background preloader

Vzdělávání

Facebook Twitter

U nás na kopečku.

Vzdělávací pomůcky

Globální kompetence jako cíl celoživotního učení. ​Andreas Schleicher z Ředitelství OECD pro vzdělávání a dovednosti ve svém prosincovém blogu představuje tzv. globální kompetenci, kterou bude v roce 2018 poprvé hodnotit i mezinárodní šetření PISA.

Globální kompetence jako cíl celoživotního učení

V roce 2015 se celkem 193 zemí zavázalo, že naplní 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs). Cíl č. 4 se týká přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podpory celoživotního vzdělávání pro všechny občany. Kvalita vzdělávání se netýká pouze dosažení obvyklých znalostí a dovedností, ale i znalostí a dovedností potřebných k podpoře udržitelného rozvoje.

Komunikace

Sociologická encyklopedie. Sociální podnikání. HOME - GENE . Global Education Network. North-South Centre. La Ngonpo. Pomáháme školám k úspěchu. Global Development - World Learning. Art of Hosting. Skauti na Zemi. Junák v letech 2015 – 2017 realizuje ve spolupráci s neziskovou organizací NaZemi projekt, který má za cíl podpořit skauty i skautské oddíly v tom, aby dokázali vnímat svůj vliv na život v místní komunitě i v jiných částech světa a aby se na základě toho rozhodovali a jednali.

Skauti na Zemi

Jinými slovy se dá říci, že se Junák bude v nejbližší době více snažit o to, aby rozhled skautů a skautek nekončil na hranicích naší republiky, ale aby je naopak přesahoval. Organizace NaZemi přináší do vzájemné spolupráce důležité zkušenosti. DATOVÁ ŽURNALISTIKA. DATOVÁ ŽURNALISTIKA.

Psychologie ve vzdělávání

Lidé jedné země. Rozvojový portál Nadácie Pontis. Migration4media.net. Kurzy. Články - Teorie typu. Vzdělávání - Enneagram. Svobodná výchova není totéž, co výchova volná a rozhodně to není nic pro líné rodiče. Svobodná výchova je založena na tom, že dítě je ze své podstaty dobré.Foto: pixabay.com Veronika Hurdová občas mluví sprostě, a tak je jen otázkou času, kdy české slůvko s „r“ uprostřed zopakuje její tříletá dcera na veřejnosti.

Svobodná výchova není totéž, co výchova volná a rozhodně to není nic pro líné rodiče

A co potom? Jak zareaguje autorka blogu Krkavčí matka, která své děti vychovává takzvanou svobodnou výchovou? „Ostatní maminky by očekávaly, že bych jí správně měla vysvětlit, že se to nedělá, to se neříká. Školní výkonová motivace žáků. Autor Vladimír Hrabal, Isabella Pavelková Tento dotazník vznikl v rámci projektu Cesta ke kvalitě.

Školní výkonová motivace žáků

Circle of Friends - Inclusive Solutions. Circle of Friends.

Circle of Friends - Inclusive Solutions

Sokratovinstitut. Desatero o vzdělávání, SKAV Desatero je soubor základních principů, které členské organizace SKAV vyznávají ve vzdělávání a svými aktivitami usilují o jejich naplňování.

Zdroj: www.skav.cz Vize vzdělávání pro Česko Vizi vzdělávání pro Česko společně vytvořila pracovní skupina složená ze zástupců nevládních neziskových organizací, vysokých škol i dalších institucí. Zveme Vás na červnový Kulatý stůl SKAV a EDUin k tématu proměn trhu práce Červnový Kulatý stůl SKAV a EDUin jsme se rozhodli věnovat tématu: Co bude potřebovat dnešní prvňák jako budoucí uchazeč o práci?

Akce se uskuteční 18. 6. 2015 (10,00-12,30 hod.) v ZŠ Vodičkova, Praha 1. Aktuálně. Mimoškolu.cz.

Seminárky PM

Výukové materiály a metodiky výuky. Rok vydání: 2010 V příručce nazvané 10krát s MKV – Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu přináší program Varianty čtenářům z řad pedagogů a širší odborné veřejnosti deset nových inspirativních námětů (aktivit) pro výuku multikulturní výchovy na základních a středních školách s akcentem na osobnostní přístup.

