background preloader

Pedagogik: bedömning etc

Facebook Twitter

Julkalender. Delaktiga elever -5 tips på enkla saker som funkar. Alla elever skall delta i undervisningen men målet måste vara att alla även skall vara delaktiga i den meningen att eleverna kan påverka det som sker i klassrummet.

Delaktiga elever -5 tips på enkla saker som funkar

Ibland är det svårt att lyckas med både det ena och det andra men ofta är det små saker som krävs, kanske så små saker att man bortser från dess betydelse. Jag använder Google Classroom och sedan en tid tillbaka har jag några små knep som har inneburit stor skillnad i mitt klassrum när det gäller elevernas delaktighet, saker som faktiskt funkar. Oavsett hur man undervisar är det oundvikligt att ha genomgångar av olika slag . Det kan både handla teorigenomgångar där begrepp och teorier visas och förklaras eller instruktioner om hur arbetsuppgifter skall genomföras.

Genomgångar har en tendens att flyta ut och bli för långa, elever ”stänger av” och låter tankarna vandra i väg. 1. 2. När man undervisar NO har eleverna mängder med frågor som man gärna vill ta till vara samtidigt som riskerar att förflytta fokus på lektionen. 3. The Daring English Teacher: Engage your Students with Fishbowl Discussions. If you’ve never conducted a fishbowl discussion in your classroom, you and your students are missing out.

The Daring English Teacher: Engage your Students with Fishbowl Discussions

Similar to a Socratic Seminar, fishbowl discussions are organized classroom discussions that require students to prepare thoughtful responses to deliver in class. I love using fishbowl discussions as an end of the unit review activity because I can give my students a lot of content to review and use to prepare for the discussion, and I can also use the discussion itself as a way to assess my students’ speaking and listening skills. Organize your classroom. Utvecklingssamtal. Struktur: Karusellen – Kooperativt Lärande.

I denna struktur kan du använda dig av varierade uppgifter och beroende på uppgiftens karaktär kan det vara samma uppgift på varje bord – så att grupperna hela tiden tar hjälp av vad de andra grupperna skrivit för att utveckla sitt tänkande för varje steg – eller olika uppgifter där de bygger vidare på vad förra gruppen skrev. Välj en uppgift där det finns många svarsalternativ: Skriv talet 100 på olika sätt, skriv så många ord ni kan i en given ordklass, skriv ner så mycket ni kan om en person/plats/händelse.

Karusellen kan användas både för att aktivera elevernas förförståelse, för att fördjupa förståelse, för att sammanfatta och repetera kunskapsområden eller för att få inspiration till nya lösningar. Inom det Kooperativa Lärandet kallas övningen Brainstorm Carousel. I boken Lyft språket Lyft tänkandet av Pauline Gibbons kallas denna övning Progressiv Brainstorming. Grundstruktur Skapa minst 3 bord som har frågor eller arbetsuppgifter på sig kring ett tema. Variant 2 Roller I "Allmänt" Morgan Alling - Ibland är livet såhär. #livet #planering.

How to get students to follow directions the first time. By this point in the school year, you’re probably having some moments when you feel like you’ll lose your mind if you have to repeat yourself one. more. time.

How to get students to follow directions the first time

Some of you have probably felt like that since September! And that’s perfectly normal. A big part of a teacher’s job is teaching students to listen, follow directions, and be self-directed and independent in their work, and that means LOTS of repetition and reinforcement. It can be exhausting, for sure, so here are some tips to help kids listen to your directions and follow them the first time: Speak up and say exactly what you need. Use a magic word so students don’t move or talk until you’re done giving directions. Have students repeat directions back to you. Write important information in a special place on the board. Use a backwards countdown or timer to keep things moving. Give students a purpose for following the directions. Ask, “What should you be doing right now?”

Use the 3 Before Me rule. Talk less. Herregud & co - Herregud & co a ajouté une photo. Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Anja Thorsten, Linköpings universitet och Malin Tväråna, Stockholms universitet Om fokus läggs på att ta reda på hur eleven har förstått ämnesinnehållet i stället för om eleven har förstått är det lättare att ta reda på vad som behöver förändras i undervisningen. På så sätt skulle bedömningen bli ett mer konstruktivt redskap för att få alla elever att utvecklas och lära sig. De senaste åren har en samsyn kring att bedömning har stor betydelse för elevers lärande blivit vedertagen i svensk skola. I Vetenskapsrådets SKOLFORSK-rapport (2015) beskrivs dock att en förenklad och instrumentell syn på formativ bedömning har kommit att växa fram både i forskning och i skolpraktiken.

Enligt rapporten är det vanligt att bedömningsmodeller snarare är inriktade mot att forma eleven, än mot en djupare analys av undervisningen. Detta innebär att information till läraren om vad som behöver förändras i undervisningen kommer i skymundan. Vilken kunskap behövs för att planera och genomföra undervisning? Framgångsrik undervisning: fokus på elevers tankesätt, snarare än på matriser: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Frgebankfratttaframbelggfreleversprestationer2.pdf. Sju anledningar till att utvärdera.