background preloader

NP

Facebook Twitter

Organisera genomförandet av muntliga delprov. Det är rektorns ansvar att i samarbete med sin personal organisera genomförandet av de nationella proven så att de på bästa sätt gagnar elever och lärare.

Organisera genomförandet av muntliga delprov

Lärare får genom lärarinformationen till det nationella provet kunskap om vilka förutsättningar som krävs för att genomföra proven. Rektorn har genom sitt uppdrag möjlighet att leda och fördela arbetsuppgifter inom sitt ansvarsområde. Hela skolans angelägenhet I de nationella proven ingår muntliga delprov som genomförs före eller efter övriga delprov. För att genomförandet av de muntliga delproven ska gå så smidigt som möjligt kan det vara en fördel om proven ses som hela skolans angelägenhet och inte lämnas att lösas av de lärare som undervisar i de klasser/kurser som ska genomföra det muntliga delprovet. Olika sätt att organisera genomförandet Ett sätt att organisera de muntliga delproven kan vara att de genomförs under en längre tidsperiod på ordinarie lektioner.

Diskutera förutsättningarna tillsammans. Nationella prov och dyslexi. Många elever med läs- och skrivsvårigheter kan uppleva det extra besvärligt att genomföra nationella prov som provar läsförmågan.

Nationella prov och dyslexi

Skolan kan anpassa nationella prov för elever med läs- och skrivsvårigheter och vid vissa speciella omständigheter kan man helt undanta vissa elever från att genomföra delprov. Det nationella provet i svenska i årskurs 3 består av sju delprov och i årskurs 6 ingår fem delprov. I båda årskurserna finns några delprov som testar elevernas förmåga att läsa med flyt och förstå innehållet i en text. Anpassningar får göras Anpassningar av delprov som prövar förmågan att läsa med flyt kan till exempel göras genom att ge elever med läs- och skrivsvårigheter extra provtid så att de hinner klart med alla uppgifter. Det är inte förbjudet att låta elever med läs- och skrivsvårigheter få lyssna på texten istället för att läsa den. Nationella prov inte enda underlaget för betyg Viktigt att prata med elever och vårdnadshavare Alla ska känna sig trygga i skolan.

Inte lika för alla. Nationella proven är snart avklarade för den här gången.

Inte lika för alla

Tanken var som vanligt att mäta elevernas kunskap på ett likvärdigt sätt. Men hur är det egentligen med det? – Ska man kunna göra likvärdiga bedömningar behöver alla elever ha samma förutsättningar för att göra provet. Det har de inte, säger Ann-Sofie Wettéus, speciallärare på Hannaskolan i Örebro. I slutet av förra året redovisade Skolverket ett regeringsuppdrag som gick ut på att öka likvärdigheten på nationella proven. För dyslektiker blev anvisningarna tydliga: inga hjälpmedel som läser upp texten får användas på delprovet om läsförståelse. Ann-Sofie Wettéus har själv intervjuat speciallärare och specialpedagoger om just hjälpmedel på nationella proven i sitt pågående examensarbete på speciallärarutbildningen.

Skolverkets motivering är att provet testar elevernas förmåga att avkoda texten. Men det gäller alltså bara i årskurs tre och sex. Karin Hector-Stahre.Bild: Skolverket. Åtgärdsprogram vinner över provregler. Debattens vågor har gått höga kring Skolverkets anvisningar om hjälpmedel vid nationella prov.

Åtgärdsprogram vinner över provregler

Elever med dyslexi får inte använda exempelvis talsyntes vid proven i läsförståelse för årskurs tre och sex. Situationen har liknats vid att ta glasögonen av en person med synfel. Ängkärrskolan i Solna vänder sig specifikt till barn med dyslexi, och där låter man eleverna använda sina ordinarie hjälpmedel vid de nationella proven. – Vår uppgift är att stärka barnen så att de går vidare i livet, inte att sänka dem.

Det är en form av mobbning att först låta eleverna träna med hjälpmedel, och sedan vid provtillfället säga ”pilutta dig, nu får du inte den hjälp du behöver”, säger rektor Carin Segerström. Ängkärrskolan har låtit Juristfirman Vide studera frågan om elevernas rätt att använda hjälpmedel. Vi kräver svar! Anpassning av nationella prov för nyanlända elever. Genomförandet av de nationella proven för nyanlända elever kan se olika ut beroende på ämne och om det är rimligt, utifrån elevens kunskaper i svenska språket, att en nyanländ elev genomför ett helt eller vissa delar av ett nationellt prov.

Anpassning av nationella prov för nyanlända elever

Utgångspunkten är att alla elever i årskursen ska genomföra provet, men i vissa fall kan det ändå finnas särskilda skäl att undanta en elev från ett nationellt prov. Det är rektorn som beslutar om en elev ska undantas från att genomföra ett nationellt prov helt eller delvis. Svenska och svenska som andraspråk Utprövningar av proven i svenska och svenska som andraspråk har visat att den tiden som anges i Lärarinformationen är tillräcklig för att elever som följer kursplanen i svenska och svenska som andraspråk ska få möjlighet att visa sina kunskaper. Utgångspunkten är att alla elever i årskursen ska genomföra provet, men i vissa fall kan det ändå finnas särskilda skäl att undanta en elev från ett nationellt prov. Engelska.