background preloader

”Nationella proven sänker resultaten i svensk skola”

”Nationella proven sänker resultaten i svensk skola”
Det tar 1.200 timmar bara att bedöma elevers provsvar i årskurs 3 och 6. Att bedömningarna är relativa är upprörande. Det är dags för Skolverket att lägga bort prestigen och en gång för alla göra genomgripande förändringar av de nationella proven, skriver 17 skolledare i Haninge. Just nu är Sveriges skolor inne i slutskedet av nationella prov. Vi ifrågasätter inte existensen av nationella prov (NP) men menar att provgruppernas sätt att konstruera proven i dag hotar institutionen nationella prov. En uppskattning i Haninge kommun visade att bara att bedöma elevers provsvar av samtliga delprov av NP i årskurs 3 och 6 har tagit cirka 1 200 timmar. Utöver detta ska lärare ha förberedelsetid, inläsning av lärarhandledning, inmatning av resultat och genomförande av provet. Det finns även en annan aspekt på nationella proven som är mindre smickrande och det är dess innehåll och konstruktion. Så vad föreslår vi att Skolverket borde göra? Proven är omfattande och tar lång tid att genomföra. Related:  NPSkolan

Nationella prov ska bli digitala Lärare och elever har stora förändringar i de nationella proven att vänta. Redan nästa år blir upplägget delvis ett annat, enligt utbildningsminister Gustav Fridolin. Det gick både bra och mindre bra för alla niondeklassare som skrev nationella prov i våras. Bäst gick det i engelska, där endast tre procent blev underkända och den genomsnittliga betygspoängen blev 15 av 20. Sämst gick det i svenska som andraspråk med 23 procent underkända. I matematik, kemi och historia var andelen underkända 13 procent, enligt Skolverket. Provresultatet visar precis som tidigare års prov och slutbetyg att nyinvandrade elever presterar sämre, tjejer klarar sig bättre än killar och att högutbildades barn klarar sig bättre än lågutbildades. Tidigareläggs De nationella proven ska stödja en rättvis betygssättning. – Det är vår tydliga målsättning att lärarna ska få ägna sig mer åt att lära ut, mindre åt att administrera och rätta nationella prov, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Digitala prov

Pisa urholkar skolan i tävlandets namn I början av maj fick Andreas Schleicher, som ansvarar för OECD:s utbildningsöversyn och därmed även för utbildningsstudien Pisa, ta emot ett öppet brev. ”Vi är djupt oroade över att försöken att mäta mycket olikartade pedagogiska traditioner och kulturer med hjälp av en enskild, snäv och oneutral mätsticka till slut kan komma att förorsaka irreparabla skador för våra skolor och våra elever.” Brevet var författat av Heinz-Dieter Meyer, professor i pedagogik vid State University of New York i Albany, och Katie Zahedi, rektor för en skola i Brooklyn. Efter att det publicerades i The Guardian har det på nätet undertecknats av fler än 1 700 professorer och lärare, framför allt i den engelskspråkiga världen. Det var på tiden. Vart tredje år sedan år 2000 har OECD anordnat den internationella Pisa-undersökningen (Programme for International Student Assessment) med tillhörande prov och rankning av nationerna. Men allvarligt talat: vad betyder dessa siffror? Varför finns då testet?

Bedömning av nationella prov Med de nationella proven medföljer detaljerade bedömningsanvisningar som läraren ska följa. De nationella proven är en del av bedömningen och ett stöd för betygssättningen men läraren ska använda allt tillgängligt underlag för att bedöma om en elev har uppfyllt kunskapskraven vid betygssättning. Eleven kan få se sitt prov och hur det har bedömts. Vårdnadshavare kan också få ta del av provet vid till exempel utvecklingssamtal. Vid uppföljning av resultat med elever och vårdnadshavare är det dock viktigt att läraren ser till att uppgifter inte sprids. Provets betydelse för betyget Det nationella provet är framför allt ett stöd för läraren, så att betygssättningen ska bli likvärdig över hela landet. Läraren ska sätta betyg utifrån all tillgänglig information om elevens kunskaper i relation till kunskapskraven. En elev kan ha en dålig dag Ibland presterar elever bättre än normalt på provet, ibland sämre. Om en elev inte får godkänt på ett delprov

Inte lärarens ansvar om nationella proven inte hinns med | Lärarförbundet Under läsåret jobbar många lärare med nationella prov. Det leder ofta till att det blir mer arbete än vanligt. Men arbetet med nationella prov ska ske inom den reglerade arbetstiden. Vad betyder det och vilka krav kan du ställa på din rektor? – Arbetstiden kan variera över terminen och det är inte konstigt. Men de nationella proven är något som du som lärare måste göra och därför ska de också rymmas inom den reglerade arbetstiden, säger Cyrene Martinsson Waern, ombudsman på Lärarförbundet. Du som har ferieanställning har arbetstiden uppdelad i reglerad och oreglerad arbetstid. Planera din arbetstid över hela året – Därför är det viktigt att planera sin arbetstid så att du vissa veckor arbetar mer än andra, säger Cyrene Martinsson Waern. Det finns många olika sätt att planera sin arbetstid. Den planering du gör ska godkännas av rektor. Du ska inte lösa problemet själv Om problemet redan finns kan du ställa krav på din rektor att hjälpa till att lösa det. Vänd dig till din avdelning

