background preloader

Exempel på texter och provuppgifter

Exempel på texter och provuppgifter
På denna webbsida finns olika typer av uppgifter som kan förekomma i ett nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6. Andra uppgiftstyper kan förekomma, då alla typer av uppgifter inte representeras i varje prov. Exemplen är hämtade från provet som gavs läsåret 2011/2012 och omfattas inte längre av sekretess. De är tänkta att ge elever en möjlighet att bekanta sig med några olika typer av provuppgifter och utgör således inte ett helt nationellt prov. Delprov A: tala Nedan presenteras exempel på momenten Redogörelse och Samtal som prövar den muntliga förmågan. I momentet Samtal utgörs underlaget till provet av ljudfiler med inlästa texter tillsammans med diskussionsfrågor. Delprov A: redogörelse – punkter att utgå ifrån Delprov A: samtal – ljudfilen Rött kort Delprov A: samtal – exempel på diskussionsfrågor till Rött kort Delprov B: läsa Delprov B1 – textunderlag Såld Delprov B1 – exempel på uppgifter till Såld Delprov B2 – textunderlag ”Våga hälsa på en emo”

Bedöma muntlighet Här hittar du träningsmaterial för bedömning av muntlighet i årskurs 6. Materialet består av kommenterade elevredogörelser, elevsamtal och bedömningsmatriser för svenska och svenska som andraspråk. Den muntliga uppgiften i bedömarträningsmaterialet är hämtad från ämnesprovet 2012. Det finns fyra redogörelser och ett samtal att lyssna på. Redogörelse Den muntliga uppgiftens första del, redogörelsen, ger eleverna en möjlighet att förbereda och tänka igenom det de vill säga. Samtal Den muntliga uppgiftens andra del, samtalet, bygger på en textuppläsning från CD (Rött kort av Bengt-Åke Cras), till vilken eleverna får diskussionsfrågor som underlag. Bedömning Bedömningen utgår från de kunskapskrav för muntlighet som anges i kursplanen och från den bedömningsmatris som ingår i bedömarträningsmaterialet. Ladda ner de inspelade samtalen, kommentarerna och bedömningsmatrisen

Att förbereda eleverna på de muntliga nationella proven i svenska – ett konkret upplägg - Annika Sjödahl De muntliga nationella proven ska i år läggas på höstterminen. Det frågas en del i diverse Facebookgrupper om tips på hur man kan göra för att förbereda eleverna. Jag har därför skapat ett upplägg för svenskan för att eleverna ska vara väl förberedda på vad som krävas av dem och hur de ska göra för att nå sina mål. Den nya strukturen på proven infördes 2012/2013 och innebär att man bedömer eleverna i tre delar: att presentera ett innehåll, att leda ett samtal samt delta i en diskussion. Förra årets upplägg och årets revidering Förra läsåret hade jag också nior och jag har utgått från den strukturen jag gjorde då samt reviderat om det som behöver förtydligas för eleverna. Vi började förra året med att lyssna på konkreta upplägg på gamla samtal. eleverna behöver lära sig hur man vidgar ett resonemang och det kan vara bra att visa hur det görs genom filmen från Orka Plugga. Eleverna fick också öva på ett fingerat bedömningstillfälle med andra texter jag valt. Canvor: Annika Sjödahl // Annika

Related: