 2014Kapacita: 30 Letní škola KM pod vedením J.

Kritické myšlení o.s.

Budíkové, A. Chocholové a I. Průvodce pedagoga - Amnesty International - CHCI TO ŘEŠIT! Pyramid of Hate. Pro Středoškoláky. Find out about poverty - WhyPoverty.net. Čtyři výuková CD s metodikami pro učitele ZŠ – zdarma ke stažení. V prosinci 2012 jsme rozesílali na 2 000 mimopražských základních škol čtyři výuková CD.

Čtyři výuková CD s metodikami pro učitele ZŠ – zdarma ke stažení

Pokud vaše škola nebyla mezi obeslanými, můžete si nyní zdarma tato CD stáhnout, uložit si je na vnitřní síť školy nebo na své domácí počítače a využít je pro přípravu na výuku. Jde o tři výuková CD s metodikami pro učitele ZŠ (Čtenářství a čtenářská gramotnost, Čtenářská gramotnost a mediální výchova, Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní) a jedno datové DVD s elektronickou učebnicí čtenářské gramotnosti pro žáky ZŠ (Hraj si, čti a piš – pomůže ti myš).

Každé ze čtyř výše uvedených CD je zabaleno do jednoho souboru ZIP, který musíte po stažení rozbalit. Spouští se kliknutím na soubor „start.bat“, který naleznete v příslušné složce (např. „cd_cg_medialni_vychova“). Stáhnout soubor ZIP: Místo pro život - didaktický portál. Hana Košťálová je koordinátorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení v ČR, lektorka o. s. Kritické myšlení. „Děláme to jinak“ V našem oboru poletují termíny, jimž se nerozumí jednoznačně. Setkáváme se s tím nejen v tomto časopise, ale také na nejrůznějších setkáních učitelů, v kurzech, i v odborných periodikách. Jeden termín má pro různé uživatele různý význam, jindy bývá tentýž jev označován různými výrazy. KONFERENCE. Idle No More. Kabinet multikulturní výchovy. Multipolis. První část tohoto článku se věnuje problémům, na které v současnosti naráží učitelé průřezového tématu Multikulturní výchova při jeho zavádění do praxe.

Druhé část poskytuje návod, jak tyto obtíže překonat a podpořit moderní pojetí multikulturní výchovy. About Creative Partnerships. Společnost pro kreativitu ve vzdělávání. Nevýchova — Nevýchova. Mnohojazyčný web o globálním vzdělávání. Aktuality. Tibet a Barma - křižovatky rozvoje. Projekt globálního rozvojového vzdělávání pro školy a veřejnost Poznáváním druhých nejlépe poznáme sami sebe. Zvyšujeme informovanost o rozvojových problémech obyvatel Tibetu a Barmy prostřednictvím provázaných vzdělávacích aktivit. Dvouletý projekt nabízí kurzy pro učitele, workshopy pro školy a přednášky pro veřejnost, výstavu, speciální webové stránky ad.

Akreditované kurzy pro učitele Interaktivní vzdělávací kurzy o Tibetu, Barmě, migraci a dalších rozvojových problémech v globalizovaném světě naplňují průřezová témata rámcového vzdělávacího programu. Kurz č. 1. Časopis Rozvojovka 2/2014. Životní podmínky Palestinců v Gaze, exodus před válkou v Jižním Súdánu nebo Středoafrické republice, vraždění nevinných pro jejich náboženské vyznání v Iráku nebo Sýrii. Opomíjené krize mají jedno společné. Nemluví se o nich v médiích. Jsme neziskové sekulární, apolitické mezinárodní vzdělávací hnutí. Členové CSPI International se zabývají psaním, překládáním, výukou, komentováním, informováním a výzkumem v oblasti doktríny a historie politického islá. Origins and Destinations of the World’s Migrants, from 1990-2013. Mimo školu – vzdělávejte se po svém. Články Dropping out: Is college worth the cost? Svobodné vzdělávání je klíčem ke všemu - SvobodaUčení.cz.

Moderní-Dějiny.cz - Přihlášení čtenáře. Pogromy na Slovensku 1945-1948 - holocaust.cz. Pro pedagogy. Hrozby extremismu - příležitosti demokracie. Restorative Circles. Úvodní strana. Peace Factory — Centre de formation continue d'adultes. Architekti ve škole. Hlavní stránka - Vzdělávací modul, evaluační nástroj NIDM. Osobní kompetenční portfolio - Osobní kompetenční portfolio. Globálne vzdelávanie.sk. MŽP pro děti - Víte, že? ADRA GRV. KONFERENCE. Úvod - Vzdělávání pro život o.s. Dnešní škola, ať už základní nebo mateřská, může mít mnoho podob a fungovat podle různých vzdělávacích programů. Naše občanské sdružení podporuje vzdělávání prožitkem. V roce 2010 začala realizovat Mateřská škola Horova program Začít spolu, který je koncipován tak, aby vyhovoval individuálním potřebám dětí.

Vede je k samostatnému rozhodování, rozvíjí znalosti, schopnosti a dovednosti prostřednictvím center aktivit. Důraz je kladen na spoluúčast rodiny. Jak se program ve školce utvářel a jaké jsou první zkušenosti uvádíme v podrobnějších článcích. Další nabídkou v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání s důrazem na prožitek je lesní klub, který provozuje občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko o.s. od října 2010. Důležitá je návaznost předškolní výchovy na základní školu a proto je potěšující, že na Tišnovsku lze najít škol inspirovaných programem Začít spolu již několik. Od září 2012 jsou na ZŠ 28. října v Tišnově postupně otevírány třídy Začít spolu. Inkluzivní škola. Aktuality. Many artists in one world Global Education in the GEPS Marktgasse The students and teachers of the GEPS Marktgasse are inviting everyone who's interested to their vernissage!

Kritické myšlení Alternativní školy.

Občanské vzdělávání

Clairedelune. Jazyky. Děti, lesní školky. Český institut pro akreditaci, o.p.s. - O nás. Články, videa, knihy, zdroje.. Metodika. Ilustrace témat.