Skolforskning del 6 Under vårterminen genomförs de nationella proven varje läsår. Mycket tid går åt till förberedelser, genomförande, rättande och att återkoppla resultaten till eleverna. De nationella proven har två huvudsyften: stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättningge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå För ett år sedan skrev jag flera blogginlägg om de nationella proven (NP hjälp vid betygssättning? Jag kan konstatera att mycket är sig likt vid årets nationella prov jämfört med för ett år sedan. - Läroplanen har förmågor som är desamma i olika skolämnen (Jfr “Big five”), men de nationella proven har vattentäta skott mellan olika skolämnen. - De flesta delarna av de nationella proven genomförs skriftligt. - De nationella proven genomförs analogt (med papper och penna). Det övergår mitt förstånd både hur man kommit på detta system och hur skolverket tycker att det är okej att använda det?!? Källor:

"Nationella prov kan inte förbättra betygen" I Sverige råder delade meningar om värdet av nationella prov. Några anser att betygssättningen fungerade bättre förr då betygen anpassades till medelbetyg på nationella prov. Andra anser att betygssättningen inte fungerade bra 1994–2011 men tror att den kommer att fungera bättre med 2011 års anvisningar. Ett argument för nationella prov har varit att proven kan förhindra betygsinflation och vissa debattörer anser att det inte fanns någon betygsinflation i det relativa systemet. Att medelbetygen blev så mycket högre än idealvärdena berodde på att elever med låga terminsbetyg, 1:or och 2:or, inte fortsatte till nästa termin/årskurs. Enligt anvisningarna skulle betygen då sänkas på elever som tidigare hade fått 3:or med motivet att 1:orna och 2:orna inte längre ingick i jämförelsegruppen/riksklassen. Det vill säga, före 1994 fanns en sorts betygsinflation – att medelbetygen höjdes år från år. Hur gick det då med inflationen när betygsanvisningarna ändrades 1994?

Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6 Materialet ska ge dig som lärare möjlighet att bli säkrare i din bedömning av elevernas prestationer på ämnesproven i årskurs 6. Bedömarträningsmaterialet består bland annat av textbaserade och filmatiserade delar, föreläsningar, bedömda elevuppgifter och uppgiftsexempel att träna med. Att arbeta med materialet Ett sätt du kan arbeta med materialet är att du först skaffar dig en överblick av alla delar, beslutar vilka delar du tänker använda och hur du ska planera in den tid som behövs för att du ska vara väl förberedd inför bedömningen av dina egna elevers prestationer i proven. Kanske bör du planera arbetet tillsammans med kolleger och skolledning, i ett nätverk eller tillsammans med kollegor från andra skolor. Träningen ger antagligen bättre effekt om du har någon att diskutera med. Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk Bedömarträning i matematik Bedömarträning i engelska Proven fokuserar på de förmågor som beskrivs i kursplanen Tillförlitlig bedömning - hög reliabilitet

Nationella proven lyfter fram lydnad I svenska förväntas vi till exempel underkänna riktigt välskrivna texter om en elev har revolterat mot ämnesbeskrivningen. Andreas Magnusson Alla som arbetar i skolan, som går i skolan eller som på allvar känner någon som går i skolan vet att hela vårterminerna är nedlusade av nationella prov. Dessa prov bryter in, stjäl viktig undervisningstid när den behövs som bäst, ger lärare stort merarbete och elever en känsla av konstant ångest. Skolverket är tydliga med att Nationella prov inte gör anspråk på att vara heltäckande för en kurs och att de bara skall betraktas som ett prov bland andra. Skolinspektionen, den granskande myndigheten, är visserligen införstådda med detta men finner det ändå värt att ifrågasätta avvikelser. Nationella prov finns därför att det råder en stor misstro mot lärares förmåga att bedöma och en stor övertro på ett provs förmåga att bedöma. Så vad mäter då proven? gymnasielärare i svenska och religionskunskap

"Central bedömning av nationella prov försvårar för lärare" Det skriver Mats Lundström, universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik och projektledare för nationella provgruppen för NO i årskurs 6 vid Malmö högskola. Socialdemokraterna i Malmö har som lokalt vallöfte lanserat att bedömningen av de nationella proven i skolan ska ske centralt i kommunen och inte på den enskilda skolan.Förslaget att bedömningen ska genomföras centralt har även framförts av utbildningsminister Jan Björklund (FP). Moderaterna har uttryckt stöd för förslaget, och det genomförs nu på prov i vissa delar av landet. Syftet är att lärarnas arbetsbörda ska minska och tiden med eleverna ska öka. Idén är vällovlig men går tyvärr på tvärs med ambitionen att ge större möjlighet för lärarna att stödja eleverna i deras utveckling.I denna utveckling är bedömningen av de nationella proven en viktig del. Det råder inget tvivel om att lärarnas arbetsbörda har ökat under de senaste åren. I de naturvetenskapliga ämnena ges nationella prov i årskurs 6 och 9.

Related: