background preloader

Pedagogiske valg

Facebook Twitter

Skolestua: Nettvett eller digital dømmekraft? Hva legger vi i disse to begrepene?

Skolestua: Nettvett eller digital dømmekraft?

Jeg føler at i samme takt som de sosiale nettarenaene utvikler seg og nye kommer på banen har behovet for nettvett også forandret seg, slik at digital dømmekraft er et mer dekkende begrep. Det holder ikke lengre med en liste med regler for oppførsel på nettet. Det er selve tenkemåten rundt nettsikkerhet som avgjør om elevene er rustet med en digital dømmekraft. Vurderinger må gjøres underveis i det de beveger seg ut i det digitale landskapet. Det er et paradoks at vi lærer elevene om at de skal være helt anonyme på nett. Voksne er dårlige forbilder i denne sammenhengen. I dette innlegget utfordrer Petter Bae Brandtzæg (seniorforsker hos Sintef og innehar en PhD i medier og kommunikasjon) blant annet Redd Barna til å fjerne punktet med anonymitet fra sine nettvettregler. ” Jeg mener barn og unge gjør mer gjennomtenkte valg når de får lov til å være seg selv, også på Internett.

Det er her den digitale dømmekraften trer inn. Opphavsrett og digital dømmekraft - Digital kreativitet i barnehagen. På DAB-konferansen i mars snakket jeg om digital dømmekraft, og opphavsrett.

Opphavsrett og digital dømmekraft - Digital kreativitet i barnehagen

Teksten i dette blogginnlegget bygger i stor grad på den presentasjonen, men med hovedfokus på opphavsrett. Digital dømmekraft Digital dømmekraft er et sentralt begrep i den nye rammeplanen – og en del av dannelsesprosessen, slik jeg ser det. Det handler om å bruke teknologien og digitale medier, inkludert Internett, på en klok og etisk forsvarlig måte. Vår egen evne til kritisk refleksjon er sentral – å reflektere over muligheter og konsekvenser – og gå foran som et godt forbilde. På den ene siden er det viktig å kjenne til lovverket – hva er lov å gjøre?

Rammeplanen. Untitled. Untitled. Untitled. Untitled. Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen. En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg apper som læringsverktøy?

Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen

Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette innebærer at du som lærer må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør deg i stand til å tilpasse din egen undervisning til kompetansemål, klasse og elev. Her kan vi støtte oss på TPACK; Technology, Pedagogy and Content Knowledge (Mishra & Koehler). The Padagogy Wheel finner du på norsk her Det digitale påvirker hvilke ferdigheter som skal læres Vi lærere kjenner til og bruker ulike pedagogiske metoder, modeller og didaktikk vi har lært. Derfor må vi i dag snakke om DDD, som står for Digitalt Didaktisk Design, eller digitalt influerte måter å planlegge undervisning på (Johanson og Karlsen, 2018).

I løpet av 24 år som lærer har jeg brukt både PC, nettbrett, blyant og papir, og jeg har fulgt den digitale utviklingen i skolen tett. Tidlig innsats kan være tidlig tilgang. Refleksjoner fra deltakere ved et kurs i UH-pedagogikk - Nr 03 - 2018 - Uniped - Idunn. Innledning Jeg har på mange måter lært like mye om meg selv som at jeg har lært veldig mye ny teori.

Refleksjoner fra deltakere ved et kurs i UH-pedagogikk - Nr 03 - 2018 - Uniped - Idunn

Temaet for denne artikkelen er universitets- og høgskolepedagogikk (heretter UH-pedagogikk). Sitatet over er fra en av deltakerne på vårt lokale universitets- og høgskolekurs. Uttalelsen var en av flere som utfordret våre forestillinger om denne type utdanning og gjorde oss interesserte i å undersøke hvilke refleksjoner deltakerne gjorde om sitt læringsutbytte. Et UH-pedagogisk kurs skal kvalifisere til undervisning i høyere utdanning, og intensjonen med artikkelen er å bidra til ytterligere oppmerksomhet rundt formål ved denne type utdanning. Målet med artikkelen er å problematisere hvilken betydning et UH-pedagogisk basisemne kan ha. Bakgrunn Kurs i UH-pedagogikk er, ifølge veiledende retningslinjer fra Universitets- og høgskolerådet, opplæring som skal kvalifisere til undervisning i høyere utdanning. Tendensen i de siste årenes omveltninger i UH-sektoren har vært mer sentral styring. Å bruke teknologi i undervisningen – smarte valg. En lærer som skal ta i bruk teknologi i undervisningen, må alltid vurdere: Hvordan og hvorfor velger jeg apper som læringsverktøy?

Å bruke teknologi i undervisningen – smarte valg

Det dreier seg om å ha en «profesjonsfaglig digital kompetanse». Dette innebærer at du som lærer må ha teknologisk, faglig og pedagogisk kompetanse som gjør deg i stand til å tilpasse din egen undervisning til kompetansemål, klasse og elev. . Det digitale påvirker hvilke ferdigheter som skal læres Vi lærere kjenner til og bruker ulike pedagogiske metoder, modeller og didaktikk vi har lært. Det nye er at når eleven skal lære å skrive, lese, regne og snakke/kommunisere (muntlige ferdigheter) i det digitale klasserommet, så endrer også utviklingen av disse ferdighetene seg (Senter for IKT i utdanningen, NKUL 2017).

Derfor må vi i dag snakke om DDD, som står for Digitalt Didaktisk Design, eller digitalt influerte måter å planlegge undervisning på (Johanson og Karlsen, 2018). Johanson, B. Tidlig innsats kan være tidlig tilgang Meld. Lesing og skriving ved skolestart.