Výukové materiály a metodiky výuky

V pedagogické praxi to znamená důraz na reálné zkušenosti a příběhy lidí žijících v multikulturní realitě a práci s tím, jakým způsobem různé kulturní vlivy působí na každého člověka a spoluvytváří jeho identitu. Namísto popisu a vymezování jednotlivých sociokulturních skupin tento přístup začíná přemýšlením o příčinách a hranicích odlišností každého z nás, tedy především reflexí.

Jednotlivé aktivity se věnují různým tématům, pracují s různými materiály, jsou určeny různým věkovým skupinám žáků a využívají různých nástrojů a metod aktivního učení. Untitled. Publikace z Archivu Přemysla Pittera a Olgy Fierzové. Kohn, Pavel: Můj život nepatří mně – čtení o Přemyslu Pittrovi Životopis českého humanisty, který svůj život věnoval cizím dětem – dětem českým, židovským i německým.

Publikace z Archivu Přemysla Pittera a Olgy Fierzové

Kohn, Pavel: Zámky naděje Životní osudy lidí, kteří v dětství prodělali období nacistického vyhlazování Židů, unikli plánované likvidaci a dostali se do zámeckých ozdravoven P. Pittra. Global Dimension: the world in your classroom. Vzdělávání pro školy - Antikomplex. CitizenRights » About. What are my rights in the EU if I experience discrimination based on my gender identity?

CitizenRights » About

Mladiinfo. Učení NEmučení. Od vedomostí a činov k hodnotám a späť. EDUin. UN Global Education First Initiative – United Nations Secretary General’s Global Initiative on Education – Education First. The Campaign to Speak Out - Global Population Speak Out. ZAPOJTE_I_SVOJE_ZAKY_Kdo_jiny.pdf. Institut pro podporu inovativního vzdělávání. Mozaiky o.s. Platform Dialog - O nás. Y je nezisková organizace založená v roce 2005. Usiluje o vytvoření dialogu mezi lidmi různých ras, národností, náboženství a názorů, kteří mají zájem o dosažení společných cílů. Cílů, na jejichž základě můžeme pomáhat vytvořit lepší budoucnost, z níž bude možné jednou vysílat poselství porozumění, tolerance a pochopení pro všechny.

Developmentcoffee.org. Global Issues in English Language Learning. RWL. Úspěch pro každého žáka. Agora Central Europe. Ekumenická akademie Praha. Conservation Psychology. Kritické myšlení o.s. Kritické myšlení Místo: KřivoklátDatum: 17. 8. 2014 - 22. 8. 2014Kapacita: 30 Letní škola KM pod vedením J. Budíkové, A. Chocholové a I. Průvodce pedagoga - Amnesty International - CHCI TO ŘEŠIT! Pyramid of Hate. Pro Středoškoláky. Find out about poverty - WhyPoverty.net. Čtyři výuková CD s metodikami pro učitele ZŠ – zdarma ke stažení. V prosinci 2012 jsme rozesílali na 2 000 mimopražských základních škol čtyři výuková CD. Pokud vaše škola nebyla mezi obeslanými, můžete si nyní zdarma tato CD stáhnout, uložit si je na vnitřní síť školy nebo na své domácí počítače a využít je pro přípravu na výuku.

Jde o tři výuková CD s metodikami pro učitele ZŠ (Čtenářství a čtenářská gramotnost, Čtenářská gramotnost a mediální výchova, Čtenářská gramotnost a tvůrčí psaní) a jedno datové DVD s elektronickou učebnicí čtenářské gramotnosti pro žáky ZŠ (Hraj si, čti a piš – pomůže ti myš). Každé ze čtyř výše uvedených CD je zabaleno do jednoho souboru ZIP, který musíte po stažení rozbalit. Spouští se kliknutím na soubor „start.bat“, který naleznete v příslušné složce (např. „cd_cg_medialni_vychova“). Stáhnout soubor ZIP: Čtenářství a čtenářská gramotnost - CD s metodikami pro učitele ZŠ (329,7 MB, 852 stažení)Stahovat tento soubor smí jen registrovaný uživatel. Hodnocení článku. Místo pro život - didaktický portál. Hana Košťálová je koordinátorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení v ČR, lektorka o. s.

