background preloader

Genus

Facebook Twitter

RFSL Ungdom. Ett steg fram. Metoden Ett steg fram hjälper dig att få syn på normer och hur de är kopplade till orättvisor.

Ett steg fram

Genom metoden synliggörs fördelar och nackdelar som personer och grupper kan få utifrån hur de kategoriseras och får olika villkor i livet. Gör så här: Välj ut, eller lägg till de påståenden som du tycker passar bäst för gruppen och ditt syfte. Övningen kan göras i två versioner. Antingen kan deltagarna utgå från sig själva, eller så kan deltagarna göra övningen genom att få kort med roller som de sedan ska utgå ifrån. Väljer du att göra versionen med rollkorten är det viktigt att poängtera för deltagarna att de inte får visa eller berätta om sina kort för varandra. Be sedan gruppen att under tystnad placera sig på en linje i rummet bredvid varandra. Rollkort och exempel på påståenden kan du ladda ner i högerboxen. Om deltagarna har haft roller, be dem berätta om sina roller för varandra. Fortsätt sedan att diskutera: Var något påstående oklart eller svårt att ta ställning till? Pojkar på efterkälken?

I februari lyfte utredaren Svend Dahl fram "pojkkrisen" i skolan i sitt betänkande Män och jämställdhet.

Pojkar på efterkälken?

En av slutsatserna var att svenska skolor och lärare inte gör tillräckligt för att ge pojkarna det stöd de behöver. I det här SNS-seminariet diskuteras skillnaderna i skolresultat mellan pojkar och flickor och vad det får för konsekvenser. Medverkande: Maria Arnholm (FP), jämställdhetsministerPer Nilsson, rektor Ersta Sköndals högskola och ordförande för referensgruppen till SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanserAnne-Sofie Nyström, fil.dr vid Uppsala universitet och författare till avhandlingen Att synas och lära men att inte synas läraKarina Solax Stridh, tidigare jämställdhetsstrateg i Gnesta kommun Moderator: Camilo von Greiff, forskningsledare, SNS.

Arrangör: SNS. Skolprestationer - Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. Flickor och pojkar presterar olika i skolan.

Skolprestationer - Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

Hur ser skillnaderna ut, vad beror de på och går de att förändra? Här kan du läsa artiklar om skolprestationer: Snäv debatt om pojkars skolprestationer Både cool och ambitiös, så lyder det nya pojkidealet. Men att bara vara duktig utan att också ha hög status innebär sociala risker för pojkarna. Det visar Lisa Asp-Onsjös klassrumsstudie. Kunskapsöversikt: Könsskillnader i skolprestationer och pojkar i utbildning Pojkar presterar sämre än flickor i skolan. Pojkar kan visst skriva! Klyftan växer mellan flickors och pojkars kunskaper Den senaste PISA-undersökningen visar att gapet mellan flickors och pojkars kunskaper växer. Elever utmanar normer för killar Det är hög tid att börja ifrågasätta vad det innebär att vara man. MVG-killar ger antipluggkulturen ett nytt ansikte Den som är genuint smart presterar MVG rakt igenom - utan att plugga.

"Åh vad coolt! " Kunskapsöversikt: Könsskillnader i skolprestationer och pojkar i utbildning - Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. Pojkar presterar sämre än flickor i skolan.

Kunskapsöversikt: Könsskillnader i skolprestationer och pojkar i utbildning - Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

Så har det varit under lång tid. Hur ser skillnaderna ut och vad beror de på? Fil dr Mia Heikkilä skriver om de undersökningar som har gjorts och ger exempel från forskningen i denna kunskapsöversikt. Skolprestationer sett ur ett könsperspektiv har verkligen blivit uppmärksammade de senaste åren. De internationella mätningarna av elevers prestationer inom vissa områden - PISA, TIMSS och PIRLS - uppmärksammade nivån på elevers prestationer i skolan och de nationella prestationerna placerades i relation till många andra länder. I mätningarna av elevers skolprestationer faller pojkar som grupp tydligt ut som lågpresterande i alla europeiska länder. Vilka ämnen handlar det om? Det har länge varit så att flickor sammantaget har haft bättre resultat i skolan än pojkar. Det som är skillnaden från tidigare är att flickor nu har bättre resultat i de flesta ämnen och så har det inte alltid varit.

Andelen elever med fullständiga betyg (%) Sammanfattning. Den manliga könsrollen både gynnar och missgynnar män. Varken i Sverige eller övriga Europa har vi ännu nått jämställdhet.

Den manliga könsrollen både gynnar och missgynnar män

Mycket beror på traditionella könsmönster och könsroller och synen på vad som är manligt respektive kvinnligt. Maskulinitet hänger intimt ihop med förvärvsarbete, karriär och inkomster, medan femininitet hänger ihop med omvårdnad, barn och relationer. Det är viktigt att påpeka att män liksom kvinnor förstås inte är en homogen grupp, utan stora skillnader finns mellan män likväl som mellan kvinnor. Socioekonomisk grupp och invandrarbakgrund spelar ofta större roll än kön, men i den här artikeln kommer vi att fokusera enbart på kön.

Män har ofta mer makt och resurser De traditionella könsmönstren gynnar män på flera sätt. Män har även högre årsinkomst än kvinnor. Män halkar efter på utbildningsområdet Samtidigt kan mäns livschanser begränsas på en rad områden av den maskulina rollen. Utbildningsnivå för befolkningen 25-64 år, 1985, 2000 och 2012 Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal Källa: Utbildningsregistret, SCB. Den manliga könsrollen både gynnar och missgynnar män. Skolprestationer - Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet.