background preloader

Prio Arbetssätt och Gemensam Planering

Facebook Twitter

Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande. Hur återkopplar du dina elevers förmågor så de kan utveckla dem bäst?

Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande

Här resonerar jag kring hur eleven kan äga rätten till eget lärande om vi fokuserar på lektionernas görande och lärande och att eleven ska veta om detta och planera för sina egna utvecklingssamtal. I inlägget finner du ett dokument där jag har förslag på göranden så att förmågorna kan utvecklas snarare än bara dokumenteras för lärarens bedömning vilket jag tror är ganska vanligt. Som en del av formativ bedömning behöver man ge återkoppling som för utvecklingen framåt.

Detta kan ibland vara svårt att komma igång med och även komma på vad man kan återkoppla så man är både konkret och rimlig. Vi har under terminens första veckor kartlagt våra elevers förmågor i både svenska och engelska – det vill säga tagit fram belägg för var de befinner sig. Att återkoppla lärandet är en naturlig del i formativ bedömning för att ge eleverna rätten att äga sitt eget lärande. Vad kan då framåtsyftande återkoppling vara? Elevledda samtal. Förmågor. Förmågor.

Förmågor

Jag har aldrig använt det begreppet mer frekvent än vad jag gör numera. ”Utgå ifrån förmågorna”, ekar det i mitt huvud. ”Det är förmågorna vi ska bedöma” och ”Undervisningen ska träna eleverna i förmågorna” är andra citat som jag snappat upp under all den kompetensutveckling jag deltagit i som nyckelperson i Lgr11-implementeringsarbetet på min skola. Förmågor. Jag tänker att vi borde stanna upp där ett tag. Stanna upp ett tag och fokusera på att det faktiskt är kring förmågorna som det mesta i skolan kretsar. Det är förmågor vi utgår ifrån och förmågor som vi undervisar i. Jag tror det är viktigt att vi lyfter blicken något när det gäller förmågorna. Det finns många fler generella förmågor som analysera, undersöka, reflektera, värdera, strukturera, att dra slutsatser etc.

Förmåga att använda och värdera källor och information 1. förmåga att beskriva sammanhang eller företeelser 2. förmåga att underbygga resonemang Förmåga att använda begrepp, teorier och modeller Men. Förmågor. Emoji Exit Ticket ~ Kilskrift. Många gånger är det enkla bra.

Emoji Exit Ticket ~ Kilskrift

Ibland kan en enkel idé utvecklas. Inte för att det är nödvändigt, utan för att det blir lite roligare helt enkelt. När vi jobbar med formativ bedömning och bedömning för lärande är det bra att ha enkla metoder att använda sig av för att få koll på lektionen gick. Exit tickets är just en sån metod. Om du inte känner till grundmetoden så är det inte svårare beskrivet än att eleverna på t.ex. en lapp skriver ned vad de lärt sig, undrat över eller tycker om lektionen på annat sätt. Ett inpass så med ett litet tvärkast... Handbok Storsjöskolan till skolråd 2. Rättssäker betygssättning. I våras diskuterades på denna blogg betyg och betygssättning.

Rättssäker betygssättning

Anledningen var att det i debatten, där även regeringens ministrar deltog var elever och föräldrar irriterade över den förvirring som rådde inom denna fråga. Jag hade även en diskussion med Bo Sundblad. Bakgrunden var att jag tyckte att Bo Sundblads och Per Måhls föreläsning om Rättssäker betygssättning borde vara en föreläsning som alla lärare borde se, egentligen borde ha sett, inte minst med tanke på mediadebatten. För vara riktigt ärlig borde Skolverket ha spelat in detta för länge sedan.

Jag sa till Bo Sundblad att om inte Skolverket vill ta tag i detta så får väl vi göra det själv (även om Skolverket idag har en webbkurs). Film 1: Rättssäker betygssättning Film 2: Planering Film 3: Allmänna råd Film 4: Mättraditioner Film 5: Bedömningsprocessen Film 6: Matriser Arbetsmaterial till filmerna: Arbetsmaterial till filmerna om rättssäker bedömning. Fokus på undervisning. Jag ställde en tid sedan några frågor till mina elever om vad som kännetecknar en lärare vars elever lär sig mycket.

Fokus på undervisning

Såklart finns det saker som jag måste bli bättre på, men glädjande nog anser 95% av eleverna att jag kommer väl förberedd till lektionerna. Med det menas till exempel att: Lektionen har ett bestämt syfteAktiviteterna under lektionen svarar upp mot syftetDet råder balans mellan olika aktiviteter (läsa, skriva, tänka, lyssna, tala)Det finns stöd i undervisningen så att alla har möjlighet att lyckasAktiviteterna genomförs enskilt, parvis och i helklassLektionen avslutas med att synliggöra lektionens syfte För att komma väl förberedd har jag gjort vissa val. Jag började med att göra en ”mental lista” över vad som är det viktigaste i yrket.