Kritické myšlení. „Děláme to jinak“ V našem oboru poletují termíny, jimž se nerozumí jednoznačně. Setkáváme se s tím nejen v tomto časopise, ale také na nejrůznějších setkáních učitelů, v kurzech, i v odborných periodikách. KONFERENCE. Idle No More. Kabinet multikulturní výchovy. Multipolis. První část tohoto článku se věnuje problémům, na které v současnosti naráží učitelé průřezového tématu Multikulturní výchova při jeho zavádění do praxe. Druhé část poskytuje návod, jak tyto obtíže překonat a podpořit moderní pojetí multikulturní výchovy. About Creative Partnerships. Společnost pro kreativitu ve vzdělávání. Nevýchova — Nevýchova. Mnohojazyčný web o globálním vzdělávání. Aktuality. Tibet a Barma - křižovatky rozvoje. Projekt globálního rozvojového vzdělávání pro školy a veřejnost Poznáváním druhých nejlépe poznáme sami sebe. Zvyšujeme informovanost o rozvojových problémech obyvatel Tibetu a Barmy prostřednictvím provázaných vzdělávacích aktivit.

Dvouletý projekt nabízí kurzy pro učitele, workshopy pro školy a přednášky pro veřejnost, výstavu, speciální webové stránky ad. Akreditované kurzy pro učitele. Časopis Rozvojovka 2/2014. Životní podmínky Palestinců v Gaze, exodus před válkou v Jižním Súdánu nebo Středoafrické republice, vraždění nevinných pro jejich náboženské vyznání v Iráku nebo Sýrii.

Opomíjené krize mají jedno společné. Jsme neziskové sekulární, apolitické mezinárodní vzdělávací hnutí. Členové CSPI International se zabývají psaním, překládáním, výukou, komentováním, informováním a výzkumem v oblasti doktríny a historie politického islá. Origins and Destinations of the World’s Migrants, from 1990-2013. Mimo školu – vzdělávejte se po svém. Články. Svobodné vzdělávání je klíčem ke všemu - SvobodaUčení.cz. Moderní-Dějiny.cz - Přihlášení čtenáře. Pogromy na Slovensku 1945-1948 - holocaust.cz. Pro pedagogy. Hrozby extremismu - příležitosti demokracie. Restorative Circles. Úvodní strana. Peace Factory — Centre de formation continue d'adultes. Architekti ve škole. Hlavní stránka - Vzdělávací modul, evaluační nástroj NIDM.

Osobní kompetenční portfolio - Osobní kompetenční portfolio. Globálne vzdelávanie.sk. MŽP pro děti - Víte, že? ADRA GRV. KONFERENCE. Úvod - Vzdělávání pro život o.s. Dnešní škola, ať už základní nebo mateřská, může mít mnoho podob a fungovat podle různých vzdělávacích programů. Naše občanské sdružení podporuje vzdělávání prožitkem. V roce 2010 začala realizovat Mateřská škola Horova program Začít spolu, který je koncipován tak, aby vyhovoval individuálním potřebám dětí. Vede je k samostatnému rozhodování, rozvíjí znalosti, schopnosti a dovednosti prostřednictvím center aktivit. Důraz je kladen na spoluúčast rodiny. Jak se program ve školce utvářel a jaké jsou první zkušenosti uvádíme v podrobnějších článcích. Další nabídkou v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání s důrazem na prožitek je lesní klub, který provozuje občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko o.s. od října 2010.

Důležitá je návaznost předškolní výchovy na základní školu a proto je potěšující, že na Tišnovsku lze najít škol inspirovaných programem Začít spolu již několik. Od září 2012 jsou na ZŠ 28. října v Tišnově postupně otevírány třídy Začít spolu. Inkluzivní škola. Aktuality. Many artists in one world Global Education in the GEPS Marktgasse The students and teachers of the GEPS Marktgasse are inviting everyone who's interested to their vernissage! -> Friday, 1st June 2012 in their school hall. Kritické myšlení Alternativní školy.

Občanské vzdělávání

Clairedelune. Jazyky. Český institut pro akreditaci, o.p.s. - O nás. Články, videa, knihy, zdroje.. Metodika.