background preloader

Skola

Facebook Twitter

- Hur kan man synliggöra förmågorna? 10 regler för feedback som gör nytta. Att ge feedback är svårt.

10 regler för feedback som gör nytta

Kanske det beror på att vi inte ger tillräckligt mycket feedback eller att vi inte tränar på det. Anna Karlefjärd. Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Att förhålla sig formativt till formativ bedömning. Det blir allt mer uppenbart när man tittar ut över det svenska pedagogiska landskapet att formativ bedömning verkligen börjat slå rot.

Att förhålla sig formativt till formativ bedömning

Att hålla en IUP levande… Så har det gått ca två månader sen utvecklingssamtalen och elevernas IUP har som fysisk företeelse fallit i glömska, i alla fall hos eleverna.

Att hålla en IUP levande…

Ska man diskutera deras IUP med dem, får man börja med att visa papperet och säga ”minns du den här?” Mina elever är 7-8 år gamla, har sett sin IUP en gång och jag måste erkänna att jag nog inte fick alla mina elever att till fullo förstå innebörden och syftet med detta papper. Nu är ju egentligen inte själva papperet intressant, det är innehållet i det som är viktigt. Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning - Kvutis. Betyg - Så funkar det! Visa enskild publikation. Det här stödmaterialet är till för att stödja en likvärdig tillämpning av bestämmelserna kring betygsskalan och betygen B och D och riktar sig till alla lärare som sätter betyg och till rektorer.

Visa enskild publikation

I materialet presenteras bakgrunden till betygsskalan, några allmänna utgångspunkter för betygssättning och tre frågor som stöd i tolkningen av ”till övervägande del” för betygen B och D. Tänktanken. Idag hade vi äran att gästas av en opedagog.

Tänktanken

Eller var det öpedagog? Marie Andersson, lärare på Eskelhems skola på Gotland, i vissa kretsar mer känd som Öpedagogen, har varit på besök under två dagar på Årstaskolan… The Big Five. Särskilt stöd sätts in för sent - Sverige. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Skolbiblioteket - en pedagogisk resurs, på riktigt. Styrdokumenten - Vår grund för samarbete Den viktigaste insikten under all vår tid som skolbibliotekarier är att skolans mål måste vara desamma som skolbibliotekets mål.

Skolbiblioteket - en pedagogisk resurs, på riktigt

För att skolbiblioteket och skolbibliotekarien skall kunna bli helt inkluderade i skolans arbete och visioner krävs att all pedagogisk personal på en skola jobbar åt samma håll. Ny film om utvecklingssamtalet. Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt? Lärmiljö - Umeå. Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal.

Lärmiljö - Umeå

Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning av en problemsituation och sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. En förskoleversion av formulären har utformats med nya illustrationer och anpassad terminologi, den kan du ladda ner här. Kritiskt tänkande. Det tillhör skolans uppdrag att stimulera kritiskt tänkande.

Kritiskt tänkande

Men vad är då kritiskt tänkande? Och hur hänger kritiskt tänkande och kunskapsdjup ihop? Nedan presenteras en modell över fyra nivåer av kritiskt tänkande att träna i skolan. Juridisk vägledning. Ibland blir flippat flippat. Gamla nationella prov. Förväntningar på skolan förblir otydliga så länge vi inte gör professionella pedagogiska utredningar. #visombärenförmåga. Bilden av skolan har blivit missvisande. Annons Publicerad kl Dela.

Bilden av skolan har blivit missvisande

Dylan Wiliam. Nu i svensk översättning – ”Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken” av Dylan Wiliam. Boken har två huvudsyften. Det ena är att komma med enkla, praktiska idéer om förändringar som varje lärare kan göra i klassrummet för att utveckla sin undervisning. Det andra är att bevisa att förändringar kan förbättra elevernas resultat. I kapitel 1 visar författaren varför skolprestationer är viktiga och varför bättre utbildning är angeläget. I kapitel 2 diskuteras forskningen om formativ bedömning i klassrummen. Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det! I en mycket läst artikel av Nilholm och Alm undersökte de båda forskarna hur lärare bar sig åt för att få nå inkludering. En klass valdes ut utifrån resultat i en pilotstudie. I pilotstudien ingick åtta klasser som hade rykte om sig att vara inkluderande.

Sex strategier för inkludering. Filmer om Nya Språket lyfter. Fortbildande föreläsningar 2015 (with image) · UR_Pedagogerna. Föräldrautbildning om Lgr 11. Jag brukar använda föräldramöten till att visa föräldrarna det vi gör och hur vi gör det. Det kan vara hur vi räknar kort division, problemlösningsstrategier eller kunskapskrav. Generellt åtgärdsprogram för lärare som vill jobba inkluderande och bejaka lustfyllt lärande.

Mar9. Intelligenta kursplaner - blueprint. Kollegialt lärande. Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. En skillnad som gör en skillnad. Lärmoduler för kollegialt lärande.

Läxhjälp och undervisning online. Skolbanken. Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar. Språkutvecklande arbetssätt. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. This Always Ad Asks What It Means To Do Something "Like a Girl" How would it make you feel if someone told you you threw like a girl? Or ran like a girl?

Given its history as a schoolyard insult, it would be no surprise if you didn't take the description as a compliment. In this new spot for P&G's Always brand by agency Leo Burnett's Chicago, London and Toronto offices, director Lauren Greenfield asks a handful of adults to imitate running, throwing and fighting like a girl. The results are predictable. The amazing part comes when Greenfield--who also directed "The Queen of Versailles"--then asks young girls the same questions. The power of this commercial lies in the juxtaposition of these answers. Just try and look at 10-year-old Dakota and patronize her with "like a girl.

" Utvecklingsprojekt. I min roll som förstelärare har jag i samråd med rektor formulerat ett utvecklingsprojekt på den egna skolan. James Nottingham.