background preloader

Läsning

Facebook Twitter

Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen. En uppmärksammad artikel i Dagens Nyheter fick under sommaren igång en debatt om läsförståelse och inlärning.

Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen

Läsforskarna Barbro Westlund och Gunilla Molloy pekade i debattartikeln bland annat på vikten av att alla lärare oavsett ämne borde undervisa i läsförståelse. Barbro Westlund är lektor i didaktik vid Stockholms universitet, lärarutbildare och sedan flera år en av landets mest framstående forskare inom läsforskning. Boktips för högläsning av bilderböcker. Hjärtat hos @frksarapersson. Den här sommaren har jag tänkt mycket på vad jag läser ihop med mina barn, hur vi läser tillsammans och vad det gör med läslust, läsglädje och förmågan att försjunka in i texter och föreställningsvärladar.

Hjärtat hos @frksarapersson

Skolbibliotekariens bästa boktips inför sommarlovet! - Axiell Education. Liselott Drejstam, skolbibliotekarie på Hjulsbroskolan ger sina bästa boktips inför sommarlovet.

Skolbibliotekariens bästa boktips inför sommarlovet! - Axiell Education

Bilderböcker för de små En gammal favorit är Det underbara trädet av Ulf Löfgren. I boken planterar Lasse ett frö som genast växer upp till ett stort träd. Trädet tar Lasse till en helt ny värld. En bok som sätter igång fantasin hos både barn och vuxna! Böckerna om Bockarna Bruse av Bjørn F. Frekvord alla. Cirkelmodellen. How To Convert Your Fake Readers Into Real Readers. I’m here to share some tried and true tips and tricks to convert your fake readers into real readers.

How To Convert Your Fake Readers Into Real Readers

To help our fake readers, we have to identify their coping behaviors that are helping them hide the fact that they aren’t reading. Here is a list of 10 Ways to Spot a Fake Reader: I always feel like I can spot a fake reader a mile away. That student who all of a sudden has to blow his nose the second independent reading starts. Or the student who thinks independent reading time is a great opportunity to catch up with friends.

In the past, I have tried to eliminate those fake reading behaviors to try and stop the problem dead in its tracks. Read and make it fun. The most important factor is having a classroom that is both centered around reading and celebrates reading. I tell my students about what I’m reading at home and share new books with them every chance I get. By letting your kids just read and making it fun, they will want to read more. 302 Moved Temporarily. LegiLexi. LegiLexi vårt namn står för god läsförmåga och vi är en stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under de tidigaste åren i svenska skolan.

LegiLexi

Syftet med LegiLexi är att stötta lågstadielärare med användarvänliga verktyg, inspiration och bra material att använda i läsundervisningen, baserade i forskning och beprövad erfarenhet. Exempel på texter, provuppgifter och bedömning - Uppsala universitet. Det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk består av olika delprov som prövar förmågorna att tala/samtala, läsa och skriva.

Exempel på texter, provuppgifter och bedömning - Uppsala universitet

Vissa delprov prövar fler än en färdighet i ett och samma delprov. På denna sida finns exempel på textunderlag för läsförståelseprov, provuppgifter samt bedömningsunderlag av olika slag. Samtliga exempel är hämtade från 2009 års prov. Smakprov. Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse? Alla människor kan hålla som mest 4-5 saker i arbetsminnet samtidigt (Alloway, 2008).

Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse?

Arbetsminnesproblem uppstår när vi inte kan uppdatera eller återfå informationen vi försöker hålla i arbetsminnet från någon annanstans i omgivningen. Detta är också nyckeln till arbetsminnesbehandling - och forskarna fortsatte att presentera följande: 1. Den underliggande absoluta arbetsminneskapaciteten kan inte behandlas direkt för att förbättra vardagsspråklig förmåga. Här visade forskarna upp en stor bild på en överkryssad dator. Två stora meta-analyser (Melby-Lervåg & Hulme, 2013; Rapport et al. 2013) och en väldesignad studie som inkluderade elever med ADHD (Chacko et al., 2014) såg korttidseffekter, där elever blev bättre på de arbetsminnesuppgifter de tränade på, men de visade inga långtidseffekter. Kartläggning av läsutvecklingen - Läsa & skriva. Det är viktigt att som lärare veta hur långt eleverna kommit i sin utveckling och vilka eventuella problem de har.

Kartläggning av läsutvecklingen - Läsa & skriva

För att göra denna kartläggning måste man som lärare fortlöpande ha möjlighet att följa varje enskilt barn. Det mesta av det diagnostiska arbetet sker inom ramen för den ordinarie undervisningen där man gör informella iakttagelser när man till exempel låter barnet läsa högt endast för läraren och genomför enkla övningar där exempelvis problem med avkodningen kan uppenbaras. Utöver informella iakttagelser kan man också använda sig av mer formella prov. Att läsa faktatexter. Startsida - Barnens bibliotek. Matteuseffekten - evidens och konsekvens. Metod 485 engelskspråkiga elever deltog i studien.

Matteuseffekten - evidens och konsekvens

Avkodning av enstaka ord mättes i årskurs 4, och ordförråd mättes i årskurs 4, årskurs 8 och årskurs 10 (mellan barnen var 10 år och runt 16 år) med flera olika standardiserade tester. All data analyserades med ”Multilevel modeling”. En komplicerad statistisk metod som gör en tillväxtmodell i ordförråd varje elev för sig mellan årskurs 4 och 10, men där de också räknar in hur stort ordförråd eleven hade i förskolan. Jag kommer inte gå in på den metoden här utan endast sammanfatta resultaten :) Information - Bedömningsportalen. LÄS FÖR BARN - Téléchargements mobiles. Presentation forskning om läsning NYredigerbart. Presentation forskning om läsning kopia. Nytt Bedömningsstöd för åk 1-3. Ja, det ska vara versal i Bedömningsstöd för det är namnet på Skolverkets nya bedömningsstöd. Titeln är Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling respektive Bedömningsstöd i taluppfattning.

Jag håller mig till det förra. På Läslyftets utbildning för kommunernas språk-, läs- och skrivutvecklare för några veckor sedan var en av programpunkterna en presentation av det nya bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling för åk 1-3. Detta kommer att publiceras på Skolverkets webb under juni. Det är det här ni ska hålla utkik efter. 5 tips som skapar läsglädje : LärandeLek. Hur ska jag få mitt barn att prioritera läsning framför annat?

5 tips som skapar läsglädje : LärandeLek

Det är en fråga som vi på Lärandelek ofta får. Det finns ingen universallösning, eftersom alla barn är unika. Men vi har sammanställt fem tips under tre ledord. 5 tips under 3 ledord: Uppmuntra, utmana, utforska Läsprocessen är komplicerad och det finns inga genvägar.