background preloader

Exempel på texter och provuppgifter - Uppsala universitet

Exempel på texter och provuppgifter - Uppsala universitet
På denna webbsida finns olika typer av uppgifter som kan förekomma i ett nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6. Andra uppgiftstyper kan förekomma, då alla typer av uppgifter inte representeras i varje prov. Exemplen är hämtade från provet som gavs läsåret 2011/2012 och omfattas inte längre av sekretess. Delprov A: tala Nedan presenteras exempel på momenten Redogörelse och Samtal som prövar den muntliga förmågan. I momentet Samtal utgörs underlaget till provet av ljudfiler med inlästa texter tillsammans med diskussionsfrågor. Delprov A: redogörelse – punkter att utgå ifrån Delprov A: samtal – ljudfilen Rött kort Delprov A: samtal – exempel på diskussionsfrågor till Rött kort Delprov B: läsa Nedan presenteras exempel på uppgifter till delprov B1 som prövar läsförståelse av skönlitterär text, och till delprov B2 som prövar läsförståelse av sakprosa. Delprov B1 – textunderlag Såld Delprov B1 – exempel på uppgifter till Såld Delprov B1 och B2 – Bedömningsunderlag

Bedöma muntlighet Här hittar du träningsmaterial för bedömning av muntlighet i årskurs 6. Materialet består av kommenterade elevredogörelser, elevsamtal och bedömningsmatriser för svenska och svenska som andraspråk. Den muntliga uppgiften i bedömarträningsmaterialet är hämtad från ämnesprovet 2012. Det muntliga delprovet prövar elevernas förmåga till redogörelse och kommunikation samt samtal och interaktion enligt kursplanen. Det finns fyra redogörelser och ett samtal att lyssna på. Två elever medverkar med både redogörelse och samtal och en helhetsbedömning kan alltså göras av dessa två elevers muntliga uppgift. Redogörelse Den muntliga uppgiftens första del, redogörelsen, ger eleverna en möjlighet att förbereda och tänka igenom det de vill säga. Samtal Den muntliga uppgiftens andra del, samtalet, bygger på en textuppläsning från CD (Rött kort av Bengt-Åke Cras), till vilken eleverna får diskussionsfrågor som underlag. Bedömning Ladda ner de inspelade samtalen, kommentarerna och bedömningsmatrisen

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg - Annika Sjödahl De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen. Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål. Förra årets upplägg och årets revidering Förra läsåret hade jag också nior och jag har utgått från den strukturen jag gjorde då samt reviderat om det som behöver förtydligas för eleverna. Vi började förra året med att lyssna på konkreta upplägg på gamla samtal. eleverna behöver lära sig hur man vidgar ett resonemang och det kan vara bra att visa hur det görs genom filmen från Orka Plugga. Eleverna fick också öva på ett fingerat bedömningstillfälle med andra texter jag valt. I år kommer jag att sätta ihop ett material för dem så här: Först kollar vi på vad som bedöms och hur det ska gå till enligt gamla nationella prov och bedömningsmatrisen. Canvor: Annika Sjödahl // Annika

